A Kúria közigazgatási elvi határozatai

Spread the love

A közigazgatási elvi határozatokat a Kúria jogegységi eljárásában, elvi kérdésben, a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében hozza. A Kúrián büntető, polgári-gazdasági-munkaügyi és közigazgatási szakágú jogegységi tanács működik. A blog profilja a közigazgatási jog alkalmazásának segítése, ezért összegyűjtöttem a legutóbbi 5 évben született közigazgatási elvi határozatokat, melynek rövid összefoglalása mellett a határozat alapjául szolgáló döntés is (néhány kivétellel) elérhető a közigazgatási elvi határozat számára kattintással. Remélem, e gyűjtemény megkönnyíti a keresgélést és a munkát!

Ezen az oldalon a Firefox, a Chrome az Internet Explorer az Opera és Microsoft Edge böngészőkben a Ctrl+F billentyűkombináció segítségével tudsz könnyen keresni.

közigazgatási elvi határozatok

3/2020. számú közigazgatási elvi határozat

Önkormányzati hatósági ügyben a Ket. 115. § (1) bekezdése szerinti jogosítványok az önkormányzat felett törvényességi felügyeleti jogkört gyakorló kormányhivatalt nem illeti meg. Ebben az értelemben az önkormányzatnak a Ket. 116. §-a által meghatározott – felügyeleti szerve nincs, ezért –  a Ket. 43. § (8) bekezdésére figyelemmel –  a Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a közvetlen érintettsége okán felmerült kizárási okról maga dönt. Felügyeleti szerv hiányában a Ket. 43. § (6) bekezdése kizárt szervként is eljárhat, melyről értesíteni köteles az érintettet.
[2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 49.§ (1) bek., 132. § (2), (4) bek., 2004. évi CLX. tv. (Ket.) 43. § (6), (8) bek., 115. § ]

2/2020. számú közigazgatási elvi határozat

Megtévesztő és ezáltal tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, ami a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, melyet egyébként nem hozott volna meg.
Az ügyleti döntés egy folyamat, több döntési elemből állhat, a kereskedelmi gyakorlat jogszerűségének a részdöntések, mozzanatok esetén is fenn kell állnia.
[2008. évi XLVII. tv. (Fttv.) 3. § (2) bek., 6. § (1) bek.]

 

1/2020. számú közigazgatási elvi határozat

Az ingatlanügyi hatóság, mint hatósági nyilvántartást vezető regisztratív szerv eljárására elsődlegesen az ingatlan-nyilvántartási törvény speciális rendelkezései irányadóak, a Ket. csak mögöttes szabályként alkalmazható.

Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre, feljegyzésre irányuló kérelem az okiratnak az iktatásakor fennálló tartalma alapján bírálható el.

[1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 5. § (1)-(2) bek., 6. § (1) bek., 7. § (1) bek., 29. §, 37. § (3a) bek., 39. § (3) bek., 44. § (1) bek., 51. § (1) bek., 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 82. § (1) bek., 2006. évi V. törvény (Ctv. 22. § (1) bek.]

 

25/2019. számú közigazgatási elvi határozat

A Tpvt. 10. § b) pontjában meghatározott jelentős, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságok nem szinonimák, hanem más-más tartalommal bíró önálló tényállási elemek. Az összehasonlító reklámban a jelentős, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonság összehasonlításának tárgyilagosnak kell lennie.
Nem minősül pillanatnyi elsőségi állításnak a dinamikusan fejlődő piacon a legalább 8 hónapig tartó piacelsőség megőrzése.
[1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 10. §]

 

24/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Helyi adóügyben a jogalkalmazóknak azokat a jogszabályrészeket is értelmezniük és alkalmazniuk kell, amelyeket a jogalkotó a jogszabály értelmező rendelkezései között külön nem határozott meg.
[1990. évi C. tv. (Htv.) 11. §, 47. §, 52. §, 2014. évi LXXIV. tv. (Htv.-t.mód.tv.) 146. §]

 

23/2019. számú közigazgatási elvi határozat

A Földforgalmi tv. 19. § (2) bekezdésében előírt feltétel fennállásához nem elegendő, hogy a földműves a földet ténylegesen használja, ahhoz a Földforgalmi tv. 38. § (1) bekezdésében felsorolt valamely érvényes jogcím is szükséges. A haszonkölcsön jogcímén gyakorolt földhasználat a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés b) pont pontjában megjelölt elővásárlási jogosultságot nem alapozza meg.
A földhasználati jogot nem a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzés keletkezteti, de a hatósági jóváhagyási eljárásban a földhasználat időtartama csak a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, közhiteles adatok alapján állapítható meg. Bejegyzés hiányában a Földforgalmi tv. 19. § (2) bekezdése szerinti 3 éves földhasználat igazolása az elővásárlási jogát a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyakorló földművest terheli.
[2013. évi CXXII. tv. (Földforgalmi tv.) 18. § (1) bek., 19. § (2) bek.]

 

22/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Elektronikus kapcsolattartás esetén a garanciális ügyféli jogok sérelmét jelenti, ha az ügyfél lényeges eljárási cselekményekről azért nem szerez tudomást, mert azok az elektronikus rendszerben nem jelennek meg.
Az alapvető ügyféli jogosultságok sérelme akkor is megalapozhatja a határozat hatályon kívül helyezését, ha a szabályok betartása esetén is azonos döntést hozna a hatóság.
[2004. évi CXL tv. (Ket.) 5. §, 28/B. § (1), (4)  bek., 29. § (3) bek., 51. § (1) bek., 57. § (5) bek.]

 

21/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Az adóhatóság döntései esetében is megállapítható elvi jelleggel, hogy semmis határozataihoz joghatás nem fűződhet. Az adóhatóság eljárására irányadó szabályok sui generis jellege folytán azonban az adóhatóságnak önmagában a bírósági felülvizsgálat ténye miatt lehetősége van a törvény által megadott határidőn belül a joghatás kiváltására alkalmas adóhatósági határozat meghozatalára.
[2004. évi CXL. tv. (Ket.) 121. §, 2003. évi XCII. tv. (Art.) 164. §]

 

20/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Nem tesz meg minden szükséges intézkedést az ajánlatkérő annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzet kialakulását akkor, ha az általa alapított, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság ajánlattételre való felhívásával ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is megjelenik döntési pozícióban.
Az összeférhetetlenség megállapítását nem alapozza meg pusztán a tulajdonosi, gazdasági kapcsolat, a jogsértés megállapításához az összeférhetetlenséget megalapozó konkrét tevékenység, cselekmény bizonyítása szükséges. Ennek során az összeférhetetlenséggel érintettek által előtárt bizonyítékokat is értékelni kell.
[2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 25. §]

 

19/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Az ajándékozási illeték kiszabása során az ajándékot terhelő adósság és egyéb teher fennállását, összegét és átvállalását a megajándékozottnak igazolnia kell.
[1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 1. §, 3. § (1) bek., 13. §]

 

18/2019. számú közigazgatási elvi határozat

A településképi törvény 2017. január 18-tól hatályos módosítását követően a polgármester az új településképi rendelet megalkotásáig vagy a településképi rendelet megfelelő módosításáig rendelkezik a településképi reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos kötelezési, valamint településképi bírságolási hatáskörrel.
A településképi reklám-elhelyezéssel kapcsolatos intézkedési jogkört a módosított településképi törvény felhatalmazása alapján kiadott Korm. rendelet a hatályba lépését követően indult eljárásokban a kormányhivatalhoz telepíti.
[2016. évi LXXIV. tv. (településképi törvény) 7. §, 8. §, 11/C. §, 14. § (2) bek., 16. § (2) bek., 104/2017. (IV.28.) Korm.rend. (Korm. rendelet) 10. §]

 

17/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességében bízó, ellenérték fejében tulajdonjogot szerző személy jogerősen bejegyzett tulajdonjoga – hozzájárulása hiányában – helyesbítés jogcímén közigazgatási eljárás eredményeként nem törölhető. Ilyen tartalmú törlést csak polgári bíróság rendelhet el egy a vonatkozó magánjogi jogviszonyt rendező polgári peres eljárásban, ha annak eljárási- és anyagi jogi feltételei fennállnak.

[2013. évi V. tv. (új Ptk.) 5:170. §, 5:180. §]

 

16/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Az Áht. rendszerében a kincstár ellenőrzési jogosítványa mind az adminisztratív, mind pedig a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésére kiterjed. Az adatokban bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének elmulasztása megalapozza a támogatás jogosulatlan igénybevételének megállapítását. Sérti azonban az Áht. 60/A. § (1) bekezdését az a hatósági határozat, amely nem a tényálláshoz igazodó arányos visszafizetési kötelezettséget ír elő, a jogosulatlan igénybevételi rész meghatározása során.
[1993. évi III. tv. (Szoctv.) 60. §, 92/M. § (4) bek., 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 57. § (1) bek., 59. § (1) bek., 60/A. § (1) bk., 2014. évi C. tv. (Kvtv.) 2. sz. melléklet III. 3.e) pont, 369/2013. (X.24.) Korm. rend. 8. § (2) bek., 27. § (1) bek. 1. sz. melléklet 3.1.1., 3.1.2.]

 

15/2019. számú közigazgatási elvi határozat

A gázmérő a gázszolgáltató tulajdona. A védendő fogyasztói státusz okán a védettség a nyilvántartása vételt követően illeti meg a fogyasztót, ilyen státusz hiányában alaptalanul várja el a fogyasztó a kiemelt védelmet.
[1994. évi XLI. tv. (Gsztv.) 25. § (2) bek., 2008. évi XL. tv. (GET.) 65. § (3)-(4) bek., 66. §]

 

14/2019. számú közigazgatási elvi határozat

A helyi adó törvényben alkalmazott fogalmak meghatározásakor kizárólag akkor lehet figyelembe venni más jogágakban szereplő értelmező rendelkezéseket, ha az adott jogvita elbírálására irányadó jogszabály arra vonatkozóan értelmezést nem tartalmaz.
[1990. évi C. tv. (Htv.) 11. §, 52. §, 2003. évi XCII. tv. (Art.) 25. §]

 

13/2019. számú közigazgatási elvi határozat

A települési adó alóli mentességhez teljesíteni kell azt a törvényi előírást, hogy a földtulajdonos legyen vállalkozó és vállalkozóként vállalkozási tevékenységet végezzen.

[1990. évi C. tv. (Htv.) 1/A. §, 52. §]

 

12/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Közvetett hátrányos megkülönböztetés valósul meg akkor, ha az építményadó fizetésére szóló helyiadó-fizetési teher legitim adópolitikai cél hiányában, formailag normatív meghatározás nélkül ténylegesen egyedileg meghatározott adóalanyokra vonatkoztatva állapít meg másokénál lényegesen terhesebb kötelezettséget.

[1990. évi C. tv. (Htv.) 6. § c) pont, 7. § 9) pont]

 

11/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Amennyiben az EUB ítéletének megállapításai kizárólag az uniós jogi érintettségű ügyekben érvényesülhetnének, az adott esetben fordított irányú hátrányos megkülönböztetést jelenthetne. Az EUB gyakorlata alapján a fordított diszkrimináció kiküszöbölése érdekében az uniós jogi előírásokat szükséges kiterjeszteni az ilyen nem uniós jogi érintettségű helyzetekre is.
[2013. évi CCXII. tv. (Fétv.) 108. §, 1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 94. § (1), (2), (3) bek.]

 

10/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Közbeszerzési eljárás során, ha a támogatási összeg kifizetésének felfüggesztése vagy a támogatás megvonása a közreműködő szerv utóellenőrzési jelentésébe foglalt nem támogató polgári jogi jognyilatkozatán alapul – és szabálytalansági eljárást nem folytattak le – a kedvezményezett a támogatási szerződés (támogatói okirat) szerinti összeg kifizetése iránti igényét az irányító hatósággal szemben indított polgári peres eljárásban teljesítésre kötelezés jogcímén érvényesítheti.
Az utóellenőrzési jelentés és a kedvezményezett egyet nem értési nyilatkozatára adott válaszlevél nem minősülnek közigazgatási ügyben hozott érdemi döntésnek, ezért közigazgatási perben nem vizsgálhatók felül.
[1952. évi III. tv. (Pp.) 157. §, 2014. évi CXL tv. (Ket.) 13. § (2), (4) bek., 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet (Korm.rendelet) 37. § (4) bek., 38. § (1) bek., 39. § (1), (7) bek.]

 

9/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Az elővásárlásra jogosultnak a közigazgatási perben módot kell adni annak bizonyítására, hogy jognyilatkozata megtételekor a Földforgalmi tv. 21. § (4) bekezdése szerint járt el.
[2013. évi CXXII. tv. (Földforgalmi tv.) 18. § (1) bek., 21. § (4) bek., (9) bek.]

 

8/2019. számú közigazgatási elvi határozat

A tulajdonosi jogosítványok tekintetében egységes ingatlannak a megszerzésekor az ingatlanhoz kapcsolódó egyes részjogosítványok, mint vagyoni értékű jogok önálló megszerzését az Szja tv. nem ismeri, vagy ingatlannak vagy haszonélvezeti jognak a megszerzése az eltérő adótárgyak következtében csak egymástól elkülönült jogcímen és költséggel következhet be.
[1995. évi CXVII. tv. (Szja.tv.) 3. §, 62. §]

 

7/2019. számú közigazgatási elvi határozat

A LEADER helyi akció csoportok működéséről szóló 54/2011 (VI.10.) VM rendelet 2. §-ában meghatározott feltétel (egyesületi forma) nincs ellentétben az EK rendelet általános céljaival, illetve a 62. cikkében foglalt rendelkezéssel.
[1698/2005. EK Tanácsi rendelet (EK rendelet) 62. cikk (1), (2) bekezdés, 54/2011. (VI.10.) VM rendelet (VM rendelet) 2. § (2) bekezdés]

 

6/2019. számú közigazgatási elvi határozat

A kötelező védőoltás alóli mentesítés iránti eljárás kérelemre indul, melyben a bizonyítási teher a kérelmezőre esik. A kérelemhez csatolni kell a kezelőorvos által adott azon szakvéleményt, amely a mentesítés indokoltságát alátámasztja. A szakvéleménynek teljes körűen meg kell felelni a szakvéleménnyel szemben elvárt jogszabályi követelményeknek, alátámasztottnak, megalapozottnak, objektívnek kell lennie. Nem tekinthető tárgyilagosnak a vélemény, ha abban maga a szakértő vagy közeli hozzátartozója érintett.
[1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 58. § (3), (3a) bekezdések, 59. §, 1952. évi III. tv. (Pp.) 177. § (1) bekezdés ]

 

5/2019. számú közigazgatási elvi határozat

Apporttal bevitt használati jogok szerződésen alapuló jogok. A szerződéssel alapított haszonélvezeti jogra és a használat jogára az EUMSZ 63. cikkébe ütköző Fétv. 108.§ (1) bekezdése nem alkalmazható.
[2013. évi CCXII. tv. (Fétv.) 108. § (1) bekezdés, 1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 94. § (5) bekezdés]

 

4/2019. számú közigazgatási elvi határozat

A jogszabályi előírások alapján az adomány költségkénti elszámolásához és adóalap csökkentő tételként történő figyelembe vételéhez szükséges a jogszabályban meghatározott tartalommal kiállított igazolás, ennek hiányában az adományként történő átadás nem ismerhető el.
[2003. évi XCII. tv. (Art.) 7. §, 1996. évi LXXXI. tv. (Tao.tv.) 3. mell., 4. § (1a) bek.]

 

1/2019. számú közigazgatási elvi határozat

I. Intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítására  közvetlenül alkalmazandó uniós jogi normában előírt elévülési határidőben van jogszerű lehetőség. Ennek hiányában alkalmazandó a 2007. évi XVII. tv. 64. § (1) bekezdése és a 69. § (8) bekezdés szerinti öt éves elévülési, illetve jogvesztő határidő.

II. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból több éves program keretében nyújtandó vidékfejlesztési támogatás visszafizetésének megállapításához való jog mindaddig nem évül el, amíg a program véglegesen le nem zárult. Az uniós pénzügyi érdekek védelmében a 2988/95/EK Euratom tanácsi rendelet csak a jogvesztő határidő kiterjesztésére ad lehetőséget.
[2988/1995/EK Euratom  Rendelet 3. cikk, 22. cikk, 2007. évi XVII. tv. (Eljárási tv.) 59. § (3) bek., 64. § (1) bek., 69. § (8) bek.]

 

24/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Telekadó bevallás benyújtására köteles a telekingatlan tulajdonosa, az adóhatóság a bevallás alapján kivetéssel állapítja meg a közterhet.
[2003. évi XCII. tv. (Art.) 172. § (1) bek., 1990. évi C. tv. (Htv.) 17. §, 18. §]

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

 

23/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek a valószínűsítése és a másik félnek a kimentési esetek bizonyítási kötelezettsége konkrétan meghatározott.

[2003. évi CXXV. tv. (Ebktv.)  5. §,  7. §,  8. §, 17/A. §,  19. §, 22. §, 2012. évi I. tv. (Mt.) 65. §, 66. §, 78. §, 79. §,  2004. évi CXL. tv. (Ket.) 1. §, 50. §, 72. §, 1952. évi III. tv. (Pp.) 206. §, 221. § ]

 

22/2018. számú közigazgatási elvi határozat

A földforgalmi törvény alapján az eladót a társtulajdonos irányába közlési kötelezettség terheli a vételi ajánlatról, mivel a társtulajdonosnak elővásárlási joga van.
[2013. évi CXXII. tv. (Fftv.) 13. § (4) bek., 17. § (2) bek., 21. § (1), (5), (9) bek., 23. § (1) bek.]

 

21/2018. számú közigazgatási elvi határozat

A gyermek családból történő kiemelését és ideiglenes elhelyezését elrendelő hatósági intézkedést eredményezhet, ha a szülő elmulasztja a gyermeke kötelező védőoltásainak beadatását, annak végrehajtását a gyermek elrejtésével akadályozza, és megtagadja az együttműködést az egészségügyi és gyermekvédelmi szervekkel.
[1997.évi XXXI. tv. (Gyvtv.) 2. § (1) bek., 5. §, 12. § (4) bek.]

 

20/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Az Art. 124. § (7) bekezdésében szabályozott kézbesítés esetén az első kézbesítésnek a joghatásait kell vizsgálni, függetlenül attól, hogy az adózó, avagy a meghatalmazott jogi képviselője volt a küldeményt átvevő személy.
[2004. évi CXL. tv. (Ket.) 40. § (7) bek., 2003. évi XCII. tv. (Art.) 124. § (7) bek.]

 

19/2018. számú közigazgatási elvi határozat

I. Az „elévülés” lehetősége a versenyfelügyeleti eljárásban.
[1996. évi LVII. tv. (Tptv.) 11. § (1) bek., 52. §, 53. § (2)-(4) bek., 67. §, 70. § (1), (4) bek.]
II. Az adatok zártan kezelése, (a védett tanúvá nyilvánítás) formai és tartalmi követelményei a közigazgatási eljárásban.
[2004. évi CXL tv.  (Ket.) 39/A. §, 54. § (4) bek., 1/2003. EK rendelet 25. cikk,  26. cikk]

 

18/2018. számú közigazgatási elvi határozat

A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat egymást nem fedő kategóriák. A hamis okirat benyújtása mindazonáltal megdönthető vélelmet jelent arra nézve, hogy hamis adat vagy tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a hamis (hamisított) okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat hamis. Az ügyfél azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban szerepelt adat valós.
[2007. évi II. tv. (Harmtv.) 13. § (1) bek., 18. § (1) bek.]

 

17/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Az EUTAF által lefolytatott ellenőrzési eljárás nem tartozik a Ket. hatálya alá, az ellenőrzés eredményeként készített jelentése nem minősül közigazgatási ügyben hozott érdemi határozatnak, sem egyéb olyan döntésnek, melynek közigazgatási perben való bírósági felülvizsgálatát a vonatkozó uniós és hazai jog biztosítaná, ezért az EUTAF jelentése ellen kezdeményezett közigazgatási perben a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának van helye a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
[1952. évi III.tv. (Pp.) 130. § (1) bek. f) pontja, 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 13. §, 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet (R.1.) 85. §, 110. §, 210/2010. (VI.31.) Korm.renelet (R.2.) 1. §, 3. § (1) bek., 4. § (1) bek.

 

16/2018. számú közigazgatási elvi határozat

A Földforgalmi törvény 53.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a hatóságnak csak lehetősége, de nem kötelezettsége a haszonbérleti szerződés jóváhagyásának megtagadása. Megtagadásra a törvényben megállapított két feltétel – a haszonbérleti díj aránytalansága és más előhaszonbérletre jogosult ügylettől való távol tartása – igazolása esetén, kellően feltárt tényállás alapján és megfelelően indokolt esetben kerülhet sor. Az aránytalanság kérdése szakkérdés, amelynek megválaszolására az Agrárkamara önmagában nem jogosult.
[1952. évi III. tv. (Pp.) 221. § (1) bek., 339. § (1) bek.,  2013. évi CXXII. tv. (Földforgalmi tv.) 53. § (2) bek., ]

 

15/2018. számú közigazgatási elvi határozat

I. A Ve. alapelvi követelmények teljesülését érintően lineáris médiaszolgáltatás esetében nem egyes műsorok, hanem a műsorfolyam vizsgálatát kell elvégezni.  A műsorszám- műsorfolyam kapcsolat megteremtése során műsorfolyamként az adott ügy szempontjából összehasonlításra alkalmas meghatározott tartalmú műsorszámok értékelésére van lehetőség.
II.Kampányidőszakban a politikai, közéleti témákkal foglalkozó műsorban nem lehet csak egyes jelölő szervezetek vonatkozásában biztosítani a megjelenési lehetőséget. Ez a magatartás sérti a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontját.
[2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 2. §,  43. §, 152. §, 218. § , 151. §, 2017. évi  I. tv. (Kp.) 85. §]

 

14/2018. számú közigazgatási elvi határozat

A Földforgalmi törvény 49. § (4) bekezdése nem értelmezhető kiterjesztően. Nyelvtani, rendszertani és a teleologikus értelmezés alapján sem következik a jogszabályi rendelkezésekből, hogy a jogalkotó a haszonbérleti szerződéssel szerző haszonbérbevevőre is az előhaszonbérlővel teljesen azonos, a haszonbérlet céljára vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettséget róna
[2013. évi CXXII. tv. (Földforgalmi tv.) 46. § (1), (3) bek., 47. § (4) bek., 48. § (2) bek., 49. § (1), (4), (6)  bek.]

 

13/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Az ítéletnek az előterjesztett kereset minden egyes részére kell tartalmaznia rendelkezést és indokolást
[2004. évi CXL. tv. (Ket.) 72. § (1) bek., 1952. évi III. tv. (Pp.) 164. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (1) bek., 221. § (1) bek.]

 

12/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások körében gépjárműbeszerzésre irányuló támogatások esetén a lopás és más vis maior eseteken a szükséges cserére a körülmények függvényében nem feltétlenül és nem kizárólag az új beszerzésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.
[1974/2006/EK rendelet (EK rendelet) 55. cikk (1) bek., 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet (általános támogatási rendelet) 23. § (1) bek., 103/2013. (XI.8.) VM rendelet (részletes támogatási rendelet)]

 

11/2018. számú közigazgatási elvi határozat

A Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elővásárlási jogra hivatkozás esetén a cél valódiságát valószínűsíteni kell.
[2013. CXXII. tv. (Fftv.) 18. § (2) bek., 21. § (5) bek., 23. § (1) bek.]

 

9/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Az újrafelvételi kérelem elbírálása szempontjából nem minősül új ténynek az, ha az ingatlan tulajdonosa az ingatlant jogellenesen más célra hasznosítja.
[2004. évi CXL. tv. (Ket.) 112. §]

 

8/2018. számú közigazgatási elvi határozat

A szétválással létrejövő jogutód, a mezőgazdasági termelőszövetkezetkénti nyilvántartásba vételét a jogelőd jogán kérheti, ha a jogelődjét mezőgazdasági termelőszövetkezetként a szétválási szerződés kötésekor már nyilvántartásba vették.
[2013. évi CXXII. tv. (Fftv.) 5. §]

 

7/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Az adóhatósági irat személyes kézbesítésekor az átvétel megtagadása nem csak kifejezett nyilatkozattal valósulhat meg, hanem a kézbesítési körülmények értékelése alapján ráutaló magatartással is.
Az adózó adókijátszás elkerülése érdekében megtett intézkedéseinek megítélésekor azt is figyelembe kell venni, hogy más vele kapcsolatban álló piaci szereplők felé ugyanolyan gondossággal jár-e el, illetve milyen gazdasági ésszerűség indokolja a kisebb piaci potenciállal rendelkező gazdasági társaság bevonását.
[2003. évi XCIII. tv. (Art.) 1. § (5) bek., 2. § (1) bek., 124. §, 2006. évi V. tv. (Ctv.) 7. § (1) bek., 1952. évi tv. (Pp.) 206. §]

 

6/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Településrendezési szerződésben elő lehet írni feltételeket, amelyek teljesítéséhez kötött a településrendezési eszköz alkalmazása, ezáltal a fejlesztő által kívánt célnak a helyi önkormányzat részéről történő elfogadása.
[1997. évi LXXVIII. törvény 17., 27., 28., 30/A. §  ]

 

5/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Megvalósul a vámfelügyelet alóli jogellenes elvonás akkor, ha a vámfelügyelet alatt álló nem közösségi árut nem mutatják be a rendeltetési vámhivatalban. A felperes vámadósnak minősül, mert alkalmazottja révén részt vett a vámfelügyelet alóli elvonásban, mivel úgy kezdeményezte az árutovábbítási eljárás lezárását és a szabadforgalomba helyezést, hogy tudta, hogy a nem közösségi áru nem került bemutatásra.

[2913/92/EGK tanácsi rendelet 203. cikk (3) bekezdés második francia bekezdése, 37. cikk (2) bekezdése, 92. cikk, 4. cikk 15. és 16. pontjai, 84. cikk (1) bekezdés a) pontja, 2454/93/EGK rendelet 313. cikk (2) bekezdés c) pontja, 865. cikk első mondata]

 

4/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Az elővásárlási jog gyakorlására biztosított határidő anyagi jogi határidő. A határidő számítására a Ptk. 8:3.§ (3) bekezdése irányadó.
[2013. évi V. tv. 8:3. § (3), 21. § (3) bek.]

 

2/2018. számú közigazgatási elvi határozat

Nem ütközik a visszaható hatály tilalmába és nem indokolja a jogszabály kiterjesztő értelmezését, ha a jogalkotó egy jogintézmény bevezetésekor meghatározza annak feltételeit, amelyek között kizáró feltételként korábban kiszabott földvédelmi bírság is szerepel.
[2010. évi CXXX. tv. 2. § (2) bek., 2013. évi CXXII. tv. 53.§ (1) bek.]

 

1/2018. számú közigazgatási elvi határozat

A titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok jogszerűségi felülvizsgálatára a közigazgatási bíróság törvényi felhatalmazás hiányában nem jogosult. Ennél fogva miután az EUB döntésében előírt kontradiktórius eljárásban való felülvizsgálat a közigazgatási perben nem valósulhat meg, mindaddig míg a büntető bíróság döntésével azok beszerzésének jogszerűségéről nem dönt, bizonyítékként nem használhatók fel.
A szabad bizonyítás rendszeréből következően valamennyi az eljárás során feltárt körülmény mérlegelése alapján kell az ügyben a tényállást megállapítani. Az EUB ítéletéből nem következik, hogy bármely körülménynek kizárólagos jelentőséget kellene tulajdonítani. Az új eljárásban az adóhatóság a Ket. 50. § (6) bekezdése alapján köteles a feltárt bizonyítékok értékelésére, mérlegelésére.
[2003. évi XCII. tv 1. §, 108. § (3) bek., 26. § (1) bek., 2004. évi CXL. tv. 50. § (6) bek., 2010. évi CXII. tv. 69. § (1) bek., 1998. évi XIX. tv. 206. § (1) bek., 1991. évi LXXXI. tv. 18. § (1) bek., 2000. évi C. tv. 46. § (4) bek.]

 

33/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A településképi bejelentési eljárás önkormányzati szabályozása szükségképpen korlátozza a tulajdonhoz való jog részjogosítványainak gyakorlását.
[2013. évi V. tv. 5:85 § (5) bekezdés, 5:74 §, 5:75 §, 5:78 § (1) bekezdés, 2003. évi CXXXIII. tv. 23. § (1) és (2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés]

 

32/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A versenyfelügyeleti eljárás során komoly mértékű versenyfelügyeleti bírság kiszabása indokolt akkor, ha az eljárás alá vont tartósan a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsít, amely az elnevezését, az egyes termékei korlátozott elérhetőségét, valamint a termékek árának kedvezményes voltát érinti. Súlyosbító körülménynek minősül az elkövetési mód nagyfokú intenzitása, amely révén a jogsértő kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók igen széles körét érinti és az, hogy a nagyfokú intenzitás következményeként, ezzel összefüggésben az eljárás alá vont, a jogsértéssel igen jelentős előnyre tesz szert.

[2008. évi XLVII. tv. 3. § (1) bek.,  (2) bek., 6. § (1) bek., 1996. évi LVII. tv. 73. § (1) bek.,  75. § (1) bek., 77. § (1) bek., 78. § (1) bek., (2) bek., 83. § (1) bek., (2) bek.,  1952. évi III. Tv. 339/A. §,  339/B. §,  221. §,  206. §, 2004. évi CXL. tv. 4. § (1) bek.]

 

31/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A közvetített szolgáltatás és a vagyoni értékű jog nyújtásának elhatárolása a parkolási üzletág üzemeltetésének átengedése során.
[1988. évi I. tv. 9/D. §, 2007. évi CXXVII. tv. 15. §, 13. §, 2003. évi XCII. tv. 1. § (7) bek., 2011. évi CLXXXIX. tv. 6/A. §]

 

30/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során csak a támadott határozatban megjelölt indokok vehetők figyelembe. Jogszerűtlen a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat, ha nem – vagy nem kellő részletezettséggel – tartalmazza a mérlegelés szempontjait.

[1952. évi III. tv. 206. § (1) bek., 339/B. §, 1994. évi XXXIV.tv. 15. § (1), (2) bek., 33. § (2) bek.]

 

29/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Az Art. 142. § (1) bekezdésébe foglalt súlyosítási tilalomra nem lehet hivatkozni akkor, ha az adóhatóság az egyes adókötelezettségek ellenőrzésére irányuló revíziót lezáró jegyzőkönyvben, vagy az ezt esetleg követő hatósági eljárásban nem tesz megállapítást, illetve nem hoz határozatot (érdemi döntést) az adó alapjáról, összegéről és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekről.
[2003. évi XCII. tv. 87. §, 105. §, 142. § (1) bek., 87. § (2) bek., 104. §, 118. §]

 

28/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A Németországban kiállított ideiglenes forgalmi engedély érvénytelenségének megállapítása és a gépjármű hatósági jelzésének a helyszíni ellenőrzésekor történő azonnali elvétele, a gépjármű továbbközlekedésének megakadályozása nem tekinthető jogszerű intézkedésnek, így az emiatt tett panasz elutasítása sem jogszerű.
[1988. évi I. tv. 1. §, 2. § (3) bek., 326/2011. (XII.28.) Korm.r.  47. § (4) bek., 97. § (1) bek., 96. 1 (5) bek., 1994. évi XXXIV: tv. 44. §, 1988. évi I. tv. 1. §, 25/B. §, 3/1980. tv. 1. §,]

 

27/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Az olyan integrált mezőgazdasági együttműködésre irányuló ügylet, amely előírja, hogy valamely gazdasági szereplő termékeket értékesítsen valamely mezőgazdasági termelőnek, és a részére e termékek megvásárlására szánt kölcsönt nyújtson, e rendelet szempontjából egyetlen egységet képező ügyletnek minősül, amelyben a termékek értékesítése a főszolgáltatás. Az említett egységet képező ügylet adóalapját képezi mind az említett termékek ára, mind pedig a mezőgazdasági termelőknek nyújtott kölcsön után fizetett kamat.
Az a körülmény, hogy az integrátor kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat az integráltak részére, valamint megvásárolhatja az általuk előállított mezőgazdasági termékeket, nem befolyásolja a szóban forgó ügyletnek a HÉA Irányelv szempontjából egységet képező ügyletnek való minősítését.
[2003. évi XCII. tv. 1.§, 2007. évi CXXVII. tv. 9. § 82. §, 13. §, 68. §, 70. §]

 

26/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbeadásának vizsgálata körében döntő jelentőségű az írásbeli haszonbérleti szerződés tartalma és értelmezése. A mezőgazdasági üzemközponthoz tartozást a haszonbérbeadó vonatkozásában kell értékelni.
[2013. évi CXXII. tv. 47. § (5) bek., 56. §, 2013. évi V. tv. 6:63 §]

 

25/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A „lábon álló erdő” nem azonos a földterülettel, annak nem alkotórésze, adójogi szempontból ingónak minősül, ezért az értékesítéséről kibocsátott – tartalmilag hiteles – számla alapján az adózó levonhatja az áfát.
[2009. évi XXXVII. tv. 2. § (1) bek., 5. § (9) bek., 33. § (1) bek., 70. §, 1995. évi CXVII. tv. 3. §, 2003. évi XCII. tv. 1. § (7) bek.,  ]

 

24/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Az önkormányzati képviselő-testület polgármesteri illetményt megállapító határozata olyan döntés, amelyre a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása az objektív jogrend védelme – az önkormányzati működés törvényességének betartatása – körében kiterjed.
[2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (2) bek., (4) bek. d) pontja, 71. § (6) bek., 2011. évi CXCIX. tv. 224. § és 225/L.§ (1) bek.]

 

23/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Az élelmiszer megfeleltetését biztosító jelölés, az ezzel kapcsolatos dokumentumok fellelhetőségének hiányában az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása indokolt. Annak megállapítása tételek alapján történik, nem pedig az alperesi hatóság mérlegelése szerint.
[194/2008. (VII.31.) Korm. 12. § (2) bek., 2. § (2) bek., 2008.évi XLVI. tv. 63. § (1) bek., 46. § (2) bek., 46. § (3) bek.,59. § (5) bek.,76. § (1) bek.}

 

22/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Annak meghatározása érdekében, hogy valamely több szolgáltatásból álló ügylet a héa szempontjából egyetlen egységet képező ügyletnek minősül-e, figyelembe kell venni ezen ügylet gazdasági célját.
Valamely szolgáltatás akkor minősíthető járulékosnak, ha nem önálló célként jelenik meg, hanem arra szolgál, hogy a főszolgáltatást a lehető legjobb feltételek mellett lehessen igénybe venni.
[1992. évi LXXIV. tv. 30. §, 2007. évi CXXVII. tv. 88. §, 86. §, 259. §, 2006. évi XCVIII. tv. 48. §, 2003. évi XCII. tv. 22. §]

 

20/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A Pp. 339/B. §-a csak a jogi mérlegelésre vonatkozik, a bizonyítékokat a bíróság a Pp. 206. §-a alapján értékeli. A teljes felülvizsgálat elve nem jelenti azt, hogy a bizonyítékok újra értékelését a bírónak az alperesi határozatot figyelmen kívül hagyva kéne elvégeznie.A bíróságnak kötelessége a több elfogadható magyarázat közül azt választania, amelyik elfogadása mellett ésszerű indokokat tud felhozni, és ezt saját meggyőződéséből eredő ésszerű és racionális indokok alapján teheti meg, mely indokoknak az ítéletében szerepelnie kell. A bizonyítási mérce bár az indokolt kétséget kizáró bizonyítást követeli meg, a különböző közigazgatási ügyekben nem egységes a bizonyítás szükséges mélysége a kétségek kizárásához, mert az függ attól, hogy milyen eljárási garanciák adottak a közigazgatási eljárásban, és ezek a garanciák ténylegesen érvényesültek-e.

Továbbá az indokolt kétséget kizáró bizonyítás mércéje nem zárja ki a közvetett bizonyítékok láncolatán keresztüli bizonyítást, de jogi vélelmek alkalmazását sem, amennyiben e vélelmek ésszerű keretek között maradnak. Míg a közigazgatási hatóság Ket. 50. § (6) bekezdése alapján végzett értékelését az eljáró elsőfokú – és másodfokú – bíróság akkor tekinti – többek között – jogszerűtlennek a Pp. 206. §-a alapján, ha a bizonyítékok egyenként és összességében nem alkalmasak az állított, megállapított tények igazolására, vagy azok köre oly mértékben hiányos, hogy abból megalapozott következtetés nem vonható le, addig a Kúria a bíróság Pp. 206. §-án alapuló értékelését csak akkor tekinti jogszerűtlennek, ha az nyilvánvaló logikai hibában szenved, nyilvánvalóan ésszerűtlen, vagy megfelelő indokolás hiányában nyilvánvalóan önkényes.
[1952. évi III. tv. 206. §, 339/B. §, 221. §, 1996. évi LVII. tv. 78. §, 11. § ]

 

19/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A bíró, az előtte lévő per tárgyalásának felfüggesztése mellett mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megállapítására nem rendelkezik indítványozási joggal.
[2011. évi CLXI. törvény 48. § (3) bek., 2011. évi CLXXXIX. törvény 137. § (1) bek.]

 

18/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A megfizetettségi feltétel miatt göngyölítésre kötelezett áfára jutó kamat megítélése (mérték, elévülés).
[2011. évi CXXIII. tv. 1. §, 2007. évi CXXVII. tv. 186. §,  2003. évi XCII. tv. 124. §,  37. § ]

 

17/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Fordított adózású gazdasági esemény során előleg után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, adóztatandó esemény hiányában adólevonási jog nem gyakorolható.
[2003. évi XCII. tv. 170. §, 2007. évi CXXVII. tv. 59. § (1), (2) bek., 119. §]

 

16/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Nemzeti jogon alapuló versenyhatósági határozatok által megállapított versenykorlátozó megállapodások esetén is helye lehet az uniós jogra hivatkozásnak. Ugyanakkor nincs helye ilyen esetben az uniós jog közvetlen hivatkozásának, és nincs helye a versenyjogi uniós rendelkezéseken és fogalmakon túlmutató hivatkozásoknak. A felperesnek a nemzeti jog szabályainak megsértését kell állítani, vagy a nemzeti jog szabályainak uniós jog tükrében való helytelen értelmezési gyakorlatát, avagy az uniós joggal való ellentétes tartalmát kell ahhoz állítani, hogy – a hivatkozás helytállósága esetén – a felülvizsgálati kérelem sikeres legyen.

Az eljárási határidők jelentős túllépésének egyik jogkövetkezménye lehet, hogy az ügyféltől nem várható el olyan mértékű (ellen)bizonyítás, mint ha rövid időn belül a bizonyítandó tényeket követően erre lehetősége lett volna. A bizonyítás elnehezülését, vagy lehetetlenné válását a (ellen)bizonyítás tárgyát képező konkrét tényeket állító ügyfélnek kell igazolnia.Vertikális megállapodásban alkalmazott, a szerződés más kikötéseire tekintettel árrögzítést jelentő ajánlott viszonteladási ár, adott jogi és gazdasági háttért és az érintett piac általános működését és szerkezetét figyelembe véve, versenykorlátozó célú megállapodásként is értékelhető lehet. Ebben az esetben az árrögzítést jelentő ajánlott ártól való tényleges áreltérés bizonyítása, a megállapodás rendszeres be nem tartásának igazolása, a jogkövetkezmények meghatározása körében értékelendő körülmény.
[1952. évi III. tv. 339/B. §,  1996. évi LVII. tv. 63. §,  55/2002. Kormr. 3. § (III.26.)]

 

15/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Az előéleti pontok összesítésénél csak a nyilvántartásba vételt megalapozó határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 évnél nem régebbi pontok vehetők figyelembe.

[2000. évi CXXVIII. tv. 7. § (1) bek., 6. § (1) bek.,]

 

14/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A közigazgatási határozat indokolásának az ügy érdemére kiható hiánya nem pótolható az indokolás peres eljárás során történő módosításával.
Ismeretlen, korábban nem vizsgált, összetett rendszerek szerencsejátékként való minősítésének kérdésében csak komplex igazságügyi szakértői bizonyítás eredményeképpen hozható aggálytalan tényálláson alapuló jogszerű határozat.
[2004. évi CXL. tv. 114. §, 1952. évi III. tv. 337. §, 229. §, 1991. évi XXXIV. tv. 26. §]

 

13/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Hátrányosan megkülönböztető a telekadó mértéke akkor, ha az önkormányzati rendeletben szabályozott díjövezet az adóztatott vagyon értékétől, sajátosságaitól függetlenül, meghatározott adózó, más díjövezetekhez képest számottevően magasabb adókötelezettségéről rendelkezik.
[1990. évi C. törvény 6. §, 17. § 22. § ]

 

12/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A rendőrség által alkalmazott bilincs használatának jogszerűségét nem a 6/1996. (VII.12.) IM rendelet, hanem az Rtv. és az Rszsz. rendelkezései szerint kell megítélni.
A bilincshasználat jogszerűségének vizsgálata az ügy egyedi körülményein kell, hogy alapuljon, értékelni kell, hogy a bilincs használatával érintett személyre, valamint az eljárási cselekményre tekintettel milyen speciális indoka van a fél bilincsben tartásának.
[1994. évi XXXIV. tv. 48. §, 15. § (1), (2) bek., 16. § (1) bek., 17. § (1) bek., 18. § (3) bek., 30/2014. (IX.22.) BMr. 39.§ (1) bek., 41. §]

 

10/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A pénzügyi intézmény szanálási eljárásának elrendelése mellett az eljárás során alkalmazott egyes szanálási intézkedéseknek, azaz végső soron az eljárás egészének is teljesíteni kell a Szantv. 17.§ (5) bekezdés szerint elvárt szükségességet és arányosságot. A szanálási eljárás jogerős megszűnését követően az intézménnyel, és a Standstill megállapodásban vele szerződéses kapcsolatban álló felperesekkel szemben az alperes nem gyakorolhat Szantv. 85.§ szerinti kiegészítő jogosultságot.
[2014. évi XXXVII. tv. 16. §, 17. §, 85. § ]

 

9/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Megbízási szerződés esetén a megbízó személyében bekövetkezett – de nem halál miatti – változás önmagában és az Evt. 18.§ (2) bekezdése szerinti adatok hiányában nem eredményezheti annak hatósági megállapítását, hogy a megbízási jogviszony, ezzel együtt az erdőgazdálkodó használati joga megszűnt, és ezért őt a nyilvántartásból törölni kell.
[2009. évi XXXVII. tv. 18. § (2) bek., 153/2009. (XI.13.) FVM. r. 14. §, 15. §, 1959. évi IV. tv. 481. §]

 

8/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A közigazgatási eljárás garanciális szabályainak a figyelmen kívül hagyása (megsértése) az ügy érdemére kiható jogszabálysértést eredményez akkor is, ha egyébként a garanciális szabályok betartásával is ugyanazon közigazgatási döntést hozná meg a hatóság.
[2009.  évi XXXVII. tv. 78. § (1) bek.,  85. § (2) bek.,  2004. évi CXL. tv. 15. § (1) bek, 15. § (3) bek., 50. § (1) bek., 72. § (1) bek.]

 

7/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A vámtartozás keletkezésétől számított 3 év lejárta után az adóssal már nem lehet közölni a tartozás összegét. Az elévülési határidőt nem hosszabbítja meg a korábban végzett, jogsértés megállapítása nélkül záruló felülellenőrzés fellebbezési eljárásának időtartama.
[2913/1992. EGK. 221. Cikk. (3)]

6/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Közterületre bányászati célú szolgalmat alapítani nem lehet. A közterület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötniük.
[1993. évi XLVIII. tv. 50/D. § (2) bek.,  38. § (10) bek.]

 

5/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Az adóhatóság a kiegészítő ellenőrzést elrendelő végzése tartalmi kereteihez kötve van. A jogellenesen elrendelt kiegészítő ellenőrzés során végzett eljárási cselekmény nem eredményezi a határidő nyugvását. A határidőn túl foganatosított cselekmény, az annak nyomán beszerzett bizonyíték a döntéshez nem használható fel.
[2003. évi XCII. tv. 104. § (4) bek.,  92. § (11) bek.,  92. § (12) bek., 1952. évi III. tv. 275. § (4)

 

4/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A perek tisztességes lefolytatásának elve megköveteli, hogy a bíróság a hibás, hiányos szakértői véleményt kijavíttassa, kiegészíttesse, a fél nem tudhatja meg csak az ítéletből, hogy a szakértői véleményt a bíróság alkalmatlan bizonyítási eszköznek értékelte.
[ 1952. évi III. tv. 177. §, 182. § ]

 

3/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Bíróság kijelölése közbeszerzési ügyben
[2011. évi CVIII. tv. 164. § (6) bek.,  127. § (1) bek., 1952. évi III. tv. 326. § (10) bek.]

 

2/2017. számú közigazgatási elvi határozat

Bank fióktelepének saját cégneve alatt kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba a bank javára szerzett jogokat.
[1997. évi CXXXII. tv. 2. §,  3. §, 10. § ]

 

1/2017. számú közigazgatási elvi határozat

A Hpt. 210. § (12) bekezdésébe ütközik, ha a pénzintézet a korábbi ingyenesen nyújtott szolgáltatását díjkötelessé teszi a szerződés egyoldalú módosításával, valamint egyes díjai számítási módját egyoldalúan megváltoztatja az ügyfél hátrányára.
[1996. évi CXII. tv. 210. § (1)]

 

36/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A vízgazdálkodásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat köteles rendeletet alkotni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyíz begyűjtésének szabályairól, amennyiben az adott településen találhatók szennyvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok.
[1995. évi LVII. Tv. 4. § (2) bek.,  44/C. § (1) bek., 44/C. § (2) bek., 44/F. § (1) bek., 45. § (6) bek., 2011. évi CLXI. Tv. 45. § (3) bek., 59. § ]

 

35/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Az utólagos könyvelésbe vétel mellőzésére a Vámkódex 220. cikk (2) bekezdése értelmében csak 4 együttes jogszabályi feltétel teljesülése esetén van lehetőség.
[2913/1992. EGK. 220. Cikk. (2) bek., 2454/1993. EGK. 199. Cikk.]

 

34/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Telekadó alóli mentesség szempontja nem lehet az, hogy az adóalany az adott településen életvitelszerűen ott lakik-e. Telekadó konfiskáló jellegének eldöntése esetén tekintettel kell lenni a több évet átfogó adóztatási gyakorlatra, a tulajdon értékének változására, és egyéb körülményekre is. A Kúria által már megsemmisített, illetve törvényellenessé nyilvánított önkormányzati rendelet vonatkozásában ismételt eljárásban alkalmazási tilalom elrendelésére kerülhet sor bírói kezdeményezés esetén, a törvényellenesség megállapítására (megsemmisítésére) irányuló eljárás és az alkalmazási tilalom kimondására irányuló eljárás adott esetben elválhat.
[1990. évi C. Tv. 6. §, 2011. évi CLXI. Tv. 56. § (5) bek.]

 

33/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Az adólevonási jog alapbizonylata a számla és nem az adózó adóbevallása.
[2007. évi CXXVII. Tv. 119. §, 120. §, 127. §, 2003. évi XCII. Tv. 87. §, 26. §, 44. §, 47. § ]

 

32/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A Kstv. 4. § (3) bekezdésében foglalt valószínűsítés értelmezése. Nem elegendő tanulmányterv szerinti több alternatívára hivatkozni, meg kell jelölni és valószínűsíteni, hogy más ingatlanon a beruházás kisebb érdeksérelemmel járna.
[2007. évi CXXIII. tv. 4.§ (3) bek.]

 

31/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Az OECD Transzferár Irányelvekben foglaltak sem általánosíthatóak, mindig csak a konkrét tényállás függvényében alkalmazhatók. Az adóelőny érvényesíthetősége akkor kizárt, ha a jogügylet célja vagy kizárólagosan (csak) az adóelőny elérése, vagy ha az adóelőny elérése uralja a jogügyletet, a jogügylet döntően az előny elérését célozza.
[1996. évi LXXXI. Tv. 8. §, 18. §, 31. §, 2000. évi C. Tv. 83. §, 2003. évi XCII. Tv. 1. §, 2. §]

 

30/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Elektronikusan benyújtott mezőgazdasági támogatási kérelem elbírálásakor a hatóság nem hagyhatja figyelmen kívül a mezőgazdasági termelő vétlenségét bizonyos adatok pontatlan megjelöléséért.
[29/2012.  (III.24.) VM rendelet 3. § (1) bek., 41/2012. (IV.27.) VM rendelet 4. § (1) bek. 1122/2009.EK. 73. Cikk. (1) bek.]

 

29/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26.§ (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező, akkor annak ellátására nem csak az okiratot ellenjegyző ügyvéd jogosult.
[1997. évi CXLI. Tv. 26. § (2) bek., 26. § (7) bek.,  39. § (4) bek.,  1998. XI. Tv. 27. § (4) bek.]

 

28/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Bírósági végrehajtó megkeresése folytán végrehajtási jog csak a per kimenetelétől függő hatállyal kerülhet bejegyzésre.
[1997. évi CXLI. Tv. 16. §,  34. § (1) bek., 109/1999.  (XII.29.) FVM. r. 29. §, 126. §]

 

27/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A kisajátítás következménye az, ha a tervezett beruházás előreláthatóan olyan káros hatásokkal jár, hogy az ingatlanon levő ivadéknevelő halastó erre a funkciójára alkalmatlanná váli. Emiatt kártalanítást kell megállapítani.
[2007. évi CXXIII. Tv. 19. § (1) bek.,  20. § (c) ]

 

26/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Az Art. 124/B. §-a szerinti önellenőrzési eljárás során ahhoz, hogy az adóhatóság érdemben tudja elbírálni a kérelmet, az adózónak kell megjelölnie, hogy álláspontja szerint mely jogszabály melyik konkrét uniós jogi normával nem áll összhangban.
[2003.  évi XCII. Tv.  Art. 124/B. §,  138. § ,1952. évi III. Tv. 213. § (1) bek.]

 

25/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A forgalmi érték meghatározása során értékelni kell az irodaingatlan bérlő általi használatát is.
[1990. évi XCII. Tv. 68. §,  70. § , 102. § (1) bek.]

 

24/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Amennyiben a folyamatban lévő ügyekben való alkalmazhatóság tekintetében a jogszabályi rendelkezés a „bírósági felülvizsgálati ügyekben is” alkalmazni rendeli az új szabályt, azt a folyamatban lévő közigazgatási eljárásban is figyelembe kell venni.
[61/2009. (V.14.) FVM. 5. § (6) bek.,  81/F. §,   11/2014. (II.18.) VM rendelet 3. §
2004. évi CXL. Tv. 50. § ]

 

23/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos jogvita önkormányzati hatósági ügy. A közterület-használati díj kivetésére csak tisztázott tényállás alapján kerülhet sor.
[2004. évi CXL. Tv. 41. § (2) bek., 59/1995. (X.20.) Főv.Kgy.rendelet 15. § (4) bek.,
47/2004. (VII.29.) Önkormányzati rendelet 5. § (3) bek.

 

22/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Az idegen földterületre saját anyagból való önálló ingatlan ráépítése után a ráépítőnek visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik.
[1990. évi XCIII. Tv. 18. § (1) bek. ]

 

20/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Törvénysértő az a helyi építési szabályzat, amelynek elfogadását megelőzően a központi jogszabályokban előírt véleményeztetési eljárás lefolytatása elmaradt, vagy nem a jogszabályokban meghatározott rendben történt.
[1997. évi LXXVIII. törvény 9. §; 253/1997. évi (XII.20.) Korm. rend. 3. melléklet]

 

19/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A különadó törvény személyi hatálya az energiaellátók jövedelemadóját fizetőkre terjed ki, belföldi adóalanyok tekintetében területi megkötöttség nélkül.
[2010. évi XCIV. Tv. 1. § ,  3. § (1) bek.,  2. § , 9. § (1) bek., 2008. évi LXVII. Tv. 10., 2008. évi XL. Tv. 3. §,  114. § (1) bek., 1952. évi III. Tv. 206. § (1) bek.,  221. § (1) bek., 275. § ]

 

18/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Az Alkotmánybíróság határozatának indokolása az alkotmányossági érvelés tekintetében kötelező.
[2011. évi CLI. tv. 39. § (1) bek.,  63. § (1), (2) bek., ]

 

17/2016. számú közigazgatási elvi határozat

2014. február 28-át követően közölt vételi ajánlat esetében a 2013. évi CXXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A mezőgazdasági igazgatási szerv eljárása az okiratoknak a hozzávaló megérkezését követő napon kezdődik. Eljárására az ezen a napon hatályos jogszabályok az irányadók.
[2013. CXXII. évi tv. 21. § (1) bek., 30. § (3) bek., 13. § (3) bek., 70. § (3) bek.]

 

15/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Összetett jogügylet esetén vizsgálni kell, hogy melyik gazdasági cselekmény a domináns elem, az határozza meg az adózás módját. Fordított áfa alkalmazásához valamennyi törvényi feltétel együttes megléte szükséges.
[2007. évi CXXVII. Tv. 142. §, 2003. évi XCII. Tv. 1. §

 

14/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A rendőrség bármely tömegrendezvényen mérlegelheti az adott körülményeket az oszlatás elrendelése előtt, mivel a gyülekezési törvény alapján oszlatási kötelezettsége nem keletkezik. II. Csapaterő alkalmazása esetén a rendőrnek egyéni intézkedésre nincs módja.
[1989. évi III. Tv. 14. § (1) bek., 2. § (3) bek., 11. § (2) bek.; 1994.évi XXXIV. Tv. 15. § (2) bek., 16. § (1) bek.,58. § (1) bek., 60. § (1)bek.,92. §, 13. §, 2. § (1) bek., 29. § (1) bek., 33. § (1) bek. 15/1990. (V. 14.) BM. rendelet 15. §]

 

13/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A szociális szolgáltatással összefüggő normatív állami támogatás felhasználása akkor jogszerű, amennyiben a fenntartó a tényleges szolgáltatási kötelezettségének eleget tesz és a költségvetési források felhasználása a jogszerű adatszolgáltatásra tekintettel követhető és átlátható.
[2012. évi CCIV. Tv. 2. Mell. ;1993. évi III. Tv. 20/C. §, 213/2009.(IX.29.) Korm. 9. § (1), 10. § (1) bek., 226/2006.(XI.20.) Korm. 13/D. §, 13/E. §, 13/F. §]

 

11/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Közigazgatási perekben a keresetindításra nyitva álló harminc napos határidőn belül a félnek konkrét jogszabálysértésre is utalnia kell. Nem elfogadható, ha a fél harminc napon túl határozza meg a kereset irányultságát [1952. évi III. tv.121.§ (1) bek., 130.§,330.§ (2) bek., 335/A. §].

 

10/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A bíróságnak közigazgatási perben is kérelemhez kötötten kell eljárnia. A bíróság nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a felperes a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát milyen tények és bizonyítékok alapján kérte [1952. évi III.tv. 3.§, 213.§ (1) bek., 215.§, 275.§; 1993.évi XXIII.tv.5.§ (6) bek.].

 

9/2016. számú közigazgatási elvi határozat

A Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárás rendkívüli jogorvoslat, ezért abban a visszamenőlegesen hatályba léptetett, a jogorvoslati eljárás folyamatban létéhez kötött, a felperesre nézve kedvezőbb szabályozás alkalmazandó jogszabály [23/2007.(IV.17.) FVM r. 20.§ (4) bek., 25.§,35.§ (10) bek.; 8/2014.(XI.9.) MvM r. 1.§ (3), (10) bek.].

 

 

8/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Olyan szabályozási területeken, ahol a védett érdek a szabályozás tárgya, a piaci verseny, különösen abban az esetben, ha a szabályozásnak uniós jogi vonatkozása is van, alapot adhat a versenytársi minőség a kereshetőségi jog elismerésére. Amennyiben a piaci verseny védelmét szolgáló szabályozásról van szó és a különös eljárási szabályozás nem alkalmaz a Ket. ügyfélfogalmától eltérő szabályokat, akkor az az ügyféli minőséget is megalapozhatja [2004. évi CXL. tv. 15.§ (1) bek.; 1952. évi III.tv. 327.§ (1) bek.].

 

7/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Ügyintézéshez való jog alkalmazásának elvi szempontjai [1952. évi III. tv. 213. §, 221.§; 2004. évi CXL. tv.4.§ (1) bek., 3. §].

6/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Az önkormányzati rendelet módosító rendelkezése a módosított szabályozásba történt beépüléssel végrehajtottá vált. A szabályozási átmenetre vonatkozó rendelkezései azonban hatályban maradnak, amelyek ezért normakontroll tárgyát képezhetik a Kúria eljárásában. Amennyiben az ilyen rendelkezések visszamenőlegesen terhesebbé teszik az anyagi adójogi jogviszonyt, azok törvénysértését meg kell állapítani [1990. évi 6.§,7.§, 21.§, 22.§; 2010. évi CXL.tv.2.§ (2) bek., 15.§ (1) bek.]

 

5/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Bizonyítás vagyonosodási vizsgálatban 2006. szeptember 15-e után megszerzett jövedelemre [2003. évi XCII.tv.108. §, 109. §; 1952.évi III. tv. 196.§]

 

4/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Közlekedési övezetbe sorolt, kedvezőtlen alakú, közforgalom számára megnyitott utakkal rendelkező, keskeny, részben partmenti rézsűvel rendelkező ingatlanok kisajátítása esetén a kártalanítás megállapításhoz az értékelés szempontjai [24/1976. tvr. 4. § (1) bek.; 1952. évi III. tv. 206. § (1) bek.]

 

3/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Az ágazati különadó tv. 7. § adóalap összeszámítás szabályának EU ellenessége okán követendő eljárás [2010. évi XCIV. tv. 7. §; 2003. évi XCII. tv. 124/B. §].

 

 

2/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Az átadás-átvételi dokumentáció alapján készült, a GYEMSZI által hitelesített és aláírt ingatlanlista alapot ad a tulajdonosi joggyakorlás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére. A dokumentáció és a lista egyezőségének vizsgálata olyan bizonyítási eljárás, melynek lefolytatására az ingatlanügyi hatóság nem jogosult [2012. évi XXXVIII. tv. 15. §].

 

1/2016. számú közigazgatási elvi határozat

Jogosulatlanul igénybe vett EMVA támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatszámítás esetén az Európai Unió jogában meghatározott kamatszámítási időszak alkalmazásának a vizsgálata szükséges [2007. évi XVII. tv. 69. § (5) bek.; 796/2004. EK.r.73. cikk (3) bek.].

 

42/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A Kúria Önkormányzati Tanács konkrét normakontroll hatáskörének gyakorlása során csak a perben alkalmazandó jogszabály, jogszabályi rendelkezések törvényességét vizsgálja felül [2011. évi CLXI. törvény 48. § (3) bek., 51. § (1), (2) bek.]

 

41/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Az adóraktári engedéllyel rendelkező gazdasági társaság más adóraktári engedélyeshez adófelfüggesztési eljárás mellett történő szállítás esetén mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha a címzett adóraktári engedélyes a betárolás elektronikus átvételi elismervénnyel visszaigazolta [2003. évi CXXVII. tv. 8. § (1) bek., 11. § (2), (3) bek., 10. § (1) bek., 13. § (1) bek., 17. § (1) bek.].

 

40/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Törvényekbe foglalt alapelvi rendelkezések sérelmére hivatkozás esetén a bíróságok nem háríthatják el a vizsgálatot. Törvényi alapelvek megsértése is jogszabálysértés.- Az állami normatíva felhasználás hatósági ellenőrzése során a Magyar Államkincstár a törvényi kötelezettségek betartását ellenőrzi. A normatíva felhasználásának jogszerűségét a feladatellátás és a költségvetési források felhasználásának transzparenciája együttesen jelenti [2004. évi CXL. tv. 1. § (1), (2), (4) bek., 2. § (3) bek.; 1992. évi XXXVIII. tv. 18/J. § (5) bek.].

 

39/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A deklaratív hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésnek vagy törlésnek nincs időbeli korlátja, és nem érvényesül a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme sem. A deklaratív jellegű nyilvántartásba való bejegyzéssel vagy törléssel ugyanis nem szerezhetők jogok, annak csak közvetett és tipikusan eljárási – jog, tény, adat fennállására vonatkozó bizonyítási – jellegű joghatásai vannak [2004. évi CXL. tv. 82. §, 86. §].

 

38/2015. számú közigazgatási elvi határozat

I. A harmadik országbeli állampolgár akkor terjesztheti elő méltányossági alapon Magyarországon a tartózkodási engedély iránti kérelmét, ha valódi kivételes méltánylást érdemlő indokra tud hivatkozni.
II. Ellentétes a méltányosság lényegével az a felvetés, hogy a méltányossági kérelem elbírálásakor csak az éppen előadott érvek vehetők figyelembe, a korábbi előélet pedig nem.
[114/2007.(V.24.) Korm. r. 47. § (1), (2), (4). (4a) bek.; 2004. évi CXL. tv. 1. § (1), (2) bek., 2. § (3) bek., 7. §, 213. § (1) bek., 72. §; 1952. évi III. tv. 164. § (1) bek., 336/A. § (2) bek.].

 

37/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A transzferárazás jogszerűségének megítélése jogkérdés. Nem a bíróság feladata a haszonkulcs mértékének meghatározása, hanem az új eljárásban ezt az adóhatóságnak kell számszerűsítenie [1996. évi LXXXI. tv. 18. § (1), (2) bek.; 2003. évi XCII. tv. 97. § (4), (6) bek.; 1952. III. évi tv. 164. §, 206. § (1) bek.]

 

35/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez ingatlanlista és joggyakorlása vonatkozó nyilatkozat meglétén túl azt is vizsgálni szükséges, hogy az ingatlanlista tényleges átadás-átvétel alapján készült-e, valamit az ingatlan a konszolidációs törvény hatálya alá tartozik-e [2012. évi XXXVIII. tv. 15/B. §; 1997. évi CXLI tv . 26. §, 29. §, 52. §; 2004. évi CXL. tv. 50. § (1) bek.].

 

34/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Szerencsejáték ügyben szakértő bevonásával kell dönteni az internet-kapcsolatú játékra alkalmas terminál működési mechanizmusáról [1991. évi XXXIV. tv. 26. § (1) bek.; 2004. évi CXL. tv. 50. §].

 

33/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A tisztességes eljárás elemét képező fegyveregyenlőség elve a bizonyítékok beszerzése körében a közigazgatási eljárásban a hatóságra és az ügyfélre is vonatkozik [2011. évi CDXXV. tv. 24. cikk (1) bek.; 2003. évi XCII. tv. 97. cikk; 2004. évi CXL. tv. 72. cikk].

 

32/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A tartózkodási engedély belföldi kérelmezésének engedélyezése során alapot adhat a méltányosság gyakorlásra az, ha a kérelmezőnek tartásra szoruló kiskorú gyermeke van [114/2007.(V.24.) Korm. 47. §; 2004. évi CXL. tv. 50. § (6) bek.; 1952. évi III. tv. 206. §].

 

31/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A bíróság azon Pp-ben meghatározott kötelezettsége, hogy a perköltség viseléséről dönt, nem az Áfa tv. hatálya alá tartozó gazdasági tevékenység [2007. évi CXXVII. tv. 2. §, 26. §, 120. §; 1952. évi III. tv. 75. §, 78. §, 79. §].

 

30/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Tőkeáttételes vállalatfelvásárlással kapcsolatos adójogi megállapítások a műveletsorozat komplex vizsgálata alapján tehetők. Forintban elhatározott törzstőke-emelés devizás teljesítéséből adódó árfolyamveszteség a tulajdonos kockázata, tehát nem számolható el a társaság adózás előtti eredménye terhére [1996. évi LXXXI. tv. 8. § (1) bek.,  3. Mell.; 2000. évi C. tv. 35. § (8) bek.].

 

29/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A keresettel támadott határozatok jogszerűségéről a bíróságnak a perrel érintett időszakban hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell döntenie. Ezek értelmében pedig a környezetvédelmi termékdíj nem adónak, hanem adók módjára behajtandó köztartozásnak minősült, ezért visszaigénylésére nem alkalmazhatók az adózás rendjéről szóló törvény szabályai [1995. évi LVI. tv. 3. § (5) bek.; 2003. évi XCII. tv. 4. § (2) bek., 5. § (2) bek., 164. §; 1952. évi III. tv. 339/A. §; 53/2003.(IV. 11.) Korm. r. 8. § (3) bek.]

 

28/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Az önkormányzati rendelet bevezetőjében pontosan meg kell jelölni, hogy az önkormányzat milyen törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg rendeletét. Eredeti jogalkotói jogkör esetén az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésre kell utalni [1995. LVII. tv. 44/C. §,. 45. § (6) bek.; 2010. CXXX. tv. 8. § (2) bek.;2012. CLXXXV. tv. 1. § (2) bek.; 61/2009. (XII.14.) IRM. r. 53. § (2) bek., 54. § (1) bek.].

 

27/2015. számú közigazgatási elvi határozat

I. A 2004/38/EK Irányelv 37. cikke folytán a hazai (tagállami) megengedő szabályozás alapján a közjegyző – mint hatóság által – a felek nyilatkozata szerint nyilvántartott élettársi kapcsolat a 2007. évi I. törvény 2.§ b), bj) pontja szerinti hatóság előtt regisztrált élettársi kapcsolattal azonos.
II. A törvényi hatály elismerése nem zárja ki, hogy a hatóság az élettársi kapcsolat valós tartalmát érdemben vizsgálja. [2007. évi I. tv. 2. §, 1. § (1)  bek.; 2007. évi II. tv. 13. § (1) bek., 42. § (6) bek., 42. § (7) bek., 43. § (2) bek.; 2008. évi XLV. tv. 36/E. § (2) bek., 1. § (2) bek., 13. § (1) bek.].

 

26/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Építményadó mentesség az adóalany számára csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület után jár. A befektetési célú tulajdonszerzés az alaptevékenység jövőbeni megkezdésének terve nem alapozza meg az építményadó alóli mentességet [2003.XCII. tv. 99. § (2) bek.; 1952. évi III.  tv. 3. §, 164. § (1) bek.; 1991. évi C. tv. 3. § (2) bek., 26. § (1), (2) bek., 32. § (2) bek., 11. §].

 

25/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A túlsúlydíj esetén a szolgáltatás igénybe vevője a túlsúlyos, túlméretes jármű vezetője, üzembentartója, a szolgáltatás nyújtója a közútkezelő, az őt megillető közútkezelői hozzájárulás pedig a szolgáltatás ellenértéke [1988 évi I. tv. 15. § (1) bek.; 1992. évi LXXIV. tv. 3. §; 2007. évi CXXVII. tv. 2. ; 4/1999. KHVM r. 3. § (1) bek., 5 § (1), (2) bek.].

 

24/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A felperes biztosítási jogviszonyát érintő, de járulék utólagos megállapításával nem járó határozat meghozatalára az adóhatóság nem rendelkezik hatáskörrel. A határozat semmisségét a bíróság hivatalból vizsgálja [2003. évi XCII. tv. 4. §, 10. §; 1952. évi III. tv. 336/A. §; 1997. évi LXXX. tv. 54. §, 4. §; 2004,. évi CXL. tv. 121. §].

 

22/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A támogatási szerződéstől való elállás jogszerűsége közigazgatási perben nem, csak polgári perben vizsgálható felül. A jogszerű elállás képezi az alapját a támogatás visszafizetésére kötelező hatósági határozatnak [1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. § (8) bek.; 1952. évi III. tv. 324. § (2) bek.; 55/2005.(III.26.) Korm.r. 2. §].

 

21/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A Kbt. 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérői minőség megítélésénél nem csak a beszerzés tárgyát kell a feltétel fennállása körében vizsgálni, hanem azt, hogy a beszerző folytat-e a Kbt.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységet [2001. évi CVIII. tv. 6. § (1) bek., 114. § (2) bek.].

 

20/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Az Rtv. szabályainak megsértését állító panaszt az Rtv. szerinti panaszeljárásban, míg a Be. szabályainak megsértésén alapuló panaszt a Be. szabályai szerinti eljárásban kell kivizsgálni, függetlenül attól, hogy a büntetőeljárás folyamatban van-e, avagy nem [1952. évi III. tv. 206. §].

 

18/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A Jat. 2. § (1) bekezdéséből következő normavilágosság követelményének az önkormányzati rendeletek vizsgálatához kapcsolódó érvényesítése során figyelembe kell venni, hogy az indítványozó által jelölt nem megfelelően értelmezhető normatartalom kihat-e és miként hat ki a normaalkalmazásra, jogbizonytalanságot okoz-e a jogértelmezés során. [1997. LXXVIII. tv. 29. § (6) bek. 62. § (6) bek.; 1996. XXI. tv. 27. § (1) bek.;2004. CXL. tv. 37. § (3) bek.;2010. CXXX. tv. 2. § (1) bek., 3. §, 6. §].

 

17/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A közösségen belüli beszerzés esetén az adólevonási jog gyakorlásának több együttes feltétele van [2007. évi CXXVII. tv. (1) bek., 63. § (1) bek.].

 

16/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Hamis adat, valótlan tény közlése idegenrendészeti eljárásban akkor lehet a tartózkodási engedély visszavonásának az alapja, ha a közlés a tartózkodási engedély megszerzése érdekében történt. Ez akkor állapítható meg, ha az adat hamis voltáról, a tény valótlanságáról a kérelmező tudott, vagy kellő körültekintés mellett tudnia kellett volna [2007. II. Tv. 20. § (1) bek., 18. §, 13. §].

 

15/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Weblapon megjelenő politikai hirdetés esetén a Ve. 209. § (2) bekezdése alkalmazandó a folyamatosan fennálló tevékenységre tekintettel [2013. évi XXXVI. tv. 231. § (5) bek., 220. §, 2. §].

 

14/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Mivel a helyi önkormányzati szabályok a jog kriminális eszközeinek segítségével kényszeríthetik a hajléktalan embert meghatározott közterület elhagyására, és figyelemmel arra a körülményre is, hogy a törvényi szabálysértési tényállással védett értékek az Alaptörvényben rögzítettek ugyan,mégis alanyi jogokat nem érintő, elvont értékek, ezért az új szabálysértési törvény felhatalmazó rendelkezéseit megszorítóan kell értelmezni: a közterületen való életvitelszerű tartózkodás csak ott lehet tilalmazható, ahol a védendő értékek kifejezetten érvényesülést kívánnak. Másrészt a megalkotott önkormányzati rendelet rendelkezéseinek a normavilágosság követelményének megfelelően, kellően pontosnak kell lenniük [2011. CDXXV. Tv. XXII. Cikk; 2012. II. Tv. 179/A. § , 2012. II. Tv. 250. § (4); 2011. CLXXXIX. Tv. 13. §

 

13/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Elhárítható a szerződéskötést akadályozó lényeges körülmény, ha azt az ajánlattevő a szükséges nyilatkozat megtételével, a jogai, kötelezettségei átruházásával más szervre testálja [2010. évi CLXXXV. tv. 213. § (4) bek.; 2003. évi CXXIX. tv. 99. § (1) bek., 99/A. § (1) bek.].

 

12/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A Kbt. II. része szerinti közbeszerzési eljárásban megkövetelt kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat valóságosságát az ajánlatkérő nem köteles minden esetben általános jelleggel nyilvántartásban lévő adatokkal összevetve ellenőrizni [2011. évi CVIII. tv. 36. § (5) bek., 36. § (7) bek.; 310/2011.(XII. 23.) Korm. r. 12. §].

 

11/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A Kúria a HÉA irányelv 90. cikkének (1) bekezdése alkalmazásával döntött arról, hogy a felperest megilleti az adóalap csökkentése. Az irányelv közvetlen hatályának kérdése [2007. évi CXXVII. tv. 77. § (1) bek.; 112/2006. EK irányelv 90. cikk].

 

10/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Az ingatlanrész áfa mentes értékestésénél is az ingatlant érintő legutolsó használatbavételi engedély az irányadó [2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) bek., 2. §, 9. §, 65. §; 1997. évi CXLI. tv. 11. §, 12. §; 109/1999..(XII.29.) FVM r. 51.

 

8/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Önmagában véve az, hogy a társadalmi viszonyok meghatározott körét országos érvényű jogszabály a szabályozási körébe vonta, nem akadálya az önkormányzati rendeletalkotásnak. A helyi önkormányzatok az Alaptörvényben biztosított jogkörükben, vagy az adott tárgyban rendeletalkotásra vonatkozó általános törvényi felhatalmazás alapján is jogosultak az országos szintű szabályozással nem ellentétes, ahhoz képest kiegészítő jellegű helyi jogalkotásra.  A Kúria Önkormányzati Tanácsának az önkormányzati rendeletalkotás jogszerűségének a biztosítása mellett feladata az önkormányzatok Alaptörvényben karakterizált önállóságának a védelme is. [1991. évi XX. törvény 85. § (1) bek.; 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bek.; 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bek.; 49/2004. (VIII. 31.) BM r. 1/B. § (2), (3) bek., 3. § (4) bek., 8. §].

 

7/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A nemzetközi megkeresésre és az arra adott válaszra az adózó betekinthet, azok nem tekinthetők adóhatóságok közötti belső levelezésnek, mivel nem technikai jellegűek, hanem az ügy érdemére kihatnak [2007. évi CXXVII. tv. 89. § (1) bek., 65. § (1) bek.; 2007. évi CXXVII. tv. 12. § (1), (3) bek.].

 

6/2015. számú közigazgatási elvi határozat

A kikapcsolási értesítő – kikapcsolási időpontokat is tartalmazó – kiküldésével a kikapcsolási eljárás kezdeményezettnek tekintendő [2008. évi XL. tv. 29. § (3) bek.; 1952. évi III. tv. 206. § (1) bek.].

 

5/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Mivel a helyi önkormányzati szabályok a jog kriminális eszközeinek segítségével kényszeríthetik a hajléktalan embert meghatározott közterület elhagyására, és figyelemmel arra a körülményre is, hogy a törvényi szabálysértési tényállással védett értékek az Alaptörvényben rögzítettek ugyan,mégis alanyi jogokat nem érintő, elvont értékek, ezért az új szabálysértési törvény felhatalmazó rendelkezéseit megszorítóan kell értelmezni: a közterületen való életvitelszerű tartózkodás csak ott lehet tilalmazható, ahol a védendő értékek kifejezetten érvényesülést kívánnak. Másrészt a megalkotott önkormányzati rendelet rendelkezéseinek a normavilágosság követelményének megfelelően, kellően pontosnak kell lenniük. [2011. CDXXV. tv. XXII. Cikk.; 2012. II. tv. 179/A. §,  250. § (4) bek.; 2011. CLXXXIX. tv. 13. §].

 

3/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Az Alaptörvény 8. § (3) bekezdés d) pontja szerinti tilalomnak akkor kell érvényesülnie, ha az eredményes népszavazás nem csupán a kihirdető törvényt, hanem a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségeket is érinti. A tagsági lét feltételeinek újratárgyalására irányuló törekvés szükségképpen érinti e kötelezettségeket [2011. évi CDXXV. tv. 8. Cikk (3) bek.; 2013. évi CCXXVIII. tv. 11. §, 30. §].

 

2/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Az EMVA-ból finanszírozott Natura 2000 területet érintő kompenzációs támogatás iránti kérelem visszavonására az alkalmazásban és hatályában elsőbbséget élvező EK rendeleti szabályokat kell alkalmazni, mivel a tagállami szabály súlyosabb kötelezettségeket ír elő a kérelmező számára [36/2009. FVM r. 4. § (2) bek.; 796/2004. EK. r. 15. Cikk (1), (3) bek., 22. Cikk (1), (3) bek.; 1952. évi III. tv. 221. § (1) bek.].

 

1/2015. számú közigazgatási elvi határozat

Az egészségügyi szakmák közötti kapacitás átcsoportosítás kérdése alapvetően érinti a fenntartó feladatkörét, kötelezettségeinek teljesítését, ezért az átcsoportosítás ügyében folyó eljárásokban a fenntartó kizárólagos ügyfél, így a perindítási jog is őt illeti [2006. évi CXXXII. tv. 1. § (2) bek., 7. §, 5/A. § (1), (2), (3), (4), (5), (6) bek., 5/B. § (7) bek.; 2011. évi CLXXVI. tv. 148. §; 2004. évi CXL. tv. 15. § (1) bek.; 337/2008. Korm.r. 8. §; 1952. évi III. tv. 130. § (1) bek., 157. § (a) pont, 327. § (1) bek.].

közigazgatási elvi határozatok