Elvi tartalmú közigazgatási bírósági döntések – 2017.

Spread the love

A Kúria elvi tartamú közigazgatási döntései a 2017. évből:


Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások körében, ha a közigazgatási szerv a támogatási határozatában mellőzte a releváns megvalósítandó tételek meghatározását, akkor a teljesítés részlegesen meg nem felelő volta esetén az általa tett előírás szerinti teljesítések igazolásától sem tekinthet el, továbbá csak a teljesítés részleges voltának megfelelő, arányos jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
Kfv.35013/2017/4 LETÖLTÉS
 
Jogszabálysértő az egész pályázati intézkedés általános rendeltetésének közvetlen számonkérése adott pályázaton, amelyik egyébként megfelel a jogszabályban felsorolt tételes tevékenységek gyakorlása vagy eredmény elérése valamelyik meghatározott céljának.
Kfv.35031/2017/10 LETÖLTÉS
 
A jogszerű földhasználat igazolására a fellebbezési eljárásban is lehetőség van, ha az első fokú hatóság a döntése meghozatalát megelőzően végzett ellenőrzés során nem hívta fel az ügyfelet a törvényben meghatározott okiratok benyújtására. A fellebbezéshez csatolt okiratok ilyen esetben nem minősülnek olyan új bizonyítéknak, melynek figyelembe vételét az eljárási törvény 57/A § (5) bekezdése kizárná.
Kfv.35033/2017/4 a mezőgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény LETÖLTÉS
 
A bizonylati fegyelem be nem tartása értékelhető olyan súlyúnak, ami nyomatékosan esik számításba, mivel a támogatások folyósítása során a számviteli rend betartásához kifejezett közérdek fűződik.
Kfv.35046/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az ügy érdemét érintő eljárási szabálysértésnek minősül az ügyintézési határidő túllépése, ha kifejezetten a határidő után hatályba lépő jogszabályi rendelkezés alkalmazása miatt keletkezik az ügyfélre nézve hátrányt okozó körülmény.
Kfv.35047/2017/7 LETÖLTÉS
 
Az ügy érdemét érintő eljárási szabálysértésnek minősül az ügyintézési határidő túllépése, ha kifejezetten a határidő után hatályba lépő jogszabályi rendelkezés alkalmazása miatt keletkezik az ügyfélre nézve olyan hátrányt okozó körülmény, ami határidőben való eljárás esetén az ő vonatkozásában nem állt volna fenn.
Kfv.35050/2017/4 LETÖLTÉS
 
Komplex beruházás esetén a több önálló tevékenységből álló művelet akkor tekinthető megvalósultnak a Vhr. 3. § 4. pontja alapján, ha annak valamennyi részeleme okirattal igazoltan lezárult. A Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti elszámolási kötelezettséget ettől az időponttól számított egy éven belül kell teljesíteni.
Kfv.35055/2017/5 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet LETÖLTÉS

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások körében gépjárműbeszerzésre irányuló támogatások esetén a lopás és más vis maior eseteken a szükséges cserére a körülmények függvényében nem feltétlenül és nem kizárólag az új beszerzésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.
Kfv.35056/2017/3 LETÖLTÉS
 
Az Fltv.-ben kapott felhatalmazás alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatás igénybevételére hatósági szerződést kell kötni. Amennyiben az ügyfél a hatósági szerződést megszegi, a hatóság az Fltv. 21. § (3), (4) bekezdéseiben előírt jogkövetkezmény alkalmazásától nem tekinthet el. A jogkövetkezmény megválasztása során a Ket. 77. § (2) bekezdése alapján sem mérlegelhet. A szerződésszegés esetén a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni és a támogatásban részesülőt a támogatás visszafizetésére kell kötelezni. E körben a hatóságnak mérlegelési lehetősége/kötelessége nincs, mert a Ket. 13. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Ket. hatósági szerződésekre vonatkozó szabályai (76-77. §) szubszidiárius jellegűek.
Kfv.35076/2017/8 a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
Házastársi vagyonközösségen alapuló jog önmagában jogszerű földhasználatot nem alapoz meg.
Kfv.35082/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás kifizetése iránti eljárásokban a mezőgazdasági igazgatási szerv az ügydöntő hatóság, aki nincs kötve az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság igazolásában foglaltakhoz. A kedvezményezett támogathatóságát a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok alapján érdemben vizsgálhatja.
Kfv.35089/2017/3 LETÖLTÉS
 
A jogszerű földhasználat vizsgálata során az Eljárási tv. 43/A. §-ában a földhasználati nyilvántartásba történő visszamenőleges módosítások figyelembevételét a jogalkotó csak arra az esetre zárja ki, ha a bejegyzés az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítését célozza. Amennyiben az elsőfokú határozat meghozatalakor az ügyfél már szerepel a földhasználati nyilvántartásban, földhasználata csak akkor minősíthető nem jogszerűnek, ha az ügyfél a támogatás iránti kérelmében nem a tényleges állapotnak megfelelő nyilatkozatot tett.
Kfv.35090/2017/4 a mezőgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény LETÖLTÉS

 

Az ügy érdemét érintő eljárási szabálysértésnek minősül az ügyintézési határidő túllépése, ha kifejezetten a határidő után hatályba lépő jogszabályi rendelkezés alkalmazása miatt keletkezik az ügyfélre nézve olyan hátrányt okozó körülmény, ami határidőben való eljárás esetén az ő vonatkozásában nem állt volna fenn.
Kfv.35093/2017/5 LETÖLTÉS
 
A kiadmányozási jog delegálása nem foglalja magába a hatáskör gyakorlóját megillető döntési jogosultság átruházását.
Kfv.35101/2017/15 LETÖLTÉS
 
A Fém tv. rendelkezései következtében határozatában alperesnek alkalmaznia kell az országos átlagárat, amely azonban megfelelő ellenbizonyítással érdemben vitatható.
Kfv.35114/2017/5 a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
A családi gazdaság földhasználati nyilvántartásban rögzített termőföld használata jogszerű földhasználatot jelent. A nyilvántartásba bejegyzett családi gazdaság vezetője akkor is jogszerű földhasználónak minősül, ha a használatot a családi gazdaság tagjának a nevére szóló földhasználati lapon jegyezték be.
Kfv.35119/2017/4 LETÖLTÉS
 
[1] Az MNB a törvényi határidőn belül a felügyelt szervezet megszűnését követően is jogosult a befektetési vállalkozás igazgatóságának tagjával szemben célellenőrzés lefolytatására és intézkedés alkalmazására.

[2] A befektetési vállalkozás igazgatósági tag esetében a személyes felelősség alóli mentesüléshez szükséges általában elvárható magatartás megállapíthatóságához a jogszabálysértés aktív akadályozását/megakadályozását kell bizonyítani.

Kfv.35126/2017/8 LETÖLTÉS
 
Az alperes érdemi védekezésében nem jogosult a támadott döntésének indokait megváltoztatni és a perben kirendelt szakértői véleményre hivatkozással kérni a kereset elutasítását.
Kfv.35142/2017/7 LETÖLTÉS

 

[1] A hatósági ellenőrzés eredményeképpen tett megállapítások tartalmi követelménye jellemzően az egyedi beazonosíthatóság az indokolás keretén belül.

[2] Az információk és az eljárásban felhasználható bizonyítékok között a különbséget az utóbbi javára az okszerűség igazolása jelenti, és ehhez az információk kezelhető formába való rendezése is feltétel a bizonyítási kötelezettség teljesítéséhez.

[3] A kontrollrendszerek és a hozzájuk rendelt eljárási jogi következmények eredményes alkalmazása érdekében elengedhetetlen az ellenőrzés szakmai módszerének pontos meghatározása, valamint annak egységes alkalmazása.

Kfv.35158/2017/3 LETÖLTÉS
 
Az MNB a törvényi határidőn belül a felügyelt szervezet megszűnését követően is jogosult a befektetési vállalkozás igazgatóságának tagjával szemben célellenőrzés lefolytatására és intézkedés alkalmazására.
Kfv.35168/2017/5 LETÖLTÉS
 
A KENYSZInyilvántartás részét képezik a nyilvántartást vezető hatóság által „törölt” és „törölt ütközés” megjegyzéssel ellátott igénybevételi adatok is, ezért a tényállás feltárása és az elszámolás jogszerűségének ellenőrzés során azok érdemi vizsgálata nem mellőzhető.
Kfv.35180/2017/5 LETÖLTÉS
 
[1] Az ellenőrzés jegyzőkönyvi megállapításainak utólagos módosítása Ket. rendelkezéseinek formailag megfelelő hatósági eljárás esetén is sérti a tisztességes eljárás elvét, ha a fél úgy szembesül a hatóság megváltozott jogi álláspontjával, hogy az arra okot adó körülmények megismerését a hatóság előzetesen nem biztosította.

[2] A közigazgatási szerv olyan döntése, amely nem kötelező erejű jogi normán, és nem hatályos jogszabályon alapul, eljárásjogi és anyagi jogi értelemben súlyosan jogszabálysértő, mely jogszabálysértés a közigazgatási perben nem orvosolható.

Kfv.35187/2017/8 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS

 

Egyéb feltételek teljesülése esetén a földalapú támogatásra jogosult minden tulajdonában álló és más által jogszerűen nem használt, igényelt földterület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.
Kfv.35199/2017/3 LETÖLTÉS
 
A Jogcímrendelet 3. § (7) bekezdés c) pontja alapján alkalmazandó Egységes kérelemrendelet 3. § (9) bekezdés a) pontja kizárja a repülőtérként nyilvántartott terület után egységes területalapú támogatás igénybevételét, még abban az esetben is, ha az olyan mezőgazdasági terület, amely megfelel a 73/2009/EK Tanácsi rendelet 124. cikk (1)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.
Kfv.35203/2017/5 Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013 (IV.9.) VM rendelet LETÖLTÉS
 
A megismételt eljárásban sérti az ügyfélnek a Ket. 4. § (1) bekezdésében írt tisztességes ügyintézéshez való jogát az alapeljárásban elbírálás nélkül maradt vis maior bejelentése iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása a kifizetési kérelem elutasításával egybefoglalt döntésben, ha az Eljárási tv. 55. § (3) bekezdésében írt ügyintézési határidő jelentős mértékű túllépése, az ügyfélnek az alkalmazott jogkövetkezmények alóli kimentéséhez fűződő eljárási jogának lényeges sérelmével jár.
Kfv.35216/2017/3 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. Törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
Helyi adóügyben a jogalkalmazóknak azokat a jogszabályrészeket is értelmezniük és alkalmazniuk kell, amelyeket a jogalkotó a jogszabály értelmező rendelkezései között külön nem határozott meg.
Kfv.35293/2017/6 LETÖLTÉS

 

Az Eft. 6. § és a Kvtv. 41. § (2) bekezdése alkalmazása szempontjából bevett egyháznak, illetve egyházi jogi személynek csak az Ehtv. 16. és 17. §-i szerint nyilvántartásba vett szervezetek minősülnek. Az egyházi jogállás kizárólag a 6/2013. (III. 1.) AB határozatból nem vezethető le, az azt követően hatályos szabályozás szerint is nyilvántartásba vételi eljárás szükséges az egyházi jogállás elismeréséhez
Kfv.35305/2017/3 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi XXXI. Törvény, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LETÖLTÉS
 
Az állami normatíva felhasználásának hatósági ellenőrzése során a feladatellátás szúrópróbaszerű, illetve célzott kiválasztáson alapulóan nem teljes körben végzett teljesítés-ellenőrzése alapján, csak az egyedi esetek során lefolytatott bizonyítás szerint, kifejezetten a vizsgált körre nézve vonhatók le megalapozott következtetések. Az összes gondozott ellátására, azaz a tevékenység egészére, önmagában mértékadó megállapítások ebből még nem feltétlenül következnek. Más egyedi példákra vonatkozó bizonyítékok értékelése ezért az így lefolytatott bizonyításra hivatkozással nem mellőzhető. Ezen ellenőrzési módszer alkalmazása mellett tehát az ellátási tevékenység egésze jogszerűtlenségének megállapítása külön további igazolást igényel
Kfv.35343/2017/7 LETÖLTÉS
 
Az állami normatíva felhasználásának hatósági ellenőrzése során a feladatellátás szúrópróbaszerű, illetve célzott kiválasztáson alapulóan nem teljes körben végzett teljesítés-ellenőrzése alapján, csak az egyedi esetek során lefolytatott bizonyítás szerint, kifejezetten a vizsgált körre nézve vonhatók le megalapozott következtetések. Az összes gondozott ellátására, azaz a tevékenység egészére, önmagában mértékadó megállapítások ebből még nem feltétlenül következnek. Más egyedi példákra vonatkozó bizonyítékok értékelése ezért az így lefolytatott bizonyításra hivatkozással nem mellőzhető. Ezen ellenőrzési módszer alkalmazása mellett tehát az ellátási tevékenység egésze jogszerűtlenségének megállapítása külön további igazolást igényel.
Kfv.35345/2017/7 LETÖLTÉS

 

[1] A helyi akciócsoport létrehozása érdekében a meghatározott jogi formában való működési kötelezettség előírása a tagállamoknak az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtása keretében rendelkezésre álló mérlegelési mozgásterébe tartozik. [

2] A LEADER helyi akció csoportok működéséről szóló 54/2011 (VI.10.) VM rendelet 2. §-ában meghatározott feltétel (egyesületi forma) nincs ellentétben az EK rendelet általános céljaival, illetve a 62. cikkében foglalt rendelkezéssel.

Kfv.35361/2017/12 LETÖLTÉS
 
A telekadó mentesség fennállására vonatkozó vizsgálatot meg kell előznie az abban való döntésnek, hogy az érintett ingatlan a telekadó hatálya alá tartozik-e.
Kfv.35371/2017/4 LETÖLTÉS
 
A kölcsönös megfelelés alapján az ellenőrzés alapján hozott határozatból, ha mulasztás megállapítására kerül sor, a jogsértés ténye megállapításának egyértelműen ki kell derülnie. Ellenkező esetben sérül az ügyfél tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való joga.
Kfv.35404/2017/3 LETÖLTÉS
 
A működési engedély alapján jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás által a 2012. évi Kvtv. 2. számú Melléklet 10. pontja alapján ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás után normatív állami támogatás 2013. június 30-a után két feltétel egyidejű teljesülése esetén vehető igénybe.
Kfv.35430/2017/6 a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LETÖLTÉS
 
A támogatási kérelemben vállalt üzemméret nem teljesülése a jogosultságot megállapító határozatot nem érinti, így arra nem vonatkozik a 2007. évi XVII. törvény 69. § (8) bekezdése szerinti öt éves elévülési idő.
Kfv.35437/2017/4 a mezőgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény LETÖLTÉS
 
A felszámolási eljárásokban az adóhatóság egyrészt mint hatóság, másrészt mint hitelező jár el. Az adóhatóság a hitelezői pozícióban a többi jogosulthoz képest nem rendelkezik többlet jogosítvánnyal.
Kfv.35446/2017/4 LETÖLTÉS

 

A kiadmányozási jog delegálása nem foglalja magába a hatáskör gyakorlóját megillető döntési jogosultság átruházását.
Kfv.35458/2017/15 LETÖLTÉS
 
[1] A támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülmények mesterséges megteremtése, mint a visszaélésszerű magatartás egyik jellemző megvalósulási formája, akkor vezethet a kérelem elutasításához az Eljárási törvény 55. § (10) bekezdése alapján, ha a közösségi szabályok alapján előnyszerzésre irányuló szándék fennállása mellett olyan objektív körülmények állapíthatók meg, ahol az uniós szabályok formális betartása ellenére nem valósul meg a támogatás célja.

[2] Az objektív és szubjektív elemek együttes fennállásának vizsgálata és bizonyítása a közigazgatási szerv eljárási kötelezettsége.

Kfv.35480/2017/6 a mezőgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] A támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülmények mesterséges megteremtése, mint a visszaélésszerű magatartás egyik jellemző megvalósulási formája, akkor vezethet a kérelem elutasításához az Eljárási törvény 55. § (10) bekezdése alapján, ha a közösségi szabályok alapján előnyszerzésre irányuló szándék fennállása mellett olyan objektív körülmények állapíthatók meg, ahol az uniós szabályok formális betartása ellenére nem valósul meg a támogatás célja.

[2] Az objektív és szubjektív elemek együttes fennállásának vizsgálata és bizonyítása a közigazgatási szerv eljárási kötelezettsége.

Kfv.35481/2017/6 a mezőgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény LETÖLTÉS
 
Telekadó bevallás benyújtására köteles a telekingatlan tulajdonosa, az adóhatóság a bevallás alapján kivetéssel állapítja meg a közterhet.
Kfv.35569/2017/4 LETÖLTÉS

 

A különböző adótárgyakra való adókivetés adótöbbszörözést nem valósít meg, az építményadó fizetési kötelezettség önmagában a telekadó bevallási kötelezettség alól az adózót nem mentesíti.
Kfv.35573/2017/4   LETÖLTÉS
   
Telekadó bevallás benyújtására köteles a telekingatlan tulajdonosa, az adóhatóság a bevallás alapján kivetéssel állapítja meg a közterhet.
Kfv.35577/2017/4 LETÖLTÉS
 
Telekadó bevallás benyújtására köteles a telekingatlan tulajdonosa, az adóhatóság a bevallás alapján kivetéssel állapítja meg a közterhet.
Kfv.35578/2017/4 LETÖLTÉS
 
A kiadmányozási jog delegálása nem foglalja magába a hatáskör gyakorlóját megillető döntési jogosultság átruházását.
Kfv.35597/2017/11 LETÖLTÉS
 
A kiadmányozási jog delegálása nem foglalja magába a hatáskör gyakorlóját megillető döntési jogosultság átruházását.
Kfv.35598/2017/13 LETÖLTÉS
 
Az anyagi jogi rendelkezések körében az adózót megillető jogok az azokat megállapító határozat módosításával, a határozat meghozatala után bekövetkezett elévülésre hivatkozva nem korlátozhatók
Kfv.35600/2017/4 LETÖLTÉS
 
A Jogcímrendelet 9. § (3) bekezdés b) pontjából egyértelműen következik, hogy annak alkalmazhatósága csak akkor merül fel, ha a 4. évre vállalt üzemméret teljesítését követően az utolsó kifizetés is megtörténik, és ezt követően a működtetési időszak végéig folyamatosan nem tartja fenn a kérelmező a vállalt üzemméretet.
Kfv.35606/2017/4 az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII.29.) FVM rendelet LETÖLTÉS

                                                                   

A helyi adó rendszerében az épület forgalmi értéke mellett az általa lefedett földrészlet forgalmi értéke is az építményadó alapját képezi. Az adóalap meghatározásához akkor kell becslést alkalmazni, ha a forgalmi értéket az ügyfél nem jelentette be, vagy azt az adóhatóság nem fogadja el.
Kfv.35631/2017/13 LETÖLTÉS
 
[1] A vidékfejlesztési alapból finanszírozott többéves programok esetében az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapításához való jog mindaddig nem évül el, amíg a program véglegesen le nem zárul. Ezen időpontig van jogszerű lehetőség az Eljárási törvény 57. § (3) bekezdése alapján a jogosultságot érintő határozat saját hatáskörben való módosítására, visszavonására.

[2] A program lezárásának azt a napot kell tekinteni, mely időpontig az irányító hatóság köteles benyújtani a bizottságnak a program lezárásáról szóló éves jelentést.

Kfv.35637/2017/12 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény LETÖLTÉS
 
Az Alaptörvényben meghatározott ingyenes és kötelező alapfokú oktatás keretében meghatározottakon túl nyújtott többletszolgáltatások biztosítása törvény külön rendelkezésein alapul. A szolgáltatás igénybevételére, illetve a feladatellátási támogatás igénylésére ebben a körben alanyi jog nem keletkezik.
Kfv.35650/2017/5 LETÖLTÉS
 
[1] A pénzügyi felügyeleti bírság nem adó jellegű kötelezés, ez okból az ilyen tartalmú határozat bírósági felülvizsgálata során nincs lehetőség az ítélet elleni fellebbezésre. [2] A kiadmányozási jog delegálása nem foglalja magába a hatáskör gyakorlóját megillető döntési jogosultság átruházását.
Kfv.35676/2017/10 LETÖLTÉS

 

[1] A pénzügyi szervezet vezető állású vagy volt vezető állású személyével szemben kiszabott bírság nem minősül adó-vagy illetékkötelezettség megállapításáról szóló vagy ezzel egy tekintet alá eső fizetési kötelezettségnek, ezért az ilyen tartalmú közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során hozott ítélet nem támadható fellebbezéssel.

[2] A kiadmányozási jog delegálása nem foglalja magába a hatáskör gyakorlóját megillető döntési jogosultság átruházását.

Kfv.35678/2017/7 LETÖLTÉS
 
A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére is öt év áll a hatóság rendelkezésére, ahogyan az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítására, mely elévülési idő csak a bírósági eljárás időtartama alatt nyugszik.
Kfv.35692/2017/10 LETÖLTÉS
 
Az egységes támogatási kérelem lényeges sajátossága, hogy ne csak a különböző jogcímen igényelhető támogatások egységes benyújtását tegye lehetővé, hanem azok egységes elbírálását is.
Kfv.35701/2017/4 LETÖLTÉS
 
Az üzemi szintű hozamcsökkenés és hozamérték-csökkenés kiszámításához növénykultúránként szükséges meghatározni a tárgyévi hozamcsökkenést. Az egyes növénykultúrákra vonatkozó hozamcsökkenés számítás során nem bármilyen, hanem csak olyan hozamcsökkenés vehető figyelembe, amit az Mkk. tv. 2. § 21. pontjában meghatározott mezőgazdasági káresemény okozott.
Kfv.35702/2017/7 a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény LETÖLTÉS

 

A telekadó szempontjából az adózási körzetek meghatározására sem az Htv., sem az Art. nem ír elő kizárólagos módszert. Akár az ingatlan fekvésének megjelölése, akár a helyrajzi szám, akár az utca feltüntetése, akár mindezek együttes alkalmazásával szemben kizárólag az az elvárás, hogy a telekadó tárgya a bevallás benyújtása során kétséget kizáróan azonosítható legyen az adózó számára.
Kfv.35730/2017/14 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény LETÖLTÉS
 
Tartózkodási engedély belföldi előterjesztésének engedélyezésére irányuló méltányossági kérelem elbírálása során az egyedi körülményeket kell vizsgálni. A kérelmezőnek olyan kivételes méltánylást érdemlő körülményt kell igazolnia, amely megakadályozza őt a származási országba való kiutazásban, illetve a kérelem ottani benyújtásában, vagy az az általános nehézségeket meghaladóan jelentkezik.
Kfv.37006/2017/5 LETÖLTÉS
 
A megismerési engedélyt megtagadó határozat bírósági felülvizsgálatára is a Pp. XX. fejezete szerinti közigazgatási per szabályai az irányadók, emiatt a határozat ellenkérelemben történő „kiegészítése” jogszerűtlen. Ilyen eljárásban is helye van a határozat hatályon kívül helyezésének és az alperes új eljárás lefolytatására történő kötelezésének, ha a határozat érdemére vonatkozó eljárási hiba áll fenn.
Kfv.37019/2017/5 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény LETÖLTÉS
 
A törvényesen beszerzett és megfelelő alapokon álló igazságügyi szakértői vélemény a közigazgatási perben nem mellőzhető. A hatóság bírság kiszabása esetén köteles vizsgálni, hogy bírság helyett alkalmazható-e figyelmeztetés.
Kfv.37026/2017/6 LETÖLTÉS
 
Önmagában az a körülmény, hogy a szülők által engedély nélkül, szabálytalanul épített és ezért bontásra kötelezett ingatlan részben kiskorú tulajdonában is van, nem alapozza meg a bontási határozat vonatkozásában a szülők és a kiskorú közötti érdekellentét fennállását. A kiskorú nem szerezhet a szülők szabálytalan építkezése miatt többletjogokat.
Kfv.37028/2017/5 LETÖLTÉS

 

Az Fftv. 47.§ (1) bekezdésében foglalt volt haszonbérlő feltételeinek az felel meg, aki/amely a haszonbérleti ajánlat tárgyát képező földet a haszonbérleti ajánlat közlését közvetlenül megelőző legalább három éven keresztül folyamatosan, hatósági jóváhagyást igénylő esetben hatóságilag jóváhagyott szerződéssel haszonbérelte.
Kfv.37034/2017/4 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
Zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése során az Inytv. 89/A. § (1) bekezdésére alapítottan a Vhr. 50/A.-50/E. §-ai, mint különös szabályok alkalmazandók. Védett természeti terület érintettsége esetén az átvezetéshez nem szükséges a természetvédelmi hatóság engedélye.
Kfv.37038/2017/6 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet LETÖLTÉS
 
A deklaratív típusú hatósági nyilvántartást vezető közigazgatási szervek a nyilvántartásba való bejegyzésre és törlésre irányuló eljárás során a rendelkezésre álló okirati bizonyítékok alapján hoznak döntést, a szerződések magánjogi értelmezésére hatáskörük nincs.
Kfv.37048/2017/13 LETÖLTÉS
 
A szerződés megkötésekor előre látható vagy nem lényeges változás nem alapozza meg a hírközlési szolgáltatási szerződések egyoldalú módosítását.
Kfv.37066/2017/4 LETÖLTÉS
 
Magyar állampolgár féltestvére esetében a hatóságnak mérlegelési jogába tartozik a családtagi minőség elismerése. Ennek eldöntéséhez a magyar állampolgár és féltestvére közötti családi kapcsolat körülményeinek részletes feltárása és elemzése szükséges. [2004. évi CXL. törvény 50.§ (1) és (6) bekezdés, 72.§ (1) bekezdés ec) pont, 2007. évi I. törvény 2.§ bh) pont és 8.§ (1) bekezdés a) pont]
Kfv.37070/2017/7 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS

 

Pénzkezelést nem tartalmazó részleges gondnokság alá helyezés esetén a gondnoknak jelentéstételi és nem számadási kötelezettsége van. A jelentésből annak kell egyértelműnek lennie, hogy a hivatásos gondnok a gondnokolt képviseletét aggálymentesen – az ő érdekeinek megfelelően – ellátta-e. A gondnokolt ügyeinek részletes tartalmi ismertetése nem tárgya a jelentéstételi kötelezettségnek.
Kfv.37078/2017/12 LETÖLTÉS
 
Kérelemre induló hatósági eljárásban a kérelmet megalapozó tényeket, bizonyítékokat a kérelmezőnek kell előterjeszteni. Közigazgatási perben a felperesnek kell bizonyítania az általa hivatkozott jogszabálysértést. A kérelem bizonyosan sikeres elbírálásához, a közigazgatási határozat megváltoztatásához vezető konkrét bizonyítékok megjelölésére a közigazgatási perben nem a bíróság kötelessége, a kioktatási kötelezettség így nem értelmezhető.
Kfv.37106/2017/7 LETÖLTÉS
 
A kötelező, életkorhoz kötött védőoltás alól kizárólag az Eütv. 58. § (3) bekezdésében foglaltak esetén lehet mentesülni. A mentesítésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokoltságát alátámasztó orvosi szakvéleményt.
Kfv.37116/2017/3 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény LETÖLTÉS
 
Azonos tulajdoni illetőségen ugyanazt a személyt haszonélvezeti jog meghatározott időtartamig, illetőleg a jogosult élete végéig illetheti meg. Az időbeni terjedelem kettős címen történő megjelölésére nincs jogszabályi lehetőség, így annak feltüntetésére kiegészítés útján sincsen mód.
Kfv.37118/2017/3 LETÖLTÉS
 
Végrehajtható határozaton alapuló bejegyzési kérelmet csak akkor lehet elutasítani, ha az alapul szolgáló okirat, határozat olyan alaki vagy tartalmi hibában szenved, amely miatt nyilvánvalóan érvénytelen.
Kfv.37136/2017/11 LETÖLTÉS

 

Az ügyvédi kamara jogszerűen ellenőrizheti a kamarai tagfelvétel törvénye feltételeinek (így a megfelelő felelősségbiztosítás és irodahelyiség)  folyamatos fennállását. Az ügyvéd kamarai tagságát a kamara jogszerűen szünteti meg, ha az ügyvéd ezen feltételeknek nem felel meg.
Kfv.37148/2017/7 LETÖLTÉS
 
Kiutasítás és az elrendelt beutazási és tartózkodási tilalom indokoltságának felülvizsgálatára  ezen kötelezés végrehajtását követően, a törvényben meghatározott időtartam után kerülhet sor.
Kfv.37158/2017/7 LETÖLTÉS
 
A föld bizonyos tulajdonsága – szomszédos, vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartozás – ad lehetőséget a földek egybefoglalt vételáron történő eladására. A földek egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartozónak minősülnek, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan több földműves bejelentett üzemközpontja.
Kfv.37165/2017/7 LETÖLTÉS
 
A Natura 2000 védettség jogszabályon alapul, ami miatt keletkezésének ténye és a védelem tartalma közigazgatási perben bizonyítást nem igényel.
Kfv.37168/2017/5   LETÖLTÉS
   
Föld adás-vételéhez való jóváhagyás támogatásának megtagadása a forgalmi érték és a vételár aránytalanságára hivatkozva csak akkor jogszerű, ha egyben igazolható az is, hogy a vevő ezzel meghatározott elővásárlásra jogosultat vagy jogosultakat tart vissza e joguk gyakorlásától.
Kfv.37172/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az alperes hatásköre fennáll az engedélyesekkel szembeni panaszok elbírálására.
Kfv.37186/2017/7 LETÖLTÉS
 
Tartózkodási engedély belföldi előterjesztésének engedélyezésére irányuló méltányossági kérelem elbírálása során az egyedi körülményeket kell vizsgálni. A kérelmezőnek olyan kivételes méltánylást érdemlő körülményt kell igazolnia, amely megakadályozza őt a származási országba való kiutazásban, illetve a kérelem ottani benyújtásában, vagy az az általános nehézségeket meghaladóan jelentkezik.
Kfv.37188/2017/6 LETÖLTÉS

 

[1] Amennyiben a felperes a közigazgatási határozat alkotmányosságát is vitatja, úgy a bíróságnak a kereseti kérelem alapján ezt az érvelést vizsgálnia kell.

[2] A bíró nem köteles részletesen indokolni azt, hogy a fél kezdeményezésére miért nem indítványozza az ügyben alkalmazandó jogszabály alkotmányossági vizsgálatát az Alkotmánybíróság előtt.

Kfv.37192/2017/9 LETÖLTÉS
 
Nem minősül kivételes méltánylást érdemlő körülménynek az a tény, amely a kérelmezők többségénél megvalósul.
Kfv.37206/2017/6   LETÖLTÉS
   
Tartózkodási engedély belföldi előterjesztésének engedélyezésére irányuló méltányossági kérelem elbírálása során az egyedi körülményeket kell vizsgálni. A kérelmezőnek olyan kivételes méltánylást érdemlő körülményt kell igazolnia, amely megakadályozza őt a származási országba való kiutazásban, illetve a kérelem ottani benyújtásában, vagy az az általános nehézségeket meghaladóan jelentkezik.
Kfv.37208/2017/6 LETÖLTÉS
 
Közbeszerzési eljárásban több érvényes ajánlat mellett az eljárást mégis eredménytelenné nyilvánítani csak az esetben lehet, ha az eredménytelenség konjunktív jogszabályi feltételei az eredménytelenség megállapítása idején maradéktalanul fennállnak.
Kfv.37216/2017/3 LETÖLTÉS
 
A hímivarsejtek reprodukciós eljárásban való felhasználhatóságával kapcsolatos jogvita eldöntése során alkalmazandó az Európai Parlament és Tanács 2004/23/EK irányelve.
Kfv.37218/2017/9 LETÖLTÉS

 

Közös tulajdonban álló termőföld elidegenítése esetén a társtulajdonos vevő hivatkozhat az adásvételi szerződésben az Fftv. 18. § (3) bekezdése szerinti elővásárlási jogára.
Kfv.37231/2017/8  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
Építési engedélyezési eljárásban az engedély megadhatóságát a hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. A hatóság által korábban nem vizsgált körülmény, „mint szerzett jog”, nem írhatja felül a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségeket.
Kfv.37238/2017/4 LETÖLTÉS
 
A földhasználati nyilvántartás deklaratív típusú hatósági nyilvántartás, a bejegyzésre és törlésre vonatkozó eljárás pedig kizárólag okiraton alapul.
Kfv.37258/2017/4 LETÖLTÉS
   
Az előhaszonbérleti szerződés jóváhagyása iránti eljárásban a hatóságot a szerződésben rögzített előhaszonbérletre vonatkozó jognyilatkozat köti, annak kiegészítésére a nyilvántartások adatai felhasználásával a sorrend megállapítása során hivatalból nincs törvényes lehetősége.
Kfv.37273/2017/5 LETÖLTÉS
 
Kiskorú gyermek veszélyeztetettségének bizonyított megállapítása esetén a gyermekkel történő kapcsolattartás szüneteltetése arányos szankció.
Kfv.37276/2017/8 LETÖLTÉS
 
A mezőgazdasági igazgatási szerv az adásvételi szerződés jóváhagyására irányuló eljárásban az eljárást kizárólag akkor szüntetheti meg az Fétv. 34. § (3) bekezdése alapján, ha a jóváhagyás megtagadása alapjául szolgáló törvényi ok nem áll fenn.
Kfv.37278/2017/12 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] A jogalkalmazás során nem lehet tekintettel lenni olyan jogalkotói célra, amellyel nem adekvát a konkrét jogszabályi rendelkezés.

[2] A hatósági eljárás megindulásának kezdete és az ügyintézési határidő kezdete nem feltétlenül esik egybe.

[3] A jogszabály hatálybaléptetésének bizonytalansága, vagy az anyagi és eljárási norma összekeverése nem írható az ügyfél terhére.

[4] Az Új Plázastop tv. -nek a Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásának beszerzését előíró, az Étv. 57/C. §-át megállapító 1. §-a 2015. február 1-jétől hatályos, így az e napot megelőzően benyújtott kérelmek esetében nem alkalmazandó.

Kfv.37286/2017/5 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény LETÖLTÉS

 

Az Étv. 30. § (2) bekezdésére alapozott korlátozási kártalanítási igény szempontjából az új szabályozásra tekintettel bekövetkezett esetleges értékcsökkenés automatikusan nem, csak az adott tényállás függvényében alkalmas a kár bekövetkeztének bizonyítására.
Kfv.37288/2017/5 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény LETÖLTÉS
 
A Földforgalmi törvény 53.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a hatóságnak csak lehetősége, de nem kötelezettsége a haszonbérleti szerződés jóváhagyásának megtagadása. Megtagadásra a törvényben megállapított két feltétel – a haszonbérleti díj aránytalansága és más előhaszonbérletre jogosult ügylettől való távol tartása – igazolása esetén, kellően feltárt tényállás alapján és megfelelően indokolt esetben kerülhet sor. Az aránytalanság kérdése szakkérdés, amelynek megválaszolására az Agrárkamara önmagában nem jogosult.
Kfv.37289/2017/5 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény LETÖLTÉS
 
Tartózkodási engedély belföldi előterjesztésének engedélyezésére irányuló méltányossági kérelem elbírálása során az egyedi körülményeket kell vizsgálni. A kérelmezőnek olyan kivételes méltánylást érdemlő körülményt kell igazolnia, amely indokolja a főszabálytól eltérő  eljárásrend engedélyezését.
Kfv.37296/2017/6 LETÖLTÉS
 
A „közvetlenül megelőző” szókapcsolat és az igeidők használata arra utal, hogy előhaszonbérletre az jogosult, akinek a haszonbérleti vagy bérleti szerződése az ajánlat közlését megelőző napon járt le, vagy még nem szűnt meg.
Kfv.37301/2017/4   LETÖLTÉS

                                                                                                                                                                     

A társasház közös tulajdonban lévő épületrészét érintő reklám,- hirdetési célú berendezés jogellenes kihelyezése miatt indult településkötelezési eljárást a társasházzal szemben kell lefolytatni.
Kfv.37302/2017/10 LETÖLTÉS
 
A végrehajtási jog földhivatal általi bejegyzése nem azonos a pénzkövetelések végrehajtásának elrendelésével, ezért a fizetési haladék idején sem minősül un. tilalmazott intézkedésnek.
Kfv.37316/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az elektronikus hírközlési szolgáltató nem csak a saját, hanem az idegen hálózatból érkező hívások esetén is biztosítani köteles a call center menürendszerének belépő szintjén az ügyintézővel való közvetlen kapcsolatfelvétel lehetőségét.
Kfv.37328/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az Étv. 48/A. § (5) bekezdése alkalmazása során a szabálytalan tevékenységről való tudomásszerzés időpontja az ellenőrzéshez kapcsolódik és nem a hatósághoz intézett jogsértésről szóló bejelentéshez.
Kfv.37345/2017/6 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény LETÖLTÉS
 
Nem minősül kivételes méltánylást érdemlő körülménynek az a tény, amely a kérelmezők többségénél megvalósul.
Kfv.37346/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az Agrárkamara a feladatkörét érintő közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyfél jogait gyakorolja. Állásfoglalása, az azt felülvizsgáló önkormányzati hatósági ügyben ügyféli nyilatkozatnak minősül, melyet megváltoztathat, mely változtatás a jegyzői kifüggesztést követően az illetékes képviselő testülethez (közgyűléshez) való beérkezését követően joghatályos.
Kfv.37352/2017/7 LETÖLTÉS

 

A Földforgalmi törvény 49. § (4) bekezdése nem értelmezhető kiterjesztően. A Földforgalmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek nyelvtani, rendszertani és – a preambulumban megjelenő birtokpolitikai célok figyelembevételével – teleologikus értelmezése alapján a jogalkotó az előhaszonbérleti jog érvényesítéséhez – a haszonbérlet céljáról kifejezett nyilatkozattételi kötelezettség formájában megjelenő – többletfeltételt csak abban az esetben támaszt, ha az előhaszonbérleti jogát nem a szerződéses haszonbérbevevő fél gyakorolja, hanem a haszonbérleti szerződésben félként nem szereplő, de abba belépni szándékozó előhaszonbérleti jog jogosultja
Kfv.37388/2017/3 a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
A Földforgalmi törvény 49. § (4) bekezdése nem értelmezhető kiterjesztően. A Földforgalmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek nyelvtani, rendszertani és – a preambulumban megjelenő birtokpolitikai célok figyelembevételével – teleologikus értelmezése alapján a jogalkotó az előhaszonbérleti jog érvényesítéséhez – a haszonbérlet céljáról kifejezett nyilatkozattételi kötelezettség formájában megjelenő – többletfeltételt csak abban az esetben támaszt, ha az előhaszonbérleti jogát nem a szerződéses haszonbérbevevő fél gyakorolja, hanem a haszonbérleti szerződésben félként nem szereplő, de abba belépni szándékozó előhaszonbérleti jog jogosultja.
Kfv.37389/2017/3 a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
A levegővédelmi követelmények megsértése estén a hatóság többféle jogkövetkezményt is alkalmazhat.
Kfv.37399/2017/4 LETÖLTÉS
 
A felperesnek keresetében a felülvizsgálni kért közigazgatási határozatra vonatkozóan kell jogsértést igazolni.
Kfv.37401/2017/7   LETÖLTÉS
   
A korlátozási kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé, vagyis amikor a korlátozást elrendelik. Az ingatlanforgalmi szakértőnek ehhez a naphoz kapcsolódóan kell meghatároznia a kártalanítási összegszerűségét.
Kfv.37408/2017/6 LETÖLTÉS
 
Az osztatlan közös tulajdonban álló visszamaradó ingatlan kisajátítását valamennyi tulajdonostársnak kérnie kell, tulajdoni hányad kisajátításának és így osztatlan közös tulajdon fennmaradásának nincs helye.
Kfv.37418/2017/33 LETÖLTÉS

 

A mentesítési terv, valamint az ezt jóváhagyó hatósági határozat nem minősül állami kártalanítási igényt megalapozó járványügyi intézkedésnek. A mentesítési terv jóváhagyása az abban foglaltak hatósági nyomon követése és a végrehajtás ellenőrzése nem azonos döntés a mentesítés hatósági elrendelésével.
Kfv.37432/2017/7 LETÖLTÉS
 
Tartózkodási engedély belföldi előterjesztésének engedélyezésére irányuló méltányossági kérelem elbírálása során az egyedi körülményeket kell vizsgálni, a kérelmezőnek olyan  kivételes méltánylást érdemlő körülményt kell igazolnia, amely megakadályozza őt a származási országába való kiutazásban, illetve a kérelem ottani benyújtásában vagy az az általános nehézségeket meghaladóan jelentkezik.
Kfv.37446/2017/11 LETÖLTÉS
 
Lakcím érvénytelenségének megállapítására és a nyilvántartásban fiktívként szerepeltetésére csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy a lakást bizonyítottan önként, a visszatérés szándéka nélkül, véglegesen hagyta el.
Kfv.37455/2017/4 LETÖLTÉS
 
Érdekházasság megállapítása esetén az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemnek nem adhat helyt.
Kfv.37456/2017/7 LETÖLTÉS
 
A korlátozási kártalanítás megállapításának jogalapja az Étv. 30. §-a. Az ingatlan értékkülönbözetének meghatározása érdekében a bíróság a szabad bizonyítás keretében vesz igénybe ingatlanforgalmi, illetve településrendezési (építésügyi) profilú műszaki szakértőt.
Kfv.37457/2017/11 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény LETÖLTÉS

 

A korlátozási kártalanítás megállapításának jogalapja az Étv. 30. §-a. Az ingatlan értékkülönbözetének meghatározása érdekében a bíróság a szabad bizonyítás keretében vesz igénybe ingatlanforgalmi, illetve településrendezési (építésügyi) profilú műszaki szakértőt.
Kfv.37461/2017/10 LETÖLTÉS
 
Tartózkodási engedély belföldi előterjesztésének engedélyezésére irányuló méltányossági kérelem elbírálása során az egyedi körülményeket kell vizsgálni. A kérelmezőnek olyan kivételes méltánylást érdemlő körülményt kell igazolnia, amely megakadályozza őt a származási országába való kiutazásban, illetve a kérelem ottani benyújtásában, vagy az az általános nehézségeket meghaladóan jelentkezik.
Kfv.37471/2017/7 LETÖLTÉS
 
Amennyiben a műsorszolgáltató a műsorszámot feliratozással látja el, úgy a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában is elérhető az ahhoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. E körben objektív kötelezettség terheli.
Kfv.37476/2017/6 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az ítélet rögzíti a megállapított tényállást, a lefolytatott eljárási cselekményeket, a döntésnél figyelembe vett bizonyítékokat, és abból megismerhető a meghozott határozat indoka, az kielégíti az ítélet indokolására vonatkozó perrendi szabályokat.
Kfv.37478/2017/8 LETÖLTÉS
 
[1] Az ügyfélképesség megítélésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a kérelmező a közbeszerzési eljárás melyik szakaszában és mi ellen terjeszti elő a jogorvoslati kérelmét.

[2] Az ajánlattevő az ajánlata érvénytelenné nyilvánítását közvetlen jogi érdek megjelölése nélkül támadhatja a Kbt. 148. § (2) bekezdése alapján. Téves az a felperesi hivatkozás, hogy ilyen esetben csak az élhet jogorvoslattal, aki a jogorvoslat eredményessége esetén az eljárás nyertese lehetne.

[3] A közvetlen jogi érdeket a hatóságnak a jogorvoslati kérelem egyes kérelmi elemei kapcsán vizsgálnia kell és az egyes jogorvoslati kérelmi elemeket csak közvetlen jogi érdek fennállása esetén bírálhatja el érdemben.

Kfv.37487/2017/3 LETÖLTÉS

 

[1] A közbeszerzési eljárás során észlelt jogsértést a jogszabályban rögzített időn belül lehet jogorvoslati kérelemben vitatni. [2] Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása jogszerűsége vizsgálatánál csak az erre irányuló jogszabályi rendelkezés feltételeinek teljesülése értékelhető.
Kfv.37499/2017/11 LETÖLTÉS
 
A gyámhatóságnak a szülők közötti vita esetén az eset összes körülményének mérlegelése mellett kell döntenie abban a kérdésben, hogy hozzájárul-e a kiskorú gyermekek külföldi letelepedéséhez. Nem követ el a gyámhatóság jogsértést akkor, ha ezen döntése meghozatalakor nyomatékosan veszi figyelembe az eljárás ideje alatti, és azzal összefüggő, a kérelmező jogellenes cselekményét alátámasztó jogerős bírói ítéletet.
Kfv.37516/2017/6 LETÖLTÉS
 
Kereskedelmi szálláshely üzemeltetését a szálláshely-nyilvántartásba történő regisztráció hiányában meg kell tiltani kötelező bírságkiszabás mellett. A bírság összegét a jogszabály állapítja meg, nincs mód mérlegelésre.
Kfv.37518/2017/6 LETÖLTÉS
 
Keresőtevékenység céljából igényelt tartózkodási engedély megadásához az erre vonatkozó együttes szabályok mindegyikének meg kell felelni. Vállalkozás folytatása esetén annak jövedelmezőségét az üzleti tervnek kellően alá kell támasztania, a bizonyítás erre nézve a kérelmezőt terheli.
Kfv.37528/2017/6 LETÖLTÉS
 
Az uralkodó telek javára fennálló telki szolgalmi jog terjedelmét nem érinti az uralkodó telek térmértéknek változása, az továbbra is az egész telket és annak mindenkori birtokosát illeti meg.
Kfv.37532/2017/8 LETÖLTÉS

 

[1] Az Fttv. 10. § (3) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt akkor jár el a alperes neve, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

[2] Az Fttv. 9. § (1) bekezdése szerinti felelősségi szabály lényege, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatért való felelősséget ahhoz köti, hogy kinek áll elsődlegesen, közvetlenül érdekében az adott kereskedelmi gyakorlat tárgyát képező áru értékesítése. A gazdaságilag érdekelt vállalkozások felelőssége anélkül is megállapítható, hogy bármilyen aktív magatartást tanúsítanának a jogsértés megvalósításában.

[3] Az, hogy a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítésében, eladásának ösztönzésében való közvetlen érdekeltség több vállalkozás esetében is fennállhat, az egyes vállalkozások saját felelősségét nem érinti.

Kfv.37538/2017/11 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Termékpálya-felügyeleti bírság kiszabásánál a megvalósult magatartás tartalma az irányadó. Ténylegesen nem nyújtott szolgáltatásért a kereskedő nem számíthat fel díjat, az ún. fix bónusz alkalmazása tilalmazott.

[2] A hatóság nem fogadhatja el a kereskedő kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jogsértés következményei alóli mentesülésként, ha a jogsértő magatartás kirívóan súlyos volt.

Kfv.37541/2017/8 LETÖLTÉS
 
[1] A kötelező védőoltás alóli mentesítés iránti eljárás kérelemre indul, melyben a bizonyítási teher a kérelmezőre esik. A kérelemhez csatolni kell a kezelőorvos által adott azon szakvéleményt, amely a mentesítés indokoltságát alátámasztja. A szakvéleménynek teljes körűen meg kell felelni a szakvéleménnyel szemben elvárt jogszabályi követelményeknek, alátámasztottnak, megalapozottnak, objektívnek kell lennie. Nem tekinthető tárgyilagosnak a vélemény, ha abban maga a szakértő vagy közeli hozzátartozója érintett.

[2] Jogszabályi előírás hiányában az alperesnek nem áll fenn kötelezettsége un.”előszűrő” vizsgálatok lefolytatására.

[3] A kötelező védőoltás elrendelése nem jár alapjogsérelemmel, mentesülni alóla kizárólag a törvényi feltételek teljesülése esetén lehet.

Kfv.37545/2017/9 LETÖLTÉS
 
A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe nem jogszabály, de az abban foglalt szabályok vétkes megszegésének gyanúja esetén a kamara etikai bizottsága etikai eljárást folytat le.
Kfv.37546/2017/6 LETÖLTÉS

 

Az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés kizárólag olyan okirattal bizonyítható, amely az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre is alkalmas lenne.
Kfv.37556/2017/5 LETÖLTÉS
 
[1] Az építési hatóság mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy a szabálytalanul, engedély nélkül felépült építményre – egyéb engedélyezési ok illetőleg jogcím híján – ad-e fennmaradási engedélyt önmagában arra tekintettel, hogy a jogsértően létesített épület egyébként a közérdeket nem sérti.

[2] Az építési szabályok súlyos megsértése a bontást megalapozza.

Kfv.37562/2017/6 LETÖLTÉS
 
A vízilétesítmények állami tulajdonlása vonatkozásában felmerülő jogkérdés a nemzeti vagyonról szóló törvény és a polgári jogi jogszabályok alapján eldönthető. A közigazgatási hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben köteles állást foglalni.
Kfv.37566/2017/3 LETÖLTÉS
 
Kérelemre indult közigazgatási eljárásban a hatóságnak a kérelmet tartalma szerint kell elbírálnia. Ingatlan-nyilvántartási adatok kijavítása új kérelemként érvényesíthető, a korábbi anyagi jogerős határozat módosítására vagy visszavonására nincs lehetőség.
Kfv.37568/2017/6 LETÖLTÉS
 
[1] Az ingatlanügyi hatóság az okiraton, hatósági (bírósági) határozaton alapuló bejegyzés során az Inytv.-ben foglalt feltételek meglétét vizsgálhatja. Nem jogosult, illetve köteles vizsgálni a mögöttes jogviszony tartalmát, a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló döntés helyességét, így adott esetben a Cstv. rendszerébe illeszkedést sem.

[2] Az adóvégrehajtó jogsértőnek vélt intézkedésével szemben – az azzal érintett – végrehajtási kifogással élhet az adóhatósághoz.

Kfv.37578/2017/7 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény LETÖLTÉS

 

Tartózkodási engedély belföldi előterjesztésének engedélyezésére irányuló méltányossági kérelem elbírálása során az egyedi körülményeket kell vizsgálni. A kérelmezőnek olyan kivételes méltánylást érdemlő körülményt kell igazolnia, amely megakadályozza őt a származási országába való kiutazásban, illetve a kérelem ottani benyújtásában, vagy az az általános nehézségeket meghaladóan jelentkezik.
Kfv.37579/2017/5 LETÖLTÉS
 
Amennyiben a hatóság a valósághű tényállás feltárása érdekében bizonyítást tart szükségesnek, azt olyan módon kell lefolytatnia, hogy a bizonyítása célját be tudja tölteni, abból a szükséges tények, adatok megállapíthatók legyenek. Amennyiben a külföldi a tartózkodási engedélyt egyéb célból kéri, okszerűen meg kell indokolni, hogy az általa előadott körülmények ehhez elfogadhatóak-e vagy sem.
Kfv.37583/2017/6 LETÖLTÉS
 
A kérelemhez kötöttség elve az ingatlanügyi hatósági eljárásban azt jelenti, hogy – amennyiben a bejegyzés alapjául szolgáló okirat megfelel az Inytv. alaki és tartalmi követelményeinek –  a földhivatal a jogok, tények bejegyzése során az ügyfél kérelme illetőleg a hatóságok megkeresése szerint köteles eljárni, adott esetben nem vizsgálhatja felül a bejegyzés alapjául szolgáló jogerős bírósági végzés jogszerűségét.
Kfv.37593/2017/7 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény LETÖLTÉS
 
[1] A Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizárás joghatálya attól az időponttól következik be, ha az érintett szervezet az ajánlatkérő döntése ellen jogorvoslattal élt, amikor a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslat tárgyában hozott határozatát közölte az érintettekkel.

[2] Amennyiben a kizárt ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata ellen végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet tartalmazó keresetlevelet nyújt be, annak a kizárás joghatályára, jogkövetkezményére nincs kihatása. [3]A közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a Ket. 33/A.§-a nem alkalmazható.

Kfv.37597/2017/8 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Az elővásárlási jog jogosultja legkésőbb a 60 napos határidő utolsó napján is tehet joghatályos elfogadó nyilatkozatot, amennyiben annak megtételekor a törvényben rögzített feltételeknek megfelel.

[2] A hegyközségi tagságon alapuló elővásárlási jogot megalapozza a szőlő művelésű ágú szomszédos ingatlanon fennálló tulajdon- és használati jog is.

Kfv.37602/2017/3 LETÖLTÉS

 

A helyi földbizottság a termőföld adás-vételi szerződések jóváhagyásával kapcsolatos állásfoglalása kialakításánál csak a földtörvényben foglalt, illetőleg abba illeszkedő szempontokra lehet tekintettel, és azt kell vizsgálnia a kifogás nyomán eljáró képviselő-testületnek is.
Kfv.37605/2017/7 LETÖLTÉS
 
A végrehajtói megkeresés során az ingatlanügyi hatóság a végrehajtó eljárásának jogszerűségét nem vizsgálhatja, a rá irányadó jogszabályi rendelkezésnek megfelelés esetén a bejegyzést teljesítenie kell.
Kfv.37613/2017/4 LETÖLTÉS
 
A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat nem azonos fogalmak, nem egymást fedő kategóriák. A hamis okirat benyújtása esetén megdönthető vélelem áll fenn arra nézve, hogy hamis adat vagy valótlan tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a hamis (hamisított) okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat hamis. A kérelmező azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban levő adat valós.
Kfv.37614/2017/9 LETÖLTÉS
 
A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat egymást nem fedő kategóriák. A hamis okirat benyújtása mindazonáltal megdönthető vélelmet jelent arra nézve, hogy hamis adat vagy tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a hamis (hamisított) okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat hamis. Az ügyfél azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban szerepelt adat valós.
Kfv.37616/2017/5 LETÖLTÉS

 

A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat nem azonos fogalmak, nem egymást fedő kategóriák. A hamis okirat benyújtása esetén megdönthető vélelem áll fenn arra nézve, hogy hamis adat vagy valótlan tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a hamis (hamisított)okirat alapján okszerűen vonhatja le auz a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat hamis. A kérelmező azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban lévő adat valós.
Kfv.37619/2017/8 LETÖLTÉS
 
A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat nem azonos fogalmak, nem egymást fedő kategóriák. A hamis okirat benyújtása esetén megdönthető vélelem áll fenn arra nézve, hogy hamis adat vagy valótlan tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a hamis (hamisított) okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat hamis. A kérelmező azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban lévő adat valós.
Kfv.37623/2017/9 LETÖLTÉS
 
A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat nem azonos fogalmak, nem egymást fedő kategóriák. A hamis okirat benyújtása esetén megdönthető vélelem áll fenn arra nézve, hogy hamis adat vagy valótlan tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a hamis (hamisított) okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat hamis. A kérelmező azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban levő adat valós.
Kfv.37624/2017/6 LETÖLTÉS
 
A szabálytalan építkezés miatti hatósági intézkedés megtételére irányuló eljárás megindítására nyitva álló 90 napos határidő az ellenőrzés során feltárt szabálytalan tevékenységről való tudomásszerzéssel kezdődik. A hatósági ellenőrzés és a helyszíni szemle e körben nem szinonim fogalmak.
Kfv.37625/2017/10 LETÖLTÉS

 

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése főszabály szerint a forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át. Munkavégzésre irányuló jogviszonyban csak természetes személy állhat.
Kfv.37626/2017/4   LETÖLTÉS
   
Félrevezeti a közlekedési hatóságot a vezetői engedély megszerzésére törekvő személy, aki eltitkolja azt a tényt, hogy egy másik tagállam hatósága a drogfüggőségével összefüggő eljárás során hozandó intézkedései megtétele előtt visszaadta a vezetői engedélyét.
Kfv.37628/2017/4 LETÖLTÉS
 
A fogyatékossági támogatás megállapítására – kérelemre – induló eljárásban a vizsgálat körét, kereteit a kérelemben (orvosi beutalóban) megnevezett egészségkárosodás fajtája határozza meg.
Kfv.37636/2017/8 LETÖLTÉS
 
Folyamatban lévő eljárásban, azonos tárgyú ügyben, a bíróság és a közigazgatási hatóság párhuzamos hatásköre fennállása esetén, – amennyiben indult polgári per – a hatáskör kérdésében a Ket. 19. § (5) bekezdése alapján a bíróság döntésének van elsőbbsége.
Kfv.37655/2017/6 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
A helyiséget bérlő által az épületet vagy épületrész érintő reklám, hirdetési célú berendezés jogellenes kihelyezése miatt indult településkötelezési eljárást – jogszabály ellenkező tartalmú rendelkezése hiányában – a tulajdonossal szemben kell lefolytatni.
Kfv.37658/2017/4 LETÖLTÉS
 
A termőföld adásvételére kötött szerződés nem tekinthető semmisnek abból az okból, hogy a vevő a szerződésben a valósággal ellentétesen nyilatkozott arról, hogy helyben lakónak minősül.
Kfv.37667/2017/3 LETÖLTÉS
 
A tulajdonjog fenntartásával történő adásvétel ténye önmagában nem törölhető az ingatlan-nyilvántartásból arra való hivatkozással, hogy a jogosult gazdasági társaság a cégjegyzékből törlésre került. Ebben az esetben a jogosult törlési engedélyét a Cstv. 83/C. § (1) bekezdése szerinti eljárásban kiadott bírósági végzés pótolja.
Kfv.37668/2017/4 a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény LETÖLTÉS

 

A vételre történő felajánlásnak tartalmaznia kell a kért vételár pontos megjelölését.
Kfv.37678/2017/4 LETÖLTÉS
 
[1] A közigazgatási hatóságot a megismételt eljárásban a bíróság ítéletének rendelkező része és indoklása egyaránt köti, annak megfelelően köteles eljárni.

[2] Az új eljárásban hozott határozat elleni bírósági eljárásban nem vitathatók ismételten a korábbi eljárásban elbírált, véglegesen lezárt és az új eljárás tárgyát nem képező körülmények, kérdések.

Kfv.37681/2017/4 LETÖLTÉS
 
[1] Amennyiben az ipari tevékenység folytatójának telepe a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a jegyző egyebek közt jogosult a tevékenység telepen való folytatását 90 napra felfüggeszteni.

[2] A Ket. 2016. január 1-től hatályos szabályozása szerint a közigazgatási eljárás – akár valamely előkérdés eldöntése okán is – csak külön törvényi felhatalmazás alapján függeszthető fel.

Kfv.37682/2017/4 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
A hatósági jóváhagyáshoz kötött termőföld értékesítési szerződésre érkezett elővásárlási jognyilatkozat megfelelőségét a hatóság a földforgalmi törvényben foglalt szempontokra figyelemmel vizsgálja. E körben a jognyilatkozat teljeskörűsége nem azonosítható a szerződésben foglalt kötelezettségek (egyidejű) tevőleges teljesítésével. A polgári jogi érvénytelenség megállapítására irányuló igény polgári perben érvényesíthető.
Kfv.37683/2017/8 LETÖLTÉS
 
Ha közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban foglaltakkal teljesen megegyező árú szállítását írja elő, akkor a megfelelőséget kétség esetén kontrollálni kell. A felhívásnak nem megfelelő ajánlat érvénytelen. Azt, hogy a Döntőbizottság határozata jogszabálysértő, a perben már a felperesnek kell bizonyítania.
Kfv.37688/2017/4 LETÖLTÉS

 

[1] A szerződés szerinti vevőt, mint tulajdonostársat megilleti az Fftv. 18. § (3) bekezdése szerinti elővásárlási jog, arra más elővásárlási joggal rendelkező személyekkel szemben is hivatkozhat.

[2] Az Fftv. 18. § (4) bekezdés a) pontja pusztán tovább pontosítja az Fftv. 18. § (3) bekezdésében meghatározott jogosulti csoporton belül az elővásárlásra jogosultak sorrendjét, ezért ezek együttes megjelölése nem volt többes jogalap megjelölésnek tekinthető.

Kfv.37693/2017/15 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
Kfv.37696/2017/6 LETÖLTÉS
 
[1] Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást akkor minősítheti eredménytelenné, ha a hivatkozott eredménytelenségi jogcím valamennyi jogszabályban rögzített feltétele fennáll.

[2] Valamely ajánlat érvénytelensége körében az árindoklásban közöltek alapján az ajánlatkérőnek nem a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályban előírtak szerinti egyéb tartalmi követelményeknek való megfelelőséget kell vizsgálni, hanem az ajánlati ár megalapozottságáról, a teljesíthetőségről kell dönteni.

Kfv.37703/2017/5 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hatóság felhívására nem nyilatkozik, úgy a hatóság jogszerűen dönthet a rendelkezésre álló iratok alapján.
Kfv.37708/2017/7 LETÖLTÉS
 
Az építésügyi hatóságnak az általa észlelt balesetveszélyes állapot elhárítása érdekében hozott, kötelezettséget kimondó határozata akkor jogszerű, ha pontosan előírja, hogy kinek és műszakilag milyen munkákat kell elvégezni a balesetveszély megszüntetése céljából, azaz a határozat konkrétan végrehajtható kötelezést tartalmaz.
Kfv.37731/2017/5 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az építési engedély megadásakor hatályos jogszabályok időközben megváltoztak, akkor abban az esetben hosszabbítható meg az építési engedély, ha az engedélyezett építési tevékenység legalább tartószerkezet kész állapotban van. A hosszabbításra vonatkozó kérelem ügyintézési határidőn túl történő elbírálása hatásának vizsgálata során a konkrét ügy egyedi körülményeit kell értékelni.
Kfv.37738/2017/3 LETÖLTÉS

 

Az adás-vételi szerződést elfogadó jognyilatkozat megtételére a Földforgalmi tv.-ben meghatározott 60 napos anyagi jogi határidő jogvesztő. Amennyiben a jegyző az adás-vételi szerződés záradékolása során a jognyilatkozat megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját záradékban tévesen tüntette fel, az nem hat ki a jogvesztő határidő számítására, a téves záradék nem írja felül a Földforgalmi tv.-ben rögzített határidőt és annak számítási módját.
Kfv.37746/2017/8 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
Ha az adás-vétel tárgyát képező ingatlanon harmadik személy használati joga áll fenn, akkor az elővásárlásra jogosult köteles nyilatkozni arról, hogy a használat időtartamát nem hosszabbítja meg, és azt követően vállalja a föld hasznosítását. E nyilatkozat hiányában olyan helyzet áll elő, mintha a jogosult nem gyakorolta volna elővásárlási jogát.
Kfv.37748/2017/4 LETÖLTÉS
 
A haszonbérleti díj arányosságának kérdése – vita esetén – igazságügyi szakértő bevonásával dönthető el. Önmagában az a tény, hogy a szerződésben foglalt haszonbérleti díj a helyben kialakult átlagos díjnál magasabb – az ügy egyedi körülményeinek vizsgálata nélkül – nem eredményezheti aránytalanságra (és ennél fogva más előhaszonbérlők távoltartására) hivatkozással a szerződés jóváhagyásának megtagadását.
Kfv.37755/2017/13 LETÖLTÉS
 
Az adásvételi szerződés valamely hibájához, hiányosságához a semmisség jogkövetkezménye csak akkor rendelhető, ha azt jogszabály kifejezetten és egyértelműen előírja. Az elővásárlási jogra vonatkozó vevői nyilatkozat elmaradása esetén az adásvételi szerződést úgy kell tekinteni, hogy a vevő elővásárlási joggal nem rendelkezik vagy azt nem kívánja gyakorolni.
Kfv.37758/2017/7 LETÖLTÉS

 

[1] Nem jogsértő a lakcím érvénytelenítése, ha az ingatlant az érintett személy nem csak átmenetileg, hanem hosszabb idő óta végleges jelleggel hagyta el, és életvitelszerűen máshol lakik.

[2] Szükségtelen a hatósági eljárás megismételtetése olyan bizonyítás lefolytatása céljából, amelytől nem várható eltérő eredmény, különösen, ha az ügyfél saját nyilatkozatai voltak önmagukban ellentmondásosak.

[3] Csak súlyos, az ügy érdemére kiható jogszabálysértés alapozhatja meg a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését.

Kfv.37761/2017/4 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni. Az eljárási vagy anyagi jogi jogszabálysértés fennállását a felperesnek kell bizonyítania, a bizonyítatlanság a felperes terhén marad.
Kfv.37763/2017/9 LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálati eljárásban nem mellőzhető a törvényesen beszerzett és értékelt igazságügyi szakértői vélemény. A Kúria a felülvizsgálat során ténybeli felülmérlegelést nem végezhet.
Kfv.37768/2017/14 LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálati eljárásban, mint rendkívüli jogorvoslati eljárásban a jogerős ítélet csak jogszabálysértésre hivatkozással támadható. Önmagában az eljárási törvényekben foglalt tényállás megállapítás, bizonyítás, bizonyítás értékelés vitatása nem alapozhatja meg a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, amennyiben az megfelelően indokolt, a kifogásolt körülmények az ügyben hozott érdemi döntést nem érintik.
Kfv.37783/2017/8 LETÖLTÉS
 
Az ajánlatkérő alappal nyilvánítja érvénytelenné azt az ajánlatot, amely a megkötni szándékozott szerződés tárgyára tekintettel a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethető, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, és az ajánlattevő erre nem ad megfelelő, objektív alapú indokolást.
Kfv.37788/2017/5 LETÖLTÉS
 
[1] A Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizárás joghatálya attól az időponttól következik be, ha az érintett szervezet az ajánlatkérő döntése ellen jogorvoslattal élt, amikor a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslat tárgyában hozott határozatát közölte az érintettekkel.

[2] Amennyiben a kizárt ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata ellen végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet tartalmazó keresetlevelet nyújt be, annak a kizárás joghatályára, jogkövetkezményére nincs kihatása.

[3] A közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a Ket. 33/A.§-a nem alkalmazható.

Kfv.37789/2017/9 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény LETÖLTÉS

 

[1] A perindítási jog és a kereshetőségi (igényérvényesíthetőségi) jog nem azonos fogalmak. Utóbbi meglétéhez a per tárgyával összefüggő közvetlen jog- illetőleg érdeksérelem fennállása szükséges.

[2] A természetvédelmet érintő tevékenységgel kapcsolatos jogsértést megállapítani az e területet szabályozó anyagi jogszabályokra tekintettel, megfelelően bizonyított tényállás mellett lehetséges.

Kfv.37791/2017/13 LETÖLTÉS
 
Építési ügyben a szomszéd kereshetőség joga akkor áll fenn, ha a közvetlen érdeksérelme igazolt. Fennmaradási engedélyezési ügyben nem minősül jelentéktelen érdeksérelemnek a beépítettség 20%-kal történő túllépése, valamint a zöldfelületi mutató 9%-os nem teljesítése.
Kfv.37798/2017/8 LETÖLTÉS
 
Nem jogszabálysértő az adatvédelmi hatóság azon megállapítása, hogy kifejezett jogszabályi felhatalmazás hiányában nem jogszerű a pénzintézet által a személyesen megjelenő ügyfelek okmányairól másolatot készíteni. Ezen nem változtathat a per során hatályba lépő – de átmeneti rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre nem tartalmazó – új jogszabály eltérő rendelkezése sem.
Kfv.37801/2017/6 LETÖLTÉS
 
Az Értékelő Bizottság javaslata szakértői véleményként vehető figyelembe, de attól az alperes indokolt döntésével eltérhet, mely döntés meghozatalához nem kell ismételten megkeresnie a Bizottságot.
Kfv.37804/2017/11 LETÖLTÉS
 
A bizonyítékok mérlegelésén alapuló ítélet felülvizsgálattal eredményesen akkor támadható, ha a tényállás iratellenessége, a bizonyítékok kirívóan okszerűtlen vagy a logika szabályaival ellentétes mérlegelése megállapítható.
Kfv.37806/2017/6 LETÖLTÉS

 

Nem minősül kivételes méltánylást érdemlő körülménynek az a tény, amely a kérelmezők többségénél megvalósul.
Kfv.37808/2017/5 LETÖLTÉS
 
[1] A földműves tulajdonostárs e pozícióból fakadó elővásárlási jogára nemcsak a kifüggesztett adásvételi szerződésre vételi nyilatkozatot tevő elővásárlóként, hanem szerződéses vevőként is hivatkozhat.

[2] Nem vezethet a jogszabály nyelvtani értelmezése olyan eredményre, hogy a földműves tulajdonostárs – ezen státuszából eredően – szerződéses vevőként, illetve elővásárlóként a tulajdonszerzés szempontjából eltérő megítélés alá essen.

Kfv.37815/2017/7 LETÖLTÉS
 
Az eljárási jogszerzés és az anyagi jogi jogosultság megszerzése nem minden esetben fedi egymást. Az anyagi jogi jogszerzést más, az eljárási jogszerzéstől független tényezők is befolyásolhatják. Az eljárási mulasztás – adott esetben egy határidő késés okán – engedélyt adó határozat nélkül anyagi jogi jogosultságot nem eredményez.
Kfv.37823/2017/12 LETÖLTÉS
 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés eredményeképpen kötött szerződések teljesítésével összefüggő cselekmények vagy mulasztások súlyosan jogsértővé minősítése a továbbiakban kizárási okot jelent, így annak hatóság általi teljes körű indokolása szükséges.
Kfv.37826/2017/5 LETÖLTÉS
 
[1] Amennyiben az elfogadó nyilatkozatot tevő személy az elővásárlási jogát a föld fekvése szerinti településen található üzemközpontja tényére hivatkozással kívánja gyakorolni, akkor az üzemközpont fogalmának megfelelő ingatlana létét igazolnia kell.

[2] A normakontroll eljárás kezdeményezésének mellőzése nem kifogásolható, ha abból még eredményessége estén sem következhetne (egyéb feltételek hiánya okán) a félre kedvezőbb döntés.

Kfv.37831/2017/4 LETÖLTÉS

 

A kiszabott műemlékvédelmi bírság összegszerűségének vitatásához nem elég a bírság jogalapját cáfolni, illetve annak hiányára hivatkozni. A bírságmérték körében önálló tényelőadás és jogi érvek előterjesztése szükséges.
Kfv.37838/2017/7 LETÖLTÉS
 
Egy mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó termelőszervezet az ingatlan-nyilvántartásba egy üzemközpontot jegyeztethet be. Ezen a saját választásától függő helyen gyakorolhatja az  előhaszonbérleti jogát.
Kfv.37848/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az állami tulajdonú termőföld eladására vonatkozó szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyási eljárása alól. A vevő személyét érintő, az elővásárlási rangsor felállításával kapcsolatos jogvita polgári perben dönthető el.
Kfv.37861/2017/9 LETÖLTÉS
 
Az urnák elhelyezésére szolgáló építmény temetkezési helynek minősül, ezért vagy temetőben vagy temetkezési emlékhelyen hozható létre. Ezen építmény felépítésére irányuló építési engedélyezési eljárásban a hatóságnak az általános építési előírások mellett figyelemmel kell lennie a speciális (temetkezési célú területekre és építményekre vonatkozó) rendelkezésekre is.
Kfv.37865/2017/7 LETÖLTÉS
 
Veszélyes hulladék szabálytalan közúti szállítása esetén a veszélyes hulladék birtokosa közúti közlekedéshez kapcsolódó bírsággal sújtható.
Kfv.37866/2017/4 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozat érdemben csak akkor vizsgálható felül, ha abból megállapítható a döntés indoka; milyen tényeket, körülményeket vett figyelembe a hatóság, és azokat milyen súllyal értékelte.
Kfv.37878/2017/4 LETÖLTÉS

 

[1] A kereskedelmi kommunikáció üzenetét az Fttv. 4.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a célzott korosztályra tekintettel kell megítélni és a teljes kommunikáció tükrében kell vizsgálni azt, hogy az üzenet megtévesztő volt-e az áru lényeges jellemzője tekintetében.

[2] Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely életbiztosítási termék esetében a valóságtól eltérően azt sugallja, hogy kisebb anyagi ráfordítás mellett a biztosítás – minden konstrukcióban – érdemi, jelentős mértékű segítséget jelent a temetési és egyéb, azzal összefüggő kiadások kifizetésében.

Kfv.37887/2017/10 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény LETÖLTÉS
 
A Földforgalmi törvény [24. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja] szerint, a jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból való földtulajdon-szerzésének önmagában nem minősül az, ha földterületeit gazdálkodó tevékenység keretében művelteti, azzal megengedett kapcsolódó vállalkozói tevékenységet végez, vagy azt gazdálkodása keretében időlegesen nem hasznosítja. 
Kfv.37891/2017/6 a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény LETÖLTÉS
 
Amennyiben az ajánlatkérői hirdetmény Kbt. szerinti szabályos feladása és a kötelezően alkalmazandó hirdetményminta egysége csak további tájékoztatás megadása mellett biztosítható, úgy ennek hiányában az ajánlatkérő általi (és a hatóság álláspontja szerint) téves kitöltés nem róható az ajánlatkérő terhére, e tény önmagában nem szankcionálható.
Kfv.37901/2017/4 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény LETÖLTÉS
 
A kiadmányozási jogkör delegálása nem azonos a hatáskör átruházásával. A kiadmányozási jog átengedésének – kinek a nevében és megbízásából történik a jogkör gyakorlása – a határozatból ki kell tűnnie. Közigazgatási perben az e jogköröket rendező belső szabályzat törvényessége nem vizsgálható.
Kfv.37906/2017/4 LETÖLTÉS
 
A környezetvédelmi működési engedély a felülvizsgálata során alkalmazható jogkövetkezmények tekintetében nem feleltethető meg a környezetvédelmi engedélynek. A környezetvédelmi engedély visszavonására vonatkozó szabályokat nem lehet kiterjesztően értelmezni.
Kfv.37922/2017/8 LETÖLTÉS

 

A helyi földbizottság jogkörében eljáró agrárkamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása iránti eljárásban a képviselő-testületnek a Fétv. 103/A. § (2) bekezdése alapján hozott döntése nem mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat.
Kfv.37925/2017/6 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. CCXII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Erdő művelési ágú ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek (haszonbérlet) esetén az erdőre vonatkozó speciális törvényi szabályozás az elsődleges.

[2] Alappal tagadható meg a hatósági jóváhagyása a közös tulajdonban álló erdőingatlan haszonbérbe adására megkötött szerződésnek, ha kétséget kizáróan nem igazolt a tulajdonostársak szótöbbséggel hozott hozzájáruló nyilatkozatának (határozatának) megléte.

[3] A felülvizsgálati kérelemben nem hivatkozható olyan új jogszabálysértés, illetve tény, körülmény, mely a megelőző eljárás tárgyát nem képezte, így a felülvizsgált jogerős ítélet sem rendelkezhetett róla.

Kfv.37942/2017/3 LETÖLTÉS
 
[1] A nyomvonal jellegű létesítmény, (szalagpálya) használatbavételi engedélyét vitató félnek a műszaki alkalmasság körében a rendeltetésszerű használatot akadályozó konkrét körülményekre és ezek bizonyítékaira kell hivatkoznia.

[2] Önmagában a tényállás nem kellő feltárására hivatkozás, annak indokolt alátámasztása nélkül a bizonyítási teher megfordulását nem vonhatja maga után.

Kfv.37953/2017/5 LETÖLTÉS
 
Nem minősül kialakult számozásnak a kizárólag az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett házszám, ha a címképzésre jogosult előtti eljárás lefolytatása nem igazolt.
Kfv.37956/2017/6 LETÖLTÉS
 
[1] Szabálytalan energiavételezéssel összefüggő panasz miatt a fogyasztóvédelmi hatósági ügykörben eljáró hivatal a szolgáltató magatartását abból a szempontból vizsgálhatja, hogy a  szolgáltató a kötbér közlésekor rendelkezett-e bizonyítékkal arról, hogy a mérő – a fogyasztó terhére írhatóan – szabálytalan vételezésre volt alkalmas.

[2] A bíróságnak – erre vonatkozó jogszabályi előírás híján – még a panasz megalapozottsága megállapítása esetén sem kötelessége (legfeljebb csak lehetősége) a kötbér alkalmazásának ítéleti rendelkezéssel való megtiltása.

Kfv.37963/2017/6 LETÖLTÉS

 

[1] A járművezetői vizsgára vonatkozó jelentkezési lap „Nyilatkozat” részének azt a kérdését, amely annak tisztázására irányul, hogy a vezetési engedély megszerzésére törekvő személyt eltiltották-e a közúti járművezetéstől, úgy kell érteni, hogy nem csak a nyilatkozat kitöltésének időpontjában hatályos eltiltást kell megjelölni a jelentkezőnek, hanem valamennyi, eddig előfordultat.

[2] Félrevezeti a közlekedési hatóságot az a vezetői engedély megszerzésére törekvő személy, aki eltitkolja azt a tényt, hogy egy másik uniós tagállam hatósága alkoholfüggőséggel kapcsolatos vizsgálatokon való részvétel vagy orvosi szakvélemény beszerzéséhez kötötte a vezetői engedélyének visszaadását.

[3] Senki nem rendelkezhet egynél több vezetői engedéllyel, ezért a közlekedési hatóság jogszerűen tagadja meg a vezetői engedély kiállítását, illetve jogszerűen vonja azt vissza, amennyiben megállapítja, hogy a kérelmező már rendelkezik vezetői engedéllyel.

Kfv.37966/2017/3 LETÖLTÉS
 
Jogerősen lezárt határozattal megállapított kötelezettség jogalapját nem lehet ismételten vitatni.
Kfv.37971/2017/7 LETÖLTÉS
 
A felek tulajdonszerzései azonos szempontok szerinti vizsgálatának elvégzéséről akkor lehet szó, ha a földbizottság állásfoglalásában megnevez a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdésében nevesített valamely értékelési szempontot vagy a törvény preambulumában, illetve a 63.§  (2) bekezdésében megjelenő földbirtok-politikai célokkal összhangban álló egyéb indokot.
Kfv.37983/2017/6 a mező- és erdőgazdasági földdel forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárásokban először a jogsérelmet szenvedő személynek kell valószínűsítenie, hogy rendelkezik az Ebktv. 8. §-ában meghatározott valamely védett tulajdonsággal.

[2] Az egyéni sérelem csoportképzésre nem alkalmas, előítélet alapjául nem szolgál, ezért azt a törvény védelemben nem részesíti.

Kfv.37986/2017/12 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény LETÖLTÉS
 
Az építési-tulajdonosi korlátozás alatt álló ingatlan megvételre történő felkínálása a korlátozás jogosultjának, a kisajátítás iránti kérelem benyújtására kötelezés iránti hatósági eljárást nem indítja meg. A kisajátítási hatóság eljárást csak a tulajdonos hatósághoz benyújtott kérelmére a Kstv. 5. § (1) bekezdésében írt feltételek fennállása esetén folytathat le, ha az ingatlan a korlátozás elrendelésekor is a tulajdonában állt és az adásvétel a Kstv.5. § (2) bekezdése szerinti öt éven belül nem jött létre.
Kfv.37989/2017/6 a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény LETÖLTÉS

 

Nem tartozik a kereskedelmi hatósági eljárás keretei közé annak vizsgálata, hogy a felperes a jogerős hatósági határozatban előírt határidőben milyen okból nem tudott eleget tenni a működésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, miért nem igazolta a közterület jogszerű használatát. Ezen okból az eljárás felfüggesztésének nincs helye.
Kfv.37990/2017/11 LETÖLTÉS
 
A tárgyalásos eljárás és a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás két különböző közbeszerzési eljárási fajta, amelyek szabályai át nem járhatók, össze nem keverhetők.
Kfv.37996/2017/5 LETÖLTÉS
 
A hatóság jogszerűen rendelte el a jelöletlen, ezáltal beazonosíthatatlan áru megsemmisítését.
Kfv.37998/2017/8 LETÖLTÉS
 
[1] Ha egy másik tagállami hatóság a külföldi állampolgárságú felperes vezetői engedélyét visszavonta és annak megújítását pozitív orvosi-pszichológiai szakvélemény bemutatásához kötötte, a magyar hatóság részéről az új vezetői engedély iránti kérelem kiadása a 2006/126/EK irányelv 11. cikk (4) bekezdése alapján kizárólag a visszavonás tényére hivatkozással nem tagadható meg. Minden esetben vizsgálni kell a vezetési tilalmi idő lejárta és a szokásos tartózkodási hely létesítése időpontját is. [

2] A tilalmi idő leteltét követően az új vezetői engedély kiállítása a másik tagállam által előírt alkalmassági feltételhez nem köthető, ha a másik tagállami állampolgárságú felperes az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelést a vonatkozó magyar szabályozás szerint igazolja.

Kfv.38004/2017/4 LETÖLTÉS
 
[1] Kisajátítás esetén az ingatlan kisajátításkori forgalmi értékét kell meghatározni, a kisajátítási határozat meghozatala után bekövetkező – akár pozitív, akár negatív tartalmú – forgalmi érték változás nem hat ki a kártalanítás összegének meghatározására.

[2] A szakértői kompetencia hiányát a felperesnek kell bizonyítania.

Kfv.38006/2017/8 LETÖLTÉS

 

Építési kötelezés, a jogalapul szolgáló építési engedély külön rendelkezése hiányában, az építési tevékenység kiterjedése körében alkalmazható.
Kfv.38014/2017/4 LETÖLTÉS
 
[1] Amennyiben egy településnek van érvényes helyi építési szabályzata, az építési engedélyezési eljárásban (környezetbe, városképbe illeszkedés kérdésében) az az irányadó.

[2] A szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát védő jogszabályi előírásokra tekintettel, az építésügyi hatóságnak – ilyen sérelem felmerülése esetén – azt érdemben vizsgálnia kell.

Kfv.38022/2017/7 LETÖLTÉS
 
A gyermek családból történő kiemelését és ideiglenes elhelyezését elrendelő hatósági intézkedést eredményezhet, ha a szülő elmulasztja a gyermeke kötelező védőoltásainak beadatását, annak végrehajtását a gyermek elrejtésével akadályozza, és megtagadja az együttműködést az egészségügyi és gyermekvédelmi szervekkel.
Kfv.38026/2017/8 LETÖLTÉS
 
A haszonbérleti szerződésben kikötött ellenérték aránytalanságából további bizonyítás lefolytatása nélkül nem lehet arra következtetni, hogy az önmagában alkalmas volt arra, hogy más elő-haszonbérletre jogosultat jogai gyakorlásától távol tartsa.
Kfv.38049/2017/6 LETÖLTÉS
 
[1] Kisajátítás esetén értékgarancia érvényesül és nem állaggarancia, ezért az eredeti állapot helyreállítása a kisajátítás iránti eljárásban nem értelmezhető.

[2] A kártalanítási összeg megállapításakor a kisajátítással érintett ingatlan forgalmi értékét kell alapul venni, és nem azt az értéket (árat), amennyiért a tulajdonos a kisajátított ingatlan helyett azonos vagy hasonló jellemzőkkel bíró ingatlant vásárolni tud.

Kfv.38050/2017/8 LETÖLTÉS
 
A néhai fogyasztó szerződésszegése miatt és az ő nevére kiállított számla alapján kötbérfizetésre a szolgáltató nem kötelezheti a túlélő házastárs örököst. A tartozás miatti elszámolásra, helytállásra az öröklési jog szabályai szerint van mód.
Kfv.38053/2017/9 LETÖLTÉS

 

A közigazgatási eljárás felfüggesztése egy törvényi lehetőség. A hatóság maga döntheti el, hogy felmerült-e olyan előkérdés, amely miatt szükségesnek látja alkalmazni.
Kfv.38055/2017/10 LETÖLTÉS
 
[1] A kereseti kérelemnek kellően konkrétnak kell lennie, nem elegendő, ha a felperes általánosságban kifogásolja az alperes határozatát.

[2] A tartózkodási engedély meghosszabbítása valamennyi jogszabályi feltételének már a kérelem benyújtásakor teljesülnie kell.

[3] A tartózkodási cél igazoltságára vonatkozóan az idegenrendészeti hatóság az eset összes körülményére tekintettel dönthet. Önmagában az, hogy egy oktatási intézménybe felvételt nyert a harmadik országbeli állampolgár, nem elegendő a tartózkodás Harmtv. 21. § (1) bekezdése szerinti céljának igazolására.

Kfv.38056/2017/6 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási perben hozott jogerős ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslatnak minősülő felülvizsgálati kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a jogszabálysértést, amire tekintettel a fél a konkrét ítéletet támadja, aminek okán a megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését kéri.
Kfv.38065/2017/10 LETÖLTÉS
 
A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni. Lényeges, az ügy érdemére is kiható eljárási szabálysértés, ha hatóság a kérelem pontos tartalmát nem tisztázza, illetve nem a kérelemben felhozott indokokról hoz döntést.
Kfv.38068/2017/8 LETÖLTÉS
 
A hatóság és a szakhatóság is kötve van a bíróság határozatához, a megismételt közigazgatási eljárás során a rendelkező részben és az indokolásban foglaltakat is köteles teljesíteni. Utóbb már nem tehetők vitássá azok a döntések, amelyek tekintetében nem kell az eljárást újra lefolytatni.
Kfv.38076/2017/7 LETÖLTÉS

 

[1] Amennyiben a bíróság a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezése mellett új eljárást nem rendel el, akkor a Ket. 109. § (4) bekezdésében foglalt kötőerő nem érvényesül.

 

[2] Nem sérül a Ket. 19. § (5) bekezdése akkor, ha a jogerős bírósági ítéletben foglalt megállapítást követően az adott helyzetre vonatkozó, megváltozott jogszabályi környezetre figyelemmel jár el a hatóság.

[3] A felszámolás alatt lévő szövetkezet használatában álló termőföldet a Magyar Állam tulajdonában kell adni, az a Nemzeti Földalapba kerül, az nem tartozik a felszámolói vagyonba, ezért azokra a területekre földkiadási eljárást kell lefolytatni.

Kfv.38078/2017/9 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Önmagában a közigazgatási eljárásban megállapított ügyféli jogállás nem eredményezi a közigazgatási perben a korábban ügyfélként eljáró felperes kereshetőségi jogának megállapítását. A kereshetőségi jog fennállásához a pert indító félnek kell a határozattal kapcsolatban állított joga, jogi érdeke sérelme és a fél által a perbe vitt anyagi jogi jogsértés közötti közvetlen érintettségét, közvetlen kapcsolatot valószínűsítenie. Eljárási jogsértés közvetlen anyagi jogi érintettség hiányában nem alapoz meg kereshetőségi jogot.

[2] A Pp. 332. § (6) bekezdése alapján perbe hívott szakhatóság vonatkozásában jogszabályon alapuló jogutódlását a bíróság a 7/2014. (XI. 25.) KK vélemény megfelelő alkalmazásával a beavatkozóként eljáró szakhatóság vonatkozásában megállapíthatja.

[3] A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások tekintetében az Ngtv. 8. § (8) bekezdésében a keresetváltoztatásra, keresetkiterjesztésre meghatározott határidő nem hosszabbítható meg, nem hagyható figyelmen kívül, a 9/2017. (IV. 18.) AB határozatban foglalt eset kivételével.

Kfv.38094/2017/23 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény LETÖLTÉS
 
Az elővásárlásra jogosult elfogadó jognyilatkozatában több jogalapot is megjelölhet, nem köteles választani a fennálló jogalapok közül. A mezőgazdasági igazgatási szerv feladata ezek mindegyikének vizsgálata, rangsorba állítása és a további jogosultakkal való összevetése. Ezt követően hozhat megalapozott döntést a fölszerzés hatósági jóváhagyása tárgyában.
Kfv.38098/2017/10 LETÖLTÉS
 

 

 

Vissza a Kúria egyedi tartalmi döntései főoldalára!