Az Átestünk a súlyhatáron című bejegyzéshez kapcsolódó jogszabályok kivonata

Spread the love
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet)

 

2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja: E rendelet alkalmazásában túlsúlyos járműnek minősül az a jármű vagy járműszerelvény, amely össztömeg vonatkozásában öt- vagy ennél több tengelyes járműszerelvény esetén a 40 tonnát meghaladja.
3. § (1) bekezdés: A 2. §-ban meghatározott járművek – az e rendeletben meghatározott kivételekkel – kizárólag közútkezelői hozzájárulással közlekedhetnek.

 

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

24. § (1) Az olyan 10 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárműnek a forgalomban való részvételéhez, amelyet a Magyarország területén ömlesztett áruval raktak meg, jármű-tömegbizonylat is szükséges. A jármű-tömegbizonylatot az ömlesztett áru feladójának, vagy az áru felrakását végzőnek kell a megrakott tehergépjármű össztömegéről kiállítania, és a tehergépjármű vezetőjének igazolható módon átadnia, a felrakás helyén, hitele-sített berendezéssel (hitelesített mérleggel) elvégzett jármű-mérlegelés, tengelyterhelés-mérés, vagy a rakomány súlyának mérlegelése alapján.

(2) Ha a feladó vagy a felrakást végző a jármű-tömegbizonylat kiállítási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a bizonylat helyett írásbeli nyilatkozatot kell kiállítania, és a jármű vezetőjének igazolható módon átadnia.

(3) A jármű-tömegbizonylatnak, illetve az írásbeli nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:
a) a kiállító neve, címe, a kiadási sorszám, a kiadás helye,
b) a felrakott áru megnevezése, tömege (kg),
c) a felrakodás dátuma (év, hó, nap, óra, perc),
d) a jármű – mérlegelés vagy tengelyterhelés-mérés alapján megállapított – tömege (csak a bizonylaton),
e) a jármű rendszáma, a fuvarlevél száma,
f) a felrakodást végző aláírása és – amennyiben van – bélyegzője.

(4) A jármű-tömegbizonylat vagy az írásbeli nyilatkozat a szállítás időtartama alatt a fuvarlevél mellékletét képezi, azt az ellenőrzést végző hatóság képviselőjének felszólítására be kell mutatni. A bizonylatot vagy az írásbeli nyilatkozatot a fuvarozás (szállítás) befejezését követően – a kapcsolódó okmányokhoz csatoltan – meg kell őrizni.

(5) Túlsúly megállapítása esetén a fizetendő bírság a jármű-tömegbizonylat vagy a nyilatkozat kiállítóját terheli.

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (a továbbiakban:Kkt.)

20. § (1) bekezdés h) pontja: Az e törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban a közúti járművek közúti közlekedésben való részvételéhez előírt műszaki, biztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokra, a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedésére, a rakomány rögzítésére, továbbá az ömlesztett áruk szállítására vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők.

20. § (4) Az (1) bekezdés a)-j), l), n) és o) pontjában foglalt valamely rendelkezés megsértőjével szemben 10 000 forinttól 800 000 forintig terjedő bírság szabható ki. Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabandó bírságok, valamint a több jogsértő cselekmény vagy mulasztás esetén az ugyanabban az eljárásban kiszabható bírság maximális összegét külön jogszabály állapítja meg.
20. § (5) A bírságot a rendelkezés megsértéséért felelős köteles megfizetni.

 

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szó-ló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

9. § (1) bekezdés b) pontja: A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

9.§ (7) Nem szabható ki a megengedett legnagyobb össztömeg túllépésére vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott bírság, ha az NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. dec-ember 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.

A Korm. rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint jármű vagy járműszerelvény köz-útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy a közútkezelő hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő közlekedése esetén, amennyiben a 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb össztömeg túllépése fennáll, ha az eltérés nem éri el az 5%-ot, a kiszabandó közigazgatási bírság mértéke 50.000,- Ft.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

104. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az eljárást megszünteti.

A jogszabályi rendelkezések a 2020. február  29-én hatályos állapotukban kerültek feltöltésre. Mindig ellenőrizze a kivonatban szereplő rendelkezések érvényességét!