Elvi tartalmú közigazgatási bírósági döntések – 2018.

Spread the love

A Kúria elvi tartamú közigazgatási döntései a 2018. évből:


Ha fellebbezés a keresethez képest újdonságot nem tartalmaz, abban kizárólag az elsőfokú eljárásban előadott, a bíróság által elbírált tényekre, jogértelmezésre vonatkozó érvelés található és a fellebbviteli bíróság az elsőfokú ítéletben kifejtett indokokkal mindenben egyetért, akkor egyszerűsített ítélet hozható.
Kf.35660/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, amelyik azt a benyomást kelti, hogy a fogyasztók akár 50-70%-os kedvezményre is szert tehetnek, ha erre ténylegesen csak a vállalkozásra nem tipikusan jellemző termékek szűk körének megvásárlása esetén van lehetőség.

[2] A Kkv. tv. 12/A. §-a a versenyfelügyeleti eljárásban nem alkalmazandó.

[3] Az ASA döntésben meghatározott 10%-os mérték jogi kötőerővel nem bír, az csak a bizonyítékok értékelésének egyik szempontja lehet.

Kf.37626/2018/7 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Az Fttv. Mellékletében felsorolt valamely – feketelistás – tényállás megvalósulásakor a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségét nem kell külön vizsgálni, arra nézve bizonyítási eljárás lefolytatásának nincs helye.

[2] A mérlegelési jogkörben hozott döntés pusztán azon az alapon nem lesz jogszabálysértő, hogy ugyanazon tényállás mellett – a figyelembe vett szempontok eltérő értékelésével, súlyozásával – egy másik jogszerű döntés is hozható lett volna.

Kf.37650/2018/5 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény LETÖLTÉS
 
Egyszerűsített ítélet akkor hozható, ha a fellebbezés és az ellenkérelem újdonságot nem tartalmaz, azokban kizárólag az elsőfokú eljárásban előadott, a bíróság által elbírált és helyesen megindokolt tényekre, jog értelmezésre vonatkozó érvelés található. Ha a fellebbezési eljárásban új hivatkozás merült fel, akkor arra az indokolásnak ki kell térnie.
Kf.37666/2018/6 LETÖLTÉS
 
A fogyasztásmérő berendezés állagmegóvása a felhasználó kötelezettsége. A berendezés megrongálásával történő méretlen gáz vételezésének következményeit a fogyasztónak viselnie kell.
Kf.37683/2018/4 LETÖLTÉS

 

Amennyiben a felhasználó a gázmérőt sérülésmentesen átvette, és akár a gázmérőn elhelyezett hitelesítési, akár az Engedélyes szakemberei által, a mérési rendszeren felszerelt plombát megrongálja, szerződésszegést követ el. A fogyasztásmérő berendezés állagmegóvása és védelme a fogyasztó kötelessége, a plomba megrongálása, illetve a gázmérő méretlen gáz vételezésre alkalmassá tétele a fogyasztó érdekkörébe tartozik, ennek következményeit neki kell viselnie.
Kf.37686/2018/4 LETÖLTÉS
 
Szabálytalan gázvételezés esetén a gázellátásra, mint közüzemi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A régi Ptk. szabályai csak annyiban irányadók, amennyiben a speciális jogszabályok az adott tényállást nem rendezik.
Kf.37690/2018/7 a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
   
Minden felhasználó jogosult csatlakozási és hálózathasználati szerződés alapján az átviteli és az elosztó hálózathoz hozzáférni. A felhasználó ehhez kapcsolódóan meghatározott feltételek szerint vásárolhat villamos energiát. Az e szerződés tartalmát érintő esetleges jogvita ugyanakkor nem azonosítható a közcélú hálózathoz való hozzáférés akadályozásával.
Kf.37732/2018/4   LETÖLTÉS
   
[1] A Tpvt. 10. § b) pontjában meghatározott jelentős, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságok nem szinonimák, hanem más-más tartalommal bíró önálló tényállási elemek. Az összehasonlító reklámban a jelentős, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonság összehasonlításának tárgyilagosnak kell lennie.

[2] Nem minősül pillanatnyi elsőségi állításnak a dinamikusan fejlődő piacon a legalább 8 hónapig tartó piacelsőség megőrzése.

Kf.37735/2018/7 a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Hiányos igénybejelentés esetén a szolgáltatót az üzletszabályzatában meghatározott teljes körű tájékoztatási kötelezettség terheli. A tájékoztatás elmaradásából felmerült költség a felhasználóra át nem terhelhető.

[2] A nem igényelt, és igénybe nem vett teljesítményhez kapcsolódó csatlakozási díj a szolgáltatót nem illeti meg.

Kf.37750/2018/5 LETÖLTÉS

 

Nincs helye az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésének vagy megváltoztatásának, ha a fellebbezés és a fellebbezési ellenkérelem újdonságot nem tartalmaz, azokban kizárólag az elsőfokú eljárásban előadott, a bíróság által jogszerűen elbírált és helyesen megindokolt tényekre, jogi értelmezésre vonatkozó érvelés található.
Kf.37755/2018/14 LETÖLTÉS
 
[1] Nem tesz meg minden szükséges intézkedést az ajánlatkérő annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzet kialakulását akkor, ha az általa alapított, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság ajánlattételre való felhívásával ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is megjelenik döntési pozícióban.

[2] Az összeférhetetlenség megállapítását nem alapozza meg pusztán a tulajdonosi, gazdasági kapcsolat, a jogsértés megállapításához az összeférhetetlenséget megalapozó konkrét tevékenység, cselekmény bizonyítása szükséges. Ennek során az összeférhetetlenséggel érintettek által előtárt bizonyítékokat is értékelni kell.

Kf.37786/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A határozattal elrendelt kötelezettség időközbeni teljesítése, mint okafogyottság önmagában nem teszi jogszabálysértővé a közigazgatási határozatot.

[2] Megsérti az engedélyes a szerződéskötési kötelezettségét, ha annak ellenére nem köt felhasználási szerződést, hogy az erre vonatkozó szándékot az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően bejelentették.

Kf.37806/2018/5 LETÖLTÉS
 
A Kbt. 76. §-ában meghatározott szociális szempont alatt – pontos törvényi fogalommeghatározás, zárt taxáció, kizáró rendelkezés hiányában, figyelemmel a Kbt. 132. §-ában foglaltakra is – a fogvatartottak foglalkoztatása is értendő.
Kf.37816/2018/8 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény LETÖLTÉS

 

[1] A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni és bizonyítani. Mivel jogszabály nem határozza meg a kettős árrendszer, mint versenyjogsértő magatartás fogalmát, ezért azt az alperesnek kell kimunkálnia, és a határozat indokolásában bemutatnia.

[2] A kettős árazás, mint versenyjogsértő magatartás csak akkor értékelhető a felperesek terhére, ha azt konkrét számadatok, számszaki levezetés, a ténylegesen alkalmazott egyedi árak is alátámasztják.

Kf.37870/2018/9 LETÖLTÉS
 
A felhasználói panaszra indult eljárásban az alperesnek a tényállás tisztázása körében azt kell vizsgálnia, hogy a szerződés nélküli vételezés jogcímén igényelt szolgáltatói követelés jogszerűségét az engedélyes alá tudja-e támasztani.
Kf.37898/2018/8 LETÖLTÉS
 
[1] Az adatkezelés vagy hozzájáruláson vagy törvényi kötelezésen alapul. Ehhez igazodóan kell az adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást megadni.

[2] Az adatvédelmi hatóság megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását. Ennek körében konkrét, az egyedi ügyben feltárt jogsértésre figyelemmel egyedi kötelezést írhat elő.

Kf.37956/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] A büntetőjogias karakterrel rendelkező versenyfelügyeleti eljárásban a tisztességes hatósági eljárást sérti az ügyintézési határidő meghosszabbítása nélkül, az ügyintézési határidőn túl szankció alkalmazása, versenyfelügyeleti bírság kiszabása.

[2] A tisztességes hatósági eljárás követelményének az felel meg, ha az alperes az eljárás alá vont vállalkozásoknak az iratbetekintési kérelem előterjesztéséhez, az előzetes álláspontra vonatkozó nyilatkozattételhez elegendő határidőt biztosít, és az erre megszabott határidő megállapításakor figyelembe veszi a postai kézbesítés időtartamát, illetve a kézhezvétel várható idejéhez képest biztosít megfelelő határidőt a felhívásban foglaltak teljesítésére, tekintetbe veszi az érdemi védekezésre adott határidő hosszabbítása iránti kérelmek elbírálásánál az iratbetekintés tényleges megtörténtének időpontját is.

[3] A vállalkozások közti versenykorlátozásra vonatkozó akarategység bizonyítottsága mellett, de  tényleges piaci intézkedés hiányában a versenyjogsértő célból folytatott egyeztetési folyamat nem minősíthető egységes és folyamatos jogsértésnek.

Kf.37959/2018/14 LETÖLTÉS
 
Ha az eljárás folytatására okot adó körülmény nem áll fenn, akkor az eljárást a hatóságnak meg kell szüntetnie. Panaszügyben az eljárás oka nem a panasz, hanem a panasz tárgyát képező szolgálatói, engedélyesi magatartás. [2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés e) pont]
Kf.37999/2018/4 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS

 

Az alperesnek a bizonyítási kötelezettség maradéktalan teljesítéséről a jogsértés megállapításáról és a bírság alkalmazásáról szóló határozatában kell számot adnia azzal, hogy döntésének indokolásában meg kell jelölnie a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, az eljárás alá vont vállalkozás által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait.
Kf.38050/2018/8 LETÖLTÉS
 
Hibás mérés esetén a fogyasztásmérő-berendezés adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. A VET Vhr. 2. számú melléklet 17.2. a) pontja szerinti elszámolás esetén, a meghibásodás tényleges időpontjaként konkrét naptári nap rögzítése nem mellőzhető.
Kf.38060/2018/7 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet LETÖLTÉS
   
[1] Az ítélet indokolásának tartalmaznia kell a bíróság által megállapított tényállást, a döntésnél figyelembe vett bizonyítékokat, továbbá meg kell jelölni az ítélet alapjául szolgáló jogszabályhelyeket.

[2] A szakhatósági hozzájárulás hiányára figyelemmel az eljáró hatóság a saját vizsgálati körébe (hatáskörébe) tartozó kérdések vizsgálatát pusztán a költséghatékonyságra és az állásfoglalás kötő erejére hivatkozással nem mellőzheti. A Tpvt. 24. §-a szerinti olyan engedélyezési eljárásban, amelyben az Mttv. 171. §-a szerint a Médiatanács szakhatósági megkeresése kötelező, a Médiatanácsnak és a versenyhatóságnak önálló felelősségi rendszerben, de az ügyfél felé egy eljárásban kell értékelnie az elé kerülő ügyet. A versenyhatósági vizsgálat hiánya megakadályozza, hogy a bíróság a perbe vitt jogokat és kötelezettségeket érdemben elbírálhassa.

Kf.38.095/2018/10. LETÖLTÉS

 

Az egyenlő bánásmód megsértése miatt indult eljárásokban hozott közigazgatási cselekmény törvényességéről a közigazgatási perben eljáró bíróság az Ebktv. rendelkezései alapján jogosult dönteni, ennek során ugyanezen igény érvényesítése iránt indított munkaügyi perben hozott jogerős ítélet jogi minősítése a Kp. 85 § (6) és (7) bekezdése alapján nem köti.
Kf.38098/2018/10 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény LETÖLTÉS

 

Folyamatban lévő eljárásban, azonos tárgyú ügyben, a bíróság és a közigazgatási hatóság párhuzamos hatásköre fennállása esetén, – amennyiben indult polgári per – a hatáskör kérdésében a Ket. 19. § (5) bekezdése alapján a bíróság döntésének van elsőbbsége.
Kf.38102/2018/7 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
[1] A bíróság ítéletének rendelkező része és indokolása is köti a közigazgatási hatóságot, a megismételt eljárást köteles a bírósági iránymutatásban foglaltak szerint lefolytatni.

[2] Az érdekelt nem sérelmezheti jogi érveinek figyelmen kívül hagyását akkor, ha – noha arra lehetősége lett volna – az alapperben nem vett részt, álláspontját nem fejtette ki.

Kf.38110/2018/5   LETÖLTÉS
   
Ha adott időszakra a szolgáltató nem tudja bizonyítani, hogy távhőszolgáltatást nyújtott, akkor távhőszolgáltatási támogatásra sem formálhat jogszerűen igényt.
Kf.38126/2018/6 LETÖLTÉS
 
A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 178/E. § (3) bekezdésében foglaltak értelmezése során a ténylegesen fennálló állapotnak van jelentősége, ennek keretében a 2011. október 1-jén fennálló engedélyköteles magánvezetéken történő villamosenergia továbbadására és vételezésre való jogosultság továbbra is jogszerűen fennmarad azzal, hogy a vételezés feltételei vonatkozásában a Vet.-nek az energetikai tárgyú törvényi módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. Tényleges állapot megítélése során a létrejött közüzemi szerződésnek ügydöntő jelentősége van.
Kf.38148/2018/7 LETÖLTÉS

 

A fogyasztásmérő berendezés állagmegóvása a felhasználó kötelezettsége. Annak bizonyított megrongálása alappal von maga után kötbérfizetési kötelezettséget.
Kf.38152/2018/8 LETÖLTÉS
 
A határozat jogszerűségét az abban foglaltak alapján kell megítélni, a határozat hiányosságai, megalapozatlansága nem küszöbölhető ki a perbeli nyilatkozattal.
Kf.38210/2018/3 LETÖLTÉS
 
A rendszerhasználó kötbérfizetési kötelezettsége kizárólag felróhatóság esetén áll fenn. A szerződésszegés tényét a hálózati engedélyes köteles bizonyítani.
Kf.38243/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] Megtévesztő és ezáltal tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, ami a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, melyet egyébként nem hozott volna meg.

[2] Az ügyleti döntés egy folyamat, több döntési elemből állhat, a kereskedelmi gyakorlat jogszerűségének a részdöntések, mozzanatok esetén is fenn kell állnia.

Kf.38283/2018/12 LETÖLTÉS
 
[1] Az információcsere versenyre gyakorolt valószínű hatásait eseti alapon kell vizsgálni. A versenykorlátozó hatások értékelése (az ún. counterfactual elemzés keretében) az információcsere valószínűsíthető hatásait azzal a versenyhelyzettel hasonlítja össze, ami az adott információcsere hiányában állna fenn. Ahhoz, hogy egy információcsere a Tpvt. 11. § (1) bekezdésének vagy az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdésének értelmében versenykorlátozó hatású legyen, valószínűsíteni kell, hogy érzékelhető hátrányos hatással jár a verseny valamely (vagy több) olyan mutatójára, mint az ár, a kibocsátás, termékminőség, termékválaszték vagy az innováció.

[2] A versenyellenes hatás vizsgálata során a versenyhatóságnak el kell végeznie a konkrét tényeken alapuló közgazdasági elemzést és oksági kapcsolatot kell kimutatnia az információcsere és a versenyellenes tényleges hatás között, illetve be kell mutatnia, hogy mi az a körülmény, amely a tényleges hatás bekövetkeztét, igazolását kizárja, akadályozza. Csak meglévő akadályozó tényező esetében van arra lehetősége a hatóságnak, hogy befejezett cselekménynél potenciális (lehetséges) hatások elemzésébe kezdjen, ami egyfajta sorrendiséget jelent a bizonyítás során.

Kf.38305/2018/21 a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény LETÖLTÉS

 

A FESZ 18.4.b. pontja két konjunktív, egyben egymásra épülő feltételt tartalmaz. Így a felhasználó magatartása akkor minősül szabálytalan vételezésnek, ha a plomba megrongálása a fogyasztásmérőt méretlen gáz felhasználására teszi alkalmassá.
Kf.38338/2018/4  a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete LETÖLTÉS
 
Amennyiben a felperes nem tud rámutatni arra, hogy a helyi önkormányzat vonatkozó rendeletének jogszabálysértő volta miként befolyásolja helyi adófizetési kötelezettségét, az adófizetési kötelezettség megállapítását jogszerűnek kell tekinteni.
Kfv.35006/2018/4 LETÖLTÉS
 
Az építményadó alóli mentesség kapcsán az adóalany vállalkozási tevékenysége a jövedelme utáni adófizetési kötelezettség számításánál releváns. Azt, hogy az ingatlant milyen módon hasznosítja, kizárólag az alapszabály alapján kell meghatározni. Épületrész hasznosítása is eredményezhet az épület ezen egységére nézve adómentességet.
Kfv.35064/2018/12 LETÖLTÉS
 
Ha az Európai Unió területére belépő vagy azt elhagyó természetes személy nem teljesíti a nála lévő, 10.000 eurót meghaladó összegre vonatkozó bejelentési kötelezettségét, úgy ez a mulasztás önmagában, kimentési lehetőség nélkül megalapozza a bírság fizetését.
Kfv.35072/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] A hulladékgazdálkodási és a fémkereskedelmi szabályok esetében létezik egy olyan közös halmaz, amelyre mindkét jogterület szabályai irányadóak, de egyik terület engedélyei nem váltják ki a másik terület előírásait.

[2] A fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot ellenszolgáltatás esetén is visszterhesen kell megszerezni.

[3] A Fémtv. szerinti felvásárlásnak nem tényállási eleme az üzletszerűség.

[4] A fémkereskedelmi tevékenység egy olyan láncra fűzhető fel, amely a felvásárlással kezdődik és a hasznosítással zárul. Ennek keretei között a „más személy” az a felvásárlón kívüli személy, aki a hasznosítással oksági kapcsolatban áll.

[5] Fémkereskedelmi tevékenységet csak az folytat, aki a Fémtv.-ben meghatározott hasznosítás céljából vásárol fel, amikor is a hasznosítást őt követő más személy is végezheti.

[6] A fémkereskedelmi bírság alapja a felvásárolt fémkereskedelmi anyag mennyisége.

Kfv.35090/2018/8 a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény LETÖLTÉS

 

Fő szabályként a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében támogatott műveletek megvalósulási helyhez kötöttek. A támogatást kérőt terhelő 5 éves üzemeltetési kötelezettséget a kérelemben feltüntetett vagy az utóbb engedélyezett módosult megvalósulási helyen kell teljesíteni, kivéve az önálló, építéssel nem járó gépbeszerzés esetén.
Kfv.35100/2018/7 LETÖLTÉS
 
[1] A Jogcímrendelet 9. § (1) bekezdése alapján az igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül, ha a támogatott az ott felsorolt kötelezettségek bármelyikét megszegi.

[2] A mezőgazdasági tevékenység fő tevékenységként történő végzése mellett az egyéni vállalkozói folyamatos fennálltának előírása – az ügy összes körülményét mérlegelve – szűkítheti az 1698/2005/EK rendelet alkalmazhatóságát, végrehajtását, úgy, hogy az 1698/2005/EK rendelet szerinti cél elérését szükségtelenül korlátozza.

Kfv.35106/2018/5 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29) FVM rendelet LETÖLTÉS
 
A helyi adó törvényben alkalmazott fogalmak meghatározásakor kizárólag akkor lehet figyelembe venni más jogágakban szereplő értelmező rendelkezéseket, ha az adott jogvita elbírálására irányadó jogszabály arra vonatkozóan értelmezést nem tartalmaz.
Kfv.35108/2018/10 LETÖLTÉS
 
[1] A „szakiskolát végzettek szakközépiskolája” képzési forma 2016. szeptember 1-jétől olyan többcélú köznevelési intézményekben – ahol a feltételek adottak voltak – a Köznev. tv. 99/A (2) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés alapján „kifutó jelleggel” a szakgimnáziumi nevelés-oktatás részévé vált, míg a 2016/2017-os tanévben ilyen képzés már a Köznev. tv. 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint volt megindítható.

[2] A finanszírozott pedagógus-létszám megállapítására vonatkozó tárgyévi költségvetési törvényben előírt osztószámokat is ehhez igazodóan kell megállapítani 2016. szeptember 1-jét követően.

Kfv.35123/2018/4 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény LETÖLTÉS

 

[1] A követelésvásárlások üzletszerűségének vizsgálatakor az ügyleteket együttesen és egymásra tekintettel kell értékelni.

[2] Követelésvásárlás esetén az ügyletek rendszerességének szempontjából nem a szerződések, hanem az érintett követelések száma az irányadó.

[3] Egyedileg előre meghatározott ügyletnek csak az tekinthető, amely tényleges célja, indoka  miatt nem illeszthető be az akár engedéllyel, akár anélkül folytatott követelésvásárlások sorába.

Kfv.35142/2018/10 LETÖLTÉS
 
Az 1 ha feletti mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanokat az Inytv. és az Inytv. Vhr. értelmében művelési ág szerint kell nyilvántartani. Ha ez a feltétel nem teljesül, az ingatlan teleknek minősül és telekadó fizetés alá esik.
Kfv.35152/2018/4  az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet LETÖLTÉS
 
Az állami támogatásban részesülő munkáltató a szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek védelme érdekében előírt Kjt. 55-80. §-aiban foglalt szabályokat az igényjogosultság feltételeként nem csak betartani köteles a foglalkoztatás során, azt írásban  – a munkaszerződésekben vagy más szabályzatban – is köteles rögzíteni.
Kfv.35159/2018/6 a közalkalmazottak jogállásáról szóló az 1992. évi XXXIII. törvény LETÖLTÉS
 
Az ökológiai jelentőségű területek elkülönítése az egységes kérelemben a zöldítési támogatás feltétele, olyan kötelező tartalmi elem, melynek önálló térképi ábrázolása nélkül a bejelentés nem valósulhat meg. Az egységes kérelem hiányos kitöltése hiánypótlás elrendelése nélkül vezet a támogatás iránti kérelem elutasításához.
Kfv.35160/2018/9 LETÖLTÉS

 

A jogosulatlanul igénybe vett lakáscélú állami támogatás visszatérítésével összefüggésben felmerült valamennyi állami követelés érvényesítésének fóruma egységesen a közigazgatási hatósági eljárás, mely eljárásban a kártérítés Ptk. szerinti egyetemleges felelősségi szabályai is érvényesülhetnek.
Kfv.35164/2018/4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény LETÖLTÉS
 
Helyi adó kivetéséről rendelkező határozat hiányában adókülönbözet megállapítására nincs törvényes lehetőség. [Art. 125. § (5) bekezdés, 127. § (1) bekezdés és 170. § 3. pont].
Kfv.35177/2018/6 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] A követelésvásárlások üzletszerűségének vizsgálatakor az ügyleteket együttesen és egymásra tekintettel kell értékelni. Adott esetben nem releváns körülmény a pénzügyi tevékenység alanyai közötti egyéb jogviszonyok természete, és az ügyletek pénzügyi forrása.

[2] A Hpt. alkalmazhatóságát nem a követelésvásárlással érintett adós székhelyéhez, hanem a követelésvásárlás lényeges körülményeihez képest kell meghatározni. A követelések magyar székhelyű hitelezőktől való megvásárlása esetén a szerződések Magyarországon teljesülnek.

Kfv.35220/2018/9 a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény LETÖLTÉS
 
A hipa alapja az alvállalkozói teljesítések értéke körében az olyan szerződésekben meghatározott díjak értékével csökkenthető, amelyek a Ptk. szerinti vállalkozási szerződésnek minősülnek, és az arra irányadó valamennyi kritériumnak megfelelnek.
Kfv.35222/2018/4 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény LETÖLTÉS
 
Az önkormányzati feladatellátás normatív támogatása az ellátás formája szempontjából csak akkor és olyan mértékig közömbös, miként azt jogszabály meghatározza.
Kfv.35281/2018/6 LETÖLTÉS
 
Helyi adóügyben a jogalkalmazóknak azokat a jogszabályrészeket is értelmezniük és alkalmazniuk kell, amelyeket a jogalkotó a jogszabály értelmező rendelkezései között külön nem határozott meg.
Kfv.35285/2018/8 LETÖLTÉS

 

Túllépi a jogértelmezés határát a jogalkalmazó, ha a támogatás iránti kérelem benyújtása idején hatályos, a tételes jogi norma szövegétől elszakadva, feltételezett jogalkotói célra hivatkozva új normatartalmat állapít meg. A bíróság az Alaptörvény 28. cikke alapján nem alkothat jogot.
Kfv.35289/2018/9 LETÖLTÉS
 
Az Európai Unió pénzügyi eszközeinek felhasználása körében a vétkességen alapuló szabálytalanság jogkövetkezményeit az uniós és a nemzeti jog együttes értelmezésével és alkalmazásával kell meghatározni.
Kfv.35292/2018/10 LETÖLTÉS
 
A falugondnok alkalmazásakor a szükséges képzés elvégzésével kapcsolatos jogszabályi (konjunktív) feltételek együttesen teljesítendők, azaz bármelyikük meg nem valósulása a támogatás iránti jogosulatlanság megállapítását vonja maga után.
Kfv.35294/2018/2 LETÖLTÉS
 
A megrendelő igényei szerint megtervezett és kivitelezett, a megrendelő logóját, védjegyét, illetőleg egyéb hozzá köthető tájékoztató ábrákat magán hordozó csomagolóanyag nyomdai előállítása a helyi iparűzési adó szempontjából igénybe vett szolgáltatásnak minősül
Kfv.35302/2018/8 LETÖLTÉS
 
A helyi adóról szóló önkormányzati rendeletnek a normavilágosság követelményét kielégítve egyértelműen és félreérthetetlenül kell meghatározni szövegében az adó alanyát, tárgyát, mértékét.
Kfv.35304/2018/12 LETÖLTÉS
 
A helyi adóról szóló önkormányzati rendeletnek a normavilágosság követelményeit kielégítve egyértelműen és félreérthetetlenül kell meghatározni szövegében az adó alanyát, tárgyát, mértékét.
Kfv.35308/2018/12 LETÖLTÉS

 

Az Európai Unió pénzügyi eszközeinek felhasználása körében a szabályok betartása iránti helytállást illetően az elévülési idő főszabály szerint a szabálytalanság elkövetésétől számított 4 év azzal, hogy a többéves programok esetén bármely esetben tart addig, amíg a program véglegesen le nem zárult.
Kfv.35312/2018/8 LETÖLTÉS
 
A Htv. 52. § 47. pontja nem értelmezhető akként, hogy az „egyéb nem lakás céljára szolgáló épület” felsorolás közé fel nem vett épületfajta – bevásárlóközpont – mentesül az építményadó fizetés alól. Az Alaptörvény 28. cikk által elvárt és engedélyezett keretek között elvégzett Htv. 11. § (1) bekezdésének értelmezése szerint a bevásárlóközpont nem lakás céljára szolgáló épület, ezért adótárgynak minősül.
Kfv.35314/2018/6 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Az OHÜ nonprofit társaságként közcélú feladatokat lát el, amely keretében közbeszerzési eljárás alapján szolgáltatás-megrendelési szerződéseket köt. A szerződés teljesítésének ellenőrzése megoszlik az OHÜ és a vámhatóság között. Az alperes az ügyletek tényleges megvalósulásának ellenőrzésére, illetve a feltárt tények alapján a jogkövetkezmények levonására rendelkezett hatáskörrel.

[2] Az áfa  – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – osztja a teljes szolgáltatási díj támogatási jogi jellegét, így a szankció alapjába beszámítandó.

Kfv.35329/2018/8 LETÖLTÉS
 
A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet támogatási eljárásában az elektronikus kapcsolattartás választása esetén eredményez csak kölcsönös kötelezettséget. A választás hiányában az ügyfelet a rendelet szerinti kötelezettségek terhelik elektronikusan, vele szemben a kézbesítés a közigazgatási szerv részéről azonban szabályszerűen csak az általános szabályok szerint valósulhat meg.
Kfv.35351/2018/4 LETÖLTÉS
 
A hatósági ellenőrzés eredményeképpen tett megállapítások tartalmi követelménye jellemzően az egyedi esetekben tett megállapítások tételes bizonyítása. A kontrollrendszerek és a hozzájuk rendelt eljárási jogi következmények megfelelő alkalmazásához elengedhetetlen az ellenőrzés szakmai módszerének pontos meghatározása, a megállapítások esetleges kiterjesztése igazolhatósága érdekében
Kfv.35374/2018/4 LETÖLTÉS
 
A lakáscélú támogatás visszaigénylése iránti követelés a feltételül szabott kötelezettségek nem teljesítése esetén akkor jár visszafizetési kötelezettséggel, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. Az Art. szerinti elévülés jogi tényei megállapításának a támogatásról szóló jogszabály rendelkezésein kell elsődlegesen alapulnia.
Kfv.35382/2018/4 LETÖLTÉS

 

[1] A települési adó alóli mentességhez teljesíteni kell azt a törvényi előírást, hogy a földtulajdonos legyen vállalkozó és vállalkozóként vállalkozási tevékenységet végezzen.

[2] Abban az esetben, ha az adó tárgya nem azonos és az adófizetésre kötelezettek személye sem, a kettős adóztatás tilalmának sérelme nem állapítható meg.

Kfv.35391/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] A települési adó alóli mentességhez teljesíteni kell azt a törvényi előírást, hogy a földtulajdonos legyen vállalkozó és vállalkozóként vállalkozási tevékenységet végezzen.

[2] Abban az esetben, ha az adó tárgya nem azonos és az adófizetésre kötelezettek személye sem, a kettős adóztatás tilalmának sérelme nem állapítható meg.

Kfv.35393/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] A települési adó alóli mentességhez teljesíteni kell azt a törvényi előírást, hogy a földtulajdonos legyen vállalkozó és vállalkozóként vállalkozási tevékenységet végezzen.

[2] Abban az esetben, ha az adó tárgya nem azonos és az adófizetésre kötelezettek személye sem, a kettős adóztatás tilalmának sérelme nem állapítható meg.

Kfv.35395/2018/6 LETÖLTÉS
 
Helyi adóügyben a jogalkalmazóknak azokat a jogszabályrészeket is értelmezniük és alkalmazniuk kell, amelyeket a jogalkotó a jogszabály értelmező rendelkezései között külön nem határozott meg.
Kfv.35399/2018/5 LETÖLTÉS
 
 A területalapú támogatásra való jogosultság szempontjából a földhasználat ténylegességének van jelentősége, ha a jogosultság másképp nem igazolható. A közigazgatási hatóság tényállás tisztázási kötelezettsége a mezőgazdasági támogatási eljárásokról szóló különös szabályozás kereteire figyelemmel áll fenn
Kfv.35404/2018/6 LETÖLTÉS

 

A házi segítségnyújtást dokumentáló látogatási és esemény napló közokiratnak nem minősül, ezért bejegyzései tartalmi hitelessége tanúvallomásokkal megdönthető, feltéve, ha a hatóság a bizonyítási eljárást és ezen belül a tanuk meghallgatását az irányadó eljárási szabályokat betartásával folytatja le.
Kfv.35435/2018/4 LETÖLTÉS
 
A helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan – kifejezetten kivételt engedő jogszabályi rendelkezés hiányában – az előzetes értesítés elmaradása, továbbá a képviselet lehetőségéről való megfelelő tájékoztatás hiánya a hatósági eljárás során lényeges eljárásjogi szabálysértésnek minősül, az ügyféli jogokat védő garanciális szabályok sérelme miatt.
Kfv.35440/2018/7 LETÖLTÉS
 
Költségvetési támogatásra a támogatottnak nincs alanyi joga abban a tekintetben, hogy meghatározhatná vagy számon kérhetné a támogatás nyújtásának feltételeit. Nem valósul meg ezért jogelvonás vagy jogkorlátozás pusztán a feltételeknek való meg nem felelés okán, és a támogatás feltételei sem kérdőjelezhetők meg ezen az alapon
Kfv.35465/2018/3 LETÖLTÉS
 
Költségvetési támogatásra a támogatottnak nincs alanyi joga abban a tekintetben, hogy meghatározhatná vagy számon kérhetné a támogatás nyújtásának feltételeit. Nem valósul meg ezért jogelvonás vagy jogkorlátozás pusztán a feltételeknek való meg nem felelés okán, és a támogatás feltételeinek meghatározása sem kérdőjelezhető meg ezen az alapon.
Kfv.35466/2018/4 LETÖLTÉS
 
A területalapú támogatásra való jogosultság szempontjából az ügyfelet a kérelmében megjelölt mezőgazdasági területekre, az igénylési és az elbírálásra nyitva álló határidőt is figyelembe véve, mindaddig jogszerű földhasználónak kell tekinteni, amíg ennek ellenkezője nem igazolható
Kfv.35480/2018/4 LETÖLTÉS

 

Ha a túligénylés a feloldására szolgáló eljárási rendben sem szüntethető meg, annak jogkövetkezménye minden kérelem vonatkozásában a jogosulatlan igénylés megállapítása
Kfv.35489/2018/7 LETÖLTÉS
 
Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevétele esetén nem állapítható meg jogosulatlanság, ha a támogatott művelet az irányító hatóság finanszírozási határozatát követő öt éven belül lényegesen nem módosul. A lényegesség kritériumait illetően a vonatkozó európai uniós jogi rendelkezés irányadó.
Kfv.35499/2018/7 LETÖLTÉS
 
A területalapú támogatásra való jogosultság szempontjából a bizonyítási kötelezettség az ügyfelet terheli. A közigazgatási hatóság tényállás tisztázási kötelezettsége a mezőgazdasági támogatási eljárásokról szóló különös szabályozás keretei között áll fenn.
Kfv.35506/2018/5 LETÖLTÉS
 
Az Áht. rendszerében a kincstár ellenőrzési jogosítványa mind az adminisztratív, mind pedig a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésére kiterjed. A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában a nyilvántartás adatai közé tartozik a szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa és rendszáma. Az adatokban bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének elmulasztása megalapozza a támogatás jogosulatlan igénybevételének megállapítását. Sérti az Áht. 60/A. § (1) bekezdését az a hatósági határozat, amely nem a tényálláshoz igazodó arányos visszafizetési kötelezettséget ír elő.
Kfv.35560/2018/5 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény LETÖLTÉS
 
Csak súlyos, az ügy érdemére kiható jogszabálysértés alapozhatja meg a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését. A Ket. 32. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás felfüggesztése kizárólag törvényben meghatározott esetekben lehetséges. A Támogatási törvény eljárás felfüggesztésére vonatkozó 40/A. §-a a 2018. január 1. napját követően indult ügyekben alkalmazható.
Kfv.35565/2018/4 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény LETÖLTÉS

 

[1] Az ingatlan telekadó tárgyaként minősítésének vizsgálata meg kell hogy előzze az ingatlan adómentességének vizsgálatát.

[2] Nem tárgya a telekadónak a beépítetlen belterületi, korábban hulladéklerakónak használt, rekultivációra szoruló olyan földrészlet, amely nem

Kfv.35608/2018/7 LETÖLTÉS
 
[1] A megbízólevél és az adóellenőrzést lezáró jegyzőkönyv jogszerűen csak az eljárásra meghatalmazással rendelkező ügyvéd részére kézbesíthető.

[2] Az építményadó tárgya a Htv. szerinti lakás vagy nem lakás célját szolgáló épület vagy épületrész.

Kfv.35631/2018/5 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény LETÖLTÉS
 
A helyi adó alapjának az alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás vagy a K+F tevékenységek költségeivel való csökkentésének szabályszerűségéhez a jogszabályi feltételek teljesülése mellett feltétele az is, hogy az adózó számviteli bizonylati rendszere is alkalmas legyen e költségek egyértelmű dokumentálására.
Kfv.35644/2018/5 LETÖLTÉS
 
A földterület a beépíthetetlensége okán a telekadó tárgyi hatálya alól kizárólag fizikai körülmények alapján kerülhet ki, jogi korlátozás alapján nem. A Htv. 19.§ c) pontja szerinti adómentesség az Étv.-ben szabályozott építési tilalom esetén érvényesíthető, más jogszabály által meghatározott korlátozás miatt nem.
Kfv.35682/2018/4 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény LETÖLTÉS
 
A területalapú támogatásra való jogosultság megállapítása iránt folyó eljárásban a közigazgatási hatóság tényállás tisztázási kötelezettsége a mezőgazdasági támogatási eljárásokról szóló különös szabályozás kereteire figyelemmel áll fenn. A bizonyítási tehernek a peres eljárásban való teljesítését ugyanakkor nem váltja ki a közigazgatási eljárásra való általában történő visszautalás a fél részéről, hiszen éppen a közigazgatási eljárással kapcsolatos kifogás megalapozottságának a megfelelő és adott esetben közvetlen bizonyításon alapuló alátámasztása a bírói szak rendeltetése.
Kfv.35725/2018/7 LETÖLTÉS

 

A területalapú támogatásra való jogosultság megállapítása iránt folyó eljárásban a közigazgatási hatóság tényállás tisztázási kötelezettsége a mezőgazdasági támogatási eljárásokról szóló különös szabályozás kereteire figyelemmel áll fenn. A peres eljárásban a közigazgatási eljárás iratanyagát a bíróság hivatalból, illetve különösen a fél hivatkozására figyelembe veszi.
Kfv.35726/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] A fennmaradási engedélyezési eljárásban a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos építésügyi szabályok az irányadóak.

[2] Az építési engedély vagy bejelentés tudomásulvétele nélkül létesített építménynek is meg kell felelnie a helyi építési szabályzat előírásainak, anélkül fennmaradása nem engedélyezhető.

Kfv.37003/2018/19 LETÖLTÉS
 
[1] A per tárgyalásának felfüggesztésére okot adó előkérdés eredményét a bíróság nem hagyhatja figyelmen kívül az ítélet meghozatalakor.

[2] Az újrafelvételi eljárásban hozott új döntés a korábbi döntés helyébe lép, azaz olyan eljárásjogi helyzet alakul ki, mintha már eredetileg is az új döntést hozták volna meg.

Kfv.37008/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A nyomvonal jellegű létesítmény, (szalagpálya) használatbavételi engedélyét vitató félnek a műszaki alkalmasság körében a rendeltetésszerű használatot akadályozó konkrét körülményekre és ezek bizonyítékaira kell hivatkoznia.

[2] Önmagában a tényállás nem kellő feltárására hivatkozás, annak indokolt alátámasztása nélkül a bizonyítási teher megfordulását nem vonhatja maga után.

Kfv.37011/2018/8 LETÖLTÉS
 
Az oktatási közintézmények működtetése közneveléshez kapcsolódó közfeladat, melynek ellátását szolgáló épület az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi.
Kfv.37018/2018/4   LETÖLTÉS
   
A bírság kiszabása során a hatóságot megillető mérlegelési jogkör a bírság összegének meghatározására nem terjed ki akkor, ha a jogszabály a bírság összegét tételesen rögzíti vagy olyan objektív szempontokat ír elő, mely további mérlegelésre nem ad lehetőséget.
Kfv.37021/2018/5 LETÖLTÉS

 

Épületnek minősül – egyéb feltételek fennállása esetén – az az építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül.
Kfv.37026/2018/9 LETÖLTÉS
 
Föld tulajdonjogának végintézkedés útján történő megszerzése esetén a törvényes szerzési korlátozásokat az öröklés megnyílta, azaz az örökhagyó halála időpontjára tekintettel kell vizsgálni.
Kfv.37028/2018/4 LETÖLTÉS
 
Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdonjog bejegyzési eljárásban a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó földek esetén azt kell vizsgálnia, hogy az Inytv. vhr. 75. § (5) bekezdésében foglalt iratok, nyilatkozatok csatolásra kerültek-e.
Kfv.37030/2018/5 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet LETÖLTÉS
 
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat visszavonhatatlan és mindenkivel szemben hatályos, így az annak alapján történt anyakönyvi bejegyzés az anyakönyvi eljárásban alappal nem vitatható.
Kfv.37036/2018/9 LETÖLTÉS
 
Az Étv. 48. § (9) bekezdésében meghatározott tíz éves objektív határidőn túl az építésügyi hatóság nem intézkedhet, így bontást sem rendelhet el.
Kfv.37038/2018/11 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény LETÖLTÉS
 
Ha a felelősség nem állapítható meg egyértelműen a környezet veszélyeztetésért, akkor elsődlegesen a környezethasználó kötelezettségei kerülnek megállapításra a jogi szabályozás okán. E környezethasználó tevékenységéről – kimentés hiányában – vélelmezi a jogszabály, hogy az esetlegesen károsító hatású lehet. A tényfeltárás egyebek között azt a célt is szolgálja, hogy ebben a tekintetben tisztázni lehessen egyértelműen a károsító hatás eredetét (okát vagy okozóját).
Kfv.37043/2018/7 LETÖLTÉS

 

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességében bízó, ellenérték fejében tulajdonjogot szerző személy jogerősen bejegyzett tulajdonjoga – hozzájárulása hiányában – helyesbítés jogcímén közigazgatási eljárás eredményeként nem törölhető. Ilyen tartalmú törlést csak polgári bíróság rendelhet el egy a vonatkozó magánjogi jogviszonyt rendező polgári peres eljárásban, ha annak eljárási- és anyagi jogi feltételei fennállnak
Kfv.37050/2018/9 LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálati kérelem nem bírálható el érdemben, ha a felperes az abban megjelölt jogszabálysértés vonatkozásában nem rendelkezik kereshetőségi joggal.
Kfv.37055/2018/5   LETÖLTÉS
   
Az erdőfelújítási kötelezettség attól függetlenül keletkezik, hogy milyen okból pusztult ki, vagy csökkent az erdő faállománya. Erdőgazdálkodó hiányában a tulajdonos köteles az erdő szakszerű felújításáról gondoskodni.
Kfv.37056/2018/4 LETÖLTÉS
 
A földhivatal regisztratív hatóság, az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a kérelmek beérkezésének sorrendjében azt vizsgálja, hogy a jog bejegyzésére, tény feljegyzésére irányuló kérelem alapjául szolgáló okiratok megfelelnek-e a törvényi rendelkezéseknek. Az ingatlanügyi hatóság – a nyilvánvaló érvénytelenséget kivéve – a megállapodás polgári jogi érvényességét nem vizsgálja, a nyilvántartás vezetésének nem előkérdése a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségével kapcsolatos polgári per.
Kfv.37058/2018/8 LETÖLTÉS
 
A Fétv. 48. § (2) bekezdése kógens rendelkezése a szerződéses jognyilatkozat meg nem feleléséhez nem fűzi a szerződés semmisségének jogkövetkezményét, ezért e jogszabálysértés a Földforgalmi törvény 51. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem vezethet a haszonbérleti szerződés megtagadásához. Ilyen szerződésre is érvényesen tehető elfogadó nyilatkozat.
Kfv.37062/2018/7 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 2013. évi CCXII. Törvény és a a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS

 

[1] A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát tanúsító kártya kiadása jogszabályi feltételeinek fennállását a kérelmezőnek kell igazolnia.

[2] A tartózkodási kártya kiállítása iránti eljárásban a hatóságnak csak azt kell vizsgálnia, hogy a kérelmező megfelelően igazolta-e a törvényben meghatározott feltételek fennállását.

Kfv.37065/2018/8 LETÖLTÉS
 
A hamis adatot, valótlan tényt tartalmazó okirat benyújtásának következményeit a kérelmet előterjesztő félnek kell viselnie.
Kfv.37068/2018/6   LETÖLTÉS
   
[1] A hivatalból indult eljárásban a Ket. 30. §-ának és 33/A. § (1) bekezdése alkalmazásának nincs helye.

[2] Fellebbezés hiányában a döntés jogerőssé, véglegessé válik, ezért a döntés jogszerűségének vitatásához való jog, azaz a jogorvoslathoz való jog elenyészik.

Kfv.37076/2018/9 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
Az azonos célt szolgáló, tartalmában, időbeni ütemezésében, megvalósítási módjában funkcionális egységet képező szerződések becsült értékét egybe kell számítani, és az ajánlatkérőnek az egybeszámított összegnek megfelelő eljárási rendben közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia.
Kfv.37080/2018/8 LETÖLTÉS
 
Hatósági bizonyítvány jogkérdés eldöntésére nem adható ki, az csak tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgálhat. Hatósági bizonyítvány nem szolgálhatja jogszerűtlen állapot legalizálását vagy ideiglenes helyzet véglegesítését.
Kfv.37086/2018/7 LETÖLTÉS

 

Az iratoknak megfelelően megállapított tényállás, a bizonyítékok kirívóan okszerűtlen vagy a logika szabályaival ellentétes értékelésének hiányában nincs lehetőség a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésére, újra értékelésére.
Kfv.37110/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] Az egybe foglalt vételáron történő eladás törvényi feltételei teljesülését az eladó vonatkozásában kell értékelni.

[2] Az adásvételi szerződésben egybefoglalt vételár nem köthető ki olyan ingatlanokra, amelyek az adásvételi szerződésben félként nem szereplő, harmadik személy földhasználó üzemközpontjához tartoznak.

Kfv.37111/2018/6 LETÖLTÉS
 
Letelepedési államkötvényt vásárló külföldi személy eltartott szülője, hozzátartozói alapon nemzeti letelepedési engedélyt akkor kaphat, ha valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel. Az eltartottsági kritérium meglétét, az eset összes körülményeit – különösen a kérelmező anyagi helyzetét – vizsgálva, a hatóság mérlegelési jogkörében állapítja meg.
Kfv.37112/2018/6 LETÖLTÉS
 
A Földforgalmi tv. 12. § (1) ba) alpontját úgy kell értelmezni, hogy a helyben lakói minőségnek a föld megszerzője vonatkozásában kell fennállnia.
Kfv.37115/2018/9 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
A Vhr. 24. § (4) bekezdése és az abban meghatározott 5 méteres hibahatár csak az erdészeti nyilvántartási térképre vonatkozik, így az nem alkalmazható a kitermeléssel érintett természetben meghatározható területre és a bejelentéstől eltérő kitermelés miatt kiszabott erdőgazdálkodási bírság megállapítása során.
Kfv.37116/2018/6 az Evt. végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet LETÖLTÉS

 

[1] A jegyzőnek a kifüggesztett kamarai állásfoglalást a név szerint ismert ügyfelekkel közvetlenül is közölnie kell és tájékoztatnia kell az ügyfelet a kifogás előterjesztésére nyitva álló határidőről is.

[2] A hatósági jóváhagyás tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben a bíróság a kamarai állásfoglalás megalapozottságáról nem foglalhat állást, mert arra külön, a kifogás folytán hozott képviselő-testületi döntés bírósági felülvizsgálata iránt indított perben kerülhet sor.

Kfv.37124/2018/7 LETÖLTÉS
 
A Harmtv. 19. § (4) bekezdés a) pontja értelmében családi együttélés biztosítása céljából csak eltartott szülő kaphat tartózkodási engedélyt, ezért a hatóságnak vizsgálnia kell a szülő eltartottságát, rászorultságát.
Kfv.37126/2018/4 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény LETÖLTÉS
   
Az alapítvány változásbejegyzésével kapcsolatos eljárások eltérnek az alapítványi köznevelési intézmény változásbejegyzésére (fenntartóváltás és az alapítvány adataiban történt módosítások) irányuló eljárástól. Az előbbi polgári, az utóbbi közigazgatási peres eljárás keretében történik. A Ptk.-n alapuló alapítványi státuszkérdések jogi tényként előzményei és alapjai az adott közigazgatási jogviszony alakulásának, anélkül azonban, hogy azt ezáltal származékos jogviszonnyá tennék.
Kfv.37127/2018/19 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény LETÖLTÉS
 
Az eljárás megindulásáról való értesítés az ügyféli részvételi jognak illetőleg a meghallgatáshoz való jognak az első eljárásjogi biztosítéka, mely megsértésére nem hivatkozhat alappal az az ügyfél, aki mind az áttételt elrendelő végzésből, mind a helyszíni szemle jegyzőkönyvből tudomással bírt az eljárás megindításáról.
Kfv.37128/2018/7 LETÖLTÉS
 
A díjazás ellenében megbízási szerződés alapján végzett hitoktatói és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása egyéb keresőtevékenységnek minősül az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételi eljárásnál.
Kfv.37130/2018/9 LETÖLTÉS
 
A lakókocsi fölé, illetve köré kialakított tetőszerkezet nem kerti építmény, hanem az Étv. 2.§ 10. pontja szerint minősülő épület, ezért engedélyköteles építménynek minősül.
Kfv.37131/2018/6 az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény LETÖLTÉS

 

[1] A Bt. 41. § (1) bekezdés c) pontján alapuló bírság kiszabása során a bányahatóságnak nem elég azt vizsgálnia, hogy a felperes rendelkezik-e ásványi nyersanyag kitermelésére engedéllyel, hanem azt a jogszabályt is meg kell jelölni a határozat indokolásában, amely alapján más hatóság engedélyét kellett volna beszerezni a bányászati tevékenység jogszerű folytatásához.

[2] Nem bármely hatóság engedélye jogosít fel bányászati jog gyakorlására, hanem csak az adott tevékenységre vonatkozó engedély kiadására feljogosított hatóság által kiadott engedély az abban meghatározott feltételek mellett.

Kfv.37132/2018/4 LETÖLTÉS
 
A jogerős pénzbírságot kiszabó határozatok miatti felszámolói névjegyzékből történő törlés esetén nem a pénzbírság alapját képező mulasztás megvalósulásának az időpontja, hanem a bírság kiszabásának időpontja a meghatározó a hatály szempontjából.
Kfv.37136/2018/7 LETÖLTÉS
 
Megszűnik a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagjának az állandó tartózkodási joga, ha az érintettek érdekházasságot kötöttek.
Kfv.37148/2018/9   LETÖLTÉS
   
zi segítségnyújtás esetén az ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozóan előírt adatrögzítés és az időszakos jelentés, egymástól elkülönülő, önálló kötelezettségek. Az Szt. 138. § (5) bekezdése alkalmazása során a 2016. február 1-jén személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátotti létszám megállapítása során a KENYSZI napi jelentésre vonatkozó adatait nem kell vizsgálni.
Kfv.37152/2018/5 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény LETÖLTÉS
 
A földgázellátást nyújtó egyetemes szolgáltatói engedélyes jogát a vonatkozó uniós irányelv átültetését megvalósító ágazati szabályozás jogszerűen korlátozza. Az üzletszabályzat tartalmának jelentősége van a felperesi jogérvényesítés szempontjából.
Kfv.37153/2018/7 LETÖLTÉS

 

Nem felel meg a Földforgalmi tv. 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak az a nyilatkozat, miszerint a szerző fél azt vállalja, hogy a földet a birtokba lépés és nem a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja.
Kfv.37158/2018/7 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
[1] A közbeszerzési ajánlat elbírálásáról szóló, az ajánlat érvénytelenségét megállapító ajánlatkérői döntés elleni jogorvoslati kérelemben már nem lehet vitatni az ajánlati kiírás tartalmát.

[2] Amennyiben az ajánlati felhívás nem tette lehetővé a beszerzés tárgyával „egyenértékű” másik termék megajánlását, úgy figyelemmel a vonatkozó jogszabályi előírásokra is, a jogorvoslati eljárás során az egyenértékűség vizsgálata már nem lehetséges.

Kfv.37162/2018/5 LETÖLTÉS
 
A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleményére hivatkozással a Kstv. kártalanítás megállapítására vonatkozó szabályaitól nem lehet eltérni. A joggyakorlat-elemző csoport állásfoglalása nem jogforrás és nem is kötelező erővel bíró jogegységi határozat, ezért annak figyelmen kívül hagyására a közigazgatási határozat jogszerűtlensége nem alapítható.
Kfv.37163/2018/9 a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény LETÖLTÉS
 
A keresetindítási jog nem azonos a kereshetőségi joggal. A közigazgatási eljárásban ügyfélnek nem minősülő személynek keresetindítási joga nincs, ez esetben a kereshetőségi jog vizsgálata fel sem merülhet.
Kfv.37168/2018/6 LETÖLTÉS
 
Fennmaradási engedély megadásához az építéshatóságnak a közérdek sérelmét vizsgálnia kell és döntését a mérlegelési jogkörben hozott határozat követelményei szerint köteles indokolni.
Kfv.37171/2018/9 LETÖLTÉS
 
[1] Közigazgatási perben a kereshetőségi jog fennállásához önmagában nem elég, ha a felperes a közigazgatási eljárásban ügyfél volt. A kereshetőségi joghoz szükséges, hogy a fél által érvényesített alanyi jog vagy jogos érdek és a kifogásolt jogsértés között közvetlen kapcsolat álljon fenn.

[2] Amennyiben az arra jogosult ténylegesen és tartósan nem folytatja engedélyköteles tevékenységét, az egységes környezethasználati engedély visszavonható.

Kfv.37172/2018/14 LETÖLTÉS

 

Az Fétv. 70. §-ában meghatározott saját tulajdoni hányadnak megfelelő terület megállapításakor figyelembe kell venni az ingatlan egyes részeinek eltérő besorolását. A használati rendre vonatkozó megállapodást a tulajdonostársak jogosultak megkötni, azonban több tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő mértékű terület egyben is kijelölhető, ha annak használatát egységesen egy harmadik személy részére kívánják átengedni.
Kfv.37176/2018/12 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel  összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény LETÖLTÉS
 
Letelepedési államkötvényt vásárló külföldi eltartott szülője nemzeti letelepedési engedélyt akkor kaphat, hogy ha valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel. Az eltartottság nem minősül automatikusan rászorultságnak, azonban az eset összes körülményeit vizsgálva a hatóság mérlegelési jogkörében állapítja meg, hogy a letelepedést kérelmező szülő az anyagi helyzete alapján eltartottnak minősül-e.
Kfv.37182/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A bíróság részben részben sem alapíthatja döntését olyan jogszabálysértésre, amelyre a fél a keresetében sem konkrét jogszabályhely megjelöléssel, sem szövegszerűen nem hivatkozott.

[2] A tartalmilag közös tulajdon megszüntetését is magába foglaló megállapodásra alapított ingatlan-nyilvántartási bejegyzésnél a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályok nem mellőzhetők.

[3] Az épület önálló ingatlanként való ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges az eredeti ingatlanon jelzálogjoggal rendelkező személy hozzájárulása, ennek hiányában az eredeti ingatlan terheit át kell jegyezni az újonnan kialakított, épületet feltüntető ingatlanra is.

Kfv.37185/2018/9 LETÖLTÉS
 
Az iratoknak megfelelően megállapított tényállás, a bizonyítékok kirívóan okszerűtlen vagy a logika szabályaival ellentétes értékelésének hiányában, a konkrétumot nélkülöző általános előadás nem alapozza meg a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelését, újraértékelését. Az ajánlati felhívásban foglaltakhoz mind az ajánlatkérő, mind az ajánlattevő kötve van.
Kfv.37188/2018/7 LETÖLTÉS

 

Alapvető követelmény a közigazgatási eljárásban, hogy a felek értesüljenek az eljárás megindításáról, nyilatkozatot tehessenek, bizonyítékokat csatolhassanak, védekezésüket előterjeszthessék. Ezen kötelezettsége alól nem mentesíti a hatóságot egy más hatóság értesítése, jelzése, az legfeljebb az eljárás megindítására lehet alkalmas.
Kfv.37195/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] Az ingatlanügyi hatóság, mint hatósági nyilvántartást vezető regisztratív szerv eljárására elsődlegesen az ingatlan-nyilvántartási törvény speciális rendelkezései irányadóak, a Ket. csak mögöttes szabályként alkalmazható.

[2] Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre, feljegyzésre irányuló kérelem az okiratnak az iktatásakor fennálló tartalma alapján bírálható el.

Kfv.37203/2018/9 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
[1] Az Fftv. 47. § (5) bekezdése szerinti termőföldek egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adására kötött szerződés jogszerűsége megállapítható, ha a haszonbérlő földhasználatában levő ingatlanok haszonbérbe adására kötnek szerződést és a haszonbérlő mezőgazdasági üzemközponttal rendelkezik. Ebben az esetben az egy üzemközponthoz való tartozás mint jogszabályi feltétel fennáll.

[2] Az Fftv. 47. § (5) bekezdése szerinti esetben elfogadó nyilatkozatot jogszerűen csak a teljes szerződésre, azt teljes egészében elfogadva tehető. A Fétv. 56. §-ába ütközik az az elfogadó nyilatkozat, amely a több ingatlan közül csak egyre vonatkozóan került előterjesztésre.

Kfv.37209/2018/9 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
Jogszabályi előírás hiányában az építési engedély iránti kérelemhez nem kell csatolni az ingatlan társtulajdonosa hozzájáruló nyilatkozatát. E vonatkozásban az ún. építési jogosultságot az építésügyi hatóság nem köteles vizsgálni.
Kfv.37211/2018/3 LETÖLTÉS

 

Villamosenergia önkényes visszakapcsolással való vételezése miatt a fogyasztóval szemben szankció (kötbér) akkor alkalmazható, ha az engedélyes a fogyasztónak felróható szerződésszegést bizonyítani tudja.
Kfv.37213/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] Az aggálytalan szakvéleménnyel szemben a felperesnek kell bizonyítania, hogy a Szakértő szakmai megállapításai nem helytállóak. Ehhez a felperesi előadás, a kétely puszta megfogalmazása nem elegendő.

[2] A kivitelezés szakszerűségéért a kivitelező akkor is felelősséggel tartozik, ha az építési tevékenységet az építési engedélynek megfelelően végezte.

Kfv.37225/2018/4 LETÖLTÉS
 
[1] A bejegyzési engedély az adásvételi szerződéstől külön is megadható, ám ez esetben mind az adásvételi szerződésnek, mind a bejegyzési engedélynek külön-külön is meg kell felelnie a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokkal szemben támasztott tartalmi és alaki követelményeknek.

[2] Ahhoz, hogy a bejegyzési engedély alapján a tulajdonjog változás bejegyezhető legyen, a bejegyzési engedélynek feltétlenül tartalmaznia kell a kérelmezett jog pontos megnevezését.

Kfv.37226/2018/9 LETÖLTÉS
 
[1] A Magyarország területén jogszerűtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgár kiutasítása elrendelése nem mérlegelési jogkörben hozott döntés, a vonatkozó idegenrendészeti szabályok kógensek.

[2] A családi élet tiszteletben tartásának joga sem vezethet arra, hogy a magyarországi tartózkodási feltételeket nem teljesítő harmadik országbeli állampolgár kiutasításáról ne lehetne rendelkezni.

Kfv.37231/2018/13 LETÖLTÉS
 
Az érdekeltség közvetett jellege földforgalmi ügyekben sem alapozza meg a felperes kereshetőségi jogát.
Kfv.37245/2018/5 LETÖLTÉS
 
A közérdekű cél más ingatlanon, vagy részkisajátítással történő megvalósításának lehetőségét a felperesnek konkrétan, a beruházás teljes egészére figyelemmel kell igazolnia.
Kfv.37248/2018/10 LETÖLTÉS

 

Amennyiben a vevő és az elővásárlásra jogosult is tulajdonostárs, akkor a köztük fennálló sorrendet az Fftv. 18. § (4) bekezdése dönti el.
Kfv.37265/2018/6 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
A tartózkodási engedély meghosszabbítása törvényi feltételeinek fennállását a kérelmezőnek kell bizonyítania.
Kfv.37275/2018/7 LETÖLTÉS
 
A kereskedelmi jellegű közterület-használat közigazgatási jogviszonyt keletkeztet, a közterület-használat engedélyezése tárgyában folyó eljárás közigazgatási ügy, az ezen eljárásban született határozattal szemben közigazgatási peres út vehető igénybe.
Kfv.37276/2018/6 LETÖLTÉS
 
A Vhr. 24. § (4) bekezdése és az abban meghatározott 5 méteres hibahatár csak az erdészeti nyilvántartási térképre vonatkozik, így az nem alkalmazható a kitermeléssel érintett természetben meghatározható területre és a bejelentéstől eltérő kitermelés miatt kiszabott erdőgazdálkodási bírság megállapítása során.
Kfv.37345/2018/5 az Evt. végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet LETÖLTÉS
 
A közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába felvett élettársi kapcsolat megfelel az Szmtv. 2. § b) pont bj) alpontja szerinti hatóság előtt regisztrált élettársi kapcsolatnak.
Kfv.37348/2018/7 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény LETÖLTÉS
 
Az Inytv.vhr. 68/C. §-ában foglalt nyilatkozatot a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés esetében a vevőnek a szerződésben vagy azzal egyidejűleg készült külön okiratban kell megtennie. Ez a nyilatkozat utóbb nem pótolható.
Kfv.37357/2018/7 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet LETÖLTÉS

 

[1] Az ingatlanforgalmi szakvélemény megállapításait újabb ingatlanforgalmi szakvéleménnyel lehet cáfolni.

2] Az iratoknak megfelelően megállapított tényállás, a szakértői vélemény kirívóan okszerűtlen vagy a logika szabályaival ellentétes értékelésének hiányá

ban a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásban nincs lehetőség a bizonyítékok felülmérlegelésére, újraértékelésére.

[3] A szakértői bizonyítás indítványozása elmulasztásának következményeit a bizonyításra köteles félnek kell viselnie.

Kfv.37358/2018/6 LETÖLTÉS
 
Az ún. fennmaradó tartózkodási jog megállapításának és ennek alapján a tartózkodási kártya kiállításának konjunktív feltétele a házasság legalább két évig tartó fennállása és ezen időn belül a kérelmezőnek legalább egy évig az országban tartózkodása. Bármelyik feltétel hiányában alappal utasítja el a hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelmet.
Kfv.37362/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A Kúria hatályon kívül helyező végzése az alsófokú bíróságot köti, az új eljárás lefolytatásakor és az új határozat meghozatalakor az abban foglalt utasítást köteles figyelembe venni.

[2] Az Ütv. 29. § (2) bekezdés első fordulatában meghatározott egy éves objektív határidőn túl előterjesztett ügyészi felhívás alapján a közigazgatási hatósági döntés visszavonásának nincs helye.

Kfv.37375/2018/7 Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény LETÖLTÉS
 
A legelő művelési ágban nyilvántartott ingatlanon állattartási célú felépítmény elhelyezése a termőföld más célú hasznosításának minősül, amelyhez az ingatlanügyi hatóság engedélye szükséges. Ilyen engedély kiadásának hiányában a hatóság jogszerűen kötelezi az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállapítására.
Kfv.37378/2018/5 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az EUB ítéletének megállapításai kizárólag az uniós jogi érintettségű ügyekben érvényesülhetnének, az adott esetben fordított irányú hátrányos megkülönböztetést jelenthetne. Az EUB gyakorlata alapján a fordított diszkrimináció kiküszöbölése érdekében az uniós jogi előírásokat szükséges kiterjeszteni az ilyen nem uniós jogi érintettségű helyzetekre is
Kfv.37393/2018/8 LETÖLTÉS

 

Az ingatlan Natura 2000 területnek akkor minősül, ha a vonatkozó miniszteri rendelet az ingatlan hrsz.-át tartalmazza.
Kfv.37405/2018/3 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az EUB ítéletének megállapításai kizárólag az uniós jogi érintettségű ügyekben érvényesülhetnének, az fordított irányú hátrányos megkülönböztetést jelenthetne. Az EUB gyakorlata alapján a fordított diszkrimináció kiküszöbölése érdekében az uniós jogi előírásokat szükséges kiterjeszteni az ilyen helyzetekre is.
Kfv.37410/2018/6 LETÖLTÉS
 
Rosszhiszemű a szociális ellátásban részesülő személy, ha a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – alapos ok nélkül – nem értesíti 15 napon belül az ellátást megállapító szervet.
Kfv.37426/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] Az építésfelügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány tartalma az ingatlanügyi hatóság eljárásában vitatható.

[2] A hatósági bizonyítvány kiállítási iránti eljárásba az esetleges ellenérdekű ügyfelet bevonni nem kell, az eljárásról őt értesíteni sem kell, a hatósági bizonyítványt számára nem kell kézbesíteni.

[3] A hatósági bizonyítvány döntés nélküli regisztratív aktus, ezért annak rendelkező része nincs.

Kfv.37440/2018/7 LETÖLTÉS
 
A földgázelosztási díjból keletkező árbevételből származó kiegyenlítő fizetés 2011. I. félév vonatkozásában nem értelmezhető a jogosult szolgáltató alanyi jogaként, csak a külön jogszabályban meghatározott mód és eljárás figyelembe vételével határozhatók meg a kifizetésből részesülés feltételei.
Kfv.37441/2018/6 LETÖLTÉS

 

A tartózkodási kártya kiállításának egyik, lényeges feltétele a magyarországi, bejelentett lakóhelyen való életvitelszerű tartózkodás. Nem elégíti ki ezt a feltételt az az életvitel, amelynek során a kérelmező csak alkalomszerűen tartózkodik Magyarországon, mert életvitelszerűen, a munkájából és a házastársa cége működtetéséből fakadóan ténylegesen Romániában él és dolgozik.
Kfv.37447/2018/8 LETÖLTÉS
 
[1] A képviselő-testület kifogást elbíráló határozatával szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

[2] A kifogást elbíráló képviselő-testületi határozatot az ügydöntő hatóság köteles figyelemebe venni. Ez utóbbi határozat bírósági felülvizsgálata során a képviselő-testület közigazgatási bíróság által elbírált határozatának jogszerűsége nem vizsgálható.

Kfv.37456/2018/7 LETÖLTÉS
 
[1] Ha a használatbavételi engedély iránti kérelem kiadásának feltétele a jogszabályban meghatározott dokumentumok csatolása és a kérelmező felperes ezeket hiánypótlási felhívás ellenére elmulasztja benyújtani, akkor a felperes a hatóság tényfeltárási kötelezettségének elmulasztására alappal nem hivatkozhat.

[2] Alkalmazott jogszabályok: 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 40. § (2) bekezdés f) és g) pontja, (5) bekezdés e) pontja, 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 14. §-a, 2004. évi CXL. törvény 2. § (3) bekezdése

Kfv.37457/2018/5 LETÖLTÉS
 
Ha a lakossági fogyasztó kezdeményezte a szociálisan rászorulók nyilvántartásába történő felvételét, a nyilvántartásba történő felvételig vagy annak megtagadásáig a kikapcsolási folyamatot az elosztónak és a kereskedőnek is fel kell felfüggesztenie.
Kfv.37461/2018/5 LETÖLTÉS
 
Az építési engedélytől eltérően végzett átalakítás következtében szabálytalanul megépített építmény használatát meg kell tiltani, ha arra fennmaradási engedély nem adható ki.
Kfv.37472/2018/5 LETÖLTÉS
 
Harmadik országbeli állampolgárnak a tartózkodási engedélye meghosszabbítása iránti kérelméhez csatolt adatok hamis voltának következményét objektíven viselnie kell. A dokumentum hamis adattartalmával szemben ellenbizonyításnak helye van, ez azonban nem a dokumentumot szolgáltató tudatállapotának vizsgálatára vonatkozik.
Kfv.37473/2018/7 LETÖLTÉS

 

A tartózkodási engedély meghosszabbítása törvényi feltételeinek fennállását a kérelmezőnek kell igazolnia.
Kfv.37476/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] Közigazgatási perben csak a felülvizsgálattal támadott konkrét határozat jogszerűsége vizsgálható, más közigazgatási eljárás, döntés jogszerűsége akkor sem képezi az adott per tárgyát, ha az ugyan arra az ingatlanra vonatkozik.

[2] A közigazgatási perben a felperesnek kell bizonyítania, hogy a közigazgatási határozat jogszabálysértő.

Kfv.37490/2018/11 LETÖLTÉS
 
Az ügyben való közvetlen érintettség hiányában a felperes kereshetőségi joga nem állapítható meg, ilyenkor a kereset érdemben nem bírálható el.
Kfv.37518/2018/6 LETÖLTÉS
 
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás főszabály szerint kérelemre indul, amelynek során meghatározó jelentőségű a kérelem tartalma. Amennyiben a kérelemben megjelölt ingatlan nem azonos az ingatlan adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlannal, úgy azok együttes tartalma ellentmondó, ezért a bejegyzés iránti kérelmet hiánypótlásra való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Kfv.37535/2018/5 LETÖLTÉS
 
Csatornabírság kiszabására irányuló eljárásban alkalmazandó a Kkv. tv. 12/A. §-a. Amennyiben az első- és másodfokú hatóság nem vizsgálja figyelmeztetés alkalmazhatóságát bírság megfizetésére kötelezés helyett, akkor súlyos jogszabálysértést követ el, amely a bírósági eljárásban nem pótolható.
Kfv.37540/2018/9 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény LETÖLTÉS

 

[1] Az előzőek alapján a Kúria azt állapította meg, hogy a jogerős ítélet nem sértette meg a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályokat, így az 1952. évi Pp. 275. § (3) bekezdése alapján a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. [

2] A mezőgazdasági földek forgalma során a földforgalmi ügy résztvevőinek kötelezettsége a jogszabályi követelményeknek megfelelő okiratok benyújtása az eljáró hatóságok részére. Amennyiben egy okirat nem felel meg a Földforgalmi törvény, illetőleg a Ptk. rendelkezéseinek, ez az előterjesztő felelősségi körébe tartozik, s azzal szemben nem hivatkozhat sem a hatóság eljárási kötelezettségére, sem pedig a földforgalomban fennálló anyagi jogi jogosultságaira.

Kfv.37544/2018/7 LETÖLTÉS
 
[1] Az EUMSZ 63. cikkével ellentétes a Fétv. 108.§ (1) bekezdése, amely a nem közeli hozzátartozók javára bejegyzett haszonélvezeti jog és használati jog megszűnését állapítja meg és erre tekintettel annak törlését rendelte el.

[2] Az uniós joggal ellentétes tagállami szabály nem alkalmazható.

Kfv.37556/2018/3 az Európai Unió működéséről szóló szerződés és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény LETÖLTÉS
 
A hazai anyakönyvezési eljárásban a hatóságnak arról a kérelemről kell döntenie, amelyet hozzá az ügyfél benyújtott. Nem kérhető számon a hatóságon az olyan döntés elmaradása, amelyre nézve kérelmet nála nem terjesztettek elő.
Kfv.37558/2018/5 LETÖLTÉS
 
A hálózati engedélyes nem hivatkozhat az új felhasználó mulasztására, ha maga nem tesz eleget az új felhasználó irányában a tájékoztatási, hiánypótlási kötelezettségének a hozzá bejelentett átadás-átvételi jegyzőkönyv és felhasználóváltási szándék kapcsán.
Kfv.37559/2018/5 LETÖLTÉS
 
A vadászterület határára vonatkozó ajánlásra benyújtott módosító javaslatot elbíráló eljárásban hiánypótlásnak nincs helye és nem alkalmazhatók a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó rendelkezései.
Kfv.37560/2018/7 LETÖLTÉS

 

A perindítási jog és a kereshetőségi (igényérvényesítési) jog nem azonos fogalmak, utóbbi meglétéhez a per tárgyával összefüggő közvetlen jog- illetőleg érdeksérelem fennállása, annak igazolása szükséges
Kfv.37561/2018/4 LETÖLTÉS
 
A védelembevételi eljárásnak nem lehet tárgya a szülői felügyeleti jog gyakorlása és a kapcsolattartás újraszabályozása.
Kfv.37562/2018/12 LETÖLTÉS
 
[1] A Földforgalmi 19. § (2) bekezdésében előírt feltétel fennállásához nem elegendő, hogy a földműves a földet ténylegesen használja, ahhoz a Földforgalmi tv. 38. § (1) bekezdésében felsorolt valamely érvényes jogcím is szükséges. A haszonkölcsön jogcímén gyakorolt földhasználat a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés b) pont pontjában megjelölt elővásárlási jogosultságot nem alapozza meg.

[2] A földhasználati jogot nem a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzés keletkezteti, de a hatósági jóváhagyási eljárásban a földhasználat időtartama csak a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, közhiteles adatok alapján állapítható meg. Bejegyzés hiányában a Földforgalmi 19. § (2) bekezdése szerinti 3 éves földhasználat igazolása az elővásárlási jogát a Földforgalmi 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyakorló földművest terheli.

Kfv.37563/2018/9 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény LETÖLTÉS
 
A 30 évre szóló feles bérleti földhasználattal terhelt föld tulajdonjogának megszerzése nem gazdálkodási, hanem elsősorban felhalmozási célokat szolgál. A feles bérleti szerződés érvényességi vizsgálata meghaladja az agrárkamara és a kifogást elbíráló képviselő-testület hatáskörét.
Kfv.37564/2018/7 LETÖLTÉS
 
[1] A tulajdonost kártalanítás illeti meg, ha az ingatlanra vonatkozó övezeti előírások változása miatt csökken az ingatlan forgalmi értéke.

[2] A kártalanítás összege az ingatlannak a helyi építési szabályzat hatályba lépése előtti és az új szabályozás eredményeként megállapítható forgalmi értéke közötti különbözet. A forgalmi értékcsökkentés ténye és annak mértéke szakkérdés.

Kfv.37566/2018/8 LETÖLTÉS

 

[1] A kiadmányozási jog átengedése nem érinti a közigazgatási szerv jogszabályban meghatározott hatáskörét. A hatáskör meglétét vagy hiányát az eljárás egészéből, az egyes eljárási cselekményekből, a döntés külső megjelenéséből, tartalmából lehet megállapítani.

[2] A hatáskör meglétét vagy hiányát nem lehet tanúvallomással bizonyítani.

Kfv.37578/2018/5 LETÖLTÉS
 
Meg kell tagadni az erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés jóváhagyását, ha az sérti az irányadó jogszabályi előírásokat, így különösen az Evt. rendelkezéseit. A szerződés tárgyának pontos megjelölése érvényességi alapfeltétel, amelytől nem lehet eltekinteni.
Kfv.37588/2018/6 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény LETÖLTÉS
 
Az erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés jóváhagyását meg kell tagadni, ha a szerződés sérti az irányadó jogszabályi előírásokat, így különösen Földforgalmi tv. és az Evt. rendelkezéseit. A szerződés tárgyának pontos megjelölése, az erdő területi adatának, erdészeti azonosítójának feltüntetése elengedhetetlen a hatósági jóváhagyáshoz.
Kfv.37589/2018/8 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény LETÖLTÉS
 
A „kézbesítés akadályozott” jelzéssel visszaérkezett postai küldemény alapján nem lehetséges a használati megosztáshoz való hozzájárulást megadottnak tekinteni. A tulajdonostárs (haszonélvező) a lakcímének, tartózkodási helyének ismeretlen voltát a használati szerződést kötő személynek (személyeknek) kell bizonyítaniuk, az „ismeretlen” jelző nem az ajánlatot megküldő tulajdonostárs vonatkozásában, szubjektív módon értelmezendő, hanem objektív szempontok alapján.
Kfv.37590/2018/10 LETÖLTÉS

 

[1] A tartózkodás egyéb céljaként nem lehet a magyarországi jogrendbe (közrendbe) ütköző tartózkodási célt megjelölni és arra sincsen mód, hogy más (pl. családegyesítési) tartózkodási célra vonatkozó szabályok alapján kerüljön sor a döntéshozatalra. A különböző tartózkodási okok szerinti engedélyezési eljárások nem moshatók össze.

[2] A többnejűség értékelése idegenrendészeti eljárásban. Alkalmazandó jogszabályok: 2007. évi II. törvény 2. § d) pont, 13. § (1) bekezdés d) és f) pont, 19. § (1) bekezdés, 35/A.§ (1) bekezdés, 1979. évi 13. tvr. 7. §, 37. §, 114/2007. (V. 24.) Kormányrendelet 29. § (6) bekezdés i) pont

Kfv.37599/2018/8 LETÖLTÉS
 
A visszavonó döntésében a hatóságnak elegendő az alapdöntés jogszabálysértő jellegére utalnia, a konkrét jogszabálysértést nem kell megjelölnie.
Kfv.37600/2018/5 LETÖLTÉS
 
A hulladékgazdálkodási bírság alapját képező hulladék tömegének megállapítására a forgalmi engedély adatai, illetve a bontási lapok és az alkatrész-nyilvántartó lapok nem alkalmasak, különösen akkor, ha a gépjárműroncsok a felperes által sem vitatottan nem voltak szétbontva.
Kfv.37605/2018/5 LETÖLTÉS
 
Amennyiben a szabálytalan építési munkát nem az a személy végeztette, aki a hatósági határozat meghozatalakor nem volt az érintett ingatlan tulajdonosa, úgy a bontásra az építtetőt kell kötelezni.
Kfv.37608/2018/5   LETÖLTÉS
   
Nem adható fennmaradási engedély a szabálytalanul (engedély nélkül) létrehozott épületre, ha azzal a telek beépítettsége – az épület tervezett átalakítása után is – meghaladná az adott övezetre irányadó maximális beépítési mértéket.
Kfv.37612/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] A földhasználati szerződésnek kötelező tartalmi eleme a használt terület nagyságának feltüntetése.

[2] A feles bérleti szerződés sajátossága, hogy az ellenérték fizetése csakis természetben, a termény meghatározott százalékában történhet, miáltal annak pénzbeli értéke a szerződésben nem szerepelhet.

Kfv.37613/2018/7 LETÖLTÉS

 

A közterületen közterület-használati engedély nélkül kialakított parkolóhelyek után, erre vonatkozó helyi szabályozás alapján, közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége áll fenn. A használat ténylegessége – ellenkező tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányában – a jogellenes cselekmény kezdetétől vélelmezhető.
Kfv.37616/2018/7 LETÖLTÉS
 
[1] A Pp. 335/A. §-a részletesen meghatározza a keresetváltoztatás szabályait, ezért a polgári perekre vonatkozó, Pp. 146. § szerinti keresetváltoztatás általános szabályai a közigazgatási perben nem alkalmazhatók.

[2] A perindításra nyitva álló határidőn belül meg nem jelölt anyagi jogi jogszabálysértésre az eredetileg kizárólag csak eljárási jogszabálysértést megjelölő keresetet az első tárgyaláson kiterjeszteni nem lehet.

Kfv.37618/2018/4 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. LETÖLTÉS
 
A nemzeti letelepedési engedély kérelem elbírálása során a hatóság a jogszabály keretei között mérlegelési jogkörben dönt. Nem jelent jogsértést a lakhatási körülményeknek, benne az ingatlantulajdon létének a mérlegelés körébe vonása. Az erre vonatkozó adatokat az eset összes körülményeivel együtt kell értékelni.
Kfv.37633/2018/5 LETÖLTÉS
 
A kiskorú gyermek védelembe vétele jogszabályi feltételeinek fennállását a felperesnek kell igazolnia, a Gyermekjóléti Központ környezettanulmányával, a körzeti védőnő és az óvodapedagógus véleményével szemben neki kell igazolnia, hogy a kiskorúval együtt elő szülő Gyermekjóléti Központtal való együttműködése alapján sem valószínűsíthető a gondozás eredményessége.
Kfv.37636/2018/12   LETÖLTÉS
   
Védett természeti területen a nád aratásához természetvédelmi hatósági engedély szükséges. Az engedély kiadásának nem feltétele a vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulása. A természetvédelmi hatósági engedély megszerzése nem elégséges a nádaratási tevékenység tényleges végzéséhez.
Kfv.37648/2018/9 LETÖLTÉS

 

Az idegenrendészeti hatóság jogosult vizsgálni a tartózkodás céljaként megjelölt munkavállalás reális voltát, az ezzel kapcsolatban ismertté vált tények, körülmények értékelésére kompetenciája van. A döntésről hozott határozatnak meg kell felelnie a mérlegelési jogkörben hozott határozatokkal szembeni jogszabályi elvárásoknak.
Kfv.37653/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A vezetői jogosultság megszerzésére irányuló jelentkezés a vezetői engedély kiállítására vonatkozó hatósági eljárás részét képezi, ezért a közlekedési hatóság félrevezetésével teszi le a vizsgát az, aki a jelentkezési lapon hamis nyilatkozatot tesz.

[2] A GKM rendelet 15. § (6) bekezdésében foglalt félrevezetés megvalósulásakor a vizsgázó akaratát, magatartásának szándékosságát vagy gondatlanságát – jogszabály kifejezett rendelkezése hiányában – vizsgálni nem kell.

Kfv.37658/2018/4 a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet LETÖLTÉS
 
[1] A felperesnek valamennyi általa állított jogszabálysértés tekintetében igazolnia kell a kereshetőségi jogát, a benapozás csökkenésen, intimitásvesztésen és értékcsökkenésen alapuló szomszédjogi sérelem – kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában – közigazgatási perben a kereshetőségi jogot nem alapozza meg. Az ilyen polgári jogi igény elbírálása a polgári bíróság hatáskörébe tartozik.

[2] Az igazságügyi szakértő megállapításainak megdöntésére egy másik szakértő szakvéleménye lehet alkalmas, erre a szakvéleményt cáfoló felperesi előadás önmagában nem elegendő.

Kfv.37668/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A kisajátítási kártalanítás alapja a kisajátított ingatlan kisajátításkori forgalmi értéke. Az összeg megállapításakor mindenekelőtt az összehasonlításra alkalmas ingatlanok helyben kialakult forgalmi értéke az irányadó.

[2] A perben rendelkezésre álló több aggálytalan szakvélemény birtokában szükségtelen további szakvélemény beszerzése, az igazságügyi szakértő szakvéleménye csak megalapozott szakmai szempontok alapján kérdőjelezhető meg.

Kfv.37671/2018/5 LETÖLTÉS

 

Amennyiben az elővásárlási jog jogosultja részére a tulajdonos nem küldi meg vagy adja át az adás-vételi szerződést, úgy nem alkalmazható az Fétv. 17. § (3) bekezdésében írt szabály, mert az ellentétes lenne a Földforgalmi tv. és az Fétv. céljával és vonatkozó rendelkezéseivel.
Kfv.37676/2018/7 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és a Földforgalmi tv.-nyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény LETÖLTÉS
 
Az igénylő ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti kérelme nem utasítható el pusztán azon az alapon, hogy a jogszerző eltűnésekor, de legkésőbb a rendőrségi eljárás befejezésekor a túlélő házastárs ideiglenes özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet nem terjesztett elő.
Kfv.37679/2018/9 LETÖLTÉS
 
Az állandó tartózkodásra irányuló engedély kérelem elbírálása során a magyar állampolgár és külföldi házastársa közötti életközösség folyamatos fennállásának megítélése során a szabad bizonyítás elve érvényesül. Önmagában az a tény, hogy személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint adott időszakban nem volt a házastársaknak közös lakóhelyük, nem alapozza meg a kérelem elutasítását.
Kfv.37685/2018/10 LETÖLTÉS
 
[1] A hamisított, de valódi okirat a jogosulatlanul kiegészített részében hamis adattartalmúnak minősül, az ilyen okirat alkalmasság igazolásra való felhasználása hamis adatszolgáltatásnak minősül és kizárást von maga után.

[2] Az okirat és kiállítója vonatkozásában tett hamis nyilatkozat szintén kizárást von maga után.

Kfv.37693/2018/7 LETÖLTÉS
 
[1] A bányászati célú szolgalmi jog alapítására a földgázszállító vezeték használatba vételét követő hosszú idő eltelte után is van lehetőség.

[2] A tulajdonkorlátozás miatt fizetendő kártalanítás mértéke szakkérdés. Azt az összeget vitató felpereseknek kell bizonyítani, hogy a használati korlátozással okozott tényleges kár a megállapított kártalanításnál nagyobb. [1993. évi XLVIII. törvény 38. § (4) bekezdés, 203/1998.(XII.19.) Korm.rendelet 23/A. §, 1952. évi III. törvény 3. § (3) bekezdés, 164. § (1) bekezdés]

Kfv.37694/2018/13 LETÖLTÉS
 
Az ingatlan árverési hirdetményben a végrehajtó megkeresése alapján a törvényen alapuló zálogjogot kell feltüntetni.
Kfv.37696/2018/5 LETÖLTÉS

 

[1] Az Szmtv. 7. § (2) bekezdés b) pontja és a Korm. r. 22. § együttes értelmezése szerint a kérelmezőnek az átlagos magyar biztosítottal azonos körű egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételének reális lehetőségét kell igazolnia. Ezt megteheti vagy erre vonatkozó biztosítási jogviszony igazolásával, vagy az igénybevételhez szükséges anyagi fedezet bizonyításával, de lehetőség van a kettő ötvözésére is.

[2] Az egészségbiztosítási szolgáltatások körének szűkítésére sem az Szmtv., sem a Korm. r. nem ad lehetőséget, ezért a kérelmező nem válogathat szabadon az egyes egészségbiztosítási szolgáltatások között aszerint, hogy melyik tekintetében kívánja a törvényi feltételeket teljesíteni és melyek tekintetében nem. Ellenkező esetben már bármely egészségbiztosítási szolgáltatás minimális igénybevételére való jogosultság elegendő lenne, ám ez a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből nem következik.

Kfv.37698/2018/5 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az Szmtv. végrehajtásáról szóló 113/2007. (V.24.) Korm. rendelet LETÖLTÉS
 
A közterület-használati engedélyben az eredeti állapot helyreállításának kártalanítás nélküli kötelezettsége – az építkezőt megillető elvitel jogának biztosítása mellett – arányos intézkedésnek felel meg, mely nem valósít meg törvényellenes tulajdonjog elvonását.
Kfv.37702/2018/8 LETÖLTÉS
 
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény
Kfv.37706/2018/5 LETÖLTÉS
 
A magyar állampolgárság visszavonásának feltétele fennáll, ha azt a felperes valótlan adatok közlésével a hatóságot félrevezetve szerezte meg. Valótlan adatközlésnek minősül másik személy fényképének felhasználása is.
Kfv.37711/2018/8 LETÖLTÉS
 
[1] A településképi törvény 2017. január 18-tól hatályos módosítását követően a polgármester az új településképi rendelet megalkotásáig vagy a településképi rendelet megfelelő módosításáig rendelkezik a településképi reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos bírságolási hatáskörrel.

[2] A településképi reklám-elhelyezéssel kapcsolatos intézkedési jogkört a módosított településképi törvény felhatalmazása alapján kiadott Korm. rendelet a hatályba lépését követően indult eljárásokban a kormányhivatalhoz telepíti.

Kfv.37718/2018/3 LETÖLTÉS

 

[1] Kisajátítási kártalanítás szempontjából az ingatlanon fennálló jog jogosultja alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultat kell érteni.

[2] Az ingatlan tulajdonosával kötött haszonbérleti megállapodás alapján a haszonbérlőt kisajátítási kártalanítás nem illeti meg.

Kfv.37720/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] Részleges kisajátítás következtében a kisajátítással érintett megosztott területekre a törvény erejénél fogva a haszonbérleti szerződés címén fennálló földhasználati jog megszűnik.

[2] A termőföldre vonatkozó haszonbérlet, melyet a földhasználati nyilvántartásba bejegyeztek, a dologi jogokkal egy tekintet alá eső, az ingatlanon fennálló olyan jognak minősül, melynek megszűnése esetén kártalanítás jár.

Kfv.37721/2018/6 LETÖLTÉS
 
Az Étv. 48. § (2) bekezdés b) pontja szerint hozott határozat a hatóság mérlegelési jogkörébe tartozik, aminek gyakorlása akkor tekinthető megalapozottnak, ha az a régi Pp.339/B. §-ban foglalt követelményeknek megfelel. Eszerint szabálytalan építési tevékenység esetén a fennmaradási engedély megadása indokolt akkor, ha a közérdeksérelem hiánya igazolható.
Kfv.37723/2018/6 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény LETÖLTÉS
 
[1] A bizonyítási teher megfordításához nem elegendő a felperesek részéről a közigazgatási eljárásban lefolytatott bizonyítási eljárás megfelelőségét vitatni, az egyes tényeket cáfoló állításukat legalább valószínűsítenie kell.

[2] A Kórház orvosszakmai véleményét orvosszakértői szakvéleménnyel lehet cáfolni. A szakértői bizonyítás indítványozásának elmulasztásának következményét a bizonyításra köteles félnek kell viselnie.

Kfv.37725/2018/4 LETÖLTÉS

 

[1] Ha a benyújtott adásvételi szerződés nem tartalmazza a vevő személyi azonosítóját, akkor ebben a körben hiánypótlást nem lehet kibocsátani, a bejegyzési kérelem elutasításának van helye.

[2] A felszámolás elrendelése előtt megkötött adásvételi szerződésben szereplő tulajdonosváltozás bejegyzésének nem lehet akadálya az, hogy utóbb – a bejegyzési kérelem benyújtását megelőzően – az eladó gazdasági társaság felszámolás alá került és a felszámoló nem tett a szerződés utólagos jóváhagyását tartalmazó nyilatkozatot.

Kfv.37726/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] A közigazgatási bíróság a mérlegelési jogkörben hozott döntést is csak jogszabálysértés esetén helyezheti hatályon kívül vagy változtathatja meg.

[2] A közigazgatási bíróságnak nem feladata az egyes tények, körülmények újraértékelése, mert azzal a közigazgatási szerv hatáskörét vonná el és tiltott felülmérlegelést végezne.

Kfv.37730/2018/11 LETÖLTÉS
 
Az örökségvédelmi hatósági engedélyben előírt valamely feltétel nem teljesítése esetén a szabályossá tételi kötelezettség elrendelésének van helye, mely intézkedés jogszerűségét nem befolyásolja a kivitelezés során érdekelt valamennyi szereplő (megrendelő, tervező, gyártó, kivitelező, hatóság) hiányos együttműködése, illetve az ellenőrzés hiánya, amennyiben az engedélyes a kiviteli terveket nem bocsátotta az engedélyező hatóság rendelkezésére.
Kfv.37733/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] Az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának nem kell szó szerint tartalmaznia a törvény szövegét, azonban nem elég csupán általánosságban utalni a Földforgalmi tv.-ben előírt vállalásokra.

[2] A jognyilatkozatnak világosnak és egyértelműnek kell lennie, a törvényhelyre való utalás kizárólag abban az esetben fogadható el, ha az alapján a vállalás aggálymentesen beazonosítható, és a törvény által támasztott feltételrendszernek való megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható.

Kfv.37736/2018/8 LETÖLTÉS

 

A közbeszerzési eljárásban bírság kiszabása során a jogszabály szerinti tételes mérlegelésre van szükség az összes jogsértések együttes súlyát illetően. A megállapításnak okszerűnek kell lennie, azaz a mérlegelés törvényességi szempontjait maradéktalanul be kell tartani.
Kfv.37737/2018/13 LETÖLTÉS
 
Ha a bíróság megkeresésének nincs az Inytv. 32. § és 34. § (1) bekezdése alapján megállapítható tartalmi hiányossága, az ingatlanügyi hatóság az abban foglaltak szerint köteles az adatot, tényt átvezetni, jogot bejegyezni, a bíróság ítéleti döntésének érdemi helytállóságát nem vizsgálhatja.
Kfv.37739/2018/6 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény LETÖLTÉS
 
A Ket. 50. § (1) bekezdése szerint a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le. A bíróság ezt az eljárást a hatóság helyett nem folytathatja le, mivel akkor a közigazgatási szerv hatáskörét vonná el, az ügyfelet pedig megfosztaná a rendes jogorvoslat lehetőségétől.
Kfv.37742/2018/9 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
A kisajátítási eljárás során az ingatlan tulajdonjogának elvonásáért olyan kártalanítási összegnek kell megállapításra kerülnie, amelyik az ingatlan tényleges értékét a kisajátítás időpontját megelőzően, ahhoz közeli időpontban tükrözi.
Kfv.37743/2018/5 LETÖLTÉS
 
A bíróság csak a jogszabálysértő közigazgatási határozatot helyezheti hatályon kívül, jogszabály kifejezett felhatalmazása hiányában méltányosságot sem a közigazgatási hatóság, sem a határozatot felülvizsgáló bíróság nem gyakorolhat.
Kfv.37748/2018/5 LETÖLTÉS
 
A rendeltetésszerű és biztonságos használat követelménye magában foglalja a megfelelő számú parkolóhely biztosítását is. Mindaddig, amíg ez nem teljesül, az épületre használatba vételi engedély nem adható. A gépjármű elhelyezés kérdésében az OTÉK 42. § (1) bekezdésétől a helyi szabályozás eltérhet.
Kfv.37751/2018/5 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet LETÖLTÉS

 

A tulajdoni lapon szereplő jogszerzés érvényessége közigazgatási perben nem támadható. Az ügyféli jogállás és a kézbesítésre való jogosultság csak a bejegyzett adatok alapján vizsgálható a regisztratív jellegű ingatlannyilvántartási eljárásban.
Kfv.37752/2018/8 LETÖLTÉS
 
Az ingatlanügyi hatóság regisztratív szerv, amely a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokat, kérelmeket, illetőleg megkeresést olyan szempontból vizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az Inytv.-ben foglalt alaki és tartalmi feltételeknek. Az ingatlanügyi hatóság a bíróság megkeresése és a jogerős ítéletben a bejegyzés feltételéül meghatározott értékkülönbözet kifizetésének igazolása esetén köteles a tulajdonjog bejegyzéséről intézkedni.
Kfv.37757/2018/9 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény LETÖLTÉS
 
A tisztességtelen forgalmazói magatartást eredményező jogsértés nagysága nem feltétlenül a jogsértéssel érintett termékkörhöz mért mennyiséggel arányos. Az alkalmazott gyakorlat maga adott esetben eleve piactorzító hatású lehet, hiszen a piaci szereplők a továbbiakban ezzel a helyzettel kénytelenek számolni.
Kfv.37761/2018/7 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az elsőfokú bíróság azt állapítja meg, hogy az alperes a felperesi intézményen olyan működési feltételek meglétét kéri számon, melyeket csak a jövőben, a közigazgatási eljáráson kívüli időszakban kell teljesíteni, e feltételek érdemi vizsgálatába a per során szükségtelenül bocsátkozik.
Kfv.37762/2018/9 LETÖLTÉS
 
[1] A kölcsönszerződés felmondását követően a pénzintézet jogosultsága nemcsak a törzskönyv őrzésére, hanem azzal való rendelkezésre is terjed, ezért a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek minősül.

[2] A Korm. rendelet 100. § (4) bekezdése nem követeli meg különálló letéti szerződés megkötését.

Kfv.37763/2018/9 a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet LETÖLTÉS

 

Okszerűtlen a bizonyítékok mérlegelés akkor, ha a kérelmező helyzetére vonatkozó releváns bizonyítékokat a hatóság indokolatlanul hagy figyelmen kívül, ugyanakkor jogszabályi alap és feltárt ok-okozati összefüggés nélkül értékel olyan korábbi elítélést, amelyhez fűződő hátrányos következmények alól a kérelmező már mentesült.
Kfv.37765/2018/5 LETÖLTÉS
 
Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep kaszálásához. Ilyen tartalmú engedély hiányában a kaszálást végzőt a tevékenység folytatásától el kell tiltani.
Kfv.37768/2018/4 LETÖLTÉS
 
Másodfokon ugyanaz a szerv nem járhat el, aki az elsőfokú határozatot hozta. Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában a fellebbezésre hatáskörrel rendelkező szerv megszüntetése esetén a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a megszűnt szerv felügyeleti szervének kell lefolytatnia.
Kfv.37781/2018/7 a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. hó 29.) Korm. rendelet LETÖLTÉS
 
[1] A közbeszerzési szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozókkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, mint jogsértés súlyossá minősítése indokait a hatóságnak a határozatában be kell mutatnia. A jogsértés súlyosságának megállapítása ugyanakkor egyben és önmagában nem jelenti (nem jelentheti) a határozathozatal után született jogszabályban foglalt szankció hatóság általi alkalmazását.

[2] Amennyiben a tényállás tisztázása körében a jogsértésért felelős személyt kell megállapítani, közös ajánlattétel során – vita esetén – valamennyi ajánlattevőt az eljárásba ügyfélként szükséges bevonni.

Kfv.37782/2018/11 LETÖLTÉS

 

Az adásvételi szerződés jóváhagyására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban a jegyző az elfogadó jognyilatkozatok átvétele során államigazgatási jogkörben jár el, az esetleges jogszabálysértése az alperes eljárásának jogszerűsége körében értékelendő, a jogsértés következményei sérelmet szenvedett félre nem háríthatók át.
Kfv.37783/2018/5 LETÖLTÉS
 
A volt hadigyámolti igény- és járadék jogosultság megállapítása iránti kérelem elbírálása során a hatóság nem alapíthatja döntését egy másik hatóságnak a kérelmező testvére ügyében hozott határozatára. Az eljárás során a kérelmezőnek a Hdt. vonatkozó rendelkezéseit betartva kell bizonyítania azt, hogy szülője hadirokkant volt.
Kfv.37788/2018/7 LETÖLTÉS
 
A közbeszerzési eljárásban a Kbt. 2013. július 1. napi módosítása megszüntette a közbeszerzések részekre bontásának kötelezettségét. Alkalmassági követelményként a korábban megvalósított projektek számának előtérbe helyezése a projektek volumenéhez képest önmagában nem eredményez jogszabálysértést. Alkalmassági követelményként továbbá az ajánlatkérő székhelyétől való távolság, illetve a megközelíthetőség nem feltétlenül felcserélhető szempontok, aminek megítélése az ajánlati felhívás tartalma egészének függvénye.
Kfv.37789/2018/5 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény LETÖLTÉS
 
A volt hadigyámolti igény- és járadék jogosultság megállapítása iránti eljárásban a kérelmezőnek okirattal kell igazolnia, hogy szülője hadirokkanttá vált, vagy hadigondozásba vették. A Hdt. 26. § (4) bekezdése csak az egészségromlás hadi eredete vonatkozásában biztosítja a más hitelt érdemlő módon történő igazolást. Az egészségkárosodás mértékének megállapítása során kötött bizonyítás érvényesül. Bizonyítottság hiányában a hatóság nem alapíthatja döntését egy másik hatóságnak a kérelmező testvére ügyében hozott határozatára.
Kfv.37791/2018/8 a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény LETÖLTÉS
 
A volt hadigyámolti igény- és járadék jogosultság megállapítása iránti eljárásban a kérelmezőnek okirattal kell igazolnia, hogy szülője hadirokkanttá vált, vagy hadigondozásba vették. A Hdt. 26. § (4) bekezdése csak az egészségromlás hadi eredete vonatkozásában biztosítja a más hitelt érdemlő módon történő igazolást. Az egészségkárosodás mértékének megállapítása során kötött bizonyítás érvényesül. Bizonyítottság hiányában a hatóság nem alapíthatja döntését egy másik hatóságnak a kérelmező testvére ügyében hozott határozatára.
Kfv.37793/2018/7 a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény LETÖLTÉS

 

A volt hadigyámolti igény- és járadék jogosultság megállapítása iránti kérelem elbírálása során a hatóság nem alapíthatja döntését egy másik hatóságnak a kérelmező testvére ügyében hozott határozatára. Az eljárás során a kérelmezőnek a Hdt. vonatkozó rendelkezéseit betartva okirattal kell bizonyítania, hogy szülője hadirokkant volt.
Kfv.37794/2018/7 LETÖLTÉS
 
A tényállás-tisztázási kötelezettség része, hogy egy adott felelősségi viszony megállapítható volta nem mentesíti a közigazgatási szervet a többi lehetséges felelősségi kérdés kimerítő jellegű (beleértve adott esetben nemleges összefüggés) feltárásának kötelezettsége alól.
Kfv.37807/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A közigazgatási hatóságnak a tényállást a döntéshozatalhoz szükséges mértékben kell feltárnia, ennek körében nem köteles az esetlegesen, kizárólag az ügyfélnél fellelhető, az ő érdekkörében keletkező bizonyítékokat kikutatni.

[2] Az iratbetekintés, nyilatkozattétel, bizonyítás, bizonyítási indítvány tételének elmulasztásából fakadó következményeket a félnek kell viselnie.

[3] A közigazgatási perben a felperesnek kell bizonyítania, hogy az alperes határozata jogszabálysértő.

Kfv.37810/2018/12 LETÖLTÉS
 
A kérelemre indult eljárásban a kérelemben előadottak határozzák meg az eljárás kereteit, így a tartózkodási engedély meghosszabbítását kérelmező felperes érdekkörébe tartozik azoknak a tényeknek és bizonyítékoknak az előterjesztése, melyek a kérelme teljesítését megalapozzák.
Kfv.37813/2018/7 LETÖLTÉS
 
2016. január 1-jétől a másodfokú hatóságnak nincs lehetősége mérlegelni, hogy a tényállás tisztázatlansága miatt új eljárás lefolytatására utasítja az elsőfokú hatóságot vagy a kiegészítő bizonyítási eljárást maga végzi el. A Ket. 105. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú határozat megsemmisítésére és az elsőfokú szerv új eljárásra történő utasítására nem kerülhet sor a tényállás teljes körű feltárása végett, a másodfokú hatóság köteles az ügyben érdemi határozatot hozni.
Kfv.37819/2018/7 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS

 

[1] Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége nem általános, az ingatlan-nyilvántartás kizárólag a bejegyzett jogok és feljegyzett tények fennállását tanúsítja hitelesen.

[2] A tulajdonostárs székhelyére vonatkozó címadat akkor sem közhiteles adat, ha az abban bekövetkezett változást az ingatlanügyi hatóság – meghatározott esetben – hivatalból köteles átvezetni.

Kfv.37820/2018/6 LETÖLTÉS
 
A hatósági állatorvos által a levágást követően végzett húsvizsgálat nem a Ket. 56. § (1) bekezdése szerinti szemle, hanem az EK rendeletben előírt olyan kötelezően elvégzendő eljárási cselekmény (helyszíni ellenőrzés), melynek eredményét a Ket. 39. § (1) bekezdése alapján kötelező jegyzőkönyvben rögzíteni és értékelni
Kfv.37821/2018/8 az Európai Parlament és Tanács az emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK. rendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
Magyarország területén belföldi forgalomban 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenység közúti árutovábbítási engedéllyel végezhető
Kfv.37824/2018/7 LETÖLTÉS
 
Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében meghatározott vizsgálat akadályozása abban az esetben állapítható meg, amikor az ellenőrzött végrehajtó magatartása folytán az ellenőrzés érdemben nem folytatható le.
Kfv.37829/2018/9 LETÖLTÉS
 
A védett státuszú személy kérheti az adatai és lakcíme zárt kezelésének megszüntetését, feloldását. Az adatok zárt kezelésének biztosítása a hatóság feladata, erre vonatkozóan az érintettnek titoktartási kötelezettsége nincs. A tanú elfogultsága csak a vallomás tartalmának ismeretében, annak értékelésével állapítható meg. A tanú elfogulatlansága nem eljárási kötelesség, ezért önmagában a tanú elfogultságának bizonyítása sem alapozza meg az eljárási bírság kiszabását.
Kfv.37838/2018/10 LETÖLTÉS

 

[1] A Kstv. 40. § (2) bekezdés rendelkezései szerint a már megállapított kisajátítási kártalanítás összegét általános forgalmi adó összegével megnövelni nem lehet.

[2] Elkülöníthető szakkérdésben beszerzett szakértői vélemény a tényállás megállapításának alapjául szolgálhat. A bíróságnak a bizonyítékok értékelése során azokat egyenként és összességükben is értékelnie kell, azok felülmérlegelésére azonban a felülvizsgálati eljárásban nem kerülhet sor.

Kfv.37842/2018/7 a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény LETÖLTÉS
 
A kiskorú védelembevételének megszüntetése iránti eljárásban azt kell vizsgálni, hogy a védelembevételt megalapozó tények és körülmények fennállnak-e, avagy azok megszűnése miatt a védelembevétel további fenntartása már nem indokolt.
Kfv.37843/2018/7 LETÖLTÉS
 
Az adott egyedi ügy összes körülményének figyelembe vételével ítélhető meg, hogy fenn áll-e a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltétele, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokból a beszerzés tárgya kétséget kizáróan megállapítható-e, az ajánlattevő tud-e annak megfelelő ajánlatot adni.
Kfv.37852/2018/5 LETÖLTÉS
 
A hatályos jogi környezetben a jogalkalmazás kereteit megszabja, hogy nem minősülhet jogszerűnek az útfelújítás költségének áthárításáról szóló határozat, ha nem teljesül az Étv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott tényállás (a kiszolgált építmények használatba vételéig megépített kiszolgáló út), ami a (2) bekezdés szerint hozzájárulás-fizetési kötelezettség jogalapját adja.
Kfv.37859/2018/10 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény LETÖLTÉS

 

Melegkonyhás vendéglátó tevékenység hiányában alkalmazandó a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése szerinti tilalom, amelynek megsértése alapot ad az üzlet ideiglenes bezárásához.
Kfv.37860/2018/7 a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet LETÖLTÉS
 
[1] Termőföld más célú felhasználása csak kivételesen, a Tfvt. 11. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott okokból engedélyezhető.

[2] A más célú igénybevétel engedélyezésének nem törvényi feltétele a termőföld belterületbe vonása, azonban az igénybevétel tényleges, valós szükségletének hiányában, pusztán a HÉSZ-ben megfogalmazott távlati településfejlesztési célok nem alapozzák meg a más célú hasznosítást.

Kfv.37866/2018/10 a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény LETÖLTÉS
 
Érvényes közterület-használati jogcím hiányában a jegyző az üzletet bezárathatja. Nem minősül az üzlet bezárását elrendelő határozathoz vezető eljárás előkérdésének a közterület-használati szerződéshez kapcsolódó polgári per.
Kfv.37875/2018/6 LETÖLTÉS
 
Közbeszerzési eljárás keretében az a gazdasági szereplő minősül alvállalkozónak, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. Egyebek között, jellemzően például akkor nincs ilyen közvetlen összefüggés a tevékenység folytatása és a közbeszerzés tárgya között, ha az adott szereplő kifejezetten csak gyártást valósít meg. A közbeszerzési eljárásban bírság kiszabása során a jogszabály szerinti tételes mérlegelésre van szükség az összes jogsértések együttes súlyát illetően, a mérlegelés törvényességi szempontjai betartása mellett.
Kfv.37877/2018/21 LETÖLTÉS
 
[1] Nem minősül elírásnak az, ha a tervező egyszerű bejelentési eljárás helyett építési engedélyezési eljárást kezdeményez.

[2] A tervezői-szakmai megállapításokat tervezői-szakmai alapú, leginkább szakértői bizonyítással lehet cáfolni. A bizonyítás, bizonyítási indítvány elmulasztásának következményeit a bizonyításra kötelezett félnek kell viselnie.

Kfv.37880/2018/7 LETÖLTÉS

 

Az engedélyezés szempontjából csak az alapképzés keretében megszerzett oklevelek esetében van lehetőség az egyenértékűség vizsgálatára. Az egyenértékű szakképesítés megállapítására akkor kerülhet sor, ha annak, ha valamennyi törvényi feltétele teljesül, ezért az nem tartozik a hatóság mérlegelési jogkörébe.
Kfv.37889/2018/6 LETÖLTÉS
 
A be nem vallott vagy a bevallott összegtől eltérő mértékű munkabérről kiállított munkáltatói igazolás csatolása a Harmtv. 18. § (1) bekezdés b) pontja értelmezése körében hamis adatközlésnek minősül. A közölt adat hamis tartalmáról vagy a tény valótlanságáról az idegenrendészeti hatóságnak meg kell győződnie. E körben a tényállást az adóhatóság megkeresésével köteles tisztázni. A feltárt tényekkel szemben a kérelmező bizonyíthatja, hogy a hamis adatközlésért a felelősség nem őt terheli. Ennek sikertelensége esetén a jogkövetkezmény alkalmazását illetően az idegenrendészeti hatóság nem mérlegelhet
Kfv.37894/2018/11 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény LETÖLTÉS
 
A termék teljes értékűségét nem a fogyasztói kereslet szempontjából kell értelmezni. A beszerzési ár alatti értékesítés szigorú jogszabályi feltételekhez kötött, az nem szolgálhat alapul arra, hogy a beszállítói kapacitás felesleges lekötésének következményeit (a túligénylést, a kereslet nem megfelelő felmérését) a felperes utóbb – a veszteségének minimalizálása érdekében – a beszerzési ár alatti értékesítéssel próbálja elhárítani, ez ugyanis tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül.
Kfv.37897/2018/7 LETÖLTÉS
 
Jogerős kiutasító határozat utóbb történő felülvizsgálata esetén a körülményekben beállt változásokat kell értékelni. A kiutasítás fenntartása jogszerű a bizonyítottan a tartózkodási jog megszerzését célzó érdekházasság kötése esetén, ugyanis a családi kapcsolat kiutasítás miatti érdeksérelme nem merül fel.
Kfv.37901/2018/9 LETÖLTÉS
 
A Kúria a bíróság régi Pp. 206.§-án alapuló értékelését csak akkor tekinti jogszerűtlennek, ha az nyilvánvaló logikai hibában szenved, nyilvánvalóan ésszerűtlen, vagy megfelelő indokolás hiányában nyilvánvalóan önkényes.
Kfv.37904/2018/9 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény LETÖLTÉS

 

A garázs kisajátítása miatt járó kártalanítás összege megállapításánál nem lehet figyelembe venni az attól elkülönülő, önálló helyrajzi számú, önálló forgalmi értékkel bíró lakás esetleges, a garázs elvonásából fakadó értékveszteséget.
Kfv.37905/2018/4 LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálati eljárásban nem vizsgálható a keresetben meg nem jelölt, így az elsőfokú bíróság által érdemben nem értékelt jogszabálysértésre való hivatkozás.
Kfv.37906/2018/10 LETÖLTÉS
 
A felülvizsgálati eljárásban az elsőfokú bírósági eljárásban nem hivatkozott új jogszabálysértés nem jelölhető meg, ezért annak érdemi elbírálására nincs lehetőség.
Kfv.37907/2018/14 LETÖLTÉS
 
A rendkívüli jogorvoslati eljárásban nincs helye sem bizonyítás felvételének, sem a bizonyítékok ismételt egybevetésének, felülmérlegelésének.
Kfv.37910/2018/7 LETÖLTÉS
 
[1] A közigazgatási perben a felperesnek kell bizonyítania, hogy az alperes határozata jogszabálysértő.

[2] A felperesnek életszerű, bizonyított indokot kell adnia arra, hogy meglévő magyar nyelvtudását miként veszítette el három évvel később.

Kfv.37920/2018/4 LETÖLTÉS
 
[1] A közigazgatási bíróság csak a jogszabálysértő határozatot helyezheti hatályon kívül vagy változtathatja meg.

[2] A természetvédelmi engedély iránti kérelmet természetvédelmi szempontból kell elbírálni, annak nem feltétele a tulajdonos hozzájárulása, ugyanakkor a legeltetési tevékenység tényleges végzéséhez nem elegendő önmagában a természetvédelmi hatóság engedélye.

Kfv.37925/2018/4 LETÖLTÉS
 
Az üzemeltető üzemeltetési jogosultságának megszűnése esetén hajózási létesítmény megszüntetése iránti eljárás hivatalból nem indítható, mert az sértené a kikötő tulajdonosának rendelkezési jogát. A megszüntetési engedély a kikötő mederben lévő hajózási létesítményeire is kiterjed, ezért azok elbontására a kérelmet előterjesztő fél kötelezhető. Az engedélyben előírt bontási munka csak a meder kezelője hozzájárulásával végezhető el.
Kfv.37930/2018/10 LETÖLTÉS

 

A fellebbezés alapján hozott másodfokú határozat hatálya a megtámadott bejegyzésen alapuló további bejegyzésre is kiterjed. Ebből következően amennyiben a másodfokú hatóság azért változtatta meg az elsőfokú hatóság határozatát, mert az olyan okirat alapján jegyzett be tulajdonjogot, amely arra nem alkalmas, akkor annak konzekvenciáit a további bejegyzésekre vonatkozóan is le kell vonnia.
Kfv.37965/2018/6 LETÖLTÉS
 
A hatóság eljárási kötelezettségeinek ütközése esetén az ügyfél eljárásban való részvételi joga, a tisztességes eljárás biztosításához való jogosultsága kiemelt jelentőséggel bír, ennek megsértése az eljárás eredményeként hozott közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését eredményezi.
Kfv.37973/2018/3 LETÖLTÉS
 
Törölni kell a felszámolók névjegyzékéből azt a felszámoló szervezetet, amelyet egy éven belül legalább két ügyben jogerősen felmentettek a felszámolói tisztsége alól.
Kfv.37986/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A mérlegelt adatokon alapuló nyilvántartás vezetésének elmulasztása nem orvosolható egyes mérlegelt és referenciaadatok összevetéséből kalkulált adatokkal.

[2] Nem alkalmazható a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja, ha a jogszerű állapot helyreállítására nincs mód.

Kfv.37988/2018/3 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény LETÖLTÉS
 
Nem engedélyezhető a védett növényfajok egyedének adásvétele, ha a védett természeti értékek jogszerű tulajdonszerzését a kérelmező nem tudja hitelt érdemlően alátámasztani.
Kfv.37990/2018/8   LETÖLTÉS

                                                                                         

A szakértő szakvéleménye csak azon szakterületen értékelhető, melyben a szakértői névjegyzékben feltüntetett kompetenciával rendelkezik
Kfv.38015/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] Erdőgazdálkodóként csak az a személy vehető nyilvántartásba, aki dologi vagy kötelmi jogcímen az erdő használatára jogosult, ezért a nyilvántartásba vétele iránti eljárásban vizsgálni kell, hogy a kérelmező az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételéhez szükséges földhasználati jogosultsággal rendelkezik-e.

[2] A kötelmi jogcímen szerzett jogosultság esetén csak hatályos szerződés alapján van helye a haszonbérlő erdőgazdálkodóként történő nyilvántartásba vételének, hatálytalan szerződés joghatás kiváltására nem alkalmas. A szerződés hatályba lépését azonban a felek jogszerűen nem köthetik a haszonbérlő erdőgazdálkodóként történő nyilvántartásba vételéhez. Az ilyen függő feltétel előírása az Evt. 18. § (3) bekezdésébe ütközően semmis.

Kfv.38016/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] A Törökországgal 1926. évi december hó 20-án Angorában kötött Letelepedési Egyezmény becikkelyezéséről szóló 1927. évi XXVII. törvénycikk nincs hatályban.

[2] A Magyarországon felsőfokú tanulmányokat folytató, önálló jövedelemmel nem rendelkező személy magyarországi letelepedéshez szükséges megélhetését nem biztosítják az ideiglenes jellegű külügyi kiküldetésben lévő szülőinek jövedelme.

Kfv.38028/2018/5 LETÖLTÉS
 
Ha a bíróság megindokolja, hogy miért tekinti a közigazgatási eljárásban készült szakvéleményt aggályosnak, és a perben kirendelt szakértő szakvéleménye kirívóan okszerűtlen vagy logikátlan megállapítást nem tartalmaz, a számszaki levezetések követhetők, akkor a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásban nincs lehetőség a bizonyítékok felülmérlegelésre, újra értékelésére.
Kfv.38046/2018/4 LETÖLTÉS
 
Az ingatlanügyi hatóság regisztratív szerv, ezért az árverezési hirdetmény és az árverezés lefolytatásának jogszerűségét nem vizsgálhatja. Az alakilag és tartalmilag megfelelő, bejegyzésre alkalmas okirat alapján a megkeresésben foglaltak teljesítése nem tagadható meg. Az árverezéssel kapcsolatos esetleges szabálytalanság nem eredményezi a bejegyzésre alkalmas okirat nyilvánvaló érvénytelenségét.
Kfv.38055/2018/9 LETÖLTÉS

 

A közigazgatási hatóságot megilleti annak lehetősége, hogy az eljárása során bizonyítsa azt, hogy a számlában szereplő tények, adatok nem fedik a valóságot. Ilyen bizonyítás hiányában azonban a számlában foglaltakat valósnak kell elfogadni.
Kfv.38056/2018/9 LETÖLTÉS
 
Az, hogy a vevő az adásvételi szerződésben az elővásárlási jogcímet tévesen jelöli meg, erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiányában nem eredményezi a szerződéses kikötés, a teljes szerződés érvénytelenségét.
Kfv.38064/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] A jogforrási hierarchia lényegét jelentő, a magasabb szintű jogforrás elsődlegességét biztosító alapelv az azonos szintű jogszabályok viszonyában érvényesülő „lex specialis legi generali” elvével nem törhető át.

[2] A méhek nyúlós költésrothadás betegség miatti leölése és betegségterjesztő tárgyainak megsemmisítése esetén a bejelentési kötelezettség és a jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése az állami kártalanításra való jogosultság elvesztésével jár.

Kfv.38075/2018/9 LETÖLTÉS
 
[1] A közigazgatási határozat indokolásának azokat a jogszabályhelyeket kell tartalmaznia, amelyeken az érdemi döntés alapul. Nem tartoznak ebbe a körbe az iratkezelés általános követelményeiről szóló eljárási szabályok és belső szabályzatok, utasítások.

[2] A kiadmányozási jog gyakorlását meg kell különböztetni a kiadmány hitelesítésétől. A kiadmányozás iratkezelési fogalma a már aláírt döntés kiadását jelenti külső szerveknek, személyeknek, melyek körébe az eljárás ügyfelei is beletartoznak.

Kfv.38078/2018/5 LETÖLTÉS
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében a nem földműves szerző fél szerzési képessége az 1 hektárt meghaladó földterületek vonatkozásában nem áll fenn. Ennek értékelése során a teljes megszerzendő tulajdoni hányad szerzésére való képességet kell vizsgálni, az nem bontható részekre.
Kfv.38085/2018/8 LETÖLTÉS

 

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség tekintetében, akkor alappal merül fel az ajánlat érvénytelensége.
Kfv.38105/2018/8 LETÖLTÉS
 
Az elővásárlási jog érvényesítése érdekében tett elfogadó nyilatkozat hibás értékelése a mezőgazdasági igazgatási szerv érdemi határozatával szemben kezdeményezett közigazgatási perben vitatható.
Kfv.38115/2018/3 LETÖLTÉS
 
Az elővásárlási jog érvényesítése érdekében tett elfogadó nyilatkozat hibás értékelése a mezőgazdasági igazgatási szerv érdemi határozatával szemben kezdeményezett közigazgatási perben vitatható.
Kfv.38116/2018/6 LETÖLTÉS
 
Az elővásárlási jog érvényesítése érdekében tett elfogadó nyilatkozat hibás értékelése a mezőgazdasági igazgatási szerv érdemi határozatával szemben kezdeményezett közigazgatási perben vitatható.
Kfv.38117/2018/5 LETÖLTÉS
 
A mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozatból a mérlegelés szempontjainak és az elvégzett mérlegelés eredményének megállapíthatónak kell lenni. Azok hiányában a határozat érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
Kfv.38118/2018/4 LETÖLTÉS
 
[1] Kétszakaszos eljárásban a részvételi jelentkezés körében, az alkalmassági követelmények igazolásán túli, értékelési szempontnak minősülő ajánlati tartalom megadása a részvételi jelentkezés érvénytelenségét eredményezi.

[2] A nem azonos helyzetben lévő szereplők eltérő értékelése nem sérti az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód alapelvét.

Kfv.38120/2018/4 LETÖLTÉS

 

A módosított üzemeltetési engedély ellen benyújtott fellebbezés elbírálása nem előzheti meg az engedély kiadása tárgyában történő jogerős döntés meghozatalát.
Kfv.38128/2018/6 LETÖLTÉS
 
[1] Ha a felperest az eljárás egészében jogi képviselő képviselte, akinek a perbeli eljárási jogairól és kötelezettségeiről tudomással kellett rendelkeznie, a bíróságnak a jogi képviselő részére a tájékoztatásokat is ehhez mérten kellett megtennie.

[2] A kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el. A fogyasztóra való hatást illetően ezért az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást és tudatossági szintet kell figyelembe venni.

[3] Jogsértés esetén a bírság megállapításakor a mérlegelés során egy adott, elfogadhatónak minősített tényezővel összefüggésben az arányosságnak valószínűsíthetőnek kell lennie. A számszerűsítés megalapozásaként az okszerűség és az arányosítás indokoltságának az igazolása szükséges.

Kfv.38135/2018/5 LETÖLTÉS
 
Letelepedési államkötvényt vásárló külföldi személy eltartott szülője, hozzátartozói alapon nemzeti letelepedési engedélyt akkor kaphat, ha valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel. Az eltartottsági kritérium meglétét, az eset összes körülményeit – különösen a kérelmező anyagi helyzetét – vizsgálva, a hatóság mérlegelési jogkörében állapítja meg.
Kfv.38141/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] Megismételt közigazgatási eljárásban a bírósági ítéletben foglalt iránymutatást végre kell hajtani. A tisztázatlan tényállás mellett hozott határozat nem megalapozott.

[2] Tartózkodási engedély kiadásának hamis adatszolgáltatás miatti elutasítása esetén a hatóságnak kell alátámasztania, hogy a kérelmező az engedély megadása érdekében, azaz az ügy eldöntése szempontjából releváns körben szolgáltatott hamis adatot.

[3] Kiskorú kérelmező kiutasítása esetén a pontos tények megállapítása érdekében különös körültekintéssel kell eljárni.

Kfv.38143/2018/11 LETÖLTÉS
 
Az ajánlatkérő felhívásának értelmezését az elsőfokú bíróságnak a felhívásban rögzített szempontok és a közbeszerzési dokumentumok alapján kell elvégeznie. Ezen értelmezés során nem bír jogi jelentőséggel az, hogy a felhívást az ajánlattevők közül hányan értették félre, így e szempont (bizonyíték) mérlegelésének hiánya nem is eredményezhet téves, okszerűtlen, a logika szabályainak ellentmondó ítéleti következtetést.
Kfv.38146/2018/6 LETÖLTÉS

 

[1] Az új Kbt. átmeneti rendelkezéseinek speciális szabályozása a jogorvoslati eljárásban eredményezheti, hogy eljárásjogi kérdésekben már az új törvényt, anyagi jogi jogkérdésben pedig még a régi törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. Az időbeni hatályt a konkrét ügy egyedi tényállása (dátumai) alapján esetről-esetre kell vizsgálni.

[2] A határozatban foglalt érdemi döntést (jogsértés megállapítását) az indoklásnak maradéktalanul és félreérthetetlenül alá kell támasztania, koherens okszerű érveléssel.

Kfv.38151/2018/18 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény LETÖLTÉS
 
Az ügyben alkalmazandó jog szerint, EGT-államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadása egyenértékűségi feltétel alapján nem tagadható meg, feltéve, hogy az intézmény a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül, valamint az általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél a származási országban államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek (oklevélnek) felel meg. A megfelelés a származási országban felsőoktatási fokozatot adó képzésnek való megfelelést, azaz egyenértékűséget jelent.
Kfv.38168/2018/7 LETÖLTÉS
 
A nem megfelelő tulajdoni hányadot tartalmazó szerződésen alapuló bejegyzési kérelem nem alkalmas hiánypótlásra.
Kfv.38170/2018/6 LETÖLTÉS
 
A közlekedési hatóságnak törekednie kell arra, hogy az elkészült közlekedési építményre végleges forgalomba helyezési engedély kerüljön kiadásra. Ebben a körben a hatóságnak figyelemmel kell lennie a jog társadalmi rendeltetésére, funkciójára, amellyel ellentétes, ha a közlekedési építmény folyamatosan ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel működik.
Kfv.38175/2018/5 LETÖLTÉS

 

A hatályos jogi környezetben a jogalkalmazás kereteit megszabja, hogy nem minősülhet jogszerűnek az útfelújítás költségének áthárításáról szóló határozat, ha nem teljesül az Étv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott tényállás (a kiszolgált építmények használatba vételéig megépített kiszolgáló út), ami a (2) bekezdés szerint hozzájárulás-fizetési kötelezettség jogalapját adja.
Kfv.38180/2018/17 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény LETÖLTÉS
 
A nemzeti letelepedési engedély megadására irányuló eljárásban a kérelmezőt terheli a bizonyítási kötelezettség, a hatóságot a tényállás tisztázásának kötelezettsége kizárólag a kérelemben megjelölt körülmények körében terheli. A megélhetés igazolása körében a jövedelmet, a megtakarítást és a lakhatási körülményeket összességében kell vizsgálni. Amennyiben a megtakarítás eredetét illetően a hatóságban kétség merül fel, azt hiánypótlás keretében tisztázhatja.
Kfv.38189/2018/7 LETÖLTÉS
 
Védett természeti területen a nád aratásához természetvédelmi hatósági engedély szükséges. Az engedély kiadásának nem feltétele a vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulása. A természetvédelmi hatósági engedély önmagában nem elégséges a nádaratási tevékenység tényleges végzéséhez, nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.
Kfv.38219/2018/5 LETÖLTÉS
 
A gyermek iskolájának megválasztása során elsődlegesen a gyermek érdekeit szükséges figyelembe venni. A gyámhatóság mérlegelési jogkörben jár el, eljárásában a beszerzett bizonyítékokat egyenként és összességében is köteles értékelni és mérlegelni. Kiemelt súllyal értékelendő a gyermek lakóhelye, mert főszabály szerint az ahhoz lényegesen közelebb eső iskola a megfelelőbb a gyermek számára.
Kfv.38220/2018/3 LETÖLTÉS
 
A Harmtv. 33. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „lakhatása biztosított” kitétel jelenti egyrészt a jelenlegi tényleges magyarországi tartózkodást, másrészt a jövőbeni, a letelepedési engedély birtokában történő tényleges magyarországi tartózkodás jogszerű lehetőségét. A kérelmezőnek ezeket kell tehát igazolnia, és ezek valóságosságát kell a hatóságnak ellenőriznie.
Kfv.38225/2018/6 harmadik országbeli polgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény LETÖLTÉS

 

A 883/2004/EK rendelet szerinti öregségi ellátások megállapításakor a független ellátást a nemzeti jog szabályai alkalmazásával kell meghatározni [Rendelet 52. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kfv.38228/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A gyermek védelembe vétele akkor rendelhető el, ha valószínűsíthető, hogy a szülő család- és gyermekjóléti szervekkel való együttműködése ellenére sem fog a gondozás eredménnyel járni.

[2] Az ügy szempontjából kiemelt jelentősége van annak, hogy a bíróság – a korábbi osztott elhelyezést megváltoztatva – a gyermekeket az egyik szülőnél helyezi el.

Kfv.38235/2018/5 LETÖLTÉS
 
Amennyiben az ingatlan visszamaradó része a részleges kisajátítás következtében eredeti céljára használhatatlanná válik, úgy a tulajdonos kérelmére a teljes ingatlant ki kell sajátítani.
Kfv.38245/2018/7 LETÖLTÉS
 
[1] Az építési engedély magassági adata olyan alapadat, amely kijavítási eljárás keretében nem módosítható.

[2] Az építési engedélytől való eltérés esetén az építési engedély alapján nem adható ki használatbavételi engedély, ebben az esetben fennmaradási engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

Kfv.38250/2018/11 LETÖLTÉS
 
A vadászterület tulajdonosi közösségének gyűlése a vadászati hatóságnak a vadászterület megállapítására vonatkozó határozata jogerőre emelkedését megelőzően szabályszerűen nem hívható össze.
Kfv.38260/2018/5 LETÖLTÉS
 
[1] A Földforgalmi törvény alapján a képviselő-testület a kifogás elbírálása iránti eljárásban a tényállás-tisztázási kötelezettségét akkor teljesíti, ha megvizsgálja, hogy a helyi földbizottság állásfoglalásában értékelt szempontok szerinti megtagadási indok tényadatokkal mennyiben támasztható alá.

[2] Az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, a képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata iránti perben elrendelt megismételt eljárásban a képviselő-testületnek kell a kifogást ismételten elbírálnia, azonban e döntése ellen önálló közigazgatási per már nem lesz kezdeményezhető, a képviselő-testület megismételt eljárásban hozott határozata elleni esetleges jogorvoslat csak a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése ellen indított közigazgatási perben kezdeményezhető.

Kfv.38263/2018/4 LETÖLTÉS

 

Az esőcsatornában folyó csapadékvízzel kapcsolatban a jegyzőnek nincs elsőfokú vízügyi hatósági jogköre
Kfv.38285/2018/22 LETÖLTÉS
 
Az Mt. 134. §-a szerinti a munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetésének követelménye nem feleltethető meg az eseményszerűség követelményének. A munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetése és annak ellenőrzése fogalmilag csak az ellenőrzéssel érintett munkanapra vagy a múltra nézve értelmezhető.
Kfv.38354/2018/6 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény LETÖLTÉS
 
A jogorvoslati kérelem minden kérelmi elemét külön-külön el kell bírálni.
Kfv.38358/2018/3 LETÖLTÉS
 
[1] A hadirokkant egészségkárosodásának tényét és mértékét rehabilitációs szakértői szerv állapíthatja meg, e bizonyíték ügyféli nyilatkozattal nem pótolható.

[2] Eleve nem létező okirati bizonyíték ügyféli nyilatkozattal való pótlása fogalmilag kizárt.

Kfv.38366/2018/6 LETÖLTÉS
 
Amennyiben a felhasználó a gázmérőt sérülésmentesen átvette, és akár a gázmérőn elhelyezett hitelesítési, akár az Engedélyes szakemberei által, a mérési rendszeren felszerelt plombát megrongálja, szerződésszegést követ el. A fogyasztásmérő berendezés állagmegóvása és védelme a fogyasztó kötelessége, a plomba megrongálása, illetve a gázmérő méretlen gáz vételezésre alkalmassá tétele a fogyasztó érdekkörébe tartozik, ennek következményeit neki kell viselnie.
Kpkf.37575/2018/5 LETÖLTÉS
 
Az OMH plombát védő biztonsági matrica – mint jogi zár – elhelyezésekor az OMH plomba sérüléseit és a gázmérő manipulálására utaló egyéb jeleket az Engedélyes szakemberének észlelnie kell. Ennek elmulasztása nem eshet a felhasználó terhére és – a perbeli tényálláshoz képest – megakadályozhatja a felhasználói szerződésszegés engedélyesi bizonyítását.
Kpkf.37576/2018/7 LETÖLTÉS
 
A régi GESZ 47. § (2) bekezdésében és az új GESZ 18.5. pontjában írtak csak az Engedélyes által felhelyezett plombákra vonatkoznak. A hitelesítő hatóság (OMH) részéről a gázmérőre felszerelt hitelesítési plombára a fenti jogszabályhelyek nem irányadók.
Kpkf.37625/2018/8 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat LETÖLTÉS
 

  

Vissza a Kúria egyedi tartalmi döntései főoldalára!