Elvi tartalmú közigazgatási bírósági döntések – adóügyek

Spread the love

A Kúria elvi tartamú közigazgatási döntései adóügyekben:


Amennyiben a fél a keresetlevelében meghatározott tényeket az első tárgyalást követően új jogszabályi hivatkozásokkal kívánja alátámasztani, az tiltott keresetváltoztatásnak minősül.
Kfv.35086/2020/4 LETÖLTÉS
 
A rendeltetésellenes joggyakorlás vizsgálata során az Európai Unió Bírósága által kimunkált, a magyar nemzeti bíróságok gyakorlatában is alkalmazott háromlépcsős teszt alkalmazásával kell vizsgálni a jogügyleteket.
Kfv.35098/2020/4 LETÖLTÉS
 
A belföldi adóügyi illetőség körében, a létérdekek központjának meghatározása tekintetében kiemelt jelentőséggel bír az, hogy a felet mely országhoz fűzik szorosabb gazdasági kapcsolatok. E körben különösen értékelendők annak bankszámla, illetve bankkártyás használati szokásai.
Kfv.35118/2020/4 LETÖLTÉS
 
Gazdasági társaság bankszámlájáról történő készpénzfelvétel esetén a felvett pénzeszköz az adózó jövedelmének minősül és személyi jövedelemadózás alá esik mindaddig, amíg az adózó hitelt érdemlően nem bizonyítja, hogy a pénzeszközzel a gazdasági társaság felé elszámolt.
Kfv.35166/2020/5 LETÖLTÉS
 
Önmagában az irányelvi és a törvényi levonási jog szabályozásából automatikusan, bevallás benyújtása nélkül a levonási jog nem érvényesül.
Kfv.35182/2020/6 LETÖLTÉS
 
Önmagában az irányelvi és a törvényi levonási jog szabályozásából automatikusan, bevallás benyújtása nélkül a levonási jog nem érvényesül.
Kfv.35184/2020/6 LETÖLTÉS
 
Önmagában az irányelvi és a törvényi levonási jog szabályozásából automatikusan, bevallás benyújtása nélkül a levonási jog nem érvényesül.
Kfv.35186/2020/6 LETÖLTÉS
 

 

 

 

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére teljesített személyi jellegű egyéb kifizetések összege nem növeli a társasági adóalapot.
Kfv.35007/2019/6 LETÖLTÉS
 
Ha az adóhatóság nem rendelkezik kellő szakértelemmel az adózási kérdés elbírálására és szakértőt von be, azt csak a szakértőkre vonatkozó szabályok betartásával teheti. Az a szakértő, aki teljesítménydíjazásban részesül, nem tekinthető elfogulatlannak, ekként a szakvéleményt ki kell rekeszteni a bizonyítékok köréből.
Kfv.35014/2019/7 LETÖLTÉS
 
Egy tagállamban letelepedett adóalany más tagállami állandó telephelyét az az utóbbi tagállamban igénybe vett szolgáltatás alapozhatja meg, amely fogadására – legközvetlenebb módon – ebben a tagállamban végzett gazdasági tevékenysége keretében alkalmas.
Kfv.35023/2019/2 LETÖLTÉS
 
A formálisan kifogástalan bizonylatok sem alapozzák meg az értékesítés adómentességét és az adólevonási jogot, amennyiben azok adatai a valóságban nem nyernek igazolást, illetve bizonyítottan adókijátszáshoz kötődnek.
Kfv.35037/2019/5 LETÖLTÉS
 
A büntetőeljárás során keletkezett vádirat azt bizonyítja, hogy az abban szereplő cselekmények miatt a vádlottak ellen vádat emeltek, azonban nem alkalmas annak bizonyítására, hogy az abban szereplő cselekmények az ott írtak szerint a valóságban megtörténtek. Az erről szóló döntés a büntetőeper tárgya. Ennek megfelelően a vádiratban szereplő tényállás nem mentesíti az adóhatóságot a határozatában foglalt megállapításai bizonyításának kötelezettsége alól.
Kfv.35039/2019/6 LETÖLTÉS
 
Ha a társaság a végelszámolási eljárás folyamata alatt továbbműködés folytatásáról dönt a társaság könyveiben szereplő tagi kölcsönt nem lehet elengedettnek tekinteni és erre figyelemmel a társaság terhére társasági adó fizetési kötelezettséget megállapítani.
Kfv.35048/2019/7 LETÖLTÉS

 

 

A felülvizsgálati eljárás tárgya a törvényes határidőben előterjesztett kereseti kérelemről hozott jogerős ítélet.
Kfv.35049/2019/5 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az adóhatóság az Art. 87. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytat le, az ellenőrzés befejezését követően a hatósági eljárás során az Art. 105. §-a értelmében az „ellenőrzés eredményétől független döntési kötelezettsége” áll fenn.
Kfv.35072/2019/5 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Amennyiben az alapeljárásban hozott ítélet nem végzi el a bizonyítékok értékelését, és emiatt kerül sor a jogerős ítélet hatályon kívül helyezésére és az elsőfokú bíróság új határozat hozatalra utasítására, akkor a megismételt eljárásban okszerűen keletkezhet a korábbival ellentétesen rendelkező ítélet.
Kfv.35074/2019/6 LETÖLTÉS
 
Adózói magatartásáért az adózó felelősséggel tartozik. Bizonyítania kell, hogy a részéről megszerzett pénzösszeg azért nem a jövedelme, mert azt a cégének visszafizette.
Kfv.35075/2019/6 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság döntései esetében is megállapítható elvi jelleggel, hogy semmis határozataihoz joghatás nem fűződhet. Az adóhatóság eljárására irányadó szabályok sui generis jellege folytán azonban az adóhatóságnak önmagában a bírósági felülvizsgálat ténye miatt lehetősége van a törvény által megadott határidőn belül a joghatás kiváltására alkalmas adóhatósági határozat meghozatalára.
Kfv.35080/2019/8 LETÖLTÉS
 
Az ügyben eljáró nemzeti bíróság feladata, hogy az Európai Unió Bírósága által kidolgozott teszt alkalmazása útján vizsgálja az áfa levonási jog megtagadásának jogszerűségét.
Kfv.35090/2019/4 LETÖLTÉS

 

A vagyonosodási ügyekben hozott ítélet felülbírálata során a bizonyítékok felülmérlegelésének csak akkor van helye, ha az ítélet okszerűtlen vagy logikailag ellentmondó, iratellenes megállapításokat tartalmaz. Becslési eljárás esetén az adózó hitelt érdemlő bizonyítékokkal bizonyíthatja az adóalaptól való eltérést.
Kfv.35094/2019/5 LETÖLTÉS
 
Az ügyben eljáró nemzeti bíróság feladata, hogy az Európai Unió Bírósága által kidolgozott teszt alkalmazása útján vizsgálja az áfa levonási jog megtagadásának jogszerűségét.
Kfv.35096/2019/4 LETÖLTÉS
 
Az Art. 128. § (1) bekezdésében nevesített határidő esetén a határidő elteltét követően az adóhatóságnak nincs lehetősége bírság szankciót alkalmazni, különben ezen határidők léte veszítené el az értelmét. A tisztességes hatósági eljáráshoz és a jogbiztonsághoz való jog sérelme következik be, ha a törvényben biztosított határidő hosszabbítást az adóhatóság negligálja.
Kfv.35142/2019/6 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
A befektetés értékvesztése elszámolásának a számviteli törvényben előírt valamennyi lehetséges szempont alapján kell történnie.
Kfv.35149/2019/6 LETÖLTÉS
 
[1] A Ket. 72. § (1) bekezdés f) és g) pontjának megsértését a bíróság erre irányuló, törvényes határidőben előterjesztett kereset alapján vizsgálhatja.

[2] A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú hatóság eljárt szervezeti egységének a határozat bevezető részében elírás folytán való téves megjelölése nem eredményezi a másodfokú döntés semmisségét.

Kfv.35185/2019/5 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
A rendeltetésszerű joggyakorlás tilalmába ütköző ügyletekre adólevonási jog nem alapítható.
Kfv.35211/2019/7 LETÖLTÉS

 

Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése önálló jogként deklarálja a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot. Az eljárás lefolytatására vonatkozó határidő hosszabbítás indokolatlansága, a meghosszabbított határidő be nem tartása együttes értékelése alapján jogszerű az adóbírság, mint szankció törlése.
Kfv.35224/2019/5 LETÖLTÉS
 
Az eljárási határidők megtartottsága, a becslés jogalapja, az adózott jövedelemmel nem fedett vagyongyarapodás vagy költségek felmerülése, a hatályos jog és az adóeljárás szabályainak megsértésének megállapítása nem szakértői kompetencia, ezen kérdések megítélése a bíróság feladatát képezi.
Kfv.35239/2019/5 LETÖLTÉS
 
Ha a felperes nem arra hivatkozott, hogy megszerezte a jövedelmet, de az adómentes, hanem arra, hogy nem szerzett a gazdasági társaságoktól bevételt/jövedelmet, akkor nem alkalmazható az Art. 99.§ (2) bekezdése.
Kfv.35245/2019/4 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Ha az adóhatóság elismeri a gazdasági esemény létrejöttét, de azt állapítja meg, hogy az nem a felek között jött létre, a számlában szereplő összegek adózó javára történő fordítását egyéb bizonyítékok híján nem vonhatja kétségbe és tekintheti az összeget az ügyvezető egyéb jövedelmének.
Kfv.35249/2019/5 LETÖLTÉS
 
A 48/2013.(XI.15.) NGM rendelet 49/A.§ (2) bekezdésében foglaltak kivétel szabályozás összhangban van az általános rendelkezésekkel, azaz a kivételt megengedő működési sajátosságnak a pénzkészlet összege és annak bizonylatolása együtteséhez kell kapcsolódnia. A jogalkotó részéről nem működési sajátosság az, hogy a kereskedelmi egységben pékárut lehet vásárolni, ahogyan az sem, hogy mekkora a pékség forgalma.
Kfv.35323/2019/5 LETÖLTÉS
 
Az adózó ellen folyamatban lévő bírósági végrehajtási eljárás önmagában a fordított adózás szabályainak alkalmazását nem alapozza meg.
Kfv.35341/2019/3 LETÖLTÉS

 

A megbízólevél jogszerűen adható át a gazdaság társaság meghatalmazottjának.
Kfv.35351/2019/4 LETÖLTÉS
 
A rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe ütköző, adókikerülés célzatú ügyleteket az Európai Unió Bírósága döntéseiben (pl. C-255/02, C-425/06, C-251/16. számú ügyek) kimunkált háromlépcsős teszt szempontjai alapján kell vizsgálni és minősíteni.
Kfv.35352/2019/12 LETÖLTÉS
 
Ha a számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg, akkor nem kell vizsgálni, hogy a számlabefogadó tudott-e vagy tudnia kellett volna-e az adókijátszásról. Az adóhatóságnak azonban ez esetben is objektív tényekkel és körülményekkel kell bizonyítania a számla tartalmi hiteltelenségét.
Kfv.35356/2019/3 LETÖLTÉS
 
[1] A megbízás jogviszony munkaviszonynak való átminősítése körében kiemelt jelentőséggel bír az, hogy a felperes a megbízási szerződést -a munkaszerződés helyett – az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése végett kötötte. [2] A fél a felülvizsgálati eljárás során a szakvélemény rendelkezéseit abban az esetben vitathatja, amennyiben a peres eljárás során a számára rendelkezésre álló perrendi, eljárási lehetőségeit kimerítette. Ha a fél nem tett érdemi észrevételt, nem kérte a szakértő meghallgatását, nem élt további bizonyítási indítvánnyal a rendelkezésére álló határidő alatt, ezt a rendkívüli jogorvoslati eljárásban pótolni már nincs mód.
Kfv.35364/2019/6 LETÖLTÉS
 
A rendeltetésellenes joggyakorlás csak a láncügylet valamennyi szereplője tevékenységének bemutatásával, valamennyi tény, körülmény összevetésével állapítható meg és az áfalevonási jog jogszerűségének megítélésekor az Art. 2. § (1) bekezdésében írtakat kell vizsgálni az EUB tesztje alapján.
Kfv.35404/2019/4 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Az adóigazgatási eljárás több szakaszra tagolódik, ezért a meghatalmazás során az adózónak kellő körültekintéssel kell eljárnia, hogy a meghatalmazottat az eljárás mely szakaszára jogosítja fel képviseletre
Kfv.35450/2019/8 LETÖLTÉS

 

A pénztárbizonylatok formai hiányosságai önmagában nem alapozhatják meg jogkövetkezmények megállapítását, ha azokban foglaltak a könyveléssel való összevetés útján ellenőrizhetők
Kfv.35514/2019/8 LETÖLTÉS
 
[1] A közigazgatási határozat meghozatala és annak közlése egymástól elkülönülő eljárási cselekmények. A határozat közlésének szabálytalansága önmagában nem eredményezi a határozat semmisségét. [2] A gazdasági társaság számlájáról felvett pénz elszámolása okirattal történő bizonyításának kérdései.
Kfv.35516/2019/7 LETÖLTÉS
 
A Civil tv. és adójogszabályok egymáshoz való viszonyában nem érvényesül a lex speciális derogat legi generali jogértelmezési jogelv, mert mindegyik törvény más- más jogterületet egymásra tekintet nélkül önállóan szabályoz
Kfv.35550/2019/4 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény LETÖLTÉS
 
Az iratátadás során a felperes együttműködési kötelezettségéből fakadóan köteles gondosan eljárni, az iratokat beazonosítható módon átadni és jelezni, ha az adóhatóság azt nem megfelelően, követhető módon veszi át.
Kfv.35566/2019/10 LETÖLTÉS
 
 Az adóhatóságnak a bíróság ítélete alapján 2018. január 1-ét követően megismételt eljárást az új eljárási szabályok szerint kell lefolytatnia. 
Kfv.35573/2019/7 LETÖLTÉS
 
A rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe ütköző, adókikerülés célzatú ügyletek vizsgálata csoportos adóalany esetén is az általános szabályok szerint történik.
Kfv.35584/2019/11 LETÖLTÉS
 
Annak eldöntésénél, hogy a képzés az Szja tv. szerint iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésnek minősül-e, az oktatási intézmény és a képzésben részt vevő személy közötti jogviszony tartalmi elemeit vizsgálni kell.
Kfv.35650/2019/6 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. LETÖLTÉS
 

 

 

 

A hatóság elsődleges kötelezettsége a tényállás tisztázása és bizonyítása, amelyet követ az alkalmazandó jogszabály értelmezése és alkalmazása.
Kfv.35007/2018/9 LETÖLTÉS
 
Az a felülvizsgálati kérelem, amely ugyan a jogszabálysértést konkrét jogszabályhelyre utalással megjelöli, de nem köti össze az elsőfokú bíróság tény megállapításával és jogi következtetéseivel, nem alkalmas az érdemi felülbírálat elvégzésére.
Kfv.35010/2018/11 LETÖLTÉS
 
Gazdasági társaság bankszámlájáról felvett pénzeszköz mindaddig az adózó jövedelemének minősül, amíg hitelt érdemlően nem bizonyítja, hogy a készpénzzel az Sztv. által előírt módon elszámolt, vagy nem igazolja a pénzeszköz felhasználására vonatkozó közvetlen és pontos következtetéseket megengedő bizonyítékokkal, hogy azt a társaság érdekében használta fel.
Kfv.35012/2018/5 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény LETÖLTÉS
 
Személygépkocsi vásárlás és eladás ügyletben a továbbértékesítési cél megvalósultságát az adózónak kell igazolnia.
Kfv.35015/2018/5 LETÖLTÉS
 
Gazdasági esemény hiányában a számlabefogadó tudattartalmát, jó- vagy rosszhiszeműségét nem kell vizsgálni.
Kfv.35020/2018/8 LETÖLTÉS
 
Az adózónak bizonyítania kell, hogy az adómentesség törvényi feltételeit teljesítette.
Kfv.35021/2018/8 LETÖLTÉS
 
Annak a következtetésnek a levonására, miszerint egy adózó kiadásai, vagyongyarapodása nem állnak arányban adózott jövedelmeivel és igazoltan megszerzett adómentes bevételeivel  – a létfenntartási kiadások kivételével – csak a kiadások és a vagyongyarapodás összegének pontos ismeretében kerülhet sor.
Kfv.35026/2018/8 LETÖLTÉS

 

A visszaélésszerű magatartás meghatározása során az Unió Bíróságának Halifax ügyben kimunkált tesztjét figyelembe kell venni, bármelyik feltétel hiánya kizárja annak megállapíthatóságát.
Kfv.35028/2018/7 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozatok jogsértő voltát, továbbá jogszerű adózói magatartását a felperes-adózónak bizonyítania kell.
Kfv.35031/2018/7 LETÖLTÉS
 
A tulajdonosi jogosítványok tekintetében egységes ingatlannak a megszerzésekor az ingatlanhoz kapcsolódó egyes részjogosítványok, mint vagyoni értékű jogok önálló megszerzését az Szja tv. nem ismeri, vagy ingatlannak vagy haszonélvezeti jognak a megszerzése az eltérő adótárgyak következtében csak egymástól elkülönült jogcímen és költséggel következhet be.
Kfv.35034/2018/5 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Az áfa levonási jog megtagadása okának és az alkalmazott adóbírság mértéknek összhangban kell állni.
Kfv.35036/2018/10 LETÖLTÉS
 
A KATA szerinti adózás során az adófizetési kötelezettség alóli mentesség szabályai ahhoz az adózási eseményhez kötődnek, amikor a kisadózó, azaz az adó alanya részesül a Ka.tv. 8.§ (9) bekezdés a) pontjában felsorolt társadalombiztosítási ellátásban. Amit az érintett személy nem kisadózóként kap, nem vehető figyelembe mentességi okként.
Kfv.35074/2018/6 a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35079/2018/5 LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35091/2018/6 LETÖLTÉS

 

Nincs lehetőség az adóbírság törlésére olyan határidő túllépés miatt, mely nem áll okozati összefüggésben a felperes terhére tett határozati megállapításokkal.
Kfv.35096/2018/9 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozatok jogsértő voltát, továbbá jogszerű adózói magatartását a felperes-adózónak bizonyítania kell.
Kfv.35101/2018/5 LETÖLTÉS
 
A kiadmányozás jogának átengedése csak a törvényi előírások megtartásával történhet.
Kfv.35105/2018/4   LETÖLTÉS
   
Ki nem fizetett számla érvénytelenítésére jogszerűen csak az Áfa tv. 77-78. §-ban és a Héa-irányelv 90. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott okból kerülhet sor. [EUB C-337/13; 112/2006 irányelv 90. cikk (1) és (2) bekezdés]
Kfv.35115/2018/6 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Héa-irányelv) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35121/2018/7 LETÖLTÉS
 
Az ésszerűen elvárható intézkedések köre az adott ügy körülményeitől függ, melynek elbírálása az eljáró bíróság feladata.
Kfv.35128/2018/4 LETÖLTÉS
 
A magánszemély tevékenységének gazdasági tevékenységgé történő minősítése a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése alapján egyedileg állapítható meg.
Kfv.35129/2018/4 LETÖLTÉS

 

A másodfokú hatóságnak határozatát aggálytalanul, ellentmondásoktól mentesen kell megindokolnia.
Kfv.35131/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] Egy szerződés alapján közfeladatot ellátó, a magánjog szabályai szerint létrehozott, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nonprofit tevékenységet végző gazdasági társaság a hatósági jogkörök gyakorlásának átruházása nélkül nem minősül az Áfa tv. szerinti közhatalom gyakorlására jogosított szervezetnek.

[2] Amennyiben egy szerződésben pontosan és világosan meghatározásra kerülnek a teljesítés feltételei, körülményei, az elszámolás rendje, a késedelmes teljesítés következményei, akkor az az Áfa tv. szerinti ellenértéknek minősül. Ezt nem befolyásolja a pénzösszeg átalányjelleggel való folyósítása.

Kfv.35138/2018/5 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Az alperesi határozat jogszerűsége nem a büntetőeljárás következménye, hanem kizárólag attól függ, hogy az alperes megtartotta-e az irányadó anyagi és eljárási szabályokat. Ennek következtében a felperes adójogi felelősségének nem előkérdése a büntetőeljárás, arra tekintettel a perbeli tényállás mellett nem kerülhet sor a per tárgyalásának felfüggesztésére.
Kfv.35146/2018/5 LETÖLTÉS
 
Közigazgatási perben a törvényben meghatározott határidőn belül előterjesztett kereseti kérelem bírálható el, a keresetváltoztatásnak a Pp. 335/A.§-ában foglalt rendelkezéseit a bíróságnak alkalmaznia kell.
Kfv.35151/2018/8 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
   
hiteltelen számlára adólevonási jog nem alapítható.
Kfv.35165/2018/2 LETÖLTÉS
 
[1] A behajthatatlan követelés leírását, mint az adózás előtti eredményt csökkentő ráfordítást a Tao tv. a saját keretei között elismeri, azzal azonban, hogy a Tao tv. szerinti behajthatatlan követelés meghatározás nem azonos az Sztv. behajthatatlan követelésre vonatkozó felsorolásával.

[2] Az Sztv. azon követelményét, hogy a behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell, a valódiság elvével összhangban kell teljesíteni. A követelés csak az elszámolásakor rendelkezésre álló számviteli bizonylatok/okiratok szerinti mértékben minősül behajthatatlannak.

Kfv.35176/2018/5 a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. és a számvitelről szól 2000. évi C. tv. LETÖLTÉS

 

A Pp. 335/A.§ (1) bekezdésének megsértése az erre vonatkozó ítéleti rendelkezés hatályon kívül helyezését eredményezi.
Kfv.35180/2018/11 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
   
A Pp. 335/A.§ (1) bekezdésének megsértése az erre vonatkozó ítéleti rendelkezés hatályon kívül helyezését eredményezi.
Kfv.35182/2018/11 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
   
Közigazgatási perben a törvényben meghatározott határidőn belül előterjesztett kereseti kérelem bírálható el, a keresetváltoztatásnak a Pp. 335/A.§-ában foglalt rendelkezéseit a bíróságnak alkalmaznia kell.
Kfv.35183/2018/9   LETÖLTÉS
   
Közigazgatási perben a törvényben meghatározott határidőn belül előterjesztett kereseti kérelem bírálható el, a keresetváltoztatásnak a Pp. 335/A§.-ában foglalt rendelkezéseit a bíróságnak alkalmaznia kell.
Kfv.35185/2018/9 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
 
A számlabefogadó felperes magatartása az adókijátszásban való aktív részvételnek minősül, így az adólevonási jog nem illeti meg.
Kfv.35187/2018/11 LETÖLTÉS
 
A Pp. 335/A.§ (1) bekezdésének megsértése az erre vonatkozó ítéleti rendelkezés hatályon kívül helyezését eredményezi.
Kfv.35188/2018/11 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS

                                                                     

A Pp. 335/A.§ (1) bekezdésének megsértése az erre vonatkozó ítéleti rendelkezés hatályon kívül helyezését eredményezi.
Kfv.35190/2018/11   LETÖLTÉS
   
[1] A becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést a felperesnek kell bizonyítania.

[2] A keresetlevélben meg nem jelölt jogsértés a felülvizsgálati eljárásban nem bírálható el.

Kfv.35191/2018/9 LETÖLTÉS
 
A legfelső bírói fórum iránymutatása alapján megismételt eljárásban már olyan új indokok, érvek, melyek korábban nem kerültek előterjesztésre, nem alapozhatják meg az alperesi határozat jogszabálysértését
Kfv.35192/2018/4 LETÖLTÉS
 
A jogalkotó a Katv. 5.§ (1) bekezdés f) pontjában előírta a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnésének időpontját, amely a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának a gazdasági társaságból való kilépését követő nap. Meghatározása az időpontnak, mint a jogszabályban kifejezett jogalkotói akarat üresedne ki, és nem teljesülhetne akkor, ha hiánypótlásra kerülne sor, mert annak a további idő biztosítása a funkciója.
Kfv.35193/2018/6 a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35199/2018/10 LETÖLTÉS
 
A Közösségen belüli beszerzéskor fizetendő általános forgalmi adó befizetésének elmulasztása adóelőny lehet a láncolatban vevőként szereplő vevőnek, ezért az ilyen beszerzéseknél megfelelő gondossággal kell eljárnia.
Kfv.35212/2018/5 LETÖLTÉS
 
A rendeltetés ellenes joggyakorlás csak a lánc/háromszög ügylet valamennyi szereplője tevékenységének bemutatásával, valamennyi tény, körülmény összevetésével állapítható meg. Az egyes adóalanyok láncon belüli szerepéről megalapozott következtetés azonban csak a tények, körülmények egyediesítésével vonható le.
Kfv.35218/2018/7 LETÖLTÉS

 

Szakkérdésben szakértői bizonyítás igénybevételével hozható aggálytalan, bizonyított tényálláson alapuló jogszerű döntés.
Kfv.35223/2018/5 LETÖLTÉS
 
A termék vállalkozásból történő végleges kivonásának minősül, ha az adózó a beszerzés napján azt értékesítés, selejtezés, értékvesztés elszámolása vagy megsemmisülés hiányában azt nyilvántartásaiból ki is vezeti, mérlegében, beszámolójában nem jeleníti meg. [Áfa tv. 11. § (1) bekezdés]
Kfv.35225/2018/3 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Nem rendeltetésszerű joggyakorlás adólevonási jogot nem alapoz meg.
Kfv.35227/2018/6 LETÖLTÉS
 
Bevalláson alapuló kivetéses helyi adó esetén az adómentességre is a bevallásban kell hivatkozni.
Kfv.35234/2018/3 LETÖLTÉS
 
Nem vonatkoztatható az áfafizetési kötelezettség előírására az Szja tv. 58. § (10) bekezdése, miután az Áfa törvény nem jövedelmet terhelő közteherrel összefüggő kötelezettséget állapít meg.
Kfv.35244/2018/6 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben a felperesnek bizonyítania kell a határozatok jogsértő voltát.
Kfv.35247/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] Az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében szabályozott feltételek teljesülése esetén végrehajtott számla korrekció jogszerű, nem lehet megtagadni arra figyelemmel, hogy a számla kiállítására fiktív ügylet keretében került sor, mivel a jogszabály ilyen tartalmú kitételt nem tartalmaz.

[2] Nem lehet haladéktalanságot kizáró körülményként értékelni a rendes és rendkívüli jogorvoslatok igénybevételét.

Kfv.35248/2018/6 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS

 

Az ajándékozási illeték kiszabása során az ajándékot terhelő adósság és egyéb teher fennállását, összegét és átvállalását a megajándékozottnak igazolnia kell.
Kfv.35249/2018/9 LETÖLTÉS
 
Az ajándékozási illeték kiszabása során az ajándékot terhelő adósság és egyéb teher fennállását, összegét és átvállalását a megajándékozottnak igazolnia kell.
Kfv.35251/2018/2 LETÖLTÉS
 
A kereset módosítására a felülvizsgálati kérelemben nincs törvényes lehetőség
Kfv.35253/2018/7   LETÖLTÉS
   
A közösségi termékértékesítés adómentessége feltételeinek bizonyítása az adózó kötelezettsége. [Art. 99. § (2) bekezdés, Áfa tv. 89. § (1) bekezdés]
Kfv.35261/2018/9 adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. év CXXVII. törvény LETÖLTÉS
 
A Pp. 335/A.§ (1) bekezdésének megsértése az erre vonatkozó ítéleti rendelkezés hatályon kívül helyezését eredményezi.
Kfv.35268/2018/9 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
   
A bíróság a közigazgatási határozat tárgyát nem képező körben nem állapíthat meg a felperes terhére jogsértést.
Kfv.35273/2018/6 LETÖLTÉS

 

A Pp. 335/A.§ (1) bekezdésének megsértése az erre vonatkozó ítéleti rendelkezés hatályon kívül helyezését eredményezi.
Kfv.35275/2018/12 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
 
Előterjesztett kereseti kérelem bizonyítására nyújtható be bizonyítási indítvány.
Kfv.35276/2018/7 LETÖLTÉS
 
A bűnügyi hatóság által az adóhatóságnak engedélyezett iratbetekintésről jegyzőkönyvet (feljegyzést) kell készíteni, amelynek megismerésére az ellenőrzés alá vont adózó az általános szabályok szerint jogosult.
Kfv.35287/2018/4 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben a felperesnek bizonyítania kell a határozatok jogsértő voltát.
Kfv.35291/2018/13 LETÖLTÉS
 
Az Art.35.§ (2) bekezdés f.) pontja alapján mögöttes felelősséget viselő személy felelősségének az Art.136/B.§ szerinti vitatása esetén csak az olyan tartalmú vizsgálat felel meg jogszabály alkotmányos tartalmának, amelyben az érintett a helytállási kötelezettségét érintő adótartozás jogalapjának és terjedelmét érdemben is vitathatja.
Kfv.35295/2018/10 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
A nyugtaadási kötelezettség teljesítésének igazolása az adózót terheli. Az a hivatkozás, hogy a nyugta a szemétbe kidobásra került és annak kivételére az adózó nem kötelezhető, nem alkalmas a kimentésre annak figyelembevétele mellett, hogy az online pénztárgép adatai sem bizonyítják annak kiállítását.
Kfv.35298/2018/5 LETÖLTÉS
 
Közigazgatási perben előterjesztett felülvizsgálati kérelemben a felperesnek a jogerős ítélet jogszabálysértő voltát kell előtárnia.
Kfv.35303/2018/6 LETÖLTÉS

 

A gazdasági társaság pénztárából felvett pénzeszköz az adózó jövedelemének minősül és személyi jövedelemadózás alá esik mindaddig, amíg az adózó nem bizonyítja, hogy a készpénzzel az Sztv. által előírt módon elszámolt, vagy nem igazolja a pénzeszköz felhasználására vonatkozó közvetlen és pontos következtetéseket megengedő bizonyítékokkal, hogy azt a társaság érdekében használta fel.
Kfv.35306/2018/6 LETÖLTÉS
 
Az adózótól végrehajtható okirat hiányában beszedett összeg után az adóhatóság anyagi jogi jogosultsága ellenére is köteles kamat fizetésére
Kfv.35307/2018/4 LETÖLTÉS
 
Ha a gazdasági társaság könyvelése rendelkezésre áll, akkor az abban foglaltak tartalmi elemzése útján lehet állást foglalni a bankszámláról felvett pénzeszközök magánszemély általi felhasználásáról.
Kfv.35310/2018/8 LETÖLTÉS
 
A jogalkalmazók kötelezettsége a jogszabályokban foglalt rendelkezések alapján való eljárás, jogalkotói feladat a normavilágos jogalkotás.
Kfv.35311/2018/24 LETÖLTÉS
 
A Kúria felülvizsgálati eljárásban csak a megjelölt jogszabályok alapján vizsgálhatja felül a jogerős döntést.
Kfv.35313/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A megalapozatlan adóhatósági határozat elleni kereset elutasítása jogszabálysértő.

[2] A nyilatkozattételre való felhívásról az adózót értesíteni nem kell.

Kfv.35317/2018/8 LETÖLTÉS
 
A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelemben foglaltak alapján vizsgálhatja felül.
Kfv.35327/2018/6 LETÖLTÉS

 

Gazdasági társaság bankszámlájáról történő készpénzfelvétel esetén a felvett pénzeszköz az adózó jövedelemének minősül és személyi jövedelemadózás alá esik mindaddig, amíg az adózó hitelt érdemlően nem bizonyítja, hogy a készpénzzel az Sztv. által előírt módon elszámolt, vagy nem igazolja a pénzeszköz felhasználására vonatkozó közvetlen és pontos következtetéseket megengedő bizonyítékokkal, hogy azt a társaság érdekében használta fel.
Kfv.35328/2018/10 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény LETÖLTÉS
 
Abban az esetben, ha az adó tárgya nem azonos és az adófizetésre kötelezettek személye sem, a kettős adóztatás tilalmának sérelme nem állapítható meg.
Kfv.35331/2018/4 LETÖLTÉS
 
Vélelmekre, feltételezésekre tényállást alapítani nem lehet.
Kfv.35332/2018/8 LETÖLTÉS
 
Az Áfa. tv. 55.§ (2)  bekezdésében szabályozott számla érvénytelenítése csak abban az esetben eredményezi a számlakibocsátó mentesülését, ha az adókiesés veszélyét is elhárította.
Kfv.35338/2018/9 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
A jogosulatlan igénylés nem jár fizetési kötelezettség előírással, annak jogkövetkezménye az esetleges bírság kiszabás, ebből következően a kimutatható adó túlfizetés visszatérítéséről rendelkezni kell a határozatban.
Kfv.35352/2018/9 LETÖLTÉS
 
Adózói magatartásáért az adózó felelősséggel tartozik.
Kfv.35353/2018/6 LETÖLTÉS
 
2014. július 15-e előtt is a pénzváltási tevékenység folytatójától származó törvényes vagy külföldi fizetőeszköz a pénzügyi tranzakciós illeték tárgya.
Kfv.35354/2018/8 LETÖLTÉS

 

 

Amennyiben az adóhatósági határozat meghozatala során már alkalmazni kellett a súlyosítási tilalmat, úgy a bíróság által elrendelt új eljárás során nem hozható az adó alapjára, az adó összegére, a költségvetési támogatás alapjára és összegére a tilalom hatálya alatt meghozottnál súlyosabb döntés.
Kfv.35356/2018/11 LETÖLTÉS
 
Nem lehet az adólevonási jog megtagadását olyan körülményekre alapítani, melyről az Európai Unió Bírósága már kimondta, hogy önmagukban nem képezhetik annak akadályát.
Kfv.35358/2018/5 LETÖLTÉS
 
Abban az esetben, ha az adó tárgya nem azonos és az adófizetésre kötelezettek személye sem, a kettős adóztatás tilalmának sérelme nem állapítható meg.
Kfv.35359/2018/5 LETÖLTÉS
 
A HÉA irányelv 47. cikkében és az Áfa tv. 39. § (1) bekezdésében szereplő szabály különleges szabály, annak alkalmazásakor a szolgáltatásnyújtás objektív értékelése alapján kell eldönteni, hogy az közvetlenül kapcsolódik-e az ingatlanhoz. Csupán az ingatlan fizikai elhelyezkedése nem képezheti az elhatárolás alapját.
Kfv.35364/2018/6 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
A szokásos piaci érték meghatározásának nem független felek közötti tranzakció esetén van helye.
Kfv.35394/2018/8 LETÖLTÉS
 
A másodfokú hatóság határozatának valós tényállást kell tartalmaznia, és rendelkezését aggálytalanul, ellentmondásoktól mentesen kell megindokolnia.
Kfv.35411/2018/13 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben a felperesnek bizonyítania kell a határozatok jogsértő voltát.
Kfv.35413/2018/6 LETÖLTÉS

 

A felülvizsgálati eljárás tárgya a törvényes határidőben előterjesztett kereseti kérelemről hozott jogerős ítélet.
Kfv.35441/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A rendkívüli jogorvoslati eljárásban hatályon kívül helyezett bírósági ítéletre nem alapíthatók jogok és kötelezettségek.

[2] Az adóhatósági határozat ellen igénybe vett bírósági jogorvoslat nem tekinthető elháríthatatlan külső oknak, az adózó arra hivatkozással nem mentesülhet az adótartozás késedelmes teljesítésének szankciója alól.

Kfv.35447/2018/8 LETÖLTÉS
 
A vagyongyarapodási vizsgálatokban csak akkor alkalmazható becslés, ha a „vagyongyarapodás” vagy az „életvitel” adózott, illetve adómentes fedezete kapcsán merül fel kétség. Az ellopott készpénz nem tartozik ebbe a kategóriába.
Kfv.35450/2018/12   LETÖLTÉS
   
A közigazgatási perben a bizonyítás szabályai csak a hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezésekkel együttesen értelmezhetők.
Kfv.35459/2018/7 LETÖLTÉS
 
[1] Amennyiben a felperes tisztában van a perben bizonyítandó tényekkel, a bíróságot nem terheli tájékoztatási kötelezettség.

[2] A kapcsolódó vizsgálat fajtáját az adóhatóság választja meg.

[3] A nyitó pénzkészletre vonatkozó, az adóhatóság eljárásban nem hivatkozott új fedezetre csak a keresetindítási határidőben lehet jogszerűen hivatkozni.

Kfv.35475/2018/5 LETÖLTÉS
 
Ha a számlán szereplő időpontban az ott feltüntetett beszerzés megtörtént, és az adóhatóság nem bizonyította, hogy a felperes a számlakibocsátó és beszállítója adókijátszó magatartásáról tudott, vagy tudhatott, az adólevonási jog nem tagadható meg.
Kfv.35477/2018/7 LETÖLTÉS

 

A Ket. 72. § (1) bekezdés f) és g) pontjának megsértését a bíróság erre irányuló kereset alapján vizsgálhatja.
Kfv.35481/2018/5 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
Az adózótól észszerűen elvárható intézkedések köre mindig az adott gazdasági esemény körülményeitől függ, e körben az adózónak a gazdasági életben szokásos gondos magatartást kell tanúsítania.
Kfv.35482/2018/6 LETÖLTÉS
 
A könyvkiadás nyomdai költségeinek a helyi adó alapja csökkentése körében való elszámolása esetén a nyomdával kötött szerződés tartalmának és a nyomtatási tevékenység jellemzőinek vizsgálata szükséges.
Kfv.35488/2018/7 LETÖLTÉS
 
A szokásos piaci árat egyoldalú eljárás keretében megállapító (advance pricing arrangement) határozatban megadott tartományban kijelölt szokásos piaci ár esetén a tartományon kívüli alkalmazott ellenértéknél nemcsak a hozzá legközelebb eső szélső értékre, hanem a tartomány bármely elemére történhet a Tao.tv. 18.§ (1) bekezdés szerinti korrekció.
Kfv.35504/2018/6 a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. LETÖLTÉS
 
Amennyiben az adóigazgatási eljárás során a felperes szabályszerűen adott állandó meghatalmazás folytán képviselővel rendelkezik, az adóhatóságnak az Art. 124.§ (7) bekezdése alapján fő szabály szerint a képviselőnek kell kézbesítenie a megbízólevelet. A megbízólevél kézbesítése az Art. 93.§ (1) bekezdése értelmében ez elektronikus úton is lehetséges
Kfv.35508/2018/4 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság a törvényesen számított ellenőrzési határidő lejártát követően ellenőrzési cselekményeket – köztük bizonyítást – nem végezhet.
Kfv.35523/2018/5 LETÖLTÉS

 

A fordított adózás hatálya alá az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatások közül azok tartoznak, amelyek által más adóalany részére munkaerőt kölcsönöz, munkaerőt rendel ki,  személyzetet biztosít, vagy ezekhez hasonló szolgáltatást nyújt.
Kfv.35525/2018/8 LETÖLTÉS
 
[1] Az Art. 1. § (7) bekezdése feljogosítja az adóhatóságot az átalakulási szerződés valódi tartalmának megállapítására.

[2] Mindaddig, míg egy múltban, akár az elévülési időn túlra mutató eseménynek a vizsgált időszakra vonatkozóan az adózásra kihatása van, addig vizsgálható és elemezhető az ott végbement eseménysor jogszerűsége.

Kfv.35536/2018/10 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
A gazdasági társaság számlájáról történt pénzfelvétel esetén az összeget felvevő személyt terheli az elszámolási kötelezettség abban a tekintetben, hogy a felvett pénzösszeg nem minősül személyi jövedelemadó köteles jövedelmének.
Kfv.35544/2018/6 LETÖLTÉS
 
Adózói magatartásáért az adózó felelősséggel tartozik.
Kfv.35545/2018/12 LETÖLTÉS
 
A tisztességes hatósági eljáráshoz való jog, mint alapjog sérelme a határidő-mulasztás miatt abban az esetben valósul meg, amennyiben a hatóság késedelme miatt az ügyfél alapjoga részjogosítványai gyakorlásában igazolt hátrányt szenvedett.
Kfv.35547/2018/7 LETÖLTÉS
 
A transzferárazás kérdése az alapul szolgáló tényállás függvényében lehet szakkérdés és lehet tisztán jogkérdés. Az eljárás tárgya nem az alapul szolgáló jogviszonyok minősítése, hanem az adott ügylet paramétereihez legközelebb álló jogviszonyokra alkalmazott ellenérték meghatározása.
Kfv.35550/2018/12 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben a felperesnek bizonyítania kell a határozatok jogsértő voltát.
Kfv.35551/2018/4 LETÖLTÉS

 

A Kúria előtt indított rendkívüli jogorvoslati eljárás tárgya a jogerős ítélet, és nem a közigazgatási határozat törvényességi felülvizsgálata, ezért a kérelemben azt kell megjelölni, hogy a jogerős ítéletet a fél milyen okból tartja jogszabálysértőnek.
Kfv.35553/2018/7 LETÖLTÉS
 
Összetett szolgáltatás megítélésekor, valamely szolgáltatás akkor minősül járulékosnak a főszolgáltatáshoz képest, ha nem önálló célként jelenik meg a szerződő felek számára, hanem a főszolgáltatás teljesítését biztosítja.
Kfv.35566/2018/6 LETÖLTÉS
 
Adózói magatartásáért az adózó felelősséggel tartozik.
Kfv.35571/2018/5 LETÖLTÉS
 
A gazdasági társaság számlájáról pénzt felvevő személyt terheli annak bizonyítása, hogy az összeggel a társaság felé elszámolt vagy azt a társaság érdekében használta fel.
Kfv.35572/2018/8 LETÖLTÉS
 
A Tao. tv. szerint az egyházi belső jogi személynek juttatott adomány törvényben meghatározott hányadával csak akkor csökkenthető az adózott eredmény, ha az adományozott szervezet rendelkezik közhasznú jogállással.
Kfv.35573/2018/5 a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény LETÖLTÉS
 
Az adólevonási jog megnyílta és az adólevonási jog érvényesítése időben elválhat egymástól. Az adólevonási jog akkor keletkezik, amikor az adó felszámíthatóvá válik, amikor az előzetesen felszámított adót meg kell állapítani. Az adózó azonban nem köteles az adólevonási jogot rögtön érvényesíteni. Különösen igaz ez akkor, ha az érvényesítéshez további feltételek szükségesek.
Kfv.35574/2018/3 LETÖLTÉS

 

Amennyiben a hirdetések vállalkozási tevékenységgel való közvetlen és azonnali összefüggése objektíve fennáll, mert céljuk a leendő ügyfelek figyelmének a cégcsoport és az abba tartozó felperesi vállalkozás tevékenységét illető felkeltése, a hirdetésekkel kapcsolatban felmerült költségek áfa-ja levonásba helyezhető.
Kfv.35577/2018/8 LETÖLTÉS
 
A rendeltetés ellenes joggyakorlás csak a lánc/háromszög ügylet valamennyi szereplője tevékenységének bemutatásával, valamennyi tény, körülmény összevetésével állapítható meg. Az egyes adóalanyok láncon belüli szerepéről megalapozott következtetés azonban csak a tények, körülmények egyediesítésével vonható le.
Kfv.35630/2018/5 LETÖLTÉS
 
A bizonyítékok hiányos és iratellenes értékelése a rendkívüli jogorvoslati eljárásban is orvosolható jogszabálysértést valósít meg.
Kfv.35637/2018/6 LETÖLTÉS
 
Az adózónak bizonyítania kell, hogy az adómentesség törvényi feltételeit teljesítette.
Kfv.35651/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] A bíróság határozatával szemben az elvárás az, hogy a bíróság az ügy lényegi részeit vizsgálja meg a szükséges alapossággal, és erről a vizsgálatáról adjon számot határozatának indokolásában.

[2] A védirat benyújtásának elmaradása esetén az alperes nem kerül elismerésbe. A bírósági felülvizsgálat tárgya az adóhatósági határozata, amely védirat elmaradásával, vagy akár magában a védiratban nem módosítható.

[3] Ítélettel elrendelt új eljárásban az adóigazgatási eljárásra egyébként irányadó jogorvoslati szabályok figyelmen kívül maradhatnak, helyettük az adott jogág más normái léphetnek előtérbe. [4] Az adóügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata a felülvizsgálati eljárás alatt is folyamatban van, mely idő alatt az elévülés nyugszik.

Kfv.35652/2018/12 LETÖLTÉS

 

Az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló eljárásban lehetőség van a vizsgált tevékenység jellemzői alapján annak meghatározására, hogy az adózó adószám kiváltására köteles-e és ennek elmaradása esetén a megfelelő szankció alkalmazása jogszerű.
Kfv.35662/2018/6 LETÖLTÉS

 

[1] A terven felüli értékcsökkenés feltételei fennállásának megítélése szakkérdés, az aggálytalan szakértői véleményre alapított ítélet jogszerű.

[2] A kapott hálózatfejlesztési hozzájárulás időbeli elhatárolásból feloldott összegét az adózás előtti eredmény javára elszámoltnak kell tekinteni, ekként nincs akadálya adóalap csökkentő tételként történő figyelembe vételére.

Kfv.35680/2018/9 LETÖLTÉS
 
A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelemben foglaltak alapján vizsgálhatja felül.
Kfv.35695/2018/3 LETÖLTÉS
 
A bíróság a közigazgatási tevékenységet tartalmának megfelelő eljárási rendben csak akkor bírálhatja el, ha a bírósági felülvizsgálat tárgyát képező közigazgatási cselekmény tartalma világos, homogén döntés, egyértelműen megállapítható, hogy téves formában lett meghozva.
Kfv.35718/2018/6 LETÖLTÉS
 
Adózói magatartásáért az adózó felelősséggel tartozik.
Kfv.35719/2018/4 LETÖLTÉS
 
A gazdasági társaság házipénztárából készpénzt felvevő személyt terheli annak bizonyítása, hogy az összeget a társaság működésére fordította.
Kfv.35732/2018/6 LETÖLTÉS
 

 

 

 

A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályok alapján vizsgálhatja felül.
Kfv.35003/2017/7 LETÖLTÉS
 
A számla tartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell, ahogyan adómentessége törvényi feltételeinek teljeítettségét.
Kfv.35007/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az ellenőrzési jegyzőkönyv nem minősül az adóhatóság hatósági döntésének, nem rögzíti véglegesen az adóhatósági eljárás számára sem a tényállást, sem az adókülönbözetet.
Kfv.35016/2017/6 LETÖLTÉS
 
A közösségi jogi szabályozás alkalmazását nem lehet oly módon kiterjeszteni, hogy az vonatkozzon a gazdasági szereplők visszaélésszerű magatartására is, vagyis azon ügyletekre, amelyeket nem a rendes kereskedelmi ügyletek keretében hajtanak végre, hanem kizárólag abból a célból, hogy csalárd módon részesüljenek a közösségi jog által biztosított előnyökből.
Kfv.35018/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az illetéknek az illetékkiszabásra benyújtott okirat alapján történő kiszabása nem ellenőrzés, arra súlyosítási tilalom megsértése nem alapítható.
Kfv.35020/2017/3 LETÖLTÉS
 
Keresetét a perben az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35023/2017/6 LETÖLTÉS
 
[1] Az olyan integrált mezőgazdasági együttműködésre irányuló ügylet, amely előírja, hogy valamely gazdasági szereplő termékeket értékesítsen valamely mezőgazdasági termelőnek, és a részére e termékek megvásárlására szánt kölcsönt nyújtson, e rendelet szempontjából egyetlen egységet képező ügyletnek minősül, amelyben a termékek értékesítése a főszolgáltatás. Az említett egységet képező ügylet adóalapját képezi mind az említett termékek ára, mind pedig a mezőgazdasági termelőknek nyújtott kölcsön után fizetett kamat.

[2] Az a körülmény, hogy az integrátor kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat az integráltak részére, valamint megvásárolhatja az általuk előállított mezőgazdasági termékeket, nem befolyásolja a szóban forgó ügyletnek a HÉA Irányelv szempontjából egységet képező ügyletnek való minősítését.

Kfv.35032/2017/4 LETÖLTÉS

 

Szálláshely szolgáltatás és bérbeadás elhatárolásakor a nyújtott szolgáltatások jellemzőinek meghatározó szerepe van.
Kfv.35034/2017/7 LETÖLTÉS
 
A bizományosi szerződésekhez kapcsolódóan a bizományi díj önálló áfa alapot nem képezhet. A megbízó és a bizományos között a bizományi díjjal csökkentett adóalappal történhet számlakibocsátás.
Kfv.35035/2017/6 LETÖLTÉS
 
A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálhatja felül.
Kfv.35039/2017/7 LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35057/2017/1 LETÖLTÉS
 
A hatóság megismételt eljárásban a bíróság ítéletében foglalt utasítás szerint csak a jogszabályok jogszerű alkalmazásával járhat el.
Kfv.35059/2017/6 LETÖLTÉS
 
Közösségi termékértékesítés esetén az adómentesség feltételei maradéktalan teljesítését a kedvezmény igénybe vevője köteles bizonyítani.
Kfv.35061/2017/6 LETÖLTÉS
 
Az adózó adószáma akkor is felfüggeszthető, ha az Art. 24/A.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti felszólításban és az adószámot felfüggesztő döntésben az adótartozás összege eltérő, amennyiben erről az adózót az adóhatóság megfelelő módon tájékoztatja, és a nem vitatott 365 napon túl meg nem fizetett adótartozás terhére továbbra is fennáll.
Kfv.35066/2017/4 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS

 

A becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó bizonyíthatja hitelt érdemlő bizonyítékokkal. Igazoltan visszakapott kölcsön is csak akkor szolgálhat fedezetként, illetve képezhet nyitótételt, ha a releváns időpontban bizonyítottan rendelkezésre áll.
Kfv.35071/2017/4 LETÖLTÉS
 
Az áfamentesség nem vonatkozik olyan földterület értékesítésére, mely az ezen álló épület lebontása folytán válik beépítetlenné. A beépítettséget nem alapozza meg az ingatlanon végzett alapozási munkálatok végzése.
Kfv.35074/2017/8 LETÖLTÉS
 
A bíróság által elrendelt új eljárás esetén az adóhatóság kizárólag az új eljárás elrendelésére okot adó körülményeket vizsgálhatja az Art. 140. § (2) bekezdése értelmében.
Kfv.35075/2017/8 adózás rendjéről szóló 1990. évi XCIII. törvény LETÖLTÉS
 
Eljárási jogszabálysértés kihat a határozat érdemére, ha lehetetlenné teszi, vagy túlzottan megnehezíti az adózó adóhatósági és bírósági eljárásban való bizonyítását.
Kfv.35080/2017/6 LETÖLTÉS
 
Ha a legszorosabb személyes, családi és gazdasági kapcsolatok Magyarországhoz kötik a külföldi állampolgárságú felperest, akkor belföldi illetékességű magánszemélynek minősül, akit Magyarországon teljes körű adókötelezettség is terhel.
Kfv.35085/2017/12 LETÖLTÉS
 
A közösségi jogba ütköző módon visszatartott áfára jutó kamat felszámításának időszaka két részre oszlik a kamathoz való jog jogalapja szempontjából. Az időszak első részében a közösségi jogot sértő törvényi szabály miatt nem jutott hozzá az áfához az adóalany. Ennek az időszaknak a kamatát az Art. 124/D. § (3) bekezdése szerinti egyszeres jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal szükséges kiszámolni azzal, hogy a visszatartott áfát tartalmazó bevallással lefedett időszakra jár kamat az áfa bevallás periódusai szerint. Az időszak második részében az adóhatóság mulasztása miatt nem jutott kamathoz az adóalany. Ennek az időszaknak a kamatát az Art. 37. § (6) bekezdése szerinti kétszeres jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal szükséges kiszámolni.
Kfv.35102/2017/6 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS

 

A közokiratba foglalt nyilatkozat és a szerződés közötti ellentmondás nem oldható fel tanúvallomással.
Kfv.35111/2017/4 LETÖLTÉS
 
Az üzletbezárás szankció alkalmazására jogszerűen indokolt rendelkezéssel van lehetősége a hatóságnak.
Kfv.35113/2017/4 LETÖLTÉS
 
A feltételes adómegállapításról szóló adóhatósági határozat a kérelemben bemutatott ügylet adójogi minősítésről adott olyan tájékoztatás, amely változatlan tényállás mellett köti az adóhatóságot. A kötőerő folytán az adóhatóság sem az adó tárgyú törvényeknek az értelmezését nem vizsgálhatja, sem a tényállást nem ítélheti meg eltérően.
Kfv.35116/2017/5 LETÖLTÉS
 
[1] A lehetséges ésszerű intézkedések körét mindig az adott tényállás alapján kell meghatározni.

[2] Két termékértékesítési jogügylet esetén közösségen belüli termékértékesítésnek csak az tekinthető, amelyhez a közösségen belüli szállítás kapcsolódik.

Kfv.35122/2017/5 LETÖLTÉS
 
A bíróság feladata a határozat jogszerűségének ellenőrzése és nem annak megteremtése azáltal, hogy pótolja a jogi megalapozottságát. A közigazgatási határozat indokolásának az ügy érdemére kiható hiánya nem pótolható a szakértői véleményben foglaltakkal.
Kfv.35128/2017/5 LETÖLTÉS

 

Azon okból, hogy az elhunyt adózó utáni adómegállapítás nem adóellenőrzés, hanem hatósági eljárás, nem kizárt a becslés alkalmazása, amennyiben a valós adó megállapításához ez szükséges. Ezen eljárásokban a valós adó megállapítására való kötelezettséget és a méltányos eljárás elvét együttesen kell figyelembe venni.
Kfv.35131/2017/3 LETÖLTÉS
 
Az ésszerűen elvárható intézkedések köre az adott ügy körülményeitől függ, melynek elbírálása az eljáró bíróság feladata.
Kfv.35138/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35147/2017/6 LETÖLTÉS
 
Az ítéleti tényállás megállapítása körében a bizonyítás és az egyéb ténymegállapítások vonatkozásában a bíróságnak meg kell állapítania azok hitelt érdemlőségét, a bizonyítékok erejét és azok jelentőségét is.
Kfv.35152/2017/6 LETÖLTÉS
 
A közösségi jogi szabályozás alkalmazását nem lehet oly módon kiterjeszteni, hogy az vonatkozzon a gazdasági szereplők visszaélésszerű magatartására is, vagyis azon ügyletekre, amelyeket nem a rendes kereskedelmi ügyletek keretében hajtanak végre, hanem kizárólag abból a célból, hogy csalárd módon részesüljenek a közösségi jog által biztosított előnyökből.
Kfv.35164/2017/9 LETÖLTÉS
 
Igazolatlan eredetű áru forgalmazása mulasztási bírsággal szankcionálható.
Kfv.35169/2017/9 LETÖLTÉS
 
A gazdasági társaság bankszámlájáról felvett pénzösszeg számviteli törvényben meghatározott elszámolási módjának magánszeméllyel szembeni figyelembe vétele nem jelenti a tisztességes eljárás vagy a szabad bizonyítás elvének sérelmét.
Kfv.35170/2017/5 LETÖLTÉS

 

Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel nem kerülhet sor a jogszabály nemzetközi szerződésbe történő ütközésének megállapítására.
Kfv.35174/2017/5 LETÖLTÉS
 
A tételes elkülönítés, arányosítás, utólagos módosítás törvényi szabályait az adóhatóság a vizsgálattal érintett időszakokra alkalmazhatja.
Kfv.35185/2017/9 LETÖLTÉS
 
A szakértői vélemény egyéb bizonyítékokkal való összevetés alapján megfelelt az Art. 109. § (3) bekezdése szerinti hitelt érdemlő adattal szemben támasztott feltételeknek.
Kfv.35202/2017/4 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Ha az adóhatóság a fedezethiányra tekintettel becsléssel állapítja meg az adóalapot, a felperest terheli annak bizonyítása, hogy az adóalap nem reális. Amennyiben a felperes forrásként kapott kölcsönre hivatkozik, akkor kétség esetén azt is igazolnia kell, hogy a kölcsön nyújtója a releváns időszakban rendelkezett a kölcsön fedezetével.
Kfv.35205/2017/6 LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35207/2017/3 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóságnak az Art 38.§ (3a) bekezdésében foglaltak megsértése okán a mulasztási bírságot az Art. 172.§ (20f) bekezdése alapján automatikusan ki kell szabnia. Az így kiszabott mulasztási bírság kiszabása viszont nem jelenti akadályát annak, hogy az adóhatóság egy esetleges revíziót követően az érintett ügylet tekintetében az adóalany adólevonási jogát megtagadhassa.
Kfv.35212/2017/3 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS

 

A határozat rendelkező részében foglalt fizetési kötelezettség megfizetni rendelt összegét az indokolási részben a hatóság akként köteles – jogszabályi hivatkozással együtt – megindokolni, hogy abból a kötelezés jogszerűsége, az összeg mértékének helytállósága megállapítható legyen.
Kfv.35213/2017/5 LETÖLTÉS
 
A tagok közötti olyan megállapodás, amelyet a cég megszűnése kapcsán a cégbírósághoz nem nyújtottak be, nem minősül a Ctv. szerint vagyonfelosztási javaslatnak. Az ilyen megállapodás alapján nem lehet kiutalni az adófolyószámlán a cég megszűnésekor fennálló túlfizetést.
Kfv.35214/2017/6 a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. LETÖLTÉS
   
Közigazgatási perben a jogerős ítélet ellen akkor is lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni, ha az az ítélet indokolásának az ügy érdemére vonatkozó megváltoztatására irányul. Az ítélet pontos tartalmának megállapításánál a rendelkező részt és az indokolást együttesen kell figyelembe venni, értelmezni.
Kfv.35215/2017/9 LETÖLTÉS
 
Az ügy érdemi elbírálására kiható, súlyos eljárási jogszabálysértés, ha a felülvizsgálni kért másodfokú jogerős döntés tényállást, annak alapjául szolgáló bizonyítékot és annak értékelését nem tartalmazza
Kfv.35217/2017/6 LETÖLTÉS
 
Az eljárási szabályok alkalmazhatósága körében lényeges szempont, hogy a közigazgatási eljárás több eljárási cselekményből áll. Egyes eljárási szabályok-például az ügyintézési határidőre vonatkozóak-az egész eljárást érintik, míg mások csak egyes részcselekményeket (pl. szemle). Ebből fakadóan az egész eljárásra vonatkozó jogszabályhelyek a szabályozás hatályba lépésével egyidejűleg alkalmazandók, míg a további rendelkezéseknek a konkrét eljárási cselekmény időpontjában hatályos szövege az irányadó.
Kfv.35221/2017/6 LETÖLTÉS

 

A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35227/2017/7 LETÖLTÉS
 
[1] A nem magyar állampolgár adózót anyanyelve használatának jogáról tájékoztatni kell. A hatóság és a bíróság sem dönthet arról, hogy a hosszabb ideje Magyarországon tartózkodó nem magyar anyanyelvű adózó mennyire érti és beszéli a magyar nyelvet és ennek alapján tolmács kirendelése szükséges-e vagy sem.

[2] A kapcsolódó vizsgálatról szóló értesítőnek tartalmazni kell olyan adatokat melyek alapján az adózó meggyőződhet arról, hogy az ügyével összefüggésben, mely adózónál rendelték el azt. Ilyen adattartalom hiányában elrendelt kapcsolódó vizsgálat az ellenőrzés határidejét nem hosszabbítja meg.

Kfv.35234/2017/7 LETÖLTÉS
 
Az Art. 99. § (2) bekezdéséből következően a felperesnek a K+F szerinti minősítéshez olyan dokumentációval kell rendelkeznie, mely alapján a törvényi feltételek fennállása megállapítható.
Kfv.35236/2017/5 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
A számlatartalomnak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35243/2017/5 LETÖLTÉS
 
A kiadmányozás jogának átengedése csak a törvényi előírások megtartásával történhet.
Kfv.35249/2017/7 LETÖLTÉS
 
Az üzletlezárás adózó részéről történő végleges meghiúsítása esetén a mulasztási bírság összegét az Art. 172. § (2) és (9) bekezdései alapján kell megállapítani. A kiszabható mulasztási bírság felső határát a napok és a felső határ szorzataként határozza meg a jogszabály
Kfv.35255/2017/4 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS

 

A számlatartalomnak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35267/2017/6 LETÖLTÉS
 
A külföldi hatóság megkeresésének szükségessége nem vonható kétségbe a tényállás felderítésére vonatkozó kötelezettségre és a szabad bizonyítás elvére figyelemmel, amennyiben ezzel kapcsolatban visszaélésszerű joggyakorlás az alperes terhére nem állapítható meg.
Kfv.35270/2017/5 LETÖLTÉS
 
Olyan tények feltárásának hiányát általában nem lehet az adóhatóság terhére írni, amit a felperes az eljárás során nem hoz az adóhatóság tudomására.
Kfv.35276/2017/6 LETÖLTÉS
 
A 2011. évi CXXIII. törvény az a nemzeti jogszabály, amely alkalmazásával – és az Áfa tv. 186.§ (2)-(4) bekezdéseinek hatályon kívül helyezésével – az adózó visszaigénylési jogát érvényesítheti, illetve a hatályba lépése: 2011. szeptember 27. napjától visszaigényléssel hozzájuthat a (megfizetettségi feltétel miatt továbbgörgetett) adóösszeghez és az az után járó kamathoz. A kamatigényléshez való jog is a jogharmonizáció megteremtésekor, a Mód.tv. hatályba lépésének napján nyílt meg.
Kfv.35277/2017/4 LETÖLTÉS
 
Nem lehet az adólevonási jog megtagadását olyan körülményekre alapítani, melyről az Európai Unió Bírósága már kimondta, hogy önmagukban nem képezhetik annak akadályát.
Kfv.35280/2017/7 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság késedelme esetén kamat megfizetésére köteles
Kfv.35283/2017/4 LETÖLTÉS
 
Az Art. 24/B. § (7) bekezdése egyértelműen kizárja az Art. 24/B. § szerinti törlést követően az adószám megállapítását, így nincs jelentősége annak, hogy az adószám törlésének oka már megszűnt.
Kfv.35294/2017/5 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS

                                                                     

Nem lehet a tevékenység ellenértékeként megítélni azt az összeget, amelyet a munkavállaló nem ilyen célból, hanem a foglalkoztatónál kifejtett tevékenysége és foglalkoztatása megszűnésére tekintettel kap.
Kfv.35300/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az Art. 1. § (7) bekezdése feljogosítja az adóhatóságot az átalakulási szerződés valódi tartalmának megállapítására.
Kfv.35302/2017/6 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
A számla tartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35303/2017/5 LETÖLTÉS
 
Közösségen belüli termékértékesítésről kiállított számlában az áruk ellenértéke, mint adóalap nem változik azért, mert a felperes nem igazolja a termékek más tagállamba történt kiszállítását. A szerződő felek által a számlán megállapított 0%-os áfa helyett az adózó, mivel az értékesítése nem adómentes, adófizetésre köteles, amelyet a változatlan mértékű adóalap alapulvételével, a belföldi termékértékesítés adómértékével kell meghatározni.
Kfv.35307/2017/4 LETÖLTÉS
 
[1] Azt kell objektív körülmények alapján bizonyítani, hogy az adózó tudott, vagy tudhatott arról, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben vesz részt.

[2] A részvételt az alperes valamennyi beszállító gazdasági társaság kapcsán indokolni köteles. Az objektív körülményeket egyediesítve, valamennyi ügyletre ű(gazdasági társaságra)lebontva kell megjeleníteni, azokat nem lehet összegző módon ismertetni.

Kfv.35310/2017/5 LETÖLTÉS

 

Az elsőfokú bíróság a Pp. 3. § (3) bekezdésében írt kioktatási kötelezettségét teljesíti, ha a keresetlevélben felhívott jogszabálysértésekre utalással határozza meg a felperesi bizonyítási kötelezettségét.
Kfv.35316/2017/3 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
 
Az alvállalkozó – vállalkozó – megrendelő szerződéses jogviszonyban az alvállalkozó megtörtént teljesítésének értékével csökkenthető az iparűzési adó alapja, és a vállalkozó elvégzett alvállalkozói munkát értékesíthet, számlázhat tovább a megrendelő felé.
Kfv.35317/2017/6 LETÖLTÉS
 
                   A Kúria a jogerős ítéletet csak a felülvizsgálati kérelem keretei között, és a megjelölt jogszabályok alapján vizsgálhatja felül.
Kfv.35319/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóságot terheli a befizetés jogcímének bizonyítása, ennek érdekében a büntető eljárás iratanyagai beszerezhetők és értékelhetők.
Kfv.35326/2017/8 LETÖLTÉS
 
Általános forgalmi adóval kapcsolatos ügyben az Áfa tv. és a vonatkozó uniós irányelv alkalmazandó akkor is, ha a számlával bizonyítani kívánt gazdasági esemény jövedéki termék értékesítése. Az, hogy a számlabefogadó a jövedéki szabályokat betartotta önmagában nem jogosítja fel az áfa levonására
Kfv.35331/2017/11 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Az Szja tv. rendszerében az őstermelő is magánszemély, így vonatkoznak rá az Szja tv.72. §-nak rendelkezései.
Kfv.35344/2017/4 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Az Art. 109. § (1) bekezdésének 2016. január 1-jei módosítását csak a 2016. január 1. napját követően indult személyi jövedelem adónemben indult bevallások utólagos ellenőrzése során kell figyelembe venni. Ennek magyarázata az, hogy a becslés egy bizonyítási módszer, nem ellenőrzésfajta.
Kfv.35358/2017/7 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS

 

Nincs helye átalányközteher kiszabásának ha a kifizetés nem jogszabályon, hanem a felek közötti megállapodáson alapul.
Kfv.35362/2017/9 LETÖLTÉS
 
A kamat adóévi érvényesítése csak olyan adózói magatartás lehet, amelynek eredményeként az adott adóévre, legkésőbb az adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig, már nem áll fenn a kamatkedvezményt eredményező tényállás.
Kfv.35370/2017/6 LETÖLTÉS
 
Nem jogszabálysértő a gazdasági társaság bankszámlájáról felvett pénzösszeg számviteli törvényben meghatározott elszámolási módjának számon kérése a felvételre feljogosított tisztségviselőtől
Kfv.35376/2017/10 LETÖLTÉS
 
A fülszámlista hiánya, illetve a bizonylatokon a vételi és eladási fülszámok különbözősége független tény az ENAR nyilvántartástól, adott esetben önmagában is alkalmas jogszerű adóhatósági határozat meghozatalára.    
Kfv.35378/2017/9 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóságnak határozatában meg kell állapítania azt a konkrét tényállást, amelyre alapítottan alkalmazza az adójogi jogkövetkezményeket.
Kfv.35379/2017/4 LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35387/2017/5 LETÖLTÉS
 
Amennyiben a közös ügyvezető mindkét társaságban jogosult önállóan dönteni, úgy az üzleti és pénzügyi politikára döntő befolyásgyakorlás megvalósul.
Kfv.35388/2017/4 LETÖLTÉS

 

Közigazgatási perben a felperesnek bizonyítania kell, hogy az általa megszerzett pénzvagyon nem a jövedelme.
Kfv.35399/2017/4 LETÖLTÉS
 
Nem becslési eljárást folytat le az adóhatóság akkor, mikor az adózó pénztárgépének adatai alapján munkálja ki adófizetési kötelezettségét
Kfv.35402/2017/6 LETÖLTÉS
 
A jegyzőkönyv átadása nem jelenti a Ket. 32. § (1) bekezdése szerinti előzetes érdemi kérdés eldöntését, így nincs helye a felfüggesztés megszüntetésének és a kérelem érdemi elbírálásának.
Kfv.35406/2017/4 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
   
Teljes körűen jogszerű ítélet hatályon kívül helyezésének nincsen helye.
Kfv.35409/2017/4 LETÖLTÉS
 
Ha egy korábbi jogerős ítélet a gazdasági események hiányát állapítja meg a gazdasági társaságok között, úgy az e számlát kifizető személy személyi jövedelemadó vizsgálata során ez a körülmény figyelembe vehető.
Kfv.35412/2017/5 LETÖLTÉS
 
A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálhatja felül.
Kfv.35413/2017/5 LETÖLTÉS
 
Magánszemélyektől kapott pénzösszeg megszerzésének jogcímét és a jogcímhez kapcsolódó adómentességet a felperesnek kell igazolnia az Art. 99. § (2) bekezdése szerinti módon.
Kfv.35414/2017/4 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS

 

Jogszerűen jár el az új eljárásra utasított elsőfokú bíróság akkor, amikor az ítéletét hatályon kívül helyező kúriai döntésben foglalt, reá kötelező utasítást teljesíti.
Kfv.35415/2017/6 LETÖLTÉS
 
A gazdasági társaságok pénzkezelési szabályzatukban bankszámlájukról felvett pénzösszegek elszámolására, annak házipénztárba történő bevételezésére a pénztár bizonylatoláson kívül, az Sztv. 166. §-a szerint bizonylatnak minősülő irat elfogadásával is előírhatják, de ennek bizonyítása és az annak megfelelő elszámolás az adózót terheli.
Kfv.35424/2017/7 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény LETÖLTÉS
 
Uniós döntések alkalmazása kapcsán nem követelmény az ügyek teljes azonossága, hanem azt kell feltárni, hogy az ügyek hasonló jogi megítélésűek-e és hasonló ténybeli alapokon nyugodnak-e.
Kfv.35428/2017/3 LETÖLTÉS
 
Az Art.-ban meghatározott határidők közül csak azok tekinthetők jogvesztőnek, melyekről a jogalkotó kifejezetten így rendelkezett.
Kfv.35440/2017/4 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Ha az adóhatóság nem vonja kétségbe a felvásárlás megtörténtét, de azt állítja, hogy az nem a számlában feltüntetett felek között ment végbe, a KMK vélemény 2. pontja alapján a számlabefogadó tudattartalmának vizsgálata nem mellőzhető.
Kfv.35442/2017/6 a Kúria 5/2016. (IX.26.) KMK véleménye LETÖLTÉS
 
Az Art.178. § 18) pontja szerinti kifizetői minőség kapcsán vizsgálni kell, hogy történt-e jövedelem juttatása. Ennek hiányában a pénzt folyósító társaság nem minősül kifizetőnek.
Kfv.35445/2017/7 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
A számlának nem kötelező tartalmi eleme a vásárolt termék típusának megnevezése, de ha feltüntetésre kerül, az alperes vizsgálhatja annak valóságosságát.
Kfv.35452/2017/7 LETÖLTÉS

 

Az Art. 109. § (1) bekezdésének 2016. január 1-jei módosítását csak a 2016. január 1. napját követően indult személyi jövedelem adónemben indult bevallások utólagos ellenőrzése során kell figyelembe venni.
Kfv.35454/2017/8 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Az EUB Signum ügyben hozott C-446/15. számú végzése nem változtatta meg az áfa levonási jog gyakorlása kapcsán korábban kialakított szempontrendszert.
Kfv.35464/2017/4 LETÖLTÉS
 
Az adóregisztrációs eljárásban a számviteli törvény alkalmazandó, míg az ellenértéknek az Áfa tv.-ben meghatározott definíciója nem.
Kfv.35478/2017/4 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
A rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének megállapításakor nem vehetők figyelembe a munkaerő-kölcsönzés munkajogi és társadalombiztosítási ellátásokat szabályozó uniós előírásai, hanem az adójogi jogviszonyt a magyar szabályozás alapján kell megítélni.
Kfv.35486/2017/6 LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek kell bizonyítania, hogy kibocsátott számláinak tartalma a valósággal egyező, és az adómentessége törvényi feltételeit teljesítette.
Kfv.35493/2017/2 LETÖLTÉS
 
Az áfalevonási jog nem tagadható meg, ha az adóhatóság objektív tényekkel nem bizonyítja, hogy a számlabefogadó tudta vagy tudnia kellett volna, hogy adókijátszó ügylet részese.
Kfv.35495/2017/4 LETÖLTÉS
 
Közigazgatási perben a jogerős ítélet ellen akkor is lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni, ha az az ítélet indokolásának az ügy érdemére vonatkozó megváltoztatására irányul.
Kfv.35496/2017/4 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóságnak az Art. 35.§ (2) bekezdés b) pontján alapuló döntéshozatala esetén határozatát akként kell megindokolnia, hogy abból a tényállás logikai és időrendi felépítése alapján megállapítható legyen az adófizetésre kötelezett helytállási kötelezettségének kezdete.
Kfv.35498/2017/6 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS

 

A felszámolás alá került gazdasági társaság adótartozása nem tekinthető kiegyenlítettnek, megszűntnek azzal, hogy a hatóság igényét a felszámoló nyilvántartásba veszi.
Kfv.35504/2017/7   LETÖLTÉS
   
Jogszerűtlen az adóminimalizálási cél megvalósítása, ha az az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése által, rendeltetésellenes joggyakorlással valósul meg.
Kfv.35505/2017/11 LETÖLTÉS
 
Az adózónak az adóköteles gazdasági esemény során körültekintően kell eljárnia.
Kfv.35517/2017/6 LETÖLTÉS
 
Adózói magatartásáért az adózó felelősséggel tartozik.
Kfv.35519/2017/3 LETÖLTÉS
 
Az adózónak hitelt érdemlően kell bizonyítania, hogy a más folyószámlájáról készpénzben felvett összeg nem esik adófizetési kötelezettség alá.
Kfv.35535/2017/8 LETÖLTÉS
 
Aggálytalanul, kétséget kizáróan nem bizonyított tényállásra jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.
Kfv.35538/2017/6 LETÖLTÉS

 

Az USA-ban élő pókerversenyen szerzett nyeremény Magyarországon nem személyi jövedelemadó köteles, mert az Szja tv. 76. § (1) bekezdése azt nem minősíti adóköteles nyereménynek. A kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló államközi egyezmény az ügyben nem irányadó.
Kfv.35545/2017/7 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Egy, már korábban jogerős döntésben foglalt megállapítás egy másik kérelem tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslat során már nem vitatható.
Kfv.35551/2017/7 LETÖLTÉS
 
Nem jogszabálysértő a gazdasági társaság bankszámlájáról felvett pénzösszeg számviteli törvényben meghatározott elszámolási módjának számon kérése a felvételre feljogosított tisztségviselőtől.
Kfv.35552/2017/8 LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35559/2017/6 LETÖLTÉS
 
A kereseti kérelemhez kötöttsége elve a közigazgatási perekben is érvényesül. Súlyos eljárási szabálysértésnek minősül, ha az elsőfokú bíróság jogerős határozatában a támadott közigazgatási határozat olyan rendelkezését is hatályon kívül helyezi, amelyet a felperes nem támadott a keresetlevelében.
Kfv.35562/2017/3 LETÖLTÉS
 
Az informális, nem dokumentálható tevékenység után nem számolhatók el költségek.
Kfv.35564/2017/11 LETÖLTÉS

 

[1] Az Art. 43.§ (5) bekezdésének elévült tételekre vonatkozó rendelkezése egyetlen fix időpontban, az elévüléskor fennálló tényállásra nézve alkalmazható. [2] A vám- és adó folyószámlák 2016. évi integrációja nem változtatott azon, hogy az Uniós csatlakozás előtt keletkezett, de már elévült vámjogi túlfizetés összege csak hivatalból, és csak a csatlakozási időpont előtt keletkezett más vámtartozására volt elszámolható, ennek hiányában törölni kellett.
Kfv.35566/2017/7 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Az áfa levonására jogot adó gazdasági eseményre nem ismeretlen személy, vagy szervezet által megvalósítva kell sor kerüljön, hanem az adózó és a számlakibocsátó közötti kapcsolat eredményeként
Kfv.35568/2017/5 LETÖLTÉS
 
[1] A hatáskör gyakorlója és a kiadmányozó személye közötti „nevében” kifejezés hiánya nem semmisségi ok, ha az okirat megfelel a Ket. 72. § (1) bekezdés f)-g) pontjaiban előírtaknak.

[2] Rendeltetésellenes joggyakorlás megállapítása olyan ingatlan adásvételi szerződés esetén, mikor az ingatlant terhelő jelzálog jogosultja és az ingatlant bérlők nem kerülnek bevonásra, nem kapnak tájékoztatást és az adóelőny elérésen kívül más valós gazdasági tartalma a szerződésnek nem állapítható meg.

Kfv.35570/2017/13 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
Annak elhatárolása, hogy munkaviszony vagy megbízási jogviszony jött létre a felek között, a munkaviszonyt minősítő jegyek figyelembevételével történhet meg.
Kfv.35572/2017/4 LETÖLTÉS
 
Nem állapítható meg az adótöbbszörözés, ha az önkormányzat nem ugyanazon adótárgy után állapít meg adófizetési kötelezettséget.
Kfv.35576/2017/5   LETÖLTÉS
   
Adólevonási jog csak minden tekintetben hiteles számla alapján gyakorolható. A jogügylet jogi minősítése a bíróság és nem a szakértő feladata. A szakértő nem alkalmazhat olyan módszert, amely eltér az alperes szerint is elfogadott felperesi módszertől.
Kfv.35585/2017/7 LETÖLTÉS
 
Nem rendeltetésszerű joggyakorlás adólevonási jogot nem alapoz meg.
Kfv.35587/2017/8 LETÖLTÉS

 

Az ügylet puszta finanszírozása nem teljesíti az áfa törvényben megfogalmazott gazdasági tevékenység, termékértékesítés alapjául szolgáló objektív feltételeket, így az e számlára alapított áfalevonás jogszerűtlen.
Kfv.35590/2017/4 LETÖLTÉS
 
Az Art. 124/C. § (1) bekezdésén alapuló adó visszatérítési igény keletkezésének több együttes feltétele van. Így – más mellett – vizsgálat tárgya, hogy a visszatérítési igény magából az Abh.1.-ből következik-e, azaz a döntés alapján keletkezik -e.
Kfv.35591/2017/7 LETÖLTÉS
 
Minden adózó csak és kizárólag az adótörvényekben előírt közterhek megfizetésére köteles.
Kfv.35593/2017/7 LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35599/2017/5 LETÖLTÉS
 
Az EuB. döntéseiben kifejtett, a számlabefogadót általánosságban nem terhelő ellenőrzési kötelezettség nem ad felmentést a számlabefogadónak arra, hogy ne adminisztrálja megfelelően a telephelyére érkező szállításokat. Ennek hiányában a beszerzéseit terhelő általános forgalmi adó levonási jogát jogszerűen nem gyakorolhatja.
Kfv.35604/2017/6 LETÖLTÉS
 
Ha a gazdasági esemény nem a számlában szereplő felek között valósult meg, úgy vizsgálni kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna az adókijátszásról.
Kfv.35605/2017/4 LETÖLTÉS
 
A kiadmányozás jogának átengedése csak a törvényi előírások megtartásával történhet.
Kfv.35607/2017/4   LETÖLTÉS
   
[1] A közigazgatási szerv hatáskörét jogszabály állapítja meg, e hatáskörét más szervre vagy más személyre csak jogszabályi felhatalmazás alapján ruházhatja át. A hatáskör része a kiadmányozási jog, amely a döntés aláírásának jogát jelenti a hatáskört gyakorló személy nevében és megbízásából. A kiadmányozási jogot a hatáskör címzettje belső szabályzatban átruházhatja.

[2] A hatáskör hiányában hozott döntés semmis, amit a közigazgatási bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia, míg a kiadmányozási jog átengedésekor a határozat aláírásával kapcsolatos szabálytalanság legfeljebb eljárási jogszabálysértés lehet, amelyet a bíróság a kereseti kérelem keretei között vizsgálhat.

[3] Az általános forgalmi adó levonásának joga csak akkor gyakorolható, ha a formailag megfelelő számla tartalmilag is tanúsítja a számlán feltüntetett ügylet megvalósulását.

Kfv.35611/2017/18 LETÖLTÉS

 

[1] Az adóhatóság elévülésre hivatkozással nem zárhatja ki a felperes javára szóló eredményes perorvoslatot, ha a jogszerűtlen állapotot saját maga, saját jogszabálysértő eljárásával idézte elő.

[2] Ha az adóhatóság nem tesz eleget a bíróság által elrendelt új eljárásra megadott szempontoknak, úgy határozata semmis, az eljárási hiba csak a hatóság új eljárásra kötelezésével orvosolható.

Kfv.35614/2017/9 LETÖLTÉS
 
A másodfokú hatóság határozatát akként köteles meghozni, hogy annak indokolása tartalmazzon tényállást, továbbá értékelni köteles a fellebbezés minden egyes elemét, amelyek egymáshoz kapcsolódásának kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lennie.
Kfv.35623/2017/4   LETÖLTÉS
   
Amennyiben a gazdasági esemény nem a számlákban szereplő felek között valósult meg, úgy vizsgálni kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról.
Kfv.35625/2017/6 LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35627/2017/6 LETÖLTÉS
 
A számlatartalomnak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35633/2017/5 LETÖLTÉS
 
A munkaerő jogellenes továbbkölcsönzésének adójogi következménye is lehet. Amennyiben a számlában rögzített gazdasági esemény egyáltalán nem valósult meg, tehát a számla fiktív, a számlabefogadó nem vonhatja le az áfát, és nem kell vizsgálni, hogy tudott-e vagy tudhatott-e arról, hogy adókijátszásban vesz részt.
Kfv.35635/2017/4 LETÖLTÉS
 
Ha a felülvizsgálati kérelem ugyan megjelöl jogszabálysértéseket, de ezeket nem köti a tényálláshoz és a jogerős ítélet indokolásához, nem jelöli meg pontosan, hogy az elsőfokú bíróság jogsértése miben áll, akkor érdemben a jogerős ítélet nem felülvizsgálható.
Kfv.35642/2017/6   LETÖLTÉS
   
A megszerzett pénz továbbadását az adózónak kell bizonyítania, mert arra vonatkozóan ismerettel, bizonyítékkal ő rendelkezik.
Kfv.35643/2017/6 LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35653/2017/5 LETÖLTÉS

 

A közigazgatási bíróság feladata a keresettel támadott határozat jogszerűségi vizsgálata, nem pedig a megsemmisített és az új eljárásban hozott határozat indokainak összevetése.
Kfv.35654/2017/6 LETÖLTÉS
 
Közösségi termékértékesítés esetén, amennyiben az áru a közösségi szállítótól közvetlenül a végső belföldi felhasználóhoz kerül, az annak során további belföldi adózók által az ügylethez kapcsolódóan kiállított, az áru megvásárlására, majd továbbértékesítésére vonatkozó számlákban foglaltak, amennyiben a számlákat kiállító adózók érdemi közreműködése nem állapítható meg, nem igazolnak valódi gazdasági eseményt.
Kfv.35660/2017/3 LETÖLTÉS
 
Stornó számlát kiállítani, az adóalapot csökkenteni meghiúsult szerződés alapján lehet. Az áfa nem levonható, ha a jogügylet nem a számlában feltüntetett felek között ment végbe, és erről a számlabefogadó kellő körültekintés mellett tudhatott volna
Kfv.35665/2017/5 LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálat során a Kúria azt vizsgálja, hogy – más jogsértés hiányában – a mérlegelés körébe vont adatok, tények értékelésénél nincs-e nyilvánvalóan helytelen következtetés.
Kfv.35666/2017/6 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozatok jogsértő voltát, továbbá jogszerű adózói magatartását a felperes-adózónak a perben bizonyítania kell.
Kfv.35668/2017/4 LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35669/2017/5 LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35683/2017/6 LETÖLTÉS

 

[1] Az egyes adózóknak a felpereseket is érintő, az alperesi határozatban megnevezett adótitka nem viselkedik másként, mint az adóigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során bármely más bizonyíték, azokra a Pp. XX. fejezetének hatálya alatt folyó adó tárgyú közigazgatási perben nem alkalmazható a Pp. 192.§ (3) bekezdése.

[2] A HÉA Irányelv 80. cikk (1) bekezdés a) pontja kapcsán az adócsalás vagy adókikerülés megakadályozása a folyamatok szabályozásának a célja, nem pedig a szabály alkalmazásának a feltétele, így irreleváns az ügylet résztvevőinek tudattartalma.

Kfv.35690/2017/9 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben a felperesnek bizonyítania kell a határozatok jogsértő voltát.
Kfv.35693/2017/4 LETÖLTÉS
 
Vagyonőri tevékenység végzése esetén a jogszabályi előírások folytán a számlabefogadó részéről egy szigorúbb ellenőrzési kötelezettség áll fenn, ezek elmulasztása esetén az ésszerűen elvárható intézkedések elmulasztása jogszerűen kerül a felperes terhére megállapításra.
Kfv.35700/2017/4 LETÖLTÉS
 
A jogszabályi előírások alapján az adomány költségkénti elszámolásához és adóalap csökkentő tételként történő figyelembe vételéhez szükséges a jogszabályban meghatározott tartalommal kiállított igazolás, ennek hiányában az adományként történő átadás nem ismerhető el.
Kfv.35706/2017/7 LETÖLTÉS
 
A becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja. Amennyiben az adózó nyilatkozata szerint a vagyongyarapodás forrását az adó megállapításához való jog elévülési idejét megelőzően szerezte meg, úgy a bizonyítás kötött, csak az Art. 109. § (3) bekezdés második mondatában meghatározott bizonyítási eszközök alkalmazhatók.
Kfv.35711/2017/3 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdés szerinti számla érvénytelenítés a számlakibocsátó egyoldalú cselekménye. [2] Az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdés konjunktív feltételeket tartalmaz. Az érvénytelenítő számla, mint egyik feltétele kiállítása esetén a másik feltételt, a teljesítés hiányát az érvénytelenítő számla kibocsátójának kell kétséget kizáró módon bizonyítani, arra az adóhatóság nem kötelezhető.
Kfv.35712/2017/4 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS

 

[1] Az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdés szerinti számla érvénytelenítés a számlakibocsátó egyoldalú cselekménye.

[2] Az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdés konjunktív feltételeket tartalmaz. Az érvénytelenítő számla, mint egyik feltétele kiállítása esetén a másik feltételt, a teljesítés hiányát az érvénytelenítő számla kibocsátójának kell kétséget kizáró módon bizonyítani, arra az adóhatóság nem kötelezhető.

Kfv.35714/2017/4 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Ha az adózó adómentességre, adókedvezményre hivatkozik, akkor azt ő köteles bizonyítani az Art. 99. § (2) bekezdése alapján. Ezt a bizonyítási terhet nem lehet áthárítani az adóhatóságra a tényállás feltárási kötelezettségre hivatkozással
Kfv.35721/2017/4 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Az adólevonási jog gyakorlásának elengedhetetlen tárgyi feltétele az adóalany nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla.

[2] A felszámolási díjat megállapító bírósági végzés a felszámolási díjról szóló számla kibocsátásának, illetve a díj áfa tartalma levonásának jogalapját teremti meg, de nem helyettesíti az Áfa tv.-ben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számlát.

Kfv.35725/2017/9 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Ha az áfa levonás alapjául szolgáló számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg, akkor nem szükséges vizsgálni a számlabefogadó tudati állapotát.
Kfv.35735/2017/6 LETÖLTÉS
 
Az új eljárásra kötelező bírósági döntés rendelkező része és indokolása is köti a közigazgatási hatóságot. A jogerős ítéletben eldöntött kérdések az új eljárás során hozott határozat elleni közigazgatási perben nem tehetők vitássá.
Kfv.35741/2017/9 LETÖLTÉS
 
A kívülállók számára való azonosíthatóság számviteli elvének való megfelelés írásbeliségen alapulhat. A tanúvallomások alkalmasak lehetnek a számla egyes adatainak megerősítésére, vagy éppen kétségessé tételére, de a tartalmi hiányosságok pótlására nem. A számla tartalmi hitelességének igazolására, így a vitatott tanúvallomások cáfolatára is, a számlán kívüli okmányok, különösen a szigorú számadásúak alkalmasak.
Kfv.35742/2017/7 LETÖLTÉS
 
A felek által kötött vállalkozói szerződésben meghatározott, lakóház építése az Áfa tv. 10. § (d) pontja szerinti termékértékesítést, vagyis építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadását valósítja meg.
Kfv.37938/2017/4 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
   

 

 

 

Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése.
Kfv.35005/2016/11 LETÖLTÉS
 
A létérdek központjának meghatározása komplex feladat, amit az adózó legszorosabb gazdasági, családi kapcsolatai figyelembe vételével kell meghatározni.
Kfv.35013/2016/10 LETÖLTÉS
 
Az áfa fizetési kötelezettség szempontjából általában valamennyi ügyletet elkülönültnek és függetlennek kell tekinteni, de a gazdasági szempontból egyetlen szolgáltatásból, illetve értékesítésből álló ügyleteket a héa rendszer működőképességének megőrzése miatt nem szabad mesterségesen elemekre bontani.
Kfv.35014/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése szerinti mentesség speciális jogszabályi feltételeit az adózónak kell bizonyítania. Mindaddig, amíg ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az adóhatóságot az Art. 97. § (4) (6) bekezdései alapján tényállás tisztázási és bizonyítási kötelezettség nem terheli, az adózó javára szolgáló tények feltárása körében nem köteles beszerezni a külföldi adóhatóságtól az adómentesség megállapításához szükséges dokumentációt.
Kfv.35021/2016/5 általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
A Pp. szabályainak megfelelően lefolytatott bizonyítási eljárást kövezően meghozott, bizonyított tényeken alapuló ítélet jogszerű eljárás eredménye.
Kfv.35025/2016/6 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról LETÖLTÉS
 
A bíróság a kereseti és a felülvizsgálati kérelem keretei között dönthet, azokon nem terjeszkedhet túl.
Kfv.35027/2016/7 LETÖLTÉS

 

A felperesnek keresetét a perben bizonyítania kell.
Kfv.35033/2016/6 LETÖLTÉS
 
[1] Az adóhatóság az adózó terhére szóló adó megállapítási jog érvényesíthetősége szempontjából van a peres eljárás tartama alatt igény érvényesítésre képtelen állapotban, az adó megállapításához való jog elévülése erre tekintettel, ebben a körben nyugszik. [2] A peres eljárás megléte ténykérdés, annak időtartama alatt az elévülés az alperesi határozat módosítása esetén sem következhetett be.
Kfv.35038/2016/7 LETÖLTÉS
 
[1] A használt cikk kereskedelemhez kapcsolódó speciális adózási forma alkalmazhatósága egzakt törvényi feltételeken nyugszik, az adózó intézkedéseinek ésszerűsége, a tőle elvárható magatartás az adófizetési kötelezettség körében nem értékelhető.

[2] 2012. december 31-ig az Áfa tv. 216.§  d) pontja szerinti „viszont eladó”-i minőség feltüntetése csak akkor helytálló, ha az Áfa tv. 213. § (1) bekezdés e) pontjának megfelelőn tüntetik fel.

Kfv.35046/2016/8 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság elévült időszak tekintetében nem kötelezhető új eljárásra.
Kfv.35049/2016/11 LETÖLTÉS
 
A Kúria csak a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően előterjesztett felülvizsgálati kérelem által vitatott körben vizsgálhatja felül a jogerős ítéletet a rendelkezésére álló iratok alapján.
Kfv.35053/2016/7 LETÖLTÉS
 
A rendkívüli jogorvoslati kérelem indokait magának a jogerős ítélet közlésétől számított hatvan napon belül felülvizsgálati kérelemként benyújtott beadványnak kell tartalmaznia. Jogszabályi lehetőség nincsen arra, hogy oldalszám és bekezdés megjelöléssel, más dokumentumokra hivatkozások, azok tartalmának közlése nélkül, érdemben értékelhető felülvizsgálati kérelemrésznek minősülnének.
Kfv.35057/2016/9 LETÖLTÉS

 

A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel biztosított adómentesség a tevékenység céljához kötődik, a mentességet az adózónak kell bizonyítania, adott esetben az alkalmazott orvos szakmai szempontok és döntések dokumentálásával.
Kfv.35062/2016/10 LETÖLTÉS
 
Az ügylet meghiúsulása esetén az Áfa tv. 77-78. §-ai értelmében az az adóalany csökkentheti fizetendő adóját, aki a korábban általa kibocsátott számla alapján fizetendő adót vallott.
Kfv.35067/2016/12 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35069/2016/7 LETÖLTÉS
 
Fordított adózású gazdasági esemény során előleg után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, adóztatandó esemény hiányában adólevonási jog nem gyakorolható.
Kfv.35073/2016/9 LETÖLTÉS
 
A rendkívüli jogorvoslati eljárás során a Kúria érdemben csak a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően előterjesztett felülvizsgálati kérelmet bírálhatja el.
Kfv.35077/2016/10 LETÖLTÉS

 

A felülvizsgálati kérelem nem alapítható olyan tényre, körülményre, amely az alapeljárásnak nem volt tárgya. Az ilyen hivatkozás vizsgálatára a Pp. 213. §-a szerinti kereseti kérelemhez kötöttség elvéből fakadóan a jogerős ítéletnek nem kellett kitérnie, így az alapeljárásban nem hivatkozott jogszabálysértés okán a jogerős ítélet nem lehet jogszabálysértő (Pp. 270. § (2) bekezdés).
Kfv.35081/2016/5 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
 
Az áfa levonásához az igénybe vett tevékenységnek közvetlen és azonnali kapcsolatban kell állnia az adózó által másnak nyújtott áfa levonásra jogosító tevékenységgel.
Kfv.35085/2016/5 LETÖLTÉS
 
A Pp. 335/A. § (1) bekezdésében lefektetett kereset-kiterjesztési szabály értelmezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a keresetlevél tartalmilag mely körben vitatja az alperesi határozatot. Nem minősül határidőn túli tiltott kereset-kiterjesztésnek a kereseti kérelem első tárgyaláson történő kibontása, illetve formális pontosítása, amennyiben az adott ügy tényállására figyelemmel megállapítható, hogy utóbbiak a kereseti kérelemből okszerűen következnek.
Kfv.35090/2016/6 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
 
Az Art. 108. § (8) bekezdésében a bejelentés nélküli foglalkoztatás esetén alkalmazandó becslés esetén az ellenbizonyítás lehetősége szűkre szabott és nem biztosít az adóhatóság részére mérlegelési lehetőséget.
Kfv.35094/2016/9 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
   
A bíróság által elrendelt új eljárás esetén az adóhatóság kizárólag az új eljárás elrendelésére okot adó körülményeket vizsgálhatja az Art. 140. § (2) bekezdése értelmében.
Kfv.35095/2016/5 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Ha az adóhatóság határozatát a bíróság felülvizsgálja a másodfokú adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig, felülvizsgálati kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig az adó megállapításához való jog elévülése nyugszik.
Kfv.35099/2016/5 LETÖLTÉS

 

Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35107/2016/6 LETÖLTÉS
 
Saját mulasztása jogkövetkezményeit az adózó viseli.
Kfv.35113/2016/9 LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálati eljárásban, rendkívüli jogorvoslati jellege miatt, nem kerülhet sor bizonyítás felvételére, a bizonyítékok ismételt egybevetésére, felülmérlegelésre, a Kúria a felülvizsgálati kérelem által vitatott körben a rendelkezésére álló iratok alapján dönthet.
Kfv.35115/2016/8 LETÖLTÉS
 
Az adóhatározatok jogsértő voltát felperes a perben bizonyítani köteles.
Kfv.35119/2016/5 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási perben érvényesül a közigazgatási határozathoz kötöttség elve, a hatóság perben tett nyilatkozata nem képezi a határozat részét.
Kfv.35121/2016/5 LETÖLTÉS
 
A jogerős ítélet csak a törvényes határidőn belül előterjesztett felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályhelyek és indokok alapján vizsgálható felül.
Kfv.35123/2016/7 LETÖLTÉS
 
Az adóhatározatok jogsértő voltát felperes a perben bizonyítani köteles.
Kfv.35127/2016/7 LETÖLTÉS

 

Az ÁFA levonás feltétele, hogy a beszerzés az adóköteles termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás érdekében történjen. Ezen feltétel megvalósulását egyedileg kell vizsgálni.
Kfv.35131/2016/5 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozat jogsértő voltát a felperesnek a perben bizonyítania kell.
Kfv.35137/2016/6 LETÖLTÉS
 
A fogyasztói árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj – támogatás olyan támogatásnak minősül, amely beletartozik az Áfa tv. 65.§-ában meghatározott adóalapba, ugyanis az a szolgáltatás nyújtásának árát közvetlenül befolyásolja.
Kfv.35146/2016/7 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
A felszámoló komplex, de egységes szolgáltatást nyújt. Számláját áfa szempontjából eszerint kell kiállítani, és nem arra figyelemmel, hogy a felszámolás alá vont gazdasági társaság mely vagyontárgyaival milyen műveleteket végez.
Kfv.35148/2016/5 LETÖLTÉS
 
Az Art. 1. § (7) bekezdésének alkalmazása során egy szerződést színleltté minősíteni csak az arra vonatkozó kétséget kizáróan fennálló bizonyítékok megléte esetén lehetséges. A kártérítés az áfatörvény rendszerében nem ellenérték. Kártérítésre hivatkozás esetén a konkrét ügyben vizsgálni kell annak törvényi tényállása megvalósulását.
Kfv.35151/2016/9 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Az adóbírság mértéke az adóhiány 200%-a abban az esetben, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, és mérséklésére nincs törvényes lehetőség.
Kfv.35173/2016/5 LETÖLTÉS
 
Az adózó számlaérvénytelenítésen alapuló adóalap csökkentést csak a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően végezhet.
Kfv.35185/2016/7 LETÖLTÉS

 

A magánszemély jövedelemadója 1%-áról tett rendelkezés érvényessége kapcsán 2013. évben az adóhatósági ellenőrzés kizárólag a technikai szám meglétére terjedhetett ki, nem lehetett tárgya annak vizsgálata, hogy a technikai szám hiánya milyen okokra vezethető vissza.
Kfv.35189/2016/6 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának a tárgya az alperes határozatának jogszerűsége. E határozatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy vele szemben a felperes megfogalmazhassa kereseti kérelmeit. Ennek biztosítása érdekében az alperes olyan mélységű indokolással köteles ellátni határozatát, amelyből nyomon követhető az a logikai folyamat, amellyel levezethető a határozat rendelkező része. Az ügy érdemére kiható jogszabálysértésnek minősül az előbbiek szerinti indokolási kötelezettség megsértése.
Kfv.35196/2016/4 LETÖLTÉS
 
A számla tartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania
Kfv.35197/2016/10 LETÖLTÉS
 
[1]   Az innovációs járulék összegének a csökkentését az a kutatási-fejlesztési tevékenység alapozza meg ipari vagy alkalmazott kutatás minőségben, amelyben a tudásanyag nem csupán az adózó számára új, hanem a nemzetgazdaság szempontjából vizsgálva is újdonságot hordoz.

[2]  A tudásanyag minősítése során nem elegendő a szakértőnek átadott kutatási jelentést elemezni, amennyiben az nem testesíti meg a kutatási-fejlesztési tevékenység egészét. Utóbbi esetben a minősítéskor a leszűkített vizsgálódás helyett a kutatási-fejlesztési tevékenységet az eredményével együtt, komplex módon szükséges értékelni.

3]  A járulékcsökkentés akkor megalapozott, ha az előbbiek szerint értelmezett új produktum azonosítható be az adózó termékében, szolgáltatásában, illetve eljárásában és ez vagy a saját szervezeten belül végzett kutatás-fejlesztésnek a következtében vagy a vásárolt kutatás-fejlesztés eredményében áll elő.

Kfv.35200/2016/5 LETÖLTÉS

 

A megismételt eljárásban a közigazgatási hatóság kötve van a bíróság ítéletében foglaltak tételes tartalmához, vizsgálódása az alapeljáráshoz képest arra és csak arra szorítkozhat.
Kfv.35201/2016/4 LETÖLTÉS
 
A bíróság feladata a bizonyítékok értékelése és annak az ítéletben való bemutatása.
Kfv.35203/2016/3 LETÖLTÉS
 
A 2011. évi CXXIII. törvény az a nemzeti jogszabály, amely alkalmazásával – és az Áfa tv. 186.§ (2)-(4) bekezdéseinek hatályon kívül helyezésével – az adózó visszaigénylési jogát érvényesítheti, illetve a hatályba lépése: 2011. szeptember 27. napjától visszaigényléssel hozzájuthat a (megfizetettségi feltétel miatt továbbgörgetett) adóösszeghez és az az után járó kamathoz. A kamatigényléshez való jog is a jogharmonizáció megteremtésekor, a Mód.tv. hatályba lépésének napján nyílt meg.
Kfv.35205/2016/7 LETÖLTÉS
 
Az Áfa tv. 11.§ (2) bekezdés c) pontjának értelmezése és alkalmazása ingatlan lízingbe adásra vásárlásának, majd továbbértékesítésének adózása esetén.
Kfv.35207/2016/5 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
A felperesnek keresetét a perben bizonyítania kell.
Kfv.35215/2016/6 LETÖLTÉS
 
Közigazgatási perben benyújtott felülvizsgálati kérelemben nem elégséges az alperesi/adóhatósági eljárás részletes bemutatása és a jogerős ítélet által megsértett jogszabályhelyekre való tételes hivatkozás, azt kell részletesen előadni, hogy az elsőfokú bíróság jogszabálysértései milyen eljárási cselekményekben, az elsőfokú bírósági határozat  indokainak milyen anomáliáiban mutatkoznak meg.
Kfv.35216/2016/5     LETÖLTÉS

                                                                       

A felülvizsgálati kérelmet nem az alperesi határozat ellen kell előterjeszteni, hanem az ezt felülvizsgáló bírói ítélet kapcsán kell eljárási és anyagi jogszabálysértésre hivatkozni, konkrétan meg kell jelölni azokat a törvényhelyeket és indokokat is, amelyek miatt a fél a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését kéri
Kfv.35217/2016/5 LETÖLTÉS
 
A felperesnek a perben bizonyítania kell a közigazgatási határozatok jogsértő voltát.
Kfv.35219/2016/5 LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell
Kfv.35223/2016/5 LETÖLTÉS
 
[1] A módosító közigazgatási határozat meghozatalának időbeli korlátja a hatóság peres eljárás során tett érdemi ellenkérelmének időpontja.

[2] A közigazgatási határozat indokolásának az ügy érdemére kiható hiánya nem pótolható az indokolás peres eljárás során történő módosításával. [3] Ismeretlen, korábban nem vizsgált, összetett rendszerek szerencsejátékként való minősítésének kérdésében csak komplex igazságügyi szakértői bizonyítás eredményeképpen hozható aggálytalan tényálláson alapuló jogszerű határozat.

Kfv.35224/2016/6 LETÖLTÉS
 
A nemzeti és a közösségi jog szabályai szerint és az e tárgyban kialakított bírói joggyakorlat értelmében az alperesnek kell igazolnia, hogy a határozatokkal érintett ügyletek kapcsán adókijátszás történt, és azt is, hogy erről az adózó tudott, illetve tudhatott volna
Kfv.35225/2016/11 LETÖLTÉS
 
A bíróságoknak a jogszabályokat kell jogalkalmazásuk során alkalmazniuk, a törvények indokolása nem jogszabály.
Kfv.35229/2016/4 LETÖLTÉS

 

A felülvizsgálati eljárásban, rendkívüli jogorvoslati jellege miatt, nem lehet hivatkozni alapeljárás során fel nem merült, ennél fogva el nem bírált adatra, tényre, körülményre, bizonyítékra, jogcímre.
Kfv.35235/2016/5 LETÖLTÉS
 
Szakkérdésben szakértői bizonyítás igénybevételével hozható aggálytalan, bizonyított tényálláson alapuló jogszerű döntés.
Kfv.35237/2016/6 LETÖLTÉS
 
Vételárként csak olyan tagi kölcsönnyújtásból eredő követelést lehetett beszámítani, ami a szerződéskötéskor még fennállt.
Kfv.35246/2016/5 LETÖLTÉS
 
 A Pp. XX. fejezetében található speciális szabályok alapján a közigazgatási perben a bíróság a felülvizsgálni kért határozat jogszerűségéről dönt, a kereseti kérelem korlátai között. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bírósági eljárás felhasználható egy adókötelezettséget érintő, annak ellenőrzésére vonatkozó alapvető eljárási jogszabálysértés legalizálására.
Kfv.35250/2016/7 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35255/2016/4 LETÖLTÉS
 
A 2011. évi CXXIII. törvény az a nemzeti jogszabály, amely alkalmazásával – és az Áfa tv. 186.§ (2)-(4) bekezdéseinek hatályon kívül helyezésével – az adózó visszaigénylési jogát érvényesítheti, illetve a hatályba lépése: 2011. szeptember 27. napjától visszaigényléssel hozzájuthat a (megfizetettségi feltétel miatt továbbgörgetett) adóösszeghez és az az után járó kamathoz. A kamatigényléshez való jog is a jogharmonizáció megteremtésekor, a Mód.tv. hatályba lépésének napján nyílt meg.
Kfv.35259/2016/13 LETÖLTÉS

 

Az építményadó fizetési kötelezettség tulajdonjog függőben tartása esetén az adásvételi szerződés bejegyzése iránti kérelem ingatlan-nyilvántartásba történő benyújtásának időpontjával keletkezik.
Kfv.35266/2016/5   LETÖLTÉS
   
A dohánytermék-kiskereskedőnek tevékenysége teljes folyamatában teljesítenie kell a jogszabályi előírásokat.
Kfv.35279/2016/5   LETÖLTÉS
   
Az Áfa tv. 12.§ (1) bekezdés szerinti esetekben az ún. vagyonáthelyezésre kerül sor. A szabályozás célja annak intézményi biztosítása, hogy az adóalanyok saját vagyonának a  tagállamok közötti határokon való átlépése követhető és kezelhető legyen. A tagállamok közötti vagyonmozgatás, függetlenül a mozgatás céljától, fő szabály szerint termékértékesítésnek minősül, azaz szolgáltatás igénybevétele céljából történő vagyonáthelyezés is eredményezhet az áfa fizetési kötelezettség szempontjából termékértékesítésnek minősülő ügyletet. Az Áfa tv. 12.§ alóli kivételeket egyrészt a termékértékesítésre alkalmazandó más adózási előírások (pl. közösségi termékértékesítés, távolsági értékesítés), másrészt a termék áthelyezésének ideiglenes jellege (pl. feltételek melletti 24 hónapot meg nem haladó ideiglenes használat) teszik lehetővé
Kfv.35280/2016/6 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
[1] Amennyiben az áru belföldről a Közösség más tagállamába történő szállítását a felperes állításán kívül semmi sem támasztja alá, az áru feladása igazolásának hiányában az Áfa tv. 89. §-a szerinti adómentes termékértékesítés feltételei nem állnak fenn.

[2] Nem hivatkozhat a kellő körültekintés meglétére egy olyan adózó, aki a vevőjével kapcsolatosan a legalapvetőbb vizsgálatokat sem végezte el, így sem képviselőjéről, sem adószámának érvényességéről, székhelyéről nem győződött meg, a fuvarozó személyét nem tisztázta.

Kfv.35281/2016/5 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Közigazgatási perben a bíróságnak a határozat tényállásának megalapozottságáról, bizonyítottságáról, és eredményeként a döntés jogszerűségéről kell döntenie.
Kfv.35289/2016/4 LETÖLTÉS

 

A szociális otthonba való bejutásért a szociális ellátás nyújtója számára közvetetten fizetett összeg áfamentes szolgáltatás ellenértéke, mert a belépés és a szociális ellátás keretében nyújtott szolgáltatás olyan szoros kapcsolatban áll egymással, hogy az egyiket a másiktól elválasztani nem lehet az áfamentességet biztosító közösségi és nemzeti szabály alkalmazása során.
Kfv.35292/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az üzletág-átruházásához akkor nem fűződik Áfa tv.-beli joghatás, ha a szerző egyidejűleg megfelel a törvényben előírt feltételeknek. 
Kfv.35293/2016/12 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Szakkérdésben szakértői bizonyítás igénybevételével hozható aggálytalan, bizonyított tényálláson alapuló jogszerű döntés
Kfv.35297/2016/7 LETÖLTÉS
 
A határozat rendelkező részében az ügyfél kötelezettségének teljesítéséhez szükséges határidő meghatározása csak és kizáróan időtartam előírása.
Kfv.35305/2016/7 LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35309/2016/4 LETÖLTÉS
 
Amennyiben a számlakibocsátás mögött bizonyítottan nincs gazdasági esemény, a számla adólevonás alapjaként nem szolgálhat, így a számlabefogadó tudattartalmának vizsgálata nem merülhet fel.
Kfv.35311/2016/8 LETÖLTÉS
 
Az Szja tv. 9.§ (2) bekezdése a törvényszöveg fordulatai következtében nem csak az időpont meghatározása kapcsán irányadó, hanem tartalmazza azon tényállásokat is, amelyek az szja adózás szempontjából „szerzésnek” tekinthetők.
Kfv.35316/2016/6 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. LETÖLTÉS

 

Az adószámos magánszemélynek az adóköteles tevékenységének bejelentésekor a telephelyét – ahol a gazdasági tevékenységét kívánja folytatni – is be kell jelentenie az adatainak körében. Az adóalany alanyi adómentességet az Áfa tv. 189.§-ának rendelkezései alapján csak a bejelentés időpontjának évére, annak fennmaradó részére választhat
Kfv.35318/2016/4 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
A számla tartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35319/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság és a bíróság feladata annak megállapítása, hogy fennállnak-e a visszaélésszerű magatartás megállapításának feltételei, az Unió Bíróságának Halifax ügyben kimunkált tesztje alapján.
Kfv.35326/2016/7 LETÖLTÉS
 
A központi adónemről szóló törvény csak akkor vizsgálható felül az Alaptörvény alapján, ha az erre irányuló indítvány az alkotmányellenesség okaként kizárólag az élethez és emberi méltósághoz való jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és a vallás szabadsága vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogok sérelmét jelöli meg.
Kfv.35327/2016/5 LETÖLTÉS
 
A perbeli jogvita egészére kiterjedő eljárási jogszabálysértés csak a perindításra nyitva álló határidőn belül terjeszthető elő. Ha a gazdasági esemény nem a számlában szereplő felek között valósult meg, úgy vizsgálni kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna az adókijátszásról.
Kfv.35331/2016/6 LETÖLTÉS

 

A felülvizsgálat olyan rendkívüli jogorvoslat, amelynek nem a közigazgatási eljárásban elkövetett vagy arra visszavezethető jogerős ítélettel már elbírált jogsértések orvoslása a célja, hanem a bírói jogalkalmazással összefüggésben keletkezett esetleges jogsérelmeké
Kfv.35335/2016/3 LETÖLTÉS
 
Az adózónak kell hitelt érdemlő adatokkal igazolnia, hogy a becsléssel megállapított eltitkolt árbevételt vállalkozása érdekében használta fel.
Kfv.35337/2016/4 LETÖLTÉS
 
[1] A közvetlen és azonnali kapcsolat követelményére hivatkozva nem zárható ki, hogy a még fejlesztés alatt álló, aktuálisan még nem értékesíthető termék beszerzéséhez kapcsolódóan az adózók gyakorolhassanak áfa levonási jogot.

[2] A gazdasági tevékenység érdekében történő beszerzés mellett szólhat az, ha a beszerzéssel az adózó a saját vagyon terhére tényleges üzleti kockázatot vállal.

Kfv.35340/2016/6 LETÖLTÉS
 
[1] A hatóságnak biztosítania kell, hogy az ügyfél nyilatkozattételi jogát a szakértői bizonyítással összefüggésben is gyakorolhassa.

[2] A bíróság a megállapított jogsértéssel kapcsolatban további – a keresetlevélben nem említett – jogszabályhelyet is megjelölhet.

Kfv.35354/2016/3 LETÖLTÉS
 
[1] A hatóságnak biztosítania kell, hogy az ügyfél nyilatkozattételi jogát a szakértői bizonyítással összefüggésben is gyakorolhassa.

[2] A bíróság a megállapított jogsértéssel kapcsolatban további – a keresetlevélben nem említett – jogszabályhelyet is megjelölhet.

Kfv.35356/2016/3 LETÖLTÉS
 
A számlatartalmak valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek a perben bizonyítania kell.
Kfv.35357/2016/5 LETÖLTÉS

 

2007. december 31. napja előtti időszakban építési telek ellenérték fejében történő megszerzése majd azon ráépítés és az építménnyel történt értékesítés esetén a ráépítés igazolt költségei nem az Szja. tv. 62. § (1) bek. a) pontja szerinti szerzési költségekben, hanem a, b./ pont szerinti értéknövelő beruházások körében számolhatók el. Az adózás alapját képező megszerzési összegnek, mint bevételnek. a Szja. tv. 62. § (3) bekezdés szerinti 75 %-os mértékű csökkentése kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a megszerzési összeg a (2) bek. rendelkezései szerint nem állapítható meg.
Kfv.35364/2016/4 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. LETÖLTÉS
 
A valósággal egyező tartalmú számlára alapítható adólevonási jog
Kfv.35375/2016/3 LETÖLTÉS
 
Ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról.
Kfv.35391/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35393/2016/4 LETÖLTÉS
 
A 2010. január 1. napján hatályba lépett Szja tv. 29. § (1) bekezdésében előírt 78%-os számítási szabályt egyéb bevételből megállapított jövedelemre,- így a vagyonosodási vizsgálat alapján megállapított adóalapra is – alkalmazni kell.
Kfv.35394/2016/3 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35395/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35397/2016/4 LETÖLTÉS

 

Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35399/2016/3 LETÖLTÉS
 
Az ellenkezők bizonyításáig a magánszemély adóköteles bevételei közé tartozik az a pénzösszeg, amelyet egy gazdasági társaság számlájáról kétséget kizáróan felvett. A felperes terhe a peres eljárás során a szabad bizonyítási eljárásban annak hitelt érdemlő bizonyítása, hogy a pénzt a gazdasági társaság érdekében használta fel, azaz nem sajátjaként rendelkezett vele.
Kfv.35400/2016/4 LETÖLTÉS
 
A részhiteles számla fogalmát az áfa rendszere nem ismeri, ezért az alapján az adóalany az adólevonási jogát nem gyakorolhatja.
Kfv.35404/2016/7 LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek keresetét bizonyítania kell.
Kfv.35407/2016/9 LETÖLTÉS
 
Közigazgatási adóperben az adózó-felperesnek bizonyítania kell, hogy az adólevonási joga alapbizonylatául szolgáló számlái hiteles bizonylatok.
Kfv.35413/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az egészségügyi szolgáltatások esetében nem nélkülözhető az egyes szolgáltatások céljának vizsgálata. A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel biztosított adómentességet az adózó okiratokkal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani.
Kfv.35431/2016/8 LETÖLTÉS
 
A gépjármű használata vagy hasznosítása olyan objektív tény, amelynek megtörténte már önmagában kizárja annak az Áfa tv-ben meghatározott továbbértékesítési céllal történő értékesítését.
Kfv.35448/2016/10 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS

 

Az ingatlan átruházásából származó bevételből levonható, az Szja tv. 62.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott megszerzésre fordított összegnek minősülő igazolt költségnek az annak átruházásáról szóló szerződésben kell szerepelnie
Kfv.35452/2016/5 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésének nincs helye.
Kfv.35453/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 13. cikk szerinti hatékony jogorvoslathoz való jog  nem követel meg olyan jogorvoslati jogot, amely alapján – az Egyezmény megsértésére hivatkozva – vitatni lehetne a szerződő állam törvényeit mint olyanokat, valamely nemzeti hatóság előtt. Ennek következtében a felülvizsgálati eljárásban, mint rendkívüli jogorvoslat során a Kúriának nincs hatásköre a jogszabályok felülvizsgálatára.
Kfv.35460/2016/5 LETÖLTÉS
 
A perek tisztességes lefolytatásának elve megköveteli, hogy a bíróság a hibás, hiányos szakértői véleményt kijavíttassa, kiegészíttesse, a fél nem tudhatja meg csak az ítéletből, hogy a szakértői véleményt a bíróság alkalmatlan bizonyítási eszköznek értékelte.
Kfv.35461/2016/6 LETÖLTÉS
 
A számla tartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35463/2016/6 LETÖLTÉS
 
Bizonyítatlan kereseti kérelmet a bíróságnak el kell utasítania.
Kfv.35469/2016/7 LETÖLTÉS

 

[1] A közösségi jogba ütköző módon visszatartott áfára jutó kamat igényléséhez való jog azon a napon nyílt meg, amelyen a törvényalkotó a közösségi joggal összhangba hozta a magyar szabályozást, azaz lehetővé vált visszaigényelni a korábban göngyölítésre kötelezett különbözetet és az arra jutó kamatot. Ez a nap 2011. szeptember 27.

[2] A közösségi jogba ütköző módon visszatartott áfára jutó kamat felszámításának időszaka két részre oszlik a kamathoz való jog jogalapja szempontjából. Az időszak első részében a közösségi jogot sértő törvényi szabály miatt nem jutott hozzá az áfához az adóalany. Ennek az időszaknak a kamatát az Art. 124/D. § (3) bekezdése szerinti egyszeres jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal szükséges kiszámolni azzal, hogy a visszatartott áfát tartalmazó bevallással lefedett időszakra jár kamat az áfa bevallás periódusai szerint. Az időszak második részében az adóhatóság mulasztása miatt nem jutott kamathoz az adóalany. Ennek az időszaknak a kamatát az Art. 37. § (6) bekezdése szerinti kétszeres jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal szükséges kiszámolni.

Kfv.35472/2016/5 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] A gazdasági társaságok számláiról az ügyvezető vagy megbízottja által felvett pénzösszegek sorsát szigorú számadású nyomtatványokkal, dokumentálhatóan és beazonosíthatóan kell ki- és bevételezni és könyvelni.

[2] A visszterhes szerződéssel megszerzett értékpapír esetében a szerzésre fordított összeg az az összeg, amit a magánszemély igazoltan teljesített az értékpapír átruházásáig.

Kfv.35492/2016/6 LETÖLTÉS
 
A számla tartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35497/2016/7 LETÖLTÉS
 
Az adómentesség törvényi feltételeinek teljesültségét az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35499/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az Art. 142.§ (1) bekezdésébe foglalt súlyosítási tilalomra nem lehet hivatkozni akkor, ha az adóhatóság az egyes adókötelezettségek ellenőrzésére irányuló revíziót lezáró jegyzőkönyvben, vagy az ezt esetleg követő hatósági eljárásban nem tesz megállapítást, illetve nem hoz határozatot (érdemi döntést) az adó alapjáról, összegéről és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekről.
Kfv.35505/2016/7 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS

 

A számla tartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35507/2016/4 LETÖLTÉS
 
A közösségen belüli termékértékesítés feltételrendszerének vizsgálata nem szorítkozhat kizárólag a CMR-ek adattartalmának ellenőrzésére, hanem az értékesítés összes körülményét vizsgálni kell és a rendelkezésre álló valamennyi bizonyíték Pp. 206. §-a szerinti értékelését el kell végezni.
Kfv.35512/2016/12 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
 
Az adózó által alkalmazott transzferárazással összefüggésben az adóhatóságnak vizsgálnia kell, hogy az ügylet gazdasági tartalma eltér-e annak formájától. Ilyen esetben az adóhatóság eltérhet az ügylet felek által megadott jellemzőktől, és a tartalomnak megfelelően alakíthatja azokat.
Kfv.35514/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az építményadó fizetési kötelezettség szempontjából a lakás meglétének és szükséglakásként való minősítésének kérdésében nem a tényleges használat, hanem az ingatlannyilvántartás az irányadó.
Kfv.35516/2016/7   LETÖLTÉS
   
A Közösségen belüli termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétele után az adózónak a hatályos jogszabályok alkalmazásával adóznia kell.
Kfv.35517/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság és a bíróság feladata annak megállapítása, hogy fennállnak-e a visszaélésszerű magatartás megállapításának feltételei, az Unió Bíróságának Halifax ügyben kimunkált tesztje alapján.
Kfv.35520/2016/7 LETÖLTÉS

 

[1] Láncolatos ügylet esetén az adóhatóság nem csak jogosult, de köteles is az éppen ellenőrzött adózón túl a lánc további szereplőit, azok jogügyleteit is vizsgálni, és abból következtetést levonni a lánc másik pontján álló adózóra nézve is.

[2] Egyesített ügyekben az eljárási illeték kiszabása során nem irányadók az érték-egybefoglalási szabályok, a bíróság nem veheti figyelembe az Itv. 40.§ (1) bekezdését.

Kfv.35522/2016/8 az illetékről szóló 1990. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Az Alkotmánybíróság határozatának rendelkező része és indokolása egyaránt irányadó, a bíróság döntésének meghozatalakor mindkettőt egyaránt figyelembe köteles venni, a jogszabály attól eltérő értelmezése jogszabálysértő.
Kfv.35524/2016/4 LETÖLTÉS
 
Teljes körűen jogszerű ítélet hatályon kívül helyezésének nincsen helye.
Kfv.35531/2016/6 LETÖLTÉS
 
A becslési eljárás során az adóhatóság által megállapított adóalap vitatása esetén a bizonyítékok előterjesztése az adózót terheli. Külföldi devizában folyósított kölcsön esetén külön szerződéses rendelkezés hiányában az MNB árfolyamát kell irányadónak venni.
Kfv.35541/2016/8 LETÖLTÉS
 
Az OLAF zárójelentése bizonyítékként felhasználható, de nincs közvetlen kötelező ereje a nemzeti hatóságokra. Ezek ugyanis saját hatáskörükben eljárva döntenek a megteendő intézkedésekről, melynek során a jelentést a bizonyítékok szokásos értékelési szabályai szerint veszik figyelembe.
Kfv.35543/2016/5 LETÖLTÉS
 
[1] Az áfalevonási jog megtagadásának feltétlen tilalma nem képezi részét az Európai Unió Bírósága gyakorlatának. Az ügyben eljáró nemzeti bíróság feladata, hogy az Európai Unió Bírósága által kidolgozott teszt alkalmazása útján őrködjön a megtagadás szabályszerűsége felett.

[2] Szabályszerűen tagadja meg az adóhatóság az adólevonási jog gyakorlását attól a számlabefogadótól, amely – annak ellenére, hogy az ügylet tekintetében szabálytalanságra utaló körülmények merültek fel – nem teszi meg az ésszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy áfacsalás részesévé ne váljon.

Kfv.35544/2016/5 LETÖLTÉS

 

A hatóság érdemi döntésére kiható eljárási jogszabálysértését a felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35545/2016/5 LETÖLTÉS
 
Vagyongyarapodás vizsgálata során a becslés jogalapja és azzal összefüggésben a vagyonmérleg érdemben csak konkrét források nevesítésével vitatható. Az érintett források megnevezése nem a becslés jogszerűségének általános vitatásához kapcsolódó bizonyíték, hanem az alperesi határozat egy adott tényállítását támadó önálló kereseti indok.
Kfv.35546/2016/3   LETÖLTÉS
   
A 2007. december 31-ét megelőző időszakban építési telek ellenérték fejében történő megszerzése, majd azon ráépítés és az építménnyel történt értékesítés esetén a ráépítés igazolt költségei nem az Szja tv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerzés költségeiben, hanem a b) pont szerinti értéknövelő beruházások körében számolhatók el. Az adóalap 75%-os csökkenése akkor alkalmazható, ha a megszerzésre fordított összeg az Szja tv. 62. § (2) bekezdés rendelkezései szerint nem állapítható meg.
Kfv.35551/2016/6 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. LETÖLTÉS
 
[1] Annak meghatározása érdekében, hogy valamely több szolgáltatásból álló ügylet a héa szempontjából egyetlen egységet képező ügyletnek minősül-e, figyelembe kell venni ezen ügylet gazdasági célját.

[2] Valamely szolgáltatás akkor minősíthető járulékosnak, ha nem önálló célként jelenik meg, hanem arra szolgál, hogy a főszolgáltatást a lehető legjobb feltételek mellett lehessen igénybe venni.

Kfv.35552/2016/3 LETÖLTÉS
 
A valósággal egyező tartalmú számla alapján gyakorolható az adólevonás joga.
Kfv.35553/2016/6 LETÖLTÉS

 

Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35555/2016/3 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság részéről jogszerű az adólevonási jog megtagadása, ha a gazdasági esemény nem a számlán feltüntetett felek között ment végbe, és a felperes az adókijátszás érdekében nem tett meg valamennyi ésszerűen elvárható intézkedést. Különös szaktudást igénylő munkák elvégzése esetén az adózónak az alvállalkozók igénybevételénél fokozott körültekintéssel kell eljárnia.
Kfv.35561/2016/5 LETÖLTÉS
 
A büntető eljárásra alapított elévülés nyugvása csak az Art.-ben írt büntetőjogi tényállások esetében következik be.
Kfv.35564/2016/7   LETÖLTÉS
   
Szakkérdésben szakértői bizonyítás igénybevételével hozható aggálytalan, bizonyított tényálláson alapuló jogszerű döntés.
Kfv.35569/2016/5 LETÖLTÉS
 
Az egyes adókötelezettségek teljesítésére, illetve a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések különböző ellenőrzésfajták. A vizsgálat mindig a rá vonatkozó megbízólevél kézbesítésével kezdődik. Ha az adózó tartozását – javára és érdekében – harmadik személy fizeti meg, akkor az a megfizetés időpontjában minősül az adózó jövedelemszerzésének.
Kfv.35571/2016/6 LETÖLTÉS
 
[1] Ha a felek adómentes Közösségen belüli értékesítésekre szerződtek és az alperes az ügyletet a rendelkezésére álló adatok alapján belföldi értékesítésnek minősíti, akkor a számlában feltüntetett adóalapra jogszerűen számítja rá a törvény szerinti áfa mértéket.

[2] Ha a megbízólevél szerint az adóhatósági vizsgálat valamennyi adónemre kiterjed, akkor az egyes adónemek egymás közti összefüggései miatt a másik adónemben a felperes javára szolgáló megállapításokat az adóhatóság hivatalból köteles megtenni.

Kfv.35586/2016/6 LETÖLTÉS

 

A számla tartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35587/2016/7 LETÖLTÉS
 
A határozatnak és az elsőfokú bíróság ítéletének is egyértelműnek kell lennie az adólevonási jog megtagadásának jogalapja tekintetében, mivel ettől függ a bizonyítás további iránya, szükséges-e a számlabefogadó tudattartalmának vizsgálata.
Kfv.35592/2016/5 LETÖLTÉS
 
[1] A titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok jogszerűségi felülvizsgálatára a közigazgatási bíróság törvényi felhatalmazás hiányában nem jogosult. Ennél fogva miután az EUB döntésében előírt kontradiktórius eljárásban való felülvizsgálat a közigazgatási perben nem valósulhat meg, mindaddig míg a büntető bíróság döntésével azok beszerzésének jogszerűségéről nem dönt, bizonyítékként nem használhatók fel.

[2] A szabad bizonyítás rendszeréből következően valamennyi az eljárás során feltárt körülmény mérlegelése alapján kell az ügyben a tényállást megállapítani. Az EUB ítéletéből nem következik, hogy bármely körülménynek kizárólagos jelentőséget kellene tulajdonítani. Az új eljárásban az adóhatóság a Ket. 50. § (6) bekezdése alapján köteles a feltárt bizonyítékok értékelésére, mérlegelésére.

Kfv.35594/2016/24 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
A határozatnak és az elsőfokú bíróság ítéletének is egyértelműnek kell lennie az adólevonási jog megtagadásának jogalapja tekintetében, mivel ettől függ a bizonyítás további iránya, szükséges-e a számlabefogadó tudattartalmának vizsgálata.
Kfv.35596/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell.
Kfv.35597/2016/6 LETÖLTÉS

 

Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés d) pontja alapján mentes az adó alól az őssejtbanki és a spermabanki szolgáltatás, mivel ezek emberi szövettel kapcsolatos szolgáltatásnyújtások.
Kfv.35599/2016/9 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése szerinti mentesség speciális jogszabályi feltételeit az adózónak kell bizonyítania. Mindaddig, amíg ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az adóhatóság az Art. 97. § (4) (6) bekezdései alapján az adózó javára szolgáló tények feltárása körében nem köteles beszerezni a külföldi adóhatóságtól az adómentesség megállapításához szükséges dokumentációt.
Kfv.35602/2016/5 általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
A számlatartalmak valósággal egyezőségét az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35607/2016/4 LETÖLTÉS
 
A számla tartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35609/2016/3 LETÖLTÉS
 
Nem tartozik a közigazgatási per érdeméhez a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem indokolása. Az adóhatóság és a bíróság az áfa levonási jog gyakorlása jogszerűségének elbírálása körében jogosult az ügyleti konstrukció egészét vizsgálni.
Kfv.35611/2016/7 LETÖLTÉS
 
Az Áfa tv. 120. §-a alkalmazásánál figyelemmel kell lenni az Áfa tv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakra is, és a feltételek fennállása esetén az előbbi jogszabályhelyre alapozva a levonási jog gyakorlása nem tagadható meg.
Kfv.35622/2016/5 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Az adózó-felperesnek a perben az általa befogadott számlák valósággal egyező voltát bizonyítania kell
Kfv.35623/2016/4 LETÖLTÉS

 

Amennyiben a gazdasági esemény nem a számlákban szereplő felek között valósult meg és a számlabefogadónak kellően körültekintő magatartás esetén tudnia kellett volna az adókijátszásról, úgy az áfa nem vonható le. A munkát ténylegesen elvégző személyek és a számlabefogadó között munkaviszony fennállása nem állapítható meg, ha a jogviszonyt polgári jogi elemek határozzák meg.
Kfv.35625/2016/7 LETÖLTÉS
 
A közigazgatási eljárásban és a perben beszerzett, aggálytalan és egyező álláspontot tartalmazó szakértői véleményekre a bíróság jogszerűen alapítja döntését.
Kfv.35639/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az adózó nem háríthatja el bizonyítási kötelezettségét a gazdasági társaságtól felvett pénzeszközök elszámolásakor azzal, hogy magánszemélyként bizonylat megőrzési kötelezettség nem terheli.
Kfv.35640/2016/10 LETÖLTÉS
 
Az új eljárás eredményeként hozott alperesi határozatot nem támadhatta a felperes olyan indokkal, mely az első közigazgatási perben nem merült fel.
Kfv.35644/2016/4   LETÖLTÉS
   
[1] A rendeltetésellenes joggyakorlás megállapításának feltétele, hogy a szóban forgó ügylet elsődleges célja az adókikerülés legyen.

[2] A bizonylatok, könyvek és nyilvántartások meghamisításával összefüggő magasabb mértékű adóbírság kiszabása megítélésekor nem a Btk. fogalmi rendszeréből kell kiindulni.

Kfv.35646/2016/6 LETÖLTÉS

 

Házastársak közötti forrásátadás kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az átadó félnél nem eredményez forráshiányt. Becslési eljárás során a kétséget kizáróan nem bizonyított tény az adózó terhére esik.
Kfv.35648/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az adójogi normára jellemző zárt szerkezet és az adójogban irányadó analógia tilalma miatt – megengedő jogszabályi rendelkezés hiányában – nincs arra jogszerű lehetőség, hogy olyan anyagi jogi szabályokat alkalmazzanak a hatóságok, amelyek az adózó tevékenységét az adott fizetési kötelezettségtől, illetve az arra vonatkozó mentességtől eltérően más minőségben szabályozzák.
Kfv.35650/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az ügyben eljáró nemzeti bíróság feladata, hogy az Európai Unió Bírósága által kidolgozott teszt alkalmazása útján vizsgálja az áfa levonási jog megtagadásának  jogszerűségét.
Kfv.35652/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az áfa levonására akkor kerülhet sor, ha bizonyított a beszerzési ügyletekhez kapcsolódó kiadások és az adólevonására jogosító ügyletek közötti azonnali és közvetlen kapcsolat.
Kfv.35653/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az általános forgalmi adó levonására csak alakilag és tartalmilag hiteles számla alapján kerülhet sor. Az ügyben eljáró nemzeti bíróság feladata, hogy a hatályos jogszabályok és az Európai Unió Bírósága által kidolgozott teszt alkalmazása útján vizsgálja az áfa levonási jog megtagadásának jogszerűségét.
Kfv.35655/2016/4 LETÖLTÉS
 
A „lábon álló erdő” nem azonos a földterülettel, annak nem alkotórésze, adójogi szempontból ingónak minősül, ezért az értékesítéséről kibocsátott – tartalmilag hiteles – számla alapján az adózó levonhatja az áfát.
Kfv.35657/2016/5 LETÖLTÉS
 
A módosító és az alap közigazgatási határozat egy egységet képez. Ha nincs mód a részleges permegszüntetésre, valamennyi kereseti kérelemről ítélettel kell dönteni a közigazgatási perekre irányadó speciális szabályok szerint.
Kfv.35668/2016/6 LETÖLTÉS

 

A számla tartalmaknak a valósággal egyező voltát, adómentességét az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35669/2016/6 LETÖLTÉS
 
[1] A felülvizsgálati kérelemnek konkrétnak és az elsőfokú ítélettel szemben irányulónak kell lennie.

[2] Jogszerű az Art. 170. § (1) bekezdése szerinti 200%-os adóbírság alkalmazása, amennyiben áfa jogosulatlan visszaigénylése érdekében szándékosan olyan számla kerül kiállításra, illetve befogadásra, amely hamisan nevezi meg a felek közti gazdasági eseményt.

Kfv.35670/2016/6 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Számlázási láncolat esetén vizsgálandó, hogy annak kialakítása ésszerű gazdasági indokokkal magyarázható-e, illetve történt-e a láncolatban adókijátszás.
Kfv.35672/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az adólevonási jog csak a minden tekintetben alakilag és tartalmilag hiteles számla alapján gyakorolható. Láncértékesítés esetén az adóhatóság a lánc valamennyi résztvevőjét jogosult vizsgálni és abból következtetést levonni.
Kfv.35675/2016/5 LETÖLTÉS
 
Ha a nyújtott szolgáltatás és a kapott támogatás között közvetlen kapcsolat áll fenn, mivel a fizetett összeg egyedileg meghatározható, ilyen jogviszony keretében nyújtott szolgáltatás tényleges ellenértékét képezi.
Kfv.35680/2016/4 LETÖLTÉS
 
[1] A megfizetett Áfa nem csak az adóköteles tevékenység elvégzése előtt – például a vállalkozás beindításakor – vonható le az egyes szolgáltatások, valamint az általános működési költségek tekintetében; az adó levonására vonatkozó jog fennmarad akkor is, ha a tervezett gazdasági tevékenység nem eredményez adóköteles tevékenységet, vagy az adóalany a megszerzett termékeket és szolgáltatásokat rajta kívül álló okokból nem tudta felhasználni. Ilyen esetekben azonban teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy tényleges szándék áll fenn az ilyen tevékenység folytatására, és a költségek ezzel összefüggésben merülnek fel.

[2] Az útnyilvántartás hiteltelensége önmagában nem alapozza meg az áfa levonási jog gyakorlásának megtagadását, az adóhatóságnak azt kell bizonyítania, hogy az adózó nem az adóalanyiságát eredményező gazdasági

Kfv.35688/2016/7 LETÖLTÉS

 

A kapcsolódó büntetőügyben hozott ítéletben foglaltak bizonyítékként figyelembe vehetők az adóhatósági eljárás és a közigazgatási per során. A tiltott keresetváltoztatással érintett jogszabálysértés érdemben nem vizsgálható.
Kfv.35691/2016/4 LETÖLTÉS
 
Közigazgatási perben a felperesnek bizonyítania kell a felülvizsgálni kért határozatok jogsértő voltát.
Kfv.35693/2016/4 LETÖLTÉS
 
A társaság bankszámlájáról felvett pénzösszeg társaság javára történő felhasználásának ellenőrzésekor az adóhatóság nem becslési eljárást folytat, ekként az Art. 97. § (6) bekezdése szerinti előírást- a nem bizonyított tény, körülmény adózó terhére nem értékelhető- figyelembe kell venni.
Kfv.35696/2016/5 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Az ügy érdemi elbírálására kiható hatósági eljárási jogszabálysértést az adózó-felperesnek a perben bizonyítania kell.
Kfv.35697/2016/4 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság késedelme esetén késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Kfv.35729/2016/8 LETÖLTÉS
 
A nyitó egyenleg meghatározására is a becslés szabályai az irányadók.
Kfv.35732/2016/11 LETÖLTÉS

 

[1] Az ügyletek valódiságának elve nem csupán a jogági szabályoknak való megfelelés követelményét hordozza magában, hanem azt is, hogy az megfeleljen a társaságot alapító, illetve abban részes tagok, mint szerződéses partnerek által létrehozott belső rendnek.

[2] Az osztalék nem fizetésében való megállapodás lehet a gazdasági társaság legfőbb szerve évközi döntésének a tárgya.

Kfv.35752/2016/9 LETÖLTÉS
 
Jogszerűen alkalmaz az adóhatóság becslést, ha az adózó iratai a valós adó megállapítására nem alkalmasak. A szabad bizonyítás elve alapján felhasználható a titkos módszerekkel beszerzett bizonyíték is, amennyiben az engedéllyel történt és célhoz kötött volt. A büntetőeljárásban felvett tényállás a közigazgatási eljárásban akkor is felhasználható, ha a büntetőeljárást a nyomozóhatóság megszüntette, a két eljárás rendszere ugyanis eltérő.
Kfv.35755/2016/6 LETÖLTÉS
 
A gazdasági társaságokat megillető bevételnek a gazdasági társaság tagjának bankszámlájára történő befizetése esetén, a társaság tagját terheli annak bizonyítása, hogy ezekkel az összegekkel a társaság felé elszámolt. Ennek hiánya esetén egyéb jövedelem címén történő adóztatása jogszerű.
Kfv.35758/2016/7 LETÖLTÉS
 
Az adóbírság nem alkotmányos kötelezettségen, nem általános jogelveken, hanem kizárólag a jogalkotó elhatározásán nyugszik, így a törvényi határidő elteltét követően az adóhatóságnak nincs lehetősége ezen szankció alkalmazására.
Kfv.35760/2016/6 LETÖLTÉS
 
Az a CMR, melyen feladóként nem az eladó szerepel, alkalmatlan a közösségi termékértékesítés igazolására.
Kfv.35770/2016/9 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az adóhatóság a határozatát megismételt eljárásban, bírósági ítéletben foglalt iránymutatás alapján hozta meg, úgy az új határozattal szembeni perben a bíróság a kereseti kérelem keretei között azt vizsgálhatja, hogy az adóhatóság eleget tett-e ezen iránymutatásának.
Kfv.35771/2016/4 LETÖLTÉS
 

 

 

 

A költségelszámolás körében is alkalmazandó az Sztv. 15. § (3) bekezdésében szabályozott valódiság elve. Az adóhatóság a szerződéseket adójogi szempontból jogosult minősíteni, ennek során figyelembe kell vennie a szerződések tartalmát. A kölcsönszerződés Ptk.-beli elemeit tartalmazó kontraktus nem betét, hanem kölcsönszerződésnek minősül és a szokásos piaci ár megállapítása során ennek megfelelően kell értékelni.
Kfv.35103/2015/17 LETÖLTÉS
 
Az adóalap Áfa tv. 77. §-a szerinti utólagos korrekciójának feltétele az érvénytelenítő számla kibocsátása az Áfa tv. 78. § (1) bekezdése alapján. A korrekció alapjául szolgáló bizonylatoknak meg kell felelniük az Áfa tv. 170. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A jogügylet megszűnését igazoló jogerős bírósági ítélet nem ad mentesülést az érvénytelenítő számla kiállítása alól.
Kfv.35363/2015/6 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
[1] A perek egyesítése esetén az ítélet rendelkezései, akkor terjednek ki valamennyi kereseti kérelemre, amennyiben az az ítélet indokolásából megállapítható. Ebből a szempontból nem irányadó az, hogy az ítélet rendelkező része a keresetre egyes, vagy többes számban utal.

[2] A számlák tartalmi hiteltelensége nem azonos azzal, hogy a számlákon szereplő díj arányban áll-e a ténylegesen elvégzett műszaki tartalommal.

Kfv.35375/2015/5 LETÖLTÉS
 
Az Art. 109. § (3) bekezdése lehetőséget ad az adózónak a becsült adóalaptól való eltérés hitelt érdemlő adatokkal történő bizonyítására, melynek során az adózónak nem csak azt kell igazolnia, hogy a forrás alapjául szolgáló jogügylet létrejött, hanem azt is, hogy a megjelölt forrással még a vizsgált időszak kezdetekor is rendelkezett. Ha a forrás rendelkezésre állását igazoló adatok nem léteznek, nincs jogi relevanciája a forrás jogcímére vonatkozó bizonyítás elrendelésének, mert annak eredményessége sem vezethet a becsült adóalaptól való eltérés megállapításához.
Kfv.35395/2015/5 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Az Áfa tv. 120. § a) pontja és 127. § (1) bekezdés a) pontja alapján az adólevonási jog gyakorlását meg kell tagadni, ha az adóhatóság bizonyítja, hogy a számlán szereplő felek között nem jött létre gazdasági esemény. Ilyen esetben az Európa Unió Bíróságának C-80/11. és C-142/11. számú ítéletében kifejtettek nem alkalmazhatók.
Kfv.35421/2015/5 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS

 

A közigazgatási perben eljáró bíróságnak a határozat jogszerűsége kérdésében kell a vizsgálatát – a felperesi kereseti kérelem korlátai közt – lefolytatnia. A közigazgatási határozat tartalma pedig a közigazgatási per alatt nem egészíthető ki, a bíróság a hiányzó indokokat jogszerűen nem pótolhatja.
Kfv.35425/2015/7 LETÖLTÉS
 
A nyilvánosan működő részvénytársaságnak a piaci versenytárs általi felvásárlása megakadályozása érdekében igénybe vett szolgáltatások költsége közvetlen összefüggésben áll az adóköteles bevételszerző tevékenységével, így az ilyen költségek általános forgalmi adó tartalma levonható, továbbá ezen költségek nem növelik a társasági adó alapját sem.
Kfv.35433/2015/8 LETÖLTÉS
 
Az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése alapján termékértékesítésnek minősül a termék vállalkozásból történő végleges kivonása és a vállalkozás céljától idegen célra történő felhasználása, feltéve ha az adóalanyt a termék szerzéséhez kapcsolódóan adólevonási jog illette meg. Az adófizetési kötelezettség megállapításához elegendő annak bizonyítása, hogy az adózó dokumentált készletselejtezést nem hajtott végre és a terméket a vállalkozás érdekében nem hasznosította. A felhasználás körében a vállalkozástól idegen cél feltárása nem szükséges annak megállapításához, hogy az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése szerinti ügylet tényállásszerűen megvalósult.
Kfv.35437/2015/6 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
A közigazgatási perben a bíróságnak a bizonyítékokat a maguk összességében kell értékelnie. A bizonyítékok kirívóan okszerűtlen mérlegelése sérti a Pp. 206. § (1) bekezdésében írtakat. A számlákban szereplő gazdasági eseményeknek a számlák szerinti megvalósulása hiányában áfalevonási jog nem gyakorolható.
Kfv.35439/2015/6 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS

 

A rendkívüli eljárásban nem kerülhet sor a bizonyítékok ismételt egybevetésére, felülmérlegelésére, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 206. § (1) bekezdése, 221. § (1) bekezdése alapján eljárva hozta meg, és az ítéletében megállapított tényállás hiánytalan, iratszerű, jogsze
Kfv.35449/2015/13 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
 
A Közösségen belüli termékértékesítés adómentessége az adózó részére feltételekhez kötött adómentesség.
Kfv.35457/2015/9 LETÖLTÉS
 
Az Art. 164. § (13.) bekezdése csak a 2012. január 1-je után indult ügyekben alkalmazható. Ebben a körben az alapeljárás indulásának időpontja az irányadó akkor is, ha a megismételt eljárás a fenti időpont után kezdődött.
Kfv.35461/2015/7 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Az összetett ügyleteknél valamennyi lényeges körülményt értékelni kell annak eldöntése érdekében, hogy fennáll-e közöttük a főszolgáltatás- mellékszolgáltatás viszonya, így alkalmazandó-e az Áfa. tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja.
Kfv.35471/2015/6 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
A gazdasági eseményeknek a számlatartalmak szerinti megvalósulását felperes-adózónak a perben bizonyítania kell.
Kfv.35499/2015/9 LETÖLTÉS
 
A rendkívüli jogorvoslati eljárásban nem kerülhet sor a bizonyítékok ismételt egybevetésére, felülmérlegelésre, ha a jogerős ítélet megfelel a Pp. 206.§ (1) bekezdésébe, 221.§ (1) bekezdésébe és az Art. 109.§-ába foglaltaknak.
Kfv.35501/2015/9 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv.; az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény LETÖLTÉS

 

Az adózónak, annak érdekében, hogy az adóhatóság az Art. 124/B.§-a szerinti önellenőrzését érdemben elbírálhassa meg kell jelölnie, hogy a nemzeti jogszabály az Európai Unió melyik kötelező jogi aktusába ütközik.
Kfv.35513/2015/13 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
A bíróság az adóhatározatokat olyan jogszabályok alapján, amelyek a közigazgatási eljárásban és a keresetben sem szerepeltek, nem vizsgálhatja felül.
Kfv.35527/2015/7 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóságnál nyilvántartott tartozás esetén a tévesen befizetett összeg visszaigénylése iránti kérelem nem teljesíthető.
Kfv.35559/2015/6 LETÖLTÉS
 
Ha az adóhatóság hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az adómentesség egyik feltétele a számla szerinti termék másik tagállamba történő kiszállítása nem történt meg, az eladót általános forgalmi adó fizetésére csak akkor kötelezheti, ha objektív körülmények alapján bizonyítást nyer, hogy az eladó elmulasztotta mindazokat az ésszerű intézkedéseket, amelyekkel elkerülhette volna az adócsalásban való részvételét. Követelmény, hogy a mérlegelt körülménynek kapcsolódnia kell az adózótól elvárt magatartáshoz. A mérlegelés az ügy érdemével össze nem függő mérlegelési szempont alkalmazás esetén jogsértőnek minősülhet. Az eladó tudattartalmának vizsgálatánál alapvető jelentőséggel bír, hogy a valótlan tartalmú CMR-ek kitöltésére ki által és milyen körülmények között került sor. Amennyiben az eladó volt az, aki a valótlan adattartalmú CMR fuvarleveleket kiállította, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismerhette fel a vevő adókijátszási szándékát.
Kfv.35561/2015/6 LETÖLTÉS

 

A felülvizsgálati eljárásban, rendkívüli jogorvoslati jellege miatt, nem kerülhet sor a bizonyítékok ismételt egybevetésére, felülmérlegelésre, a Kúria, a Pp. 275.§-a értelmében, a felülvizsgálati kérelem által vitatott körben a rendelkezésére álló iratok alapján dönthet
Kfv.35569/2015/9 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény LETÖLTÉS
 
Az adólevonási jog akkor is megilleti a felet, ha a tervezett gazdasági tevékenység keretében nem folytat adóköteles tevékenységet.
Kfv.35571/2015/8 LETÖLTÉS
 
A hitelintézet szakmai gondosságának eleme, hogy a hitel utógondozásának időszakában sem válhat terhesebbé a kezes (magyar állam) kötelezettsége
Kfv.35595/2015/7 LETÖLTÉS
 
Gyógyszerész igazolványra tekintettel kiskereskedelmi forgalomban beszerzett gyógyszer után gazdasági társaság akkor sem jogosult az áfa levonási jog gyakorlására, ha a gyógyszertár az ő nevére szóló számlát állít ki.
Kfv.35600/2015/7   LETÖLTÉS
   
Gazdasági esemény hiányában az áfa levonásához való jogot meg kell tagadni. Ezen esetben nincs jelentősége a fél tudattartalmának.
Kfv.35601/2015/5 LETÖLTÉS
 
Gyógyszerész igazolványra tekintettel kiskereskedelmi forgalomban beszerzett gyógyszer után gazdasági társaság akkor sem jogosult az áfa levonási jog gyakorlására, ha a gyógyszertár az ő nevére szóló számlát állít ki.
Kfv.35604/2015/8   LETÖLTÉS
   
A számlatartalom valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35607/2015/6 LETÖLTÉS

 

Az adózó bizonyítottan megszerzett jövedelme adóköteles.
Kfv.35613/2015/12 LETÖLTÉS
 
Adózói jogai jogszerű gyakorlását felperes a perben bizonyítani köteles.
Kfv.35615/2015/5 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság jogszerű döntésének kötelező alapja a törvényes határozatrész: a bizonyított tényállás.
Kfv.35625/2015/9 LETÖLTÉS
 
Az Áfa tv. a teljesítés hiányában kiállított számlák, joghatása alóli mentesüléshez szükséges eljárást az 55. § (2) bekezdésében az adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkentésének elszámolására vonatkozó normáktól eltérően szabályozza.
Kfv.35627/2015/11 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
[1] Abban az esetben, ha a munkáltató kölcsön célja nem valósul meg, tehát a munkáltatói kölcsön összege a vételár finanszírozásához szükségtelen akkor a hitelezőnek, azaz a banknak a rá vonatkozó szabályi és egyéb rendelkezések értelmében úgy kell eljárnia, hogy az állam (adóhatóság) készfizető kezes ne kerüljön hátrányosabb helyzetbe.

[2] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria az elsőfokú bíróság jogerős ítéletét, amely megfelel a jogvita eldöntésére irányadó eljárási és anyagi jogi jogszabályi rendelkezéseknek a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

Kfv.35629/2015/5 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény LETÖLTÉS

 

A felülvizsgálati eljárásban, rendkívüli jogorvoslati jellege miatt, nem kerülhet sor alapeljárás során fel nem merült, ennél fogva el nem bírált adat, tény, körülmény, bizonyíték, jogcím érdemi felülvizsgálatára, és a Kúria a felülvizsgálati kérelem által vitatott körben csak a rendelkezésére álló iratok alapján dönthet.
Kfv.35633/2015/11 LETÖLTÉS
 
Ha az adóhatóság nem az Art. 92.§ (3) bekezdése és a 93.§ (1) bekezdése szerint jár el, akkor megbízóleveléhez és ennek módosításaihoz sem fűződhet olyan joghatás, amely az adózó számára hátránnyal jár. Az adóhatóság ugyanis jogszerűen nemcsak az ellenőrzési határidő lejárta után, hanem az ellenőrzési határidő megindulása előtt sem végezhet ellenőrzési cselekményeket.
Kfv.35635/2015/6 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
A Kúria abban az esetben, ha a felülvizsgálati kérelemmel támadott ítélet jogszabálysértő, de a jogszerű döntéshez szükséges tények megállapíthatók, a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése mellett meghozza a jogszabályoknak megfelelő új határozatot.
Kfv.35637/2015/5 LETÖLTÉS
 
Ha a beszámoló később készül el a törvényes határidőnél, akkor az elkészítéséig a vállalkozás rendelkezésére álló valamennyi információ alapján, de a mérleg fordulónapra vonatkoztatott értékeléssel kell alátámasztani a tulajdonosi részesedés értékvesztését. (Sztv. 54. § előírtaknak (2) bekezdés b. és (3) bekezdés)
Kfv.35638/2015/6 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény LETÖLTÉS
 
Az elkobzás ténybeli és jogi alapját képező döntések hatályon kívül helyezése megszünteti az elkobzás alapját.
Kfv.35639/2015/5 LETÖLTÉS
 
Szakkérdésben a közigazgatási hatóság szakértői vélemény beszerzésével tisztázhatja és bizonyíthatja a tényállást, és hozhat aggálytalan döntést.
Kfv.35643/2015/5 LETÖLTÉS

 

Ha az elsőfokú bíróság az új eljárást a Kúria ezt elrendelő végzése szerint folytatta le és határozatát a Pp. 206. § (1) bekezdésének, 221. § (1) bekezdésének megfelelően hozta meg, akkor döntése jogszerű.
Kfv.35647/2015/7 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény LETÖLTÉS
 
Az adólevonási jog tárgyi feltétele az adóalany nevére szóló számla.
Kfv.35649/2015/11 LETÖLTÉS
 
Gyógyszerész igazolványra tekintettel kiskereskedelmi forgalomban beszerzett gyógyszer után gazdasági társaság akkor sem jogosult az áfa levonási jog gyakorlására, ha a gyógyszertár az ő nevére szóló számlát állít ki.
Kfv.35650/2015/7   LETÖLTÉS
   
Nem gyakorolható az adólevonási jog abban az esetben, ha az adózó tudta, illetve tudnia kellett arról, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben vesz részt.
Kfv.35655/2015/5 LETÖLTÉS
 
[1] A bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti intézkedés közötti választás az adózó kockázata.

[2] Felügyeleti intézkedésen alapuló új eljárás esetén az Art. 140.§ (2) bekezdése – adott esetben – gátja lehet az érdemi bírósági felülvizsgálatnak.

[3] Komplex jogviszonyok értékelése során az Art. 1.§ (7) bekezdését is a jogviszonyok összességére kell alkalmazni.

[4] Az irreális árra való hivatkozás esetén ki is kell dolgozni a szokásos piaci árat.

Kfv.35664/2015/7 LETÖLTÉS
 
A bíróságnak a keresettel támadott közigazgatási határozatot a határozat hozatalkor irányadó tényekre és a hatályos anyagi jogi jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel kell felülvizsgálnia. A tények, továbbá a jogszabályok utóbb bekövetkező változása nem adhat alapot a határozathozatalkor irányadó tényállásnak és jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő közigazgatási döntések hatályon kívül helyezésére vagy megváltoztatására.
Kfv.35665/2015/5 LETÖLTÉS

 

[1] Az adózónak nem csupán a jövedelem megszerzését kell igazolni, hanem annak meghatározott időpontban való rendelkezésre állását is.

[2] Az átváltás igazolásának hiányában a valuta a magyarországi forint alapú kiadások fedezeteként nem fogadható el.

Kfv.35670/2015/9 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság becslést alkalmazhat az Art. 108. § (3) bekezdés c) pontja alapján, ha a rendelkezésére álló jelentősnek tekinthető adatok, tények alapján alaposan feltehető, hogy a felperes iratai nem alkalmasak a valós adó alapjának megállapítására. Jelentős adatnak minősül az adózó telephelyén adatmentés eredményeként fellelt Excel-fájlok adattartalmának és az adózó bizonylataiba, nyilvántartásaiba foglalt adatoknak az eltérése.
Kfv.35673/2015/11 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Felülvizsgálati eljárás során a bizonyítékok felülmérlegelésének nincs helye. Nem sérül a Pp. 206. § (1) bekezdése, ha a bíróság a tényállást iratellenességtől mentesen rögzíti, a bizonyítékokat okszerűen és a logika szabályainak megfelelően mérlegeli.
Kfv.35691/2015/5 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény LETÖLTÉS
 
A bíróság közigazgatási perben is kereseti kérelemhez kötötten jár el. A kereseti kérelem nem általában vonatkozik a közigazgatási határozat felülvizsgálatára, tekintettel arra, hogy a felperesnek közigazgatási perben is határozott tartalmú kereseti kérelmet kell előterjesztenie. A petitumban meg kell jelölnie az általa érvényesíteni kívánt jogot és az annak alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, amelyek a bírósági felülvizsgálat tárgyát képezik.
Kfv.35693/2015/7 LETÖLTÉS

 

Az Áfa tv. 120. § a) pontja alapján az adó levonás jog csak akkor illeti meg az adózót, ha rendelkezésére áll az Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az ügylet teljesítését hitelesen tanúsító számla. Ha a számla a nyújtott szolgáltatást elemeire bontva nem részletezi és az ellenértéknek csak a végösszegét tartalmazza, nincs helye részhitelesség megállapításának.
Kfv.35701/2015/5 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. LETÖLTÉS
 
Az áfa rendszerében a teljesítés helyére vonatkozó szabályok mutatják meg, hogy az adott ügyletre melyik ország forgalmi adó szabályai vonatkoznak. Ha az ügylet teljesítési helye külföld, akkor a magyar Áfa tv. szabályai nem alkalmazhatók.
Kfv.35705/2015/13 LETÖLTÉS
 
A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell.
Kfv.35707/2015/6 LETÖLTÉS
 
A valósággal egyező, bizonyított, aggálytalan tényállás ütköztethető a jogszabályokkal, és szolgálhat alapjául az érdemi döntésnek.
Kfv.35709/2015/6 LETÖLTÉS
 
Szakkérdésben szakértői bizonyítás igénybevételével hozható aggálytalan, bizonyított tényálláson alapuló jogszerű döntés.
Kfv.35719/2015/7 LETÖLTÉS
 
[1] Az OECD Transzferár Irányelvekben foglaltak sem általánosíthatóak, mindig csak a konkrét tényállás függvényében alkalmazhatók.

[2] Az adóelőny érvényesíthetősége akkor kizárt, ha a jogügylet célja vagy kizárólagosan (csak) az adóelőny elérése, vagy ha az adóelőny elérése uralja a jogügyletet, a jogügylet döntően az előny elérését célozza.

Kfv.35720/2015/8 LETÖLTÉS

 

Szakkérdésben szakértői bizonyítás igénybevételével hozható aggálytalan, bizonyított tényálláson alapuló jogszerű döntés.
Kfv.35723/2015/7 LETÖLTÉS
 
[1] A bíró hivatalos tudomásának intézménye csak akkor alkalmazható a peres eljárásban, ha az a későbbiekben reprodukálható módon a per anyagává (perirattá) válik.

[2] A szerződés adózási szempontból valós tartalom szerinti minősítésének elve az adóhatóság részére nem csak jogot, hanem kötelezettséget is teremt.

Kfv.35728/2015/9 LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálati eljárásban, rendkívüli jogorvoslati jellege miatt, nem lehet hivatkozni alapeljárás során fel nem merült, ennél fogva el nem bírált jogcímre. A bíróságnak a nemzeti és uniós jog érvényesíthetősége tekintetében be kell tartania az egyenértékűség alapelvét,
Kfv.35737/2015/8 LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálati eljárásban nem kerülhet sor a bizonyítékok ismételt egybevetésére, felülmérlegelésre, a Kúria a felülvizsgálati kérelem által vitatott körben a rendelkezésére álló iratok alapján dönthet.
Kfv.35739/2015/7 LETÖLTÉS
 
[1] Az alperesi határozatban nem rögzülhet olyan tényállás, amely a jogorvoslati fórumrendszert nem járta végig.

[2] Bevallások utólagos ellenőrzése kapcsán az Art. 121.§-ának valós tartalma az, hogy a határozat indokolásában szereplő tényállást bizonyítani csak ellenőrzés keretei között lehet.

Kfv.35742/2015/8 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
A jogkövetkezményeket megalapozó ítéleti tényállásnak objektíve valóságosnak kell lennie és ezt a követelményt akkor is érvényesíti a bíróság, ha e körben az alperest nevesíthető mulasztás nem terheli.
Kfv.35750/2015/6 LETÖLTÉS

 

A rendkívüli jogorvoslat során az előterjesztett felülvizsgálati kérelem megszabja a Kúria felülvizsgálatának kereteit.
Kfv.35759/2015/9 LETÖLTÉS
 
Az adóhatóság köteles indokolni a szankciók alkalmazását, ki kell térnie a méltányosságot megalapozó, illetve ezt kizáró körülményekre is. Az Art. szabályai szerint ugyanis méltányosság gyakorlására nem csak kérelemre, hanem hivatalból is sor kerülhet, ezért az adóhatóságot nemcsak az adóhiányok, hanem az ezek miatt alkalmazott szankciók tekintetében is terheli tényállás tisztázási és bizonyítási kötelezettség
Kfv.35765/2015/6 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Jogkövetkezmények nem az ellenőrzési jegyzőkönyvhöz, hanem a jogerős határozathoz fűződnek.
Kfv.35769/2015/4 LETÖLTÉS
 
Az Art. 164. § (1) bekezdése nem tiltja az adómegállapítást nem tartalmazó első- és másodfokú adóhatározatok indokolási részében az ellenőrzés során feltárt tényállás részletes ismertetését. Az elévülés a jogsértés tényét nem szünteti meg, mindössze a hozzá kapcsolódó jogkövetkezmény, az adó megállapításának joga enyészik el.
Kfv.35771/2015/5 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
Az ügylet gazdasági tartalmat nélkülöző mesterséges jellege kizárja az adólevonási jog gyakorlását.
Kfv.35772/2015/10 LETÖLTÉS
 
A törvényi előírások teljesítésének igazolása a teljesítésre köteles felet terheli.
Kfv.35775/2015/6 LETÖLTÉS

 

Állami garancia beváltásához kapcsolódó kérelem tárgyában teljes körűen feltárt tényállás alapozhat meg jogszerű döntést.
Kfv.35787/2015/4 LETÖLTÉS
 
A vagyongyarapodás forrásának otthoni rendelkezésre állását is hitelt érdemlően kell igazolni.
Kfv.35788/2015/8 LETÖLTÉS
 
A bizonyított tényállás határozza meg az alkalmazandó jogszabályokat.
Kfv.35793/2015/8 LETÖLTÉS
 
[1] Az adózó az adóigazgatási eljárás során minden jogilag megengedett eszközzel (távol maradás kimentése, majd meg nem jelenés, sorozatban alaptalan elfogultsági kifogások előterjesztése) akadályozhatja az adóhatóság munkáját, de az együttműködés hiányából eredő adójogilag kimutatható hátrányt neki kell viselnie.

[2] Az adóhatóság becslési adatbázisa nem bizonyítási módszer, hanem az állami adóhatóság kiválasztási és ellenőrzési tevékenységét támogató intézmény.

Kfv.35796/2015/10 LETÖLTÉS
 
Ha a jogerős ítélet megfelel a Pp. 206. § (1) bekezdésében, 221. § (1) bekezdésében foglaltaknak, akkor a felülvizsgálati eljárásban nem kerülhet sor a bizonyítékok ismételt egybevetésére, felülmérlegelésére.
Kfv.35799/2015/5 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény LETÖLTÉS
 
A felperesnek keresetét bizonyítania kell.
Kfv.35805/2015/8 LETÖLTÉS

 

[1] A megismételt adóigazgatási eljárásban felmerült új tény, körülmény, következtetés a kapcsolódó bírósági felülvizsgálat során vitatható.

[2] Az alapeljárásban elő nem adott kereseti indok ilyen új tény, körülmény, következtetés hiányában nem lehet az érdemi bírósági felülvizsgálat tárgya.

Kfv.35806/2015/6 LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésének nincs helye.
Kfv.35815/2015/5 LETÖLTÉS
 
A tartalmi hiteltelenség feltárását valamennyi számla esetében egyenként kell elvégezni, ennek hiányában az alperesi határozat jogszerűtlen.
Kfv.35818/2015/5   LETÖLTÉS
   
A felperesnek keresetét bizonyítania kell.
Kfv.35819/2015/11 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az adózó részére gazdasági eseményt senki sem teljesített, úgy a kellő körültekintés vizsgálata kizárt.
Kfv.35821/2015/6 LETÖLTÉS
 

 

 

 

Vissza a Kúria egyedi tartalmi döntései főoldalára!