A Kúria Köf.5002/2015/3. számú végzése

Spread the love

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának

v é g z é s e

Az ügy száma:

Köf.5002/2015/3.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt  bíró
Az indítványozó: Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Az érintett önkormányzat: Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata
(Balatonszentgyörgy, Dániel u. 91.)
Az ügy tárgya:  a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet törvényellenességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzatai Tanácsa Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-     testületének a helyi adókról szóló 16/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével módosított     18/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének 26. §-a törvényellenességének vizsgálatára     irányuló eljárást megszünteti;

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 1. A Balatonszentgyörgy Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 2014-es adóév vonatkozásában telekadót vetett ki két magánszeméllyel szemben, akiknek közös tulajdonát képezte a Balatonszentgyörgy, 844 helyrajzi szám alatti, 1031 m2 alapterületű, beépítetlen belterületi telek. A telekadó kivetésének alapját a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi adókról szóló, többször módosított 15/2013. (XI. 29.) önkormányzat rendelete (a továbbiakban: Ör.1.) 12. §-a képezte, amely szerint az érintett önkormányzat a 2014-es adóévben 100 Ft/m2 adómérték érvényesítését írta elő.
 2. Az adóalanyok fellebbezése folytán eljárt Somogy Megyei Kormányhivatal az elsőfokú határozatokat helybenhagyta. Az adóalanyok keresettel fordultak a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, amelyben kérték a jogerős közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 1. Az indítványozó bíróság a per tárgyalásának felfüggesztése mellett kezdeményezte az érintett önkormányzat képviselő-testületének a helyi adókról szóló többször módosított 16/2011. (XII. 15.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.2.) az adókönnyítést tartalmazó 26. §-ának kúriai felülvizsgálatát.
 2. Az indítványozó bíróság arra hivatkozott, hogy az Ör. 26. §-ában meghatározott adókedvezmény diszkriminatív, és mint ilyen, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.) 6. §-ába ütközik tekintettel arra, hogy a vagyoni típusú adók esetében a kedvezmény-szabály meghatározásakor az önkormányzatnak tekintettel kell lenni az adófizetési kötelezettségben érvényesítendő jogegyenlőségre. Nem felel meg ennek a kritériumnak az az önkormányzati szabály, amely a vagyontömeg értékén és az adóalany teherbíró képességén túl egyéb szempontokat, így az állandó lakóhely szempontját is figyelembe veszi. Az indítvánnyal érintett Ör.2. kedvezmény-szabályában (26. §) ez az adóalanyok közötti különbségtétel m2-enként 90 forintot jelentett a 2014-es adóévben.
 3. Az érintett önkormányzat – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján a részére biztosított határidőben – nem nyújtott be állásfoglalást a Kúriához.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 1.     Utalni kell arra a tényre, hogy az alapper alperese, a Somogy Megyei Kormányhivatal a perben felülvizsgálni kért határozatában az Ör.1. 12. és 14. §-ára utalt és nem a bíróság indítványában támadott Ör.2.-re. Megállapítható továbbá az is, hogy a perben felülvizsgálni kért közigazgatási határozat az adókötelezettségről, annak mértékéről szól, az adókönnyítést tartalmazó önkormányzati rendeleti szabály alkalmazása nélkül.
 2.     A Kúria Önkormányzati Tanácsa az Alapvető Jogok Biztosának indítványa alapján már vizsgálta az Ör.1. 14. §-a szerinti kedvezményszabályt. 2015. február 10-én, a bírói kezdeményezés benyújtása után kelt Köf.5053/2014/3. számú határozatában megállapította, hogy az Ör.1. 14. §-ának mentességi szabálya törvényellenes, ezért azt – ex nunc hatállyal – megsemmisítette. Az ex nunc hatállyal megsemmisített rendelkezés perbeli alkalmazását az erre irányuló indítvány alapján kúriai határozat zárhatja ki.
 3.     A Bszi. 48. (3) bekezdése értelmében „[h]a a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – kezdeményezi az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást a helyi önkormányzattal szemben.” Az 51. § (1) bekezdés c) pontja értelmében „[a]z önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha „(…) az egyedi ügyben eljáró bíró nem az e törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal nyújtja be (…)”. Az 51. § (2) bekezdése szerint „[a]z önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha „az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.”
 4.     A Kúria Önkormányzati Tanács konkrét normakontroll hatásköre peres eljárásokban megoldásra váró jogvitákhoz kapcsolódik, ezért ennek gyakorlása során csak a perben alkalmazandó jogszabály, jogszabályi rendelkezések törvényességét vizsgálja felül. A perben alkalmazandó jogszabálynak nem minősülő rendelkezések törvényessége nem kérhető, a Kúria által nem vizsgálható.
 5.     Mivel az iratokból, konkrétan a per tárgyát képező alperesi határozatból megállapítható volt, hogy a másodfokú alperesi hatóság határozatát nem a bírói kezdeményezésben megjelölt Ör.2., hanem az Ör.1. rendelkezéseire alapította, ezért a perben, a Bszi. 48. § (3) bekezdése szerinti, „folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során” alkalmazandó önkormányzati rendelet az Ör.1. Jelen eljárásban a Kúria nem tudta elbírálni a bírói kezdeményezésben megjelölt Ör.2. adókönnyítést tartalmazó szabályát.
 6.     Megjegyzendő az is, hogy az Ör.1. adókedvezményt szabályozó rendelkezésének törvényellenességét a Kúria már megállapította. A kezdeményező bíróság előtt folyamatban lévő perben azonban az adókedvezményt megállapító rendelkezést nem kell alkalmazni.
 7.     A Kúria a kifejtettek alapján megállapította, hogy a kezdeményező bíróság nem a Bszi. szerinti tartalommal terjesztette elő indítványát, ezért az eljárást – figyelemmel a Bszi. 51. § (1) bekezdés c) pontjára –, az 51. § (2) bekezdése alapján meg kellett szüntetni. A bíróság nincs elzárva attól, hogy ismételten benyújtott indítványával az előtte folyamatban lévő perben alkalmazandó Ör.1. megfelelő rendelkezésének törvényességi felülvizsgálatát kezdeményezze az Önkormányzati Tanács előtt.

A döntés elvi tartalma

 1.     A Kúria Önkormányzati Tanács konkrét normakontroll hatáskörének gyakorlása során csak a perben alkalmazandó jogszabály, jogszabályi rendelkezések törvényességét vizsgálja felül.

Alkalmazott jogszabályok

 1.     2011. CLXI. törvény 48. § (3) bekezdése, 51. § (1) bekezdés c) pontja, 51. § (2) bekezdése

Záró rész

 1. A végzéssel szembeni jogorvoslatot a Bszi. 48. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. április 21.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró