Másolat vagy eredeti?

Spread the love
Kedves fuvarozók és gépjárművezetők!

Mai bejegyzésem a közokirat és magánokirat másolat használatát elemzi  a közúti fuvarozás kapcsán.


Sajnos előfordul néha, hogy egy-egy okmány, engedély elveszik kézen-közön fuvarozás közben. Megtehetjük-e, hogy ezeket fénymásolattal helyettesítjük a kamionok fedélzetén?

A válaszhoz tisztáznunk kell pár dolgot. Az okiratok lehetnek közokiratok és magánokiratok.

A közokirat fogalmát a polgári jog határozza meg akként, hogy a közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki. Esetünkben ilyen közokirat például a Közúti árutovábbítási engedély és az engedélykivonat.

A nem bíróság, közjegyző, más hatóság vagy közigazgatási szerv által kiállított okiratok a magánokiratok, amelyeket természetes személyek vagy cégek (más is lehet, de nem sorolom fel) állítanak ki.

Leggyakoribb, (de nem kizárólagos) formája a teljes bizonyító erejű a magánokiratnak az, amelyet a kiállító saját kezűleg írt és aláírt, vagy két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá.  A másik gyakori forma, hogy az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően (cégszerűen) aláírja.

Ilyen okiratok többek között a szerződések, esetünkben a például a gépjárműbérleti szerződések.

Melyik okirat-másolat érvényes?

Az irat másolatának felhasználhatóságát az általános közigazgatási rendtartás szabályozza. Eszerint ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot másolatban is benyújthatja. Ebben az esetben nyilatkoznia  kell arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. Ez alapján az irat másolata ugyan a közigazgatási eljárásban elfogadható lenne, azonban törvény, jelen esetben a polgári perrendtartás másként rendelkezik. Eszerint akkor van az eredeti közokiratéval azonos bizonyító ereje a közokiratról készített másolatnak, ha azt a közokirat kiállítására jogosult vagy megőrzésére hivatott szerv, továbbá ha ezek ellenőrzése mellett más személy vagy szervezet készítette.

Ez alapján a nem a kiállító (vagy a megőrzésre hivatott szerv, pl. levéltár) által készített másolat nem rendelkezik az eredeti közokirat bizonyító erejével, az nem tekinthető a közokirat érvényes példányának. Tehát a hatóságok által készített közokiratokról érvényes másolatot nem készíthetünk.


A nemzetközi közúti árufuvarozáshoz szükséges Közösségi engedély másolatairól európai uniós jogszabály rendelkezik. Eszerint a székhely szerinti tagállam az engedély birtokosának kiadja a közösségi engedély eredeti példányát, valamint a közösségi engedély birtokosának a rendelkezésére álló járművek számának megfelelő számú hiteles másolatot. A jogszabály itt is meghatározza a hiteles másolat kiállítójának személyét.

Magyarországon a közlekedési hatóság adja ki a közúti árutovábbítási engedélyt és az ahhoz tartozó engedélykivonatokat.

Tehát a közösségi engedély, annak hiteles másolata, a közúti árutovábbítási engedély és az ahhoz tartozó engedélykivonat közokiratnak minősül. A fuvarozó vállalat által készített és hitelesített másolat nem tekinthető érvényesnek. Azokat az ellenőrző szerv közúti ellenőrzés esetén nem fogadhatja el.

És mi a helyzet a magánokiratokkal?

A magánokirat, például a fentebb említett bérleti szerződés a fuvarozó, mint jogi személy által megfelelően hitelesített másolata teljes bizonyító erővel rendelkezik, így helyettesíti az eredeti szerződést. Fontos, hogy nem elég egy egyszerű fénymásolat, azt hitelesíteni kell! (Záradék, keltezés, eredeti aláírás és bélyegzőlenyomat.)

Nem jogi személy fuvarozóra az általános közigazgatási rendtartás vonatkozik. Itt a bérleti szerződés, mint magánokirat másolata akkor fogadható el, ha az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. Ez a nyilatkozat optimális esetben egy írásos záradék formájában kerül a másolatra. De a törvény nem zárja ki a helyszíni ellenőrzés során tett szóbeli ügyféli nyilatkozatot sem, amelyet az ellenőrző hatóság – kérésre – jegyzőkönyvbe foglal.

 

Tehát óvatosan a fénymásolatokkal!

Másolat vagy eredeti? - közokirat és magánokirat a közúti fuvarozásban
Másolat vagy eredeti? – közokirat és magánokirat a közúti fuvarozásban

Üdv:
Árpi


 

A bejegyzéshez a Facebook oldalamon kommentelhetsz!

A bejegyzést megalapozó jogszabályok kivonata itt elérhető.

A bejegyzés tartalmához fűzött fontos figyelmeztetést olvashatsz itt.