Elvi tartalmú közigazgatási bírósági döntések – 2016.

Spread the love

A Kúria elvi tartamú közigazgatási döntései a 2016. évből:

 

A lakásépítési (közvetlen) támogatás esetén akkor válik támogatottá a fél – a támogatási jogviszony akkor jött létre -, amikor a gyermekvállalás teljesítésének bejelentését követően az állam a megelőlegező kölcsön tőkeösszegét közvetlenül átutalja a bank részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére irányuló állami igény a támogatási jogviszony létrejöttét követő  öt év elteltével évül el.
Kfv.35007/2016/9 LETÖLTÉS
 
A Htv. 18. §-a, valamint 12. § (1) bekezdése szerint a helyi adó alanya – függetlenül fennálló polgári jogi helyzettől – az, aki az ingatlannyilvántartásban vagyoni értékű jog jogosultjaként feltüntetésre került.
Kfv.35011/2016/5 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény LETÖLTÉS
   
A 2012-es támogatási évben amennyiben a családi gazdaság jogszerű és igazolt használatában álló termőföld a támogatás tárgyaként megfelel valamely mezőgazdasági támogatási forma feltételrendszerének, úgy a támogatás megszerzésére a családi gazdaság a termőföldről szóló törvény szerinti képviselője vagy a földhasználati jog személy szerint megjelölt tagja jogosult.
Kfv.35012/2016/5 LETÖLTÉS
 
A piacbefolyásolás nemcsak akkor állapítható meg, ha a hamis információt terjesztő tudja, hogy az információ hamis, félrevezető, hanem akkor is, ha az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén tudatában kellett volna lennie az információ hamis vagy félrevezető voltának.
Kfv.35039/2016/7 LETÖLTÉS
 
A hatóság az ügyféllel való együttműködési kötelezettség alapelvéből következően adott esetben köteles figyelembe venni a korábbi évek helyszíni ellenőrzésének eredményeit, valamint az ügyfél által csatolt dokumentumokat, ha nyilvánvaló, hogy az ügyfél hibás kódot jelölt meg (s a hatóság részéről kiadott hiánypótlási felhívás sem ennek a hibának a  javítására vonatkozott).
Kfv.35058/2016/7 LETÖLTÉS
 
[1] A közigazgatási határozat indokolásának az ügy érdemére kiható hiánya nem pótolható az indokolás peres eljárás során történő módosításával.

[2] Ismeretlen, korábban nem vizsgált, összetett rendszerek szerencsejátékként való minősítésének kérdésében csak komplex igazságügyi szakértői bizonyítás eredményeképpen hozható aggálytalan tényálláson alapuló, jogszerű határozat.

Kfv.35066/2016/7 LETÖLTÉS

 

Az adózó adószáma akkor is felfüggeszthető, ha az Art. 24/A.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti felszólításban és az adószámot felfüggesztő döntésben az adótartozás összege eltérő, amennyiben erről az adózót az adóhatóság megfelelő módon tájékoztatja, és a nem vitatott 365 napon túl meg nem fizetett adótartozás terhére továbbra is fennáll.  A Vhr. 3. § 4. pontja, a 17. § (3) bekezdése, valamint a 25. § (2) és (8) bekezdései kógens rendelkezéseket tartalmaznak, amelyektől eltérni nem lehet.
Kfv.35075/2016/6 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet LETÖLTÉS
 
A hipa alap csökkentésnek nem feltétele, hogy az adóalany a közvetített szolgáltatás mellett saját szolgáltatást is számlázzon. [2] A hipa alapjának meghatározása során szolgáltatás hiányában nem kerülhet sor a nettó árbevétel közvetített szolgáltatás ellenértékére hivatkozással történő csökkentésére.
Kfv.35096/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az eszköz besorolásának alapvető eleme a rendeltetése, használata, emiatt minősítést az eredeti beszerzési célhoz képest a vállalkozási tevékenység függvényében folyamatosan korrigálni kell.
Kfv.35098/2016/8 LETÖLTÉS
 
[1] A közigazgatási határozat indokolásának az ügy érdemére kiható hiánya nem pótolható az indokolás peres eljárás során történő módosításával.

[2] Ismeretlen, korábban nem vizsgált, összetett rendszerek szerencsejátékként való minősítésének kérdésében csak komplex igazságügyi szakértői bizonyítás eredményeképpen hozható aggálytalan tényálláson alapuló, jogszerű határozat.

Kfv.35122/2016/6 LETÖLTÉS

 

Támogatásfolyósítás feltételeként szabott, magánszemély által teendő nyilatkozatok formája szükségképpen írásbeli.
Kfv.35126/2016/3 LETÖLTÉS
 
Földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzés hiánya esetén a mezőgazdasági terület tulajdonosának a bejegyzés önhibán kívüli okból történő elmaradását igazolni kell ahhoz, hogy az európai uniós támogatás igénybevételénél jogszerű földhasználónak minősüljön.
Kfv.35135/2016/3 LETÖLTÉS
 
A mezőgazdasági támogatási kérelem hibája nem tekinthető nyilvánvalónak, ha a szolgáltatott adatok olyannyira hiányosak vagy hibásak, hogy ezáltal a kérelem egyértelműsége is kétséges.
Kfv.35144/2016/3 LETÖLTÉS
 
A telekadó fizetési kötelezettséget az adóhatóság bevallás alapján kivetéssel, e tárgyban hozott határozattal írja elő, amely a jogerőre emelkedésével válik végrehajthatóvá. Kivetés tárgyában hozott adóhatósági jogerős és végrehajtható döntés hiányában az adóhatóság nem minősíthető a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi LIX. törvény ( Cstv.) 3. § (1) bekezdés cb) pontja szerinti hitelezőnek.
Kfv.35145/2016/5 LETÖLTÉS
 
A lakástámogatások jogszerűségének felügyelete során, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésének elévülésére az Art. szabályai alkalmazandók.
Kfv.35147/2016/4 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
A szociális lakástámogatások jogszerűségének felügyelete során, a hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv felelősségét nem csökkenti a folyósító hitelintézetnek a feladatellátással összefüggésben, jogszabályon alapuló, saját működési körében végzett tevékenységre szóló felhatalmazása.
Kfv.35149/2016/7 LETÖLTÉS
 
A bírósági felülvizsgálat, mint jogorvoslat csak az adott eljárásban meghozott közigazgatási határozat jogsértésének kiküszöbölésére alkalmas, más közigazgatási határozat jogerejét nem érintheti.
Kfv.35164/2016/6 LETÖLTÉS

 

A normatív támogatási forma sajátossága, hogy a támogatás meghatározott feltételek teljesülése esetén jár. A támogatás iránti kérelem e feltételek nélkülözéséből adódó hiányossága később nem orvosolható.
Kfv.35171/2016/5 LETÖLTÉS
 
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A rendszer rendeltetéséből adódó hatósági nyilvántartási ügyben nincs szükség az ügyfél jogszabályban meghatározott tények igazolásán túli egyéb aktivitására (pl. észrevételeire), ugyanakkor a jogszabályban meghatározott körülmények fennállása esetén és keretek között természetesen élhet jogorvoslati jogával
Kfv.35195/2016/6 LETÖLTÉS
 
A fogyatékosság, mint orvosszakmai kérdés, és a fogyatékosság – fogyatékossági támogatásra való jogosultságot teremtő – jogszabályi feltételei nem mindig esnek egybe. A jogi szabályozás nem teremt minden fogyatékos személy részére jogosultságot fogyatékossági támogatásra.
Kfv.35199/2016/10   LETÖLTÉS
   
A mezőgazdasági támogatási kérelem hibája nem tekinthető nyilvánvalónak, ha a szolgáltatott adatok alapvetően hibásak, miáltal a kérelem egyértelműsége kétséges.
Kfv.35211/2016/4 az Európai Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000. erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet LETÖLTÉS
   
A szociális szolgáltatással összefüggő normatív támogatás felhasználásának jogszerűsége a felhasználás és az elszámolás szabályszerűségét is magában foglalja, jogszabályban meghatározott keretek között.
Kfv.35226/2016/7 LETÖLTÉS
 
Az eljáró hatóságot csak jogszabályi kötelezettségei teljesítése körében terheli az ügyféllel szembeni tájékoztatási kötelezettség.
Kfv.35247/2016/3 LETÖLTÉS

 

Az eljáró hatóságot csak jogszabályi kötelezettségei teljesítése körében terheli az ügyféllel szembeni tájékoztatási kötelezettség.
Kfv.35248/2016/3 LETÖLTÉS
 
A jogerős támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének előírt mértékű teljesítésébe a jogszabályszerű teljesítés beletartozik.
Kfv.35267/2016/6   LETÖLTÉS
   
Fogyatékossági támogatás jogszabályi feltételei fennállásának vizsgálatakor a jogosultsági rendelet szabályozási logikájának egészére figyelemmel kell lenni.
Kfv.35268/2016/3 LETÖLTÉS
 
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásban a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetésre csak közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus hiányában alkalmazható az eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényi szabályozás.
Kfv.35290/2016/4 LETÖLTÉS
 
A normatív támogatási forma sajátossága, hogy a támogatás meghatározott feltételek teljesülése esetén jár. Ugyanakkor a felhasználás megfelelőségének nyilvántartásához szükséges adatszolgáltatás a naprakész követés érdekében jogszabály alapján az ügyfél folyamatosan teljesítendő kötelezettsége. Ekkor a tényleges megvalósulási állapotnak az előírt nyilvántartási rendszer feltöltése és alkalmazása útján kell tükröződnie.
Kfv.35291/2016/3 LETÖLTÉS
 
Igazolt a földhasználat akkor, ha egyéb földhasználó hiányában a földet ténylegesen használó mezőgazdasági termelő igazolja tulajdonosi jogát az igényelt parcella vonatkozásában.
Kfv.35304/2016/3 LETÖLTÉS

 

Sérül a szolidaritás és kölcsönösség elve akkor, ha az azonos összegű tagdíj-befizetést teljesítő tagok közül kisebb összegű szolgáltatást vehet igénybe az, akinek tagdíját munkáltatója átvállalta. 
Kfv.35315/2016/4 LETÖLTÉS
 
Nem állapítható meg a tisztességes ügyintézéshez való jog sérelme önmagában azért, mert a hatóság valamely jogszabályi rendelkezésre külön nem hívta fel a fél figyelmét.
Kfv.35330/2016/6 LETÖLTÉS
 
Ha az agrárkár-megállapító szerv által, az eljárás folyamán kiállított hatósági bizonyítvány szerinti hozamérték-csökkenés a jogszabályban meghatározott mérték alatt marad, az igénylő a kárenyhítő juttatásra nem válik jogosulttá.
Kfv.35339/2016/3 LETÖLTÉS
 
Európai Uniós mezőgazdasági támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmek vizsgálata során a hatóság – mind a támogatási határozatban, mind a kifizetéshez kapcsolódó – feltételek meglétét ellenőrzi, s e szerint hoz a kifizetési kérelemnek helyt adó, részben helyt adó, vagy elutasító döntést. A támogatási határozatban megállapított összeg nem jelent automatizmust arra nézve, hogy a kérelmező ahhoz minden körülmények között hozzájut, a kérelmezőnek a vállalásait teljesíteni kell, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell adatot szolgáltatnia és eljárnia.
Kfv.35361/2016/6 LETÖLTÉS
 
Nem választható le a kedvezményezett cselekménye az azt igazoló hatósági cselekménytől azon az alapon, hogy dacára a kiadott hatósági igazolásnak, neki akkor is megállna a felelőssége a dokumentum esetleg valótlan tartalma miatt, ha részéről ebben vétkesség nem is merül fel.
Kfv.35365/2016/6 LETÖLTÉS
 
Ismeretlen, korábban nem vizsgált, összetett rendszerek szerencsejátékként való minősítésének kérdésében csak komplex igazságügyi szakértői bizonyítás eredményeképpen hozható aggálytalan tényálláson alapuló jogszerű határozat.
Kfv.35382/2016/6   LETÖLTÉS

                                                                                                                                                                  

A pályázónak pályázatát teljes körűen ki kell töltenie, mert hatóság csak a pályázatban szereplő adatokat értékelheti.
Kfv.35409/2016/9   LETÖLTÉS
   
A hatóságnak akként kell meghoznia határozatát, hogy az tartalmazza a rendelkezését és annak jogi indokolását
Kfv.35422/2016/7 LETÖLTÉS
 
[1] A pénzügyi intézmény szanálási eljárásának elrendelése mellett az eljárás során alkalmazott egyes szanálási intézkedéseknek, azaz végső soron az eljárás egészének is teljesíteni kell a Szantv. 17.§ (5) bekezdés szerint elvárt szükségességet és arányosságot.

[2] A szanálási eljárás jogerősen megszűnését követően az intézménnyel, és a Standstill megállapodásban vele szerződéses kapcsolatban álló felperesekkel szemben az alperes nem gyakorolhat Szantv. 85.§ szerinti kiegészítő jogosultságot

Kfv.35444/2016/7 a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatása során a háztartási munka végzése jogszabályban meghatározott feltételek (foglalkoztatói bejelentés, díjfizetési kötelezettség teljesítése stb.) meglétéhez kötött
Kfv.35466/2016/6 LETÖLTÉS
 
A másodfokú határozat indokolása amennyiben nem tartalmazza a fellebbezés elbírálását, nem állapítható meg a határozatból, hogy a fellebbezés elbírálása esetén mi lett volna az elsőfokú határozatra vonatkozó döntés
Kfv.35493/2016/10 LETÖLTÉS
 
Ha az önkormányzat meghatározza, hogy a tulajdonában lévő sportlétesítményt működtető saját cége kinek és milyen körben nyújtson kedvezményezett szolgáltatást, amelyhez támogatást is folyósít, a támogatás közvetlenül befolyásolja a termék értékesítésének, a szolgáltatás nyújtásának árát (díját).
Kfv.35519/2016/7 LETÖLTÉS

 

Az ingatlan Htv. 12. § (1) bekezdés szerinti tulajdonostársai a (2) bekezdés szerinti megállapodásukban kizárólag egy tulajdonost ruházhatnak fel az adóalanyisággal járó jogokkal és kötelezettségekkel
Kfv.35532/2016/8 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Az építményadó tárgya minősülhet lakásnak és nem lakásnak, lakásként akkor adóztatható többek között, ha megfelel az Ltv. 91/A. § 1.-6. pontjaiban felsorolt kritériumoknak.

[2] Az Alaptörvény 28. cikkéből következően a jogszabályok értelmezését még a legnyilvánvalóbban egyértelműnek tűnő döntési helyzetekben is el kell végezni.

Kfv.35540/2016/7 teljesítse a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény LETÖLTÉS
 
A fémigazgatási bírság nem adójellegű fizetési kötelezettség, arra az elsőfokú bíróság előtt a tételes illeték szabályai az irányadók.
Kfv.35554/2016/4 LETÖLTÉS
 
A másodfokú hatóság kötelezettsége a fellebbezés teljes körű elbírálása.
Kfv.35559/2016/4 LETÖLTÉS
 
Közvetített szolgáltatás megítélése esetén a számlázás sorrendjének, időrendiségének is kiemelkedő szerepe van.
Kfv.35562/2016/9 LETÖLTÉS
 
A mezőgazdasági termelők gazdaságátadáshoz kötődő 2012. évvel induló támogatásai tekintetében a támogatási időszak megnyílása az az időpont, ami a kérelem benyújtására a 121/2012. (XI. 28.) VM rendeletben megállapított időtáv kezdete
Kfv.35574/2016/4 LETÖLTÉS
 
A támogatási határozat szerint támogatott célra fordítható az állami támogatás.
Kfv.35575/2016/6 LETÖLTÉS

 

Nem tárgya a telekadónak a nem beépíthető, bányászati tevékenység alatt álló ingatlan.
Kfv.35610/2016/9 LETÖLTÉS
 
Az irodahelyiség fenntartására igénybe vehető támogatás esetén minden egyes irodának, amelyre a támogatást igénybe veszi a pályázó, külön-külön meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi feltételeknek.
Kfv.35634/2016/7 LETÖLTÉS
 
Ha a jogalkotó a folyamatban lévő ügy fogalmát a közigazgatási eljáráson kívül eső bírói felülvizsgálatra is ki kívánja terjeszteni, akkor erről kifejezetten rendelkezik. Ilyen kifejezett rendelkezés hiányában a bírósági szakasz nem értelmezhető folyamatban lévő eljárásnak.
Kfv.35661/2016/7 LETÖLTÉS
 
Az alperesnek a fellebbezés elbírálása során az azt megelőző eljárást is vizsgálnia kell, és értékelnie köteles a hatóság eljárását is.
Kfv.35692/2016/6   LETÖLTÉS
   
Fogyatékossági támogatás jogszabályi feltételei fennállásának vizsgálatakor a jogosultsági rendelet szabályozásának egészére figyelemmel kell lenni.
Kfv.35704/2016/10   LETÖLTÉS
   
A kereső tevékenységet nem folytató aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásának az 1993. évi III. törvényben meghatározott jövedelemhatár el nem érése és vagyon hiánya általános konjunktív feltételei.
Kfv.35709/2016/4 LETÖLTÉS
 
A befolyásoló részesedés megszerzéséhez szükséges pénzügyi forrás eredetének törvényes volta akkor igazolt, ha a kérelmező bizonyítja a jövedelem megszerzését, annak későbbi rendelkezésre állását és a köztük fennálló folyamatos összefüggést.
Kfv.35715/2016/6 LETÖLTÉS

 

Az alapítvány tulajdonában lévő ingatlanok után helyi (telek) adófizetése alóli mentesség csak akkor engedélyezhető, ha az alapítvány az ingatlanokat az alapító okiratában megfogalmazott alaptevékenysége kifejtése érdekében használja, hasznosítja. Ennek hitelt érdemlő bizonyítása az adómentesség iránti kérelmet előterjesztő felet terheli.
Kfv.35721/2016/9 LETÖLTÉS
 
A helyi iparűzési tevékenység ideiglenes vagy állandó jellegét adóévenként kell megállapítani.
Kfv.35726/2016/5 LETÖLTÉS
 
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások esetén a kifizetési kérelem megalapozottságának nem feltétele a földhasználati jogcím bejelentésére vonatkozó kötelezettség. A jogosultnak bizonyítania kell a támogatással érintett földterületen folytatott gazdálkodói tevékenysége ténylegességét és a földhasználat tekintetében jogszerűségét.
Kfv.35739/2016/3 LETÖLTÉS
 
A lakásépítési támogatás a kedvezményezett lakhatásának megoldását biztosítja. Az ingatlan másféle rendeltetése esetén azonban az ingatlanhasznosítás a támogatás lakásigény kielégítésétől eltérő célú felhasználásának minősíthető.
Kfv.35766/2016/3 LETÖLTÉS
 
Az Art. 135.  §-ának (1) bekezdése csak jogszabálysértés esetén teszi lehetővé a határozat visszavonását, módosítását és felügyeleti intézkedés keretében megsemmisítését, megváltoztatását, a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme ezen intézmények esetében azt jelenti, hogy a törvényhozó a jogbiztonság követelményét a törvényesség követelménye elé helyezi.
Kfv.35768/2016/5 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS

 

Intézményfenntartó társulási megállapodásban meghatározott költségvetést érintő döntéshez az önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének egyetértése szükséges. Ennek hiányában az intézményfenntartásra a gesztor önkormányzat által fizetett többletet a többi önkormányzati képviselő-testület nem köteles megfizetni.
Kfv.37014/2016/4 LETÖLTÉS
 
Törvénysértő az a határozati döntés, amely a kérelem elutasításaként téves indokokra hivatkozik. Az érettségi vizsga kapcsán alkalmazandó, értékelés alóli mentesség hiányos szabályozásából eredő bizonytalanság a tanuló terhére nem értékelhető
Kfv.37037/2016/5 LETÖLTÉS
 
A véges „közjószágnak” minősülő közterület rendeltetéstől eltérő – például kereskedelmi jellegű – használatát az önkormányzat közhatalomként és nem tulajdonosként dönti el. Ezért a közterület-használat önkormányzati hatósági ügynek minősül, amelyhez jelleghez igazodik a meghozott határozat közigazgatási bírósági felülvizsgálata is.
Kfv.37056/2016/5 LETÖLTÉS
 
Kérelemre indult bányászati hatósági ügyben környezetvédelmi kérdés tekintetében előterjesztett hatásbecslési dokumentáció hiányossága a kérelem elutasítását megalapozza. A szakmai vita lefolytatására a hatásmérséklés körében csak a felperes által kezdeményezett új eljárásban van lehetőség. A felülvizsgálati kérelemmel érintett folyamatban lévő eljárásban ez a hiányosság hiánypótlás keretében nem pótolható, erre a hiánypótlási eljárás nem alkalmas.
Kfv.37085/2016/9 LETÖLTÉS
 
A felperesnek a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásából való törlése jogszerű, ha a vonatkozó rendelet szabályait többszörösen megszegi.
Kfv.37108/2016/4   LETÖLTÉS
   
Az ingatlanügyi hatóság a hozzá előterjesztett kérelem elbírálása során elsődlegesen az Inytv. rendelkezéseit alkalmazza. Az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jog vagy tény csak az időközben az ingatlanon jóhiszeműen jogot szerző harmadik személy hozzájárulásával javítható ki. Ennek hiányában a felek jogvitája csak polgári perben orvosolható.
Kfv.37128/2016/17 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény LETÖLTÉS

 

Az egyedi hírközlési ügy sajátosságait helyesen, logikusan és a mérlegelési szempontokat súlyuknak megfelelően értékelő közigazgatási határozat jogszerű.
Kfv.37152/2016/3 LETÖLTÉS
 
Az önkormányzati képviselő-testület polgármesteri illetményt megállapító határozata olyan döntés, amelyre a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása az objektív jogrend védelme – az önkormányzati működés törvényességének betartatása – körében kiterjed.
Kfv.37166/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az ügyvéd köteles a megbízás teljesítése vagy felmondása után a megbízó részére kiadni az őt megillető iratokat.
Kfv.37206/2016/3 LETÖLTÉS
 
A gépjármű ismételt lefoglalását jogszabály nem tiltja. Az adóvégrehajtó által lefoglalt, de forgalomból ki nem vont gépjármű bírósági végrehajtó általi, újbóli lefoglalása esetén a bírósági végrehajtó megkeresésére a közlekedési igazgatási hatóság a gépjármű forgalomból való kivonásáról dönteni köteles, nincs helye az eljárás felfüggesztésének a Ket. 32. § (1) bekezdése alapján.
Kfv.37231/2016/6 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
A megrendelőlapra az uniós jog hatálya nem terjed ki, ezért nem ütközhet az uniós jog mennyiségi korlátozásának tilalmába az a rendelkezés, mely szerint a magyar működési nyilvántartásban nem szereplő, de más államban gyógyszer rendelésére jogosult személy vényköteles gyógyszert csak vénnyel rendelhet.
Kfv.37233/2016/10 LETÖLTÉS
 
A megrendelőlapra az uniós jog hatálya nem terjed ki, ezért nem ütközhet az uniós jog mennyiségi korlátozásának tilalmába az a rendelkezés, mely szerint a magyar működési nyilvántartásban nem szereplő, de más államban gyógyszer rendelésére jogosult személy vényköteles gyógyszert csak vénnyel rendelhet.
Kfv.37235/2016/6 LETÖLTÉS

 

[1] A Közbeszerzési Hatóság alelnöke az alperesi beavatkozó helyett kezdeményezési joggal élhet akkor is, ha a lejárt megbízatású elnök helyett új elnök kinevezéséről még nem született döntés.

[2] A közigazgatási eljárás alapelveire nem lehet közvetlenül döntést alapítani tételes jogi szabályok félretételével.

Kfv.37241/2016/6 LETÖLTÉS
 
Átalakítás és bővítés csak meglévő épülethez kapcsolódóan végezhető, ennek hiányában a tervezett építés új építésnek minősül.
Kfv.37265/2016/6 LETÖLTÉS
 
A Bt. 50/D. § (2) bekezdése szerint lefolytatott közigazgatási eljárásban a tényállás tisztázatlansága a szolgalmi jog mértékére vonatkozóan a jogszabálysértő közigazgatási határozat hatályon kívül helyezéséhez vezet.
Kfv.37278/2016/7 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény LETÖLTÉS
 
Jogszabályi rendelkezés szűkítő értelmezése nem megengedett, ha a jogszabály egészének fogalomkészletéhez az értelmezéshez felhasznált fogalmak egyértelműen nem rendelhetők hozzá.
Kfv.37299/2016/5 LETÖLTÉS
 
A bírság arányosságát nemcsak a jogsértés súlyához igazodóan kell vizsgálni, a vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a mérlegelési szempontok (enyhítő és súlyosbító körülmények) megfelelően értékelésre kerültek-e
Kfv.37301/2016/12 LETÖLTÉS
 
Önkormányzati rendeletben meghatározott településképi bejelentési és településképi véleményezési eljárás lefolytatása is olyan feltétel, amelynek meg kell felelni vendéglátó létesítmények létrehozásakor és üzemeltetése során.
Kfv.37302/2016/9 LETÖLTÉS

 

[1] A Civil tv. 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapcél szerinti tevékenység nem azonos az Fftv. 5. § 19. pont aa) pontja szerinti alaptevékenységgel, mert az a társadalmi szervezet gazdasági vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódik, ennek okán az alaptevékenységet nem a társadalmi szervezetek nyilvántartása tartalmazza. A mezőgazdasági termelőszövetkezetként történő nyilvántartásba vétel iránti eljárásban, az adóhatóság által kiállított igazolást is figyelembe kell venni.

[2] A vadászatra jogosultként nyilvántartott vadásztársaság alaptevékenysége a Vtv. 41. § (1) bekezdése kötelező előírása ismeretében a tervszerű vadgazdálkodási tevékenység a természetvédelmi célok megvalósítása érdekében, ezért az nem ellentétes az egyesület alapcél szerinti környezetvédelmi tevékenységével.

Kfv.37325/2016/4 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvény és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény LETÖLTÉS
 
Adósságkezelési helyi szolgáltatás igénybevételének feltételéül szabott maximális lakásnagyság megállapításához az ingatlan-nyilvántartás közhiteles adatai az általános szabályok szerint használhatók föl. Eszerint a bejegyzett tényeket ellenbizonyításig kell fennállónak tekinteni.
Kfv.37333/2016/10 LETÖLTÉS
 
Az építési engedélynek meg kell felelni a kiadásával kapcsolatos jogszabályoknak, így az önkormányzati rendeleteknek, de a helyben kialakult építési módnak is. Egy építkezésre csak egyféle beépítési mód szabályai vonatkozhatnak.
Kfv.37355/2016/10 LETÖLTÉS
 
A földminőség változás az ingatlan-nyilvántartásba akkor jegyezhető be, ha a földterület új besorolása legalább két minőségi osztállyal, vagy egy minőségi osztállyal és hektáronként legalább nyolc aranykoronával tér el.
Kfv.37359/2016/6 LETÖLTÉS

 

Az ügy érdemére kiható jogszabálysértés, ha az önkormányzati képviselő-testület másodfokú határozata a döntésen kívül sem rendelkező részt, sem indokolást nem tartalmaz, nem utal a jogorvoslat lehetőségére sem.
Kfv.37360/2016/10 LETÖLTÉS
 
Kisajátítási kártalanítás szempontjából az ingatlanon fennálló jog jogosultja alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultat kell érteni. Üzemátszervezés címén kártalanításra a haszonélvező nem jogosult.
Kfv.37387/2016/9 LETÖLTÉS
 
A hatályos jogi környezet szerinti a közösségi együttélés szabálya nyilvánvalóan mások zavarásának elkerülése. Márpedig azt nem egyszerűen adott tevékenység (az ügyben a gyomirtás) mechanikus folytatásával és annak megtörténte eljárási természetű igazolásával, hanem elsősorban a kívánt eredmény tevőlegesség hatásaként történő kifejezett érvényre jutásával (gyommentesség) lehet elérni. 
Kfv.37391/2016/5 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
   
Kizárólag a kérelmező felperes esetében felmerülő egyedi, és sajátosságaira tekintettel különös méltánylást érdemlő körülmény indokolja a belföldi kérelmezést.
Kfv.37394/2016/5 LETÖLTÉS
 
A kérelmezőt ért életveszélyes fenyegetés önmagában nem alkalmas annak bizonyítására, hogy élete, testi épsége – tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt – fokozott védelmet igényel.
Kfv.37395/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az ügy érdemére kihatóan súlyos, és a bírósági eljárásban nem orvosolható eljárási jogszabálysértés, ha a felülvizsgált határozatot hozó szerv a határozati döntését nem, vagy nem kellő részletességgel indokolja meg, nem ad számot a mérlegelése szempontjairól, eljárási cselekmények mellőzéséről, ezáltal a bíróság az érdemi felülvizsgálatot elvégezni nem tudja.
Kfv.37397/2016/6 LETÖLTÉS

 

Egy nyilvántartásból való törlést elrendelő határozat végrehajtása a bíróság által felfüggeszthető és ebben az esetben  az elsőfokú fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági végzés közlését követően a nyilvántartásból törölt adatot haladéktalanul be kell jegyezni. Amennyiben a törlést elrendelő határozat végrehajtását a bíróság felfüggesztette, vagy utóbb a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi, az eljárt hatóság nem hivatkozhat arra, hogy mivel a törlést már végrehajtotta, ezért a Ket.140.§ (4) bekezdése alapján nincs mód a visszajegyzésre
Kfv.37403/2016/7 a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm.rendelet LETÖLTÉS
 
Egy nyilvántartásból való törlést elrendelő határozat végrehajtása a bíróság által felfüggeszthető, és ebben az esetben az elsőfokú – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható – bírósági végzés közlését követően a nyilvántartásból törölt adatot haladéktalanul be kell jegyezni. Ez a Ket. 140. § (4) bekezdésére – a törlés végrehajtása megtörténtére – hivatkozással nem mellőzhető.
Kfv.37404/2016/11 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
A felperes tartós megélhetésének vizsgálata körében a felperes vagyoni helyzetében bekövetkezett időközi változásokat figyelembe véve és értékelve, a vagyoni helyzetét befolyásoló összes körülmény mérlegelésével hozható jogszerű döntés.
Kfv.37406/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az épület önálló ingatlanként való ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges az eredeti ingatlanon jelzálogjoggal és végrehajtási joggal rendelkező személy hozzájárulása.
Kfv.37410/2016/9 LETÖLTÉS
 
Közigazgatási szervek közötti mellérendeltség-alapú megállapodás a felek akaratából, megfelelő feltételek biztosítása mellett, mindig módosítható. Különösen az előírt felkészülési idő biztosítása elegendő és megnyugtató esélyt ad a felek számára a megállapodás felmondása utáni helyzethez való alkalmazkodásra.
Kfv.37414/2016/6 LETÖLTÉS

 

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításánál a támogatásként elszámolt tételeknek meg kell felelniük a jogszabályban taxatíve felsorolt feltételeknek, költségeknek, kiadásoknak.
Kfv.37420/2016/8 LETÖLTÉS
 
A Natura 2000 területen akkor tarthat csak igényt a bányatelek tulajdonosa természetvédelmi kártalanításra, ha a védetté nyilvánítás miatt jelentős termelésszerkezet változtatásra kényszerült és emiatt tényleges kára keletkezett.
Kfv.37430/2016/12 LETÖLTÉS
 
A végső fogyasztónak előre csomagolt ételek jelölésére vonatkozó szabályokat szigorúan kell értelmezni. Kivételt csak a „közvetlenül” a végső fogyasztónak kiszállított vendéglátóipari termékek képeznek. Ez azt jelenti, hogy a gyártó és a fogyasztó közé nem ékelődhet be további független szereplő.
Kfv.37434/2016/4 LETÖLTÉS
 
Nem vet fel alkotmányos aggályokat önmagában az a körülmény, ha egy speciális társadalmi viszonyokat rendező törvény, e cél megvalósítása érdekében a jogrend általános szabályaitól részben eltérő rendelkezéseket tartalmaz.
Kfv.37436/2016/4 LETÖLTÉS
 
A Harm. tv. 18. § (1 ) bekezdésének b) pontja alkalmazása során arra kell figyelemmel lenni, hogy a külföldi állampolgárnak a saját ügyében olyan körültekintéssel kell eljárnia, amely kizárja a hamis adatközlés lehetőségét.
Kfv.37437/2016/5 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény LETÖLTÉS
   
Ha a bizonyítási eljárás eredményeképpen kétséget kizáróan megállapíthatóan engedély nélküli szabálytalan építkezés történt, annak törvényes következménye a bírság fizetési kötelezettség. Ettől a hatóság nem tekinthet el.
Kfv.37440/2016/8 LETÖLTÉS

 

[1] Nemzeti jogon alapuló versenyhatósági határozatok által megállapított versenykorlátozó megállapodások esetén is helye lehet az uniós jogra hivatkozásnak. Ugyanakkor nincs helye ilyen esetben az uniós jog közvetlen hivatkozásának, és nincs helye a versenyjogi uniós rendelkezéseken és fogalmakon túlmutató hivatkozásoknak. A felperesnek a nemzeti jog szabályainak megsértését kell állítani, vagy a nemzeti jog szabályainak uniós jog tükrében való helytelen értelmezési gyakorlatát, avagy az uniós joggal való ellentétes tartalmát kell ahhoz állítani, hogy – a hivatkozás helytállósága esetén – a felülvizsgálati kérelem sikeres legyen.

[2] Az eljárási határidők jelentős túllépésének egyik jogkövetkezménye lehet, hogy az ügyféltől nem várható el olyan mértékű (ellen)bizonyítás, mint ha rövid időn belül a bizonyítandó tényeket követően erre lehetősége lett volna. A bizonyítás elnehezülését, vagy lehetetlenné válását a (ellen)bizonyítás tárgyát képező konkrét tényeket állító ügyfélnek kell igazolnia.

[3] Vertikális megállapodásban alkalmazott, a szerződés más kikötéseire tekintettel árrögzítést jelentő ajánlott viszonteladási ár, adott jogi és gazdasági háttért és az érintett piac általános működését és szerkezetét figyelembe véve, versenykorlátozó célú megállapodásként is értékelhető lehet. Ebben az esetben az árrögzítést jelentő ajánlott ártól való tényleges áreltérés bizonyítása, a megállapodás rendszeres be nem tartásának igazolása, a jogkövetkezmények meghatározása körében értékelendő körülmény.

Kfv.37441/2016/7 LETÖLTÉS
 
Szakszerűtlenül vagy jogszerűtlenül megvalósított építmény esetén fennmaradási engedély csak akkor adható, ha az átalakítással, visszabontással vagy egyéb módon szabályossá tehető.
Kfv.37446/2016/5 LETÖLTÉS
 
Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében a szerződés megkötésére nem képes.
Kfv.37450/2016/8 LETÖLTÉS
 
A kisajátítási kártalanítás összegszerűsége körében mellőzni kell azt a magánszakértői véleményt, mely nem felel meg a kisajátítási törvényben meghatározott értékelési elveknek. A bíróság nem köteles új szakértőt kirendelni, ha a peres igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő szakvéleménye mentes az ellentmondásoktól.
Kfv.37454/2016/7 LETÖLTÉS

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok elsőfokú bíróság általi teljes körű és okszerű mérlegelése esetén az elsőfokú ítéletben elfoglalt jogi álláspont felülmérlegelésére eljárásjogi lehetőség nincs.
Kfv.37463/2016/5 LETÖLTÉS
 
Amennyiben felmerül az élelmiszer-biztonsági szabályok be nem tartásának gyanúja, úgy az illetékes hatóság köteles ellenőrzést végezni a gyanú vagy a kétségek megerősítése, illetve kizárása érdekében. A gyanú fennállása elégséges az ideiglenes jellegű intézkedések meghozatalához.
Kfv.37465/2016/10 LETÖLTÉS
 
Olimpiai járadék érdemtelenség okán történő megvonása, a járadék folyósításnak megszüntetése esetén a járadék ismételt folyósítására csak új kérelemre, a feltételek ismételt megnyílta, azok igazolása esetén kerülhet sor.
Kfv.37466/2016/7 LETÖLTÉS
 
A hatóság által folytatott közigazgatási eljárás jogszerűségi felülvizsgálatának alapvető előfeltétele az, hogy a megállapított jogsértéshez szükséges mértékben a hatóság eleget tesz a tényállás felderítésére vonatkozó kötelezettségének, illetve a döntésének indokairól, valamint a figyelembe vett tényállásról megfelelően számot ad a határozat indokolásában. Ezen feltételek teljesülésének hiányában a határozat érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.
Kfv.37467/2016/4 LETÖLTÉS
 
Jogorvoslati szolgáltatási díj a magyar állami ösztöndíjas hallgatóra nem szabható ki.
Kfv.37471/2016/6 LETÖLTÉS
 
Nem minősülhet kivételes méltánylást érdemlő körülménynek az olyan tény, amely a kérelmezők többségénél megvalósul. A kérelmezőnek olyan többletkörülményekre kell hivatkoznia, amely az általános nehézségeket meghaladóan jelentkezik.
Kfv.37476/2016/5 LETÖLTÉS

 

Amennyiben az elsőfokú bíróság a jogerős ítéletét a Kúria által elrendelt megismételt eljárásban hozta, köteles az iránymutatásnak megfelelően eljárni. A közigazgatási perben érvényesülő keresetváltoztatás tilalma a kereset leszállítását nem zárja ki.
Kfv.37489/2016/16 LETÖLTÉS
 
Az ingatlanügyi hatóság a bejegyzés kiegészítése iránti kérelem elbírálása során – a kérelem teljesíthetősége körében – azt vizsgálja, hogy van-e olyan személy aki az ingatlanon időközben, jóhiszeműen és ellenérték fejében jogot szerzett, valamint, hogy a bejegyzés kiegészítése a bejegyzett jogát sérti-e. E konjunktív feltételek bármelyikének hiányában a bejegyzés kiegészítéséhez a harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.
Kfv.37496/2016/6 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hatóság felhívására nem nyilatkozik, úgy a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönthet. A felülvizsgálati eljárás során felülmérlegelésnek nincs helye.
Kfv.37497/2016/5 LETÖLTÉS
 
A másodfokú bíróság köteles betartani a kereseti kérelemhez és a fellebbezéshez kötöttség elvét. Az alkusz és a biztosító közötti polgári jogi szerződés a biztosítási ajánlat késedelmes továbbítása körében fennálló alkuszi felelősséget nem érinti.
Kfv.37500/2016/12 LETÖLTÉS
 
A hatóság mulasztása esetén a kérelmezett jog gyakorlása akkor illeti meg az ügyfelet, ha a jog gyakorlásához előírt további jogszabályi feltételek is teljesülnek.
Kfv.37502/2016/4 LETÖLTÉS
 
A hatóságot a bíróság határozatának rendelkező része és indoklása köti. A megismételt eljárás és a döntéshozatal során annak megfelelően jár el. A megismételt közigazgatási eljárásban hozott határozat elleni perben az új eljárást elrendelő korábbi ítélet tartalma már nem vitatható. A rendkívüli jogorvoslat elmulasztása ily módon nem pótolható.
Kfv.37503/2016/7 LETÖLTÉS

 

Tartózkodási engedély belföldi előterjesztésének engedélyezésére irányuló méltányossági kérelem elbírálása során az egyedi körülményeket kell vizsgálni. Okszerű, ha a hatóság sajátos többletkövetelmények igazolását várja el.
Kfv.37510/2016/5 LETÖLTÉS
 
A parkolóhely az úttest része, ott járművel megállni csak a menetirány szerinti jobb szélen, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad.
Kfv.37514/2016/5 LETÖLTÉS
 
A környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem elbírálása során a táj- és természetvédelmi szempontok körében elsődlegesen a természetvédelmi törvény rendelkezései alkalmazandók.
Kfv.37521/2016/6 LETÖLTÉS
 
A kikapcsolási értesítő megküldése a fogyasztó felé a kikapcsolási eljárás kezdeményezésének minősül.
Kfv.37522/2016/3 LETÖLTÉS
 
Az eljárási jogszerzés és az anyagi jogi jogosultság megszerzése nem minden esetben fedi egymást. Az anyagi jogszerzést már, az eljárási jogszerzéstől független tényezők is befolyásolhatják. Az eljárási mulasztás – adott esetben egy határidő késés okán – engedélyt adó határozat nélkül anyagi jogi jogosultságot nem eredményezhet.
Kfv.37525/2016/5 LETÖLTÉS
 
Kizárólag a kérelmező felperes esetében felmerülő egyedi, és sajátosságaira tekintettel különös méltánylást érdemlő körülmény indokolja a belföldi kérelmezést.
Kfv.37526/2016/6 LETÖLTÉS

 

A tartózkodási engedély kiadása, meghosszabbítása iránti eljárás kérelemre indul, melynek során a kérelmezőt terheli az engedély megadását alátámasztó tények bizonyítása. A keresőtevékenység folytatásának igazolására önmagában – egyéb bizonyítékok hiányában – nem elegendő a társaság ügyvezetőjének nyilatkozata, mely új tevékenységi kör beindítására vonatkozik.
Kfv.37527/2016/5 LETÖLTÉS
 
A tiltott helyen lévő reklámcélú berendezés elbontására az ingatlan tulajdonosát kell kötelezni.
Kfv.37530/2016/7 LETÖLTÉS
 
Mérlegelési jogkörben hozott határozat jogszerűtlenségét a mérlegelés körében szerepet játszó és a közigazgatási hatóság által nem értékelt körülmények hiányában megállapítani nem lehet.
Kfv.37534/2016/7 LETÖLTÉS
 
Jogorvoslati szolgáltatási díj a magyar állami ösztöndíjas hallgatóra nem szabható ki. Beugró kérdés alkalmazása zárthelyi dolgozatnál.
Kfv.37538/2016/7 LETÖLTÉS
 
Kérelemre indult eljárásban a bizonyítás, a bizonyítékok előterjesztése mindenekelőtt az ügyfél kötelessége. Nem hivatkozhat a tényállás-tisztázási kötelezettség elmulasztására és ez okból megalapozatlanságra az ügyfél, ha ő nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének, illetve releváns körülményről nem tájékoztatta a hatóságot.
Kfv.37540/2016/5 LETÖLTÉS
 
Az állatvédelmi szabályozás megalkotását követően az állattartás csak viszonylag szűk körben rendezhető normatív módon, helyi szinten. Törvényi felhatalmazással azonban igen, miként a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan is. Más jogviszony, ami kihatással van a tartásra, egyébként szintén szabályozható, más törvény felhatalmazása alapján. 
Kfv.37542/2016/13 LETÖLTÉS

 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek Natura 2000 rendszerben való kijelölésének ténye és a védelem tartalma is jogszabályon alapul.
Kfv.37544/2016/7 LETÖLTÉS
 
A hatóságot a közigazgatási bíróság határozatának rendelkező része és indokolása is köti. A 2008. január 1-je előtt indult kisajátítási eljárásokban a Kstv. rendelkezései nem alkalmazhatók.
Kfv.37546/2016/6 LETÖLTÉS
 
A földhivatal nyilvántartást végző hatóságként a bírósági ítélet alapján köteles eljárni. Azt vizsgálhatja, hogy az előterjesztett okiratok összessége az ítélet végrehajtásához alkalmas-e.
Kfv.37547/2016/10 LETÖLTÉS
 
Amennyiben a hatóság kellő alapossággal feltárt tényállás alapján azt állapítja meg, hogy a kérelmező évi 6 hónapnál több időt töltött külföldön, akkor a magyarországi tartózkodási kártya kiadásának megtagadása nem jogszabálysértő.
Kfv.37550/2016/5 LETÖLTÉS
 
Az ügyféli jogállás és a keresetindítási (kereshetőségi) jog megléte külön vizsgálatot igényel.
Kfv.37557/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az igényérvényesítési jogosultság (kereshetőségi jog) fennállásának megállapítása a jogvita érdemére tartozó kérdés; a kereshetőségi jog hiányában a kereset ítélettel való elutasításának helye van.
Kfv.37558/2016/9 LETÖLTÉS

 

Az a hallgató bocsátható szakmai vizsgára (záróvizsgára), aki az abszolutóriumot megszerezte. Ennek hiányában a vizsgát érvénytelennek kell nyilvánítani.
Kfv.37562/2016/5 LETÖLTÉS
 
A közterület-használati engedély elbírálására irányuló közigazgatási eljárásban csak a közterület rendeltetéstől eltérő használatának vizsgálata szükséges.
Kfv.37564/2016/6 LETÖLTÉS
 
Nem minősül kivételes méltánylást érdemlő körülménynek az a tény, amely a kérelmezők többségénél megvalósul.
Kfv.37574/2016/5 LETÖLTÉS
 
A megismételt eljárás során a közigazgatási hatóság kötve van a bíróság határozatának rendelkező részéhez és indokolásához, az abban foglaltakat köteles végrehajtani.
Kfv.37576/2016/8 LETÖLTÉS
 
A Kstv. 17. § (1) bekezdése alkalmazása körében a földhasználati jogot ingyenesen megszerző, illetve a visszterhes szerzést bizonyítani nem tudó használó részére a használati jog megszűnéséért kártalanítás nem jár.
Kfv.37580/2016/6 a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény LETÖLTÉS
 
Törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás a hatályba lépésének napjától a belföldi jog részévé válik, az belföldi tagállamban is alkalmazandó. Ezt nem befolyásolja az a körülmény,  ha a speciális belföldi szabályozás megalkotására vonatkozó, kiegészítéseket vagy egyéb eltéréseket engedő miniszteri rendelet időben csak később lép hatályba. Ennek csupán annyi következménye lehet, hogy a két időállapot között a külön szabályozás nélkül kizárólag a törvénnyel kihirdetett megállapodás érvényesül.
Kfv.37583/2016/4 LETÖLTÉS

 

A közigazgatási bíróság a támadott határozathoz és a keresethez kötötten jogosult és köteles eljárni. A bejegyzési kérelem mellékleteként az elővásárlásra jogosult nyilatkozatát csatolni szükséges. Ennek elmulasztása és a földhivatal felé valótlan tartalmú ügyvédi nyilatkozat előterjesztése fegyelmi vétséget valósít meg.
Kfv.37625/2016/6 LETÖLTÉS
 
A területre vonatkozó előírásnál kisebb telek alakítása még nagyobb eltérést nem eredményezhet.
Kfv.37631/2016/5   LETÖLTÉS
   
Az előre csomagolt élelmiszerek esetében a jelölés általános szabályai alóli kivételt csak a fogyasztó számára közvetlenül kiszállított áru esetében lehet alkalmazni. A közvetlenség jellemzője az áttételek nélküli közvetlen kommunikáció, bizalmi viszony
Kfv.37633/2016/8 LETÖLTÉS
 
A felsőoktatási intézmény köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a hallgatót, aki az utolsó két olyan félévbe, amelyekben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát.
Kfv.37638/2016/6 LETÖLTÉS
 
A feltárásra és kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi terv és a közérdekűség fennállása hiányában a kisajátítási kérelem elutasítása jogszerű.
Kfv.37645/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az igényérvényesítési jogosultság (kereshetőségi jog) fennállásának megállapítása a jogvita érdemére tartozó kérdés; a kereshetőségi jog hiányában a kereset ítélettel való elutasításának van helye.
Kfv.37646/2016/5 LETÖLTÉS
 
Földforgalmi ügyben a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszüntetésére kerül sor, nincs szükség a mezőgazdasági szakigazgatási szerv jóváhagyására.
Kfv.37654/2016/6 LETÖLTÉS

 

Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbeadásának vizsgálata körében döntő jelentőségű az írásbeli haszonbérleti szerződés tartalma és értelmezése.
Kfv.37662/2016/6 LETÖLTÉS
 
Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbeadásának vizsgálata körében döntő jelentőségű az írásbeli haszonbérleti szerződés tartalma és értelmezése. A mezőgazdasági üzemközponthoz tartozást a haszonbérbeadó vonatkozásában kell értékelni.
Kfv.37663/2016/5 LETÖLTÉS
 
A szakhatósági hozzájárulást a bíróság a saját eljárásában hivatalból akkor sem pótolhatja, ha jogszabály-változás következtében a véleménynyilvánító szerv már nem minősül szakhatóságnak, csupán az együttműködési kötelezettsége keretében kell nyilatkozatot tennie.
Kfv.37671/2016/8 LETÖLTÉS
 
Ha a közigazgatási határozat olyan önkormányzati rendeleten, alapul, melyet a peres eljárás során a Kúria Önkormányzati Tanácsa megsemmisített, megtiltva annak alkalmazását a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is, akkor az szükségszerűen a határozat hatályon kívül helyezését eredményezi.
Kfv.37682/2016/3 LETÖLTÉS
 
Az elővásárlási jog gyakorlására biztosított határidő anyagi jogi határidő. A határidő számítására a Ptk. 8:3.§ (3) bekezdése irányadó. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
Kfv.37700/2016/4 a Polgári törvénykönyvről szóló 2003. év V. törvény LETÖLTÉS
 
Az igényérvényesítési jogosultság (kereshetőségi jog) fennállásának megállapítása a jogvita érdemére tartozó kérdés; a kereshetőségi jog hiányában a kereset ítélettel való elutasításának van helye.
Kfv.37713/2016/5 LETÖLTÉS

 

Ha az előhaszonbérletre jogosult e jogát több jogalapon is gyakorolhatja, a mezőgazdasági igazgatási szerv feladata ezek vizsgálata, rangsorba állítása és a további jogosultakkal való összevetése. A haszonbérletre jelentkező az elfogadó nyilatkozatában nem köteles választani a jogalapok közül, és kizárólag csak egyet megjelölni.
Kfv.37721/2016/4 LETÖLTÉS
 
A közérdekű bejelentőt a bejelentése megtétele miatt nem érheti hátrány, azonban fegyelmi eljárás alapját képezheti a bejelentés megtételének elkésettsége. A döntés érdemére kiható eljárási jogszabálysértés esetén a hatósági határozatot hatályon kívül kell helyezni és a hatóságot új eljárásra kötelezni, ilyenkor nincs helye a határozat megváltoztatásának.
Kfv.37731/2016/4 LETÖLTÉS
 
A hatósági szerződés jogintézménye lényegére vonatkozik, hogy a szokásosan hatósági kötelezés nyomán érvényesülő jogkövetkezmények az ügyfél szabadon kinyilvánított előzetes belegyezésével nyernek alkalmazást. Történik ez valamilyen előny elnyerése érdekében, mint amilyen például a támogatás. Ha tehát a hatósági szerződés feltételei fennállnak (Ket. 76. § (1) bekezdés), megvan az akarategyezés, akkor a szerződési tartalom szervesült része az alávetés az adott esetben konkrét jogkövetkezmények alkalmazásának.
Kfv.37782/2016/3 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
Föld adás-vételéhez való jóváhagyás támogatásának megtagadása a forgalmi érték és a vételár aránytalanságára hivatkozva csak akkor jogszerű, ha egyben igazolható az is, hogy a vevő ezzel meghatározott elővásárlásra jogosultakat tart vissza e joguk gyakorlásától. A föld vételára szakkérdés, elővásárlásra jogosultak ilyen irányú szándéka pedig ténykérdés.
Kfv.37784/2016/5 LETÖLTÉS
 
Az erdőterveben foglaltaktól eltérő fakitermelés jogszerűtlen erdőhasználatnak minősül.
Kfv.37816/2016/6 LETÖLTÉS

 

Közvetlen érdekeltség igazolása hiányában a felpereseknek nincs kereshetőségi joguk.
Kfv.37828/2016/6 LETÖLTÉS
 
Földforgalmi ügyben a helyi földbizottságnak a törvényes akadályok létéről kell valósághűen és igazolhatóan nyilatkoznia.
Kfv.37834/2016/8 LETÖLTÉS
 
[1] Földforgalmi ügyekben a szerződés jóváhagyásához szükséges földbizottsági (kamarai) támogatás megtagadása csak akkor jogszerű, ha a törvényben foglalt feltétel valamennyi eleme megvalósult.

[2] Mivel a földbizottság (kamara) az állásfoglalás kiadása során közvetett magánjogi érdekeltként vesz részt, ezért az állásfoglalása nem tekinthető olyan közhatalmi döntésnek, amely a  közigazgatási bírósági felülvizsgálat során hatályon kívül helyezhető.

Kfv.37835/2016/5 LETÖLTÉS
 
A Rezsitörvény végrehajtása szempontjából bázisdíjként kizárólag a jogszerűen megállapított díj vehető figyelembe, és ennek alkalmazása a szolgáltató objektív kötelessége.
Kfv.37836/2016/5 a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény LETÖLTÉS
 
Az ingatlanok kormányrendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás területén fekvése a kisajátítás célját megalapozza.
Kfv.37868/2016/6 LETÖLTÉS
 
Abban az esetben, ha a földhivatalhoz benyújtott beadvány nem nyilvánvalóan érvénytelen és a jogszabály szerint nem kizárt a hiánypótlás lehetősége, akkor a megfelelő eljárásrendben ezt a földhivatalnak vizsgálnia kell a kérelem elbírálásakor.
Kfv.37869/2016/6 LETÖLTÉS

 

A mezőgazdasági igazgatási szerv határozata tekintetében a földbizottság kereshetőségi joggal nem rendelkezik.
Kfv.37886/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az ügyvédi letétkezelési szabályok megszegése akár kizárás fegyelmi büntetést is eredményezhető súlyos vétség, mivel nemcsak az ügyfél érdekei megsértésére, de az ügyvédi hivatásba vetett általános közbizalom hátrányos megítélésére is alkalmas lehet.
Kfv.37906/2016/11 LETÖLTÉS
 
[1] A korlátozási kártalanításra az jogosult, aki az övezeti besorolás hátrányos megváltozásakor az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője. Amennyiben a tulajdonos és a haszonélvező a korlátozási kártalanítási igényét nem érvényesíti, az ingatlanát értékesíti, az ingatlant megvásárló személy a korlátozási kártalanításra már nem jogosult, a korlátozási kártalanítást a korábbi tulajdonossal és a haszonélvezővel kötött engedményezési szerződés alapján sem igényelheti.

[2] A korábbi tulajdonos által nem érvényesített korlátozási kártalanítási igény utóbb, nem létező követelésként nem engedményezhető.

Kfv.37930/2016/6 LETÖLTÉS
 
A tartózkodási engedély kiadása, meghosszabbítása iránti eljárás kérelemre indul, melynek során a kérelmezőt terheli az engedély megadását alátámasztó tények bizonyítása.
Kfv.37946/2016/7 LETÖLTÉS
 
Földforgalmi ügyben a helyi földbizottságnak a törvényes akadályok létéről kell valósághűen és igazolhatóan nyilatkoznia. A kifogást elbíráló helyi önkormányzat képviselő-testületének eljárásában tényállás-tisztázási kötelezettsége van.
Kfv.37972/2016/5 LETÖLTÉS
 
Nem minősül kivételes méltánylást érdemlő körülménynek az a tény, amely a kérelmezők többségénél megvalósul.
Kfv.37976/2016/5 LETÖLTÉS

 

Az ingatlan-nyilvántartással szemben támasztott alapvető követelmény, hogy a korábban feljegyzett tényekben, bejegyzett jogokban utóbb bekövetkezett változást az aktuális helyzetnek megfelelő módon kövesse, helyes és a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazzon.
Kfv.37978/2016/4 LETÖLTÉS
 
A Harm. tv. 18. § (1 ) bekezdésének b) pontja alkalmazása során arra kell figyelemmel lenni, hogy a külföldi állampolgárnak a saját ügyében olyan körültekintéssel kell eljárnia, amely kizárja a hamis adatközlés lehetőségét.
Kfv.37986/2016/4 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény LETÖLTÉS
 
A Kbt. 35. § (4) bekezdésének helyes értelmezése szerint az elektronikus út alatt azt kell érteni, hogy a dokumentum kielégíti a fokozott biztonságú elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeket. Az egyszerű e-mailben benyújtott előzetes vitarendezési kérelem joghatás kiváltására nem alkalmas.
Kfv.38058/2016/9 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény LETÖLTÉS
 
A vízjogi létesítési engedély alapján végzett mederalakításhoz kapcsolódóan az engedéllyel rendelkező személy köteles bányajáradék megfizetésére.
Kfv.38066/2016/4   LETÖLTÉS
   
Földforgalmi ügyben az elővásárlási jog gyakorlására irányuló jognyilatkozat átvétele során a jegyző eljárására a Ket. szabályai vonatkoznak. Jogszabálysértés esetén ezen eljárási cselekményeket illetően az elővásárlási jog jogosultja a mezőgazdasági igazgatási szerv határozatával szembeni jogorvoslat keretében kaphat védelmet. A földforgalmi törvénynek a föld tulajdonjogának vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban történő, a Ket.-hez képest speciális szabályozása nem jelentheti a Ket. általános és alapelvi szabályai sérelmét
Kfv.38083/2016/5 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
A hatóság jogszerűen vonja vissza a harmadik országbeli állampolgár bevándorlási engedélyét, amennyiben e személy Magyarország területét bejelentés nélkül hat hónapot meghaladó időre elhagyja, illetőleg két évet meghaladóan életvitelszerűen, visszatérés nélkül külföldi országban él. E hatósági döntés meghozatalánál csak az releváns, hogy a bevándorolt külföldi milyen körülmények között és mennyi időre hagyta el az ország területét.
Kfv.38106/2016/9 LETÖLTÉS

 

[1] A alperes versenytanácsa nem minősül a Ket. értelmében vett testületi szervnek, erre sem a funkciójából, sem a tagjainak a jogállása alapján, sem a Tpvt. rendelkezéseiből nem lehet következtetni, ennélfogva a határozathozatala nem igényel formális testületi ülést.

[2] A közigazgatási eljárásban ügyfélként megbírságolt, de perben nem álló vállalkozás a jogsértés megállapításával (illetve meg nem állapításával) kapcsolatban nyilvánvalóan nem ellenérdekelt, hiszen a perbeli vállalkozásokkal közös érdeke az, hogy a bíróság ne állapítsa meg a jogsértést; a bírság összege (a szankció mértéke) tekintetében pedig perindítási és kereshetőségi jog minden megbírságolt vállalkozás tekintetében csak a saját maga vonatkozásában állapítható meg, ezért ellenérdekeltség hiányában az első fokon eljáró közigazgatási bíróságnak nem kötelezettsége a Pp. 332. § (5) bekezdése alapján a beavatkozás lehetőségéről értesíteni az ilyen vállalkozást.

[3] A tisztességes eljáráshoz való jog sérelme csak akkor merülhet fel, ha a fél olyan iratot nem ismerhetett meg az eljárás során, amelynek hiánya akadályozta az érdemi védekezésben.

[4] A kartelljogsértés szempontjából közömbös a résztvevők tudatossága, ilyen tényállási elemet a Tpvt. 11.§-a nem tartalmaz. Ennél fogva nincs jelentősége annak, hogy az egyes felpereseknek szándékában állt-e a verseny korlátozása vagy sem, a felek szándéka nem szükséges elem a vállalkozások közötti megállapodás korlátozó jellegének meghatározásához. Egy megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás akkor minősül versenykorlátozó célúnak, ha jellege alapján a verseny korlátozására alkalmas.

Kfv.38108/2016/26 a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény LETÖLTÉS
 
A tartózkodási engedély Magyarország területén történő előterjesztésének engedélyezése nem hat ki a tartózkodási engedély iránti kérelem érdemi elbírálására.
Kfv.38128/2016/9 LETÖLTÉS
 
Tartózkodási engedély belföldi előterjesztésének engedélyezésére irányuló méltányossági kérelem elbírálása során a kérelmezőnek olyan kivételes méltánylást érdemlő körülményt kell igazolnia, amely megakadályozza őt a származási országba való kiutazásban, illetve a kérelem ottani benyújtásában, vagy az az általános nehézségeket meghaladóan jelentkezik.
Kfv.38166/2016/8 LETÖLTÉS
 
Súlyos, az ügy érdemére is kiható eljárási jogszabálysértés, ha a határozatból nem állapítható meg a pontos döntés, mert eltérő rendelkezést tartalmaz a testületi döntést rögzítő jegyzőkönyvkivonat és az írásba foglalt határozat.
Kfv.38178/2016/6 LETÖLTÉS
 
A Mentesítési terv továbbá az ezt jóváhagyó hatósági határozat nem minősül az állami kártalanítási igényt megalapozó járványügyi intézkedésnek. A mentesítési terv jóváhagyása nem azonos döntés a mentesítés elrendelésével.
Kfv.38196/2016/6 LETÖLTÉS
 
Tartózkodási engedély belföldi előterjesztésének engedélyezésére irányuló méltányossági kérelem elbírálása során az egyedi körülményeket kell vizsgálni. A kérelmezőnek olyan kivételes méltánylást érdemlő körülményt kell igazolnia, amely megakadályozza őt a származási országba való kiutazásban, illetve a kérelem ottani benyújtásában, vagy az az általános nehézségeket meghaladóan jelentkezik.
Kfv.38198/2016/8 LETÖLTÉS
 

 

 

Vissza a Kúria egyedi tartalmi döntései főoldalára!