A Kúria Köm.5059/2015/4. számú határozata

Spread the love

 

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
határozata

Az ügy száma: Köm.5059/2015/4.

A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet előadó bíró; dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen, Piac u. 54.)
Az indítványozó képviselője: dr. Fazakasné dr. Veszprémi Anna jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Monostorpályi Község Önkormányzata
(4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
Az ügy tárgya: jogalkotási kötelezettség elmulasztása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

–     megállapítja, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjából, 44/C. § (1) és (2) bekezdéséből, valamint 45. § (6) bekezdéséből eredő jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget;
–     elrendeli, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata jogalkotási kötelezettségének 2016. december 31-ig tegyen eleget.;
–     elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–     elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján törvényességi felhívással élt Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé, hogy alkossa meg a   vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) több rendelkezéséből eredő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletét.

[2] A mulasztás pótlására a Kormányhivatal 2015. június 18-ig adott határidőt. A törvényességi felhívásban megjelölt határidő lejártát követően az önkormányzat polgármestere több alkalommal határidő hosszabbítás iránti kérelmet terjesztett elő. A Kormányhivatal legutóbb a határidőt 2015. december 2-ig meghosszabbította. 2015. novemberben a Polgármester arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a közszolgáltató kiválasztásához szükséges beszerzési eljárások eredménytelenek maradtak, ezért újabb határidő hosszabbítást kért. A Kormányhivatal ekkor keresettel fordult a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz az önkormányzat közszolgáltatási kötelezettsége elmulasztásának megállapítása és a Vgt. 44/G.§ (1) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződés megkötésére kötelezés iránt.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

[3] A Kormányhivatal 2015. december 1-jén kelt indítványában az Mötv. 137. § (1) bekezdése alapján kezdeményezte annak megállapítását, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata nem tett eleget a Vgt. 4. § (2) bekezdés d) pontjából, 44/C. § (1) és (2) bekezdéséből eredő, valamint 45. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazásnak, és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 59. § alapján kérte, hogy az Önkormányzati Tanács határidő tűzésével hívja fel Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületét a jogalkotási kötelezettsége teljesítésére.

[4] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján felhívta az érintett önkormányzatot az üggyel kapcsolatos állásfoglalása beszerzése céljából. Az önkormányzat 2016. február 22-én kelt állásfoglalásában a Vgt.-re hivatkozással előadta, hogy a közszolgáltató meghatározása nélkül nem lehet jogszerű rendeletet alkotni. Az önkormányzat rajta kívül álló okból, a beszerzési eljárás eredménytelensége miatt nem tudott ezidáig közszolgáltatási  szerződést kötni, amelyre egyébiránt a jogszabály nem ír elő határidőt. Kérte ezért a Kormányhivatal indítványát, mint alaptalant elutasítani.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[5] A Kúria elsőként azt vizsgálta meg, hogy az indítvány határidőn belül érkezett-e. Az Mötv. 136. § (2) bekezdés első mondata szerint a Kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. Jelen ügyben a Kormányhivatal a törvényességi felhívásban 2015. december 2-ig adott határidőt az érintett önkormányzatnak, hogy döntéséről, esetleges eltérő álláspontjáról tájékoztatást adjon. A határidő eredménytelenül telt el, a Mötv. 136. § (2) bekezdésben jelölt tizenöt nap 2015. december 18-án járt le. A Kormányhivatal indítványa 2015. december 4-én érkezett a Kúriára, így a határidő megtartottnak tekinthető.

[6] Az ügy érdeme tekintetében a Kúria a következőket állapította meg: A Vgt. a vízgazdálkodás körében több feladatot ró a települési önkormányzatokra. A Vgt. 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. A Vgt. 44/C. § (1) bekezdés első mondata értelmében a települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Ezek a jogszabályi rendelkezések szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetén helyi közszolgáltatás szervezéséről, fenntartásáról és ellenőrzéséről, mint önkormányzati feladatról szólnak.

[7] A Vgt. önkormányzati rendeleti szabályozást előíró 44/C. § (2) bekezdése a következő tárgykörökben ad felhatalmazást: A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A Vgt. záró rendelkezései között található 45. § (6) bekezdése megerősíti a rendeleti szabályozásra adott felhatalmazást amikor kimondja, hogy felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.

[8] Az ügy irataiból, illetve az indítványban foglaltakból következik, hogy Monostorpályi Községben találhatók szennyvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok. A Vgt. fenti szabályai alapján a jelölt tárgykörben az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége keletkezik. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köm.5046/2012/6. számú határozatában kifejtette, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának vizsgálata során a Kúria vizsgálhatja egy adott tárgyú önkormányzati rendelet egésze megalkotásának elmulasztását, csakúgy, mint hatályos rendelet meghatározott rendelkezéseihez kapcsolódó törvénysértő helyzetet eredményező mulasztást.

[9] Jelen ügyben a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tett eleget a Vgt. 4. § (2) bekezdés d) pontjából, 44/C. § (1) és (2) bekezdéséből fakadó, valamint 45. § (6) bekezdésében foglalt jogalkotási kötelezettségének, nem alkotta meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletét. A Kúria utal arra, hogy amint az indítvány is rögzíti, a Vgt. 2013. januári hatálybalépésétől él az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettsége, ezért nem fogadható el azon védekezése, hogy azért nincs jogsértő állapot, mert a Vgt. nem írt elő kötelező határidőt. A Kormányhivatal kérelemre több határidő hosszabbítást engedélyezett éppen a végrehajtás érdekében, amely elmaradt a beszerzési eljárás eredménytelenségére hivatkozással. Ez azonban nem vezethet a közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó, törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség meghiúsulásához. Az önkormányzat feladata a végrehajtás lehetőségét, módját megtalálni, és a kötelezettségét teljesíteni.

[10] A Bszi. 59. §-a szerint ha az Önkormányzati Tanács megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget. Erre tekintettel a Kúria felhívta Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy jogalkotási kötelezettségének 2016. december 31-ig tegyen eleget.

A döntés elvi tartalma

[11] A vízgazdálkodásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat köteles rendeletet alkotni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályairól, amennyiben az adott településen találhatók szennyvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok.

Alkalmazott jogszabályok

[12] 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pont, 44/C. § (1) és (2) bekezdés, 44/F. § (1) bekezdés, 45. § (6) bekezdés; 2011. évi CLXI. törvény 45. § (3) bekezdés, 59. §

Záró rész

[13] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi 57. §-a folytán alkalmazandó Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.

[14] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. március 8.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet sk. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt  sk. bíró