a pénzügyőrök új jogállása

Egészségkárosodási ellátás megítélése után

Spread the love

Kedves Látogató!

A mai bejegyzésünk az egészségkárosodási ellátás megítélése után előállt helyzetet elemzi.

Meddig jár az egészségkárosodási ellátás?

Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság az egészségkárosodás következő felülvizsgálati időpontjáig terjedő határozott időtartamra kerül megállapításra.  Ezt az egészségi alkalmatlanság megállapítására irányuló eljárásban a rehabilitációs hatóság határozza meg.


Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultságot ezt követően a rehabilitációs hatóság felülvizsgálatának eredményétől függően az országos parancsnok minden esetben a rehabilitációs hatóság által meghatározott, az egészségkárosodás következő felülvizsgálatának időpontjáig terjedő időtartamra hosszabbítja meg.

Ha a rehabilitációs hatóság a baleseti ellátással, rehabilitációs ellátással vagy rokkantsági ellátással összefüggésben nem ír elő újabb felülvizsgálatot, az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság öt év határozott időtartamra kerül megállapításra vagy meghosszabbításra.

Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság meghosszabbításakor a rendvédelmi szerv figyelembe vesziEgészségkárosodási ellátás megítélése után

a) a rehabilitációs hatóságnak a megtartott egészségi állapotra vonatkozó megállapítását, kivéve, ha újabb felülvizsgálati kötelezettséget a rehabilitációs hatóság már nem írt elő,

b) a szolgálatra alkalmasságot, valamint

c) azt, hogy az egészségkárosodási ellátás megszűnésének okai nem állnak-e fenn.

Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság addig és annyiszor hosszabbítható meg, amíg a jogosult saját jogú öregségi nyugellátásra jogosulttá válik.

 Mi a helyzet, ha az érintett egészségi állapota jelentősen megváltozik?

 Ha a felülvizsgálat eredménye szerint a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultnak az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 50%-os vagy kisebb mértékűre romlott, az országos parancsnok előterjesztésére a miniszter felmentést adhat a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól.

Az országos parancsnok az érintett kérelmére vagy – a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult beleegyezésével – hivatalból tehet előterjesztést a miniszternél, a mentesítésre egyebekben az általános szabályokat (az Egészségkárosodási járadék  című bejegyzésben kifejtettek szerint) kell alkalmazni.

Mentesítés esetében a foglalkoztatási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés helyett rendvédelmi egészségkárosodási járadék megállapítása érdekében intézkedni kell.

Ha a felülvizsgálat eredménye szerint a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult komplex minősítése 50 % fölé fölé emelkedett, a rendvédelmi szerv köteles a jogosult továbbfoglalkoztatása érdekében (az Egészségkárosodási keresetkiegészítés  című bejegyzésben kifejtettek szerint)  az eljárást lefolytatni és továbbfoglalkoztatása esetén a rendvédelmi egészségkárosodási járadék helyett részére rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést megállapítani.

 

A továbbfoglakoztatott foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése

Ha a rendvédelmi szervnél a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult továbbfoglalkoztatottnak a rendvédelmi szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszonya

 • a rendvédelmi szerv érdekkörében felmerült okból vagy
 • a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult egészségi állapotára tekintettel megszűnik,

részére a továbbiakban rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés helyett rendvédelmi egészségkárosodási járadék folyósítandó, amelynek mértéke az egészségkárosodási ellátás számítási alapja szerinti összeggel egyezik meg.


Ha a foglalkoztatási jogviszony a foglalkoztatottnak felróható okból szűnik meg, a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultsága megszűnik és rendvédelmi egészségkárosodási járadékra sem válik jogosulttá!!!

 

Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése és a kivételek

Megszűnik az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság

 • az egészségkárosodási ellátásra jogosult halálával;
 • ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult saját jogú nyugellátásra válik jogosulttá;
 • ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult lemond az egészségkárosodási ellátásról,
 • ha a rendvédelmi szerv által továbbfoglalkoztatott jogosult érdekkörében felmerült okból a foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, kivéve, ha a jogosult más rendvédelmi szervnél létesít foglalkoztatási jogviszonyt;
 • ha egészségjavulás eredményeként a jogosult egészségi állapota lehetővé teszi a szolgálati viszony ismételt létesítését és az érintett a részére felajánlott, képzettségének és végzettségének megfelelő szolgálati beosztást nem fogadja el;
 • ha a rehabilitációs hatóság szakvéleménye szerint az egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségi állapota eléri a 100%-ot, ha az egészségi alkalmatlanság nem a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetre vagy betegségre vezethető vissza, meghaladja a 80%-ot;
 • ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult neki felróható okból nem működik közre a felülvizsgálatban;
 • ha a határozott időtartamra megállapított egészségkárosodási ellátásra való jogosultság nem kerül meghosszabbításra;
 • ha a hivatásos állomány volt tagja másik, (nem az eredeti foglalkoztató vagy más, a Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi szervnél) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít,
 • ha a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosulttal szemben a jogosultság időtartama alatt szándékos bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen szabadságvesztést vagy elzárást szabott ki, vagy kényszergyógykezelését rendelte el.

A rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultság akkor is megszűnik, ha a rendvédelmi szervnél történő továbbfoglalkoztatásra tekintettel a jogosult részére rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést állapítanak meg.

A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság akkor is megszűnik a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól történő miniszteri mentesítésre tekintettel a jogosult részére rendvédelmi egészségkárosodási járadékot állapítanak meg.

Az egészségkárosodási ellátásra jogosult az egészségkárosodási ellátásra való jogosultságáról annak kezdőnapját követően írásban lemondhat. Lemondás esetén sem rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, sem rendvédelmi egészségkárosodási járadék újbóli megállapítása nem kérhető.

Kivételek:

Nem szűnik meg az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság, ha a rendvédelmi szerv által továbbfoglalkoztatott jogosultnak felróható okból a foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, majd ismételten szolgálati viszonyt létesít: És ha a megállapított illetménye kevesebb, mintha folyamatosan az eredeti rendvédelmi szervnél teljesített volna szolgálatot továbbfoglalkoztatottként, akkor a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra való jogosultság az általános számítási szabályok alkalmazásával megállapított mértékben továbbra is fennáll.


Nem szűnik meg az egészségkárosodási ellátásra való jogosultsága annak a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultnak sem, aki

 • a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, a közös önkormányzati hivatalnál,
 • a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szervénél,
 • kormányzati igazgatási szervnél,
 • az Országgyűlés Hivatalánál,
 • az Országgyűlési Őrségnél, vagy
 • a fővárosi és megyei kormányhivataloknál

létesít foglalkoztatási jogviszonyt. Ebben az esetben a rendvédelmi egészségkárosodási járadék helyett részére az általános szabályok szerint meghatározott mértékű rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést kell megállapítani. A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést a rendvédelmi szerv folyósítja ezt követően is. Az egészségkárosodási ellátás mértékének megállapításához szükséges, az érintett illetményére vagy munkabérére vonatkozó adatokról az országos parancsnokot kérelmére a foglalkoztató szerv vezetője tájékoztatja. Az illetmény vagy munkabér mértékének megváltozásáról az egészségkárosodási ellátásra jogosult köteles tájékoztatni az országos parancsnokot.

Jogvita az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásban

Az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos jogvitára a Hszt. a szolgálati panaszra és a szolgálati jogvitára vonatkozó szabályai irányadóak, abban az esetben is, ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult szolgálati viszonya már megszűnt.

Pénzügyőr esetében az egészségkárosodási ellátásra jogosultsággal kapcsolatban meghozott döntéssel szemben, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül szolgálati panaszt lehet benyújtani.

 

Fontos adminisztratív szabályok

Az egészségkárosodási ellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a rendvédelmi szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az egészségkárosodási ellátásra jogosultságát vagy annak folyósítását érinti.

Az egészségkárosodási ellátásban részesülő személy közeli hozzátartozója a jogosult halálának tényét és annak időpontját tizenöt napon belül köteles bejelenteni a rendvédelmi szervnek.

Az országos parancsnok az egészségkárosodási ellátás összegének módosításáról, valamint a jogalap nélkül felvett egészségkárosodási ellátás visszafizettetéséről hivatalból dönt.

A jogalap nélkül kifizetett egészségkárosodási ellátás hatvan napon belül az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint visszakövetelhető a hivatásos állomány tagjától, volt tagjától. Az általános elévülési időn belül visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett egészségkárosodási ellátás, ha annak alaptalanságáról a hivatásos állomány tagja, volt tagja tudott vagy tudnia kellett volna.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az általános elévülési időn belül a közeli hozzátartozótól visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett rendvédelmi egészségkárosodási ellátás.

Az egészségkárosodási ellátás megállapításakor, valamint megszűnésekor a rendvédelmi szerv köteles ennek tényéről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szervet, valamint a baleseti ellátást folyósító szerveket tizenöt napon belül tájékoztatni.

 

Kedves Látogató!

Ezzel a cikksorozat végére értünk. Törekedtünk a teljességre és emellett a közérthetőségre, de ez persze nem jelenti azt, hogy minden kérdésre megadtuk a választ. Ezért borítékolhatóan még foglalkozunk a témával.

Addig is jó egészséget mindenkinek!

Egészségkárosodási ellátás megítélése után

Üdv:

Dr. Búza László és Csete Árpád


A  bejegyzéshez a Facebook oldalamon kommentelhetsz!

A bejegyzést megalapozó jogszabályok kivonata itt elérhető.

A  bejegyzés tartalmához fűzött fontos figyelmeztetést olvashatsz itt.

 

 

 

Vissza a negyedik részhez !