Elvi tartalmú közigazgatási bírósági döntések – rendészeti, rendvédelmi ügyekben

Spread the love

A Kúria elvi tartamú közigazgatási döntései rendészeti, rendvédelmi ügyekben:


A rendőrség által alkalmazott előállítás jogszerűségét az adott ügy sajátosságai mellett kell vizsgálni. Az előállításig eltelt időnek a jogszerűség szempontjából jelentősége van.
Kfv.37003/2016/4 LETÖLTÉS
 
A rendőri intézkedés során az Rtv. alapján kell eljárni, az nem minősül a Ket. hatálya alá tartozó hatósági eljárásnak, ezért a Ket. tolmács alkalmazására vonatkozó rendelkezéseinek megsértése kizárt.
Kfv.37213/2016/5 a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény  és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
A 218. szeptember 30-ig hatályos gyülekezési törvényt úgy kell értelmezni, hogy a rendezvény feloszlatásához távoli veszélyhelyzet nem ad alapot, a feloszlatás jogszerűségéhez szükséges a konkrét veszélyhelyzet fennállása.
Kfv.37430/2018/3 LETÖLTÉS
 
A bilincs alkalmazása jogszerűségének megítélése során az ahhoz vezető folyamat egészét kell értékelni, figyelembe véve az intézkedés alá vont személy veszélyességét, a biztonsági kockázatot és a közelben lakó, tartózkodó civilek, valamint a rendőrök védelmét is.
Kfv.37435/2016/6 LETÖLTÉS
 
A bilincs alkalmazása jogszerűségének megítélése során az ahhoz vezető folyamat egészét kell értékelni, figyelembe véve az intézkedés alá vont személy veszélyességét, a biztonsági kockázatot és a közelben lakó, tartózkodó civilek, valamint a rendőrök védelmét is.
Kfv.37438/2016/6 LETÖLTÉS
 
A bilincs alkalmazása jogszerűségének megítélése során az ahhoz vezető folyamat egészét kell értékelni, figyelembe véve az intézkedés alá vont személy veszélyességét, a biztonsági kockázatot és a közelben lakó, tartózkodó civilek, valamint a rendőrök védelmét is. 
Kfv.37439/2016/6 LETÖLTÉS

 

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során csak a támadott határozatban megjelölt indokok vehetők figyelembe. Jogszerűtlen a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat, ha nem – vagy nem kellő részletezettséggel – tartalmazza a mérlegelés szempontjait.
Kfv.37449/2016/5 LETÖLTÉS
 
A rendőrhatóság jogszerűen fejezi be a rendkívüli haláleset miatt indított eljárását, ha annak során bűncselekményre utaló adat nem merült fel.
Kfv.37545/2016/9 LETÖLTÉS
 
[1] A rendőri intézkedés elleni panaszeljárásban a vizsgálat tárgya – a rendőrségi törvény előírásaira figyelemmel – az intézkedő rendőr tevékenysége, magatartása jogszerűségének megítélése.

[2] Csak az ügy érdemére kiható eljárási jogszabálysértés alapozhatja meg a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését.

Kfv.37595/2017/6 LETÖLTÉS
 
Az a körülmény, hogy a feltételezett cselekmény elkövetése tanú jelenlétében történt, azaz a magatartást hatóságon kívüli személy észlelte, önmagában – az elkövető helyszínről való eltávozási (elmenekülési) szándéka nélkül – nem alapozza meg a tettenérés, mint előállítási jogcím megállapíthatóságát.
Kfv.37611/2018/4 LETÖLTÉS
 
[1] A rendőrség által alkalmazott bilincs használatának jogszerűségét nem a 6/1996. (VII.12.) IM rendelet, hanem az Rtv. és az Rszsz. rendelkezései szerint kell megítélni.

[2] A bilincshasználat jogszerűségének vizsgálata az ügy egyedi körülményein kell, hogy alapuljon, értékelni kell, hogy a bilincs használatával érintett személyre, valamint az eljárási cselekményre tekintettel milyen speciális indoka van a fél bilincsben tartásának.

Kfv.37713/2015/5 a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2014. (IX.22.) BM. rendelet LETÖLTÉS

 

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során csak a támadott határozatban megjelölt indokok vehetők figyelembe. Jogszerűtlen a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat, ha nem – vagy nem kellő részletezettséggel – tartalmazza a mérlegelés szempontjait.
Kfv.37739/2016/3 LETÖLTÉS
 
Az évekkel korábbi, nyugdíjazás előtti foglalkozás, az annak során ellátott feladatok önmagában nem minősülnek olyan körülménynek, melyek bizonyítják a kizárólag tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállását.
Kfv.37766/2017/3 LETÖLTÉS
 
Önvédelmi fegyvertartás engedélyezésére csak a kellően alátámasztott és minden kétséget kizáróan bizonyított veszélyeztetés esetén van lehetőség, és csak akkor, amennyiben a veszély közvetlenül az élet- és testi épség ellen irányul és más módon nem hárítható el. A bizonyítási kötelezettség e tekintetben a kérelmezőt terheli.
Kfv.37771/2018/6 LETÖLTÉS
 
Ha egy másik tagállami hatóság a külföldi állampolgárságú felperes vezetői engedélyét visszavonta a magyar hatóság részéről az új vezetői engedély iránti kérelem kiadása a 2006/126/EK irányelv 11. cikk (4) bekezdése alapján kizárólag a visszavonás tényére hivatkozással nem tagadható meg. Minden esetben vizsgálni kell a vezetési tilalmi idő lejárta időpontját is. A tilalmi idő leteltét követően az új vezetői engedély kiállításához a másik tagállami állampolgárságú felperes esetében az alkalmassági feltételeknek való megfelelés a vonatkozó magyar szabályozás szerint vizsgálandó.
Kfv.37779/2018/6 LETÖLTÉS
 
A személyi szabadság korlátozása arányosságának megítélését több tényező befolyásolja, így például a korlátozás időtartamának mértéke, a korlátozás alatt elvégzett cselekmények indokoltsága, a szabadságelvonással érintett személy megfelelő körülményeinek és az őt megillető jogok gyakorlásának biztosítása, valamint az esetleges jogtalan szabadságelvonás esetére nyújtott hatékony jogorvoslati jog. A személyi szabadság korlátozásának aránytalanságát állító, konkrétumokat nélkülöző felperesi előadás nem alapozza meg a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelését, újraértékelését
Kfv.37809/2018/4 LETÖLTÉS

A rendőrségnek nemcsak joga, de kötelessége is eljárni, ha a közrend, közbiztonság sérelméről vagy annak veszélyéről szerez tudomást.
Kfv.37832/2017/11 LETÖLTÉS
 
A rendőrök csak az általuk észlelt jogsértő cselekmény tekintetében intézkedhetnek. A bíróságnak a bizonyítékokat okszerűen kell értékelnie.
Kfv.37898/2016/3 LETÖLTÉS
 
A közösségi együttélés szabályait nem sérti a lakóépület házirendjébe nem ütköző állattartás. Amennyiben az állatok tevékenysége a szomszéd szükségtelen zavarásával jár, az a Ptk. 5:23. §-ára alapított igényként birtokvédelmi eljárásban vagy polgári jogi úton érvényesíthető.
Kfv.37921/2018/12 LETÖLTÉS
 
[1] I. A hivatásos állomány szolgálati jogviszonyban álló tagja gondatlan károkozás esetén nem az alapilletménye 50%-ával felel, hanem az azzal megegyező összeggel. A törvényben rögzített garanciális mérték egy olyan objektíven meghatározható összeg, amely nem minősül ténylegesen illetménynek (nem keletkeztet adó- és járulékfizetési kötelezettséget), hanem jogcímét tekintve kártérítés.

[2] II. Az illetmény, pótlék, egyéb díjazás – kifejezett rendelkezés hiányában – bruttó összeget jelent. Az pedig, hogy mindezek milyen közterheket (adót, járulékot) tartalmaznak, mennyi azok tényleges nettója, a foglalkoztatási jogviszonyon túlmutató adó- és társadalombiztosítási jogi kérdés.

Kfv.37949/2019/5 LETÖLTÉS
 
A felperesnek kell bizonyítania, hogy a rendőr az intézkedés megkezdése előtt nem közölte a nevét, azonosító számát és az intézkedés célját. A lopás elkövetését állító bejelentés kivizsgálása érdekében a rendőr jogszerűen léphet be a magánlakásba.
Kfv.38064/2017/4   LETÖLTÉS
   
A rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása során a rendőrhatóság, a hatósági döntéssel szemben előterjesztett kereset elbírálásakor a közigazgatási bíróság nem tekinthet el attól, hogy a rendőri intézkedéshez kapcsolódóan a büntető bíróság az intézkedésben résztvevő egyes rendőröket jogerősen szabadságvesztés büntetéssel sújtotta. A bizonyítékok okszerűtlen mérlegelését tartalmazó hatósági határozat jogszerűtlen, sérti a Pp. 339/B. §-át.
Kfv.38150/2018/10 LETÖLTÉS
 
A hivatásos állományú a Hszt. – az illetmény-eltérítésre vonatkozó – rendelkezéseibe ütköző, részlegesen érvénytelen munkáltatói intézkedésre nem alapíthat jogosultságot.
Kfv.38275/2019/6 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény LETÖLTÉS
 
A hivatásos állományú a Hszt. illetményeltérítésére vonatkozó rendelkezéseibe ütközése miatt részlegesen érvénytelen munkáltatói intézkedésre nem alapíthat jogosultságot; az annak alapján kifizetett illetményelemnek a Hszt. 352. § b) pont szerinti korábbi rendszeres díjazásba való beszámítására nem tarthat igényt.
Kfv.38334/2019/6 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény LETÖLTÉS
 
A rendőri intézkedés során az Rtv. alapján kell eljárni, az nem minősül a Ket. hatálya alá tartozó hatósági eljárásnak, ezért a Ket. tolmács alkalmazására vonatkozó rendelkezéseinek megsértése kizárt.
Kfv.37213/2016/5 a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 

 

 

 

Vissza a Kúria egyedi tartalmi döntései főoldalára!